Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Určení otcovství

09.06.2014

Dobrý den
Prosím chtěl bych se na vás obrátit s dotazem.
Má bývalá přítelkyně otěhotněla a s největší pravděpodobností je to moje... prej nemá v úmyslu mě nikde uvádět.Žije s partnerem, ten se o ní stará, ona mu tvrdí že je jeho ... Mě jde jen o to zda je to moje a dále o to jestli ona mě neuvede do rodného listu jestli se nějakým způsobem muže stát že bych jí musel platit alimenty. popř. následné se postarat o to ať ji dítě není svěřeno do péče, je bez trvaleho bydliště, práce, s ukončenou 9tiletkou, její přítel taktéž. nechtěl bych byt za pár let nemile překvapen.. nevím co mám dělat prosím o radu..

Vážený pane,

právní úprava určování otcovství stojí na existenci tří právních domněnek (předpokládaných skutečnostech, které platí do doby, pokud se nezjistí opak). Jejich aplikace je dána v přesně daném pořadí (první → druhá → třetí), tedy teprve pokud je vyloučena domněnka předchozí, je možné se zabývat domněnkou další v pořadí.
Otcovství, které bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů může být popřeno mužem, který byl souhlasným prohlášením určen otcem. Lhůta pro popření
V případě, že někdo vyvrací domněnkou určené otcovství, hovoříme o popření otcovství. Popřít lze jen otcovství již určené (tzn. „zapsané v rodném listu dítěte“) a k již narozenému dítěti. Popřít lze jen otcovství určené podle prvních dvou domněnek; u třetí domněnky rozhoduje o určení otcovství soud a v tomto řízení lze již namítat vše, co proti otcovství svědčí. Otcovství může popírat domněnkou určený otec, matka dítěte, případně ten, kdo o sobě tvrdí, že je otcem namísto toho, který byl určen domněnkou otcovství, a to za níže uvedených pravidel. (Přitom platí, že otec nemůže popřít otcovství, pokud dítě a jeho matka již nežijí; obráceně platí totéž pro matku.) Pokud oprávněná osoba nepopře otcovství ve stanovené lhůtě (viz podmínky níže), může návrh na popření otcovství podat pouze nejvyšší státní zástupce, vyžaduje-li to zájem dítěte. Je možné podat nejvyššímu státnímu zástupci podnět, aby tak učinil, zde neexistuje žádná lhůta. Popření otcovství po státním zástupci však nelze vymáhat, svého práva využívá výjimečně a pouze je-li to v zájmu dítěte. Zájem dítěte se vždy nemusí shodovat se zájmem otce.
II. Druhá domněnka otcovství: Za otce se jinak považuje muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů učiněným před matričním úřadem nebo soudem.
Souhlasné prohlášení rodičů lze provést jak k nezletilému narozenému, tak i nenarozenému, ale již počatému dítěti. Pro určení otcovství (dokud je rodný list „prázdný“) není žádná lhůta, takto lze určit otcovství kdykoliv.
Zletilí rodiče souhlasně prohlašují rodičovství před příslušnou matrikou, nezletilí mohou rodičovství souhlasně prohlásit za přítomnosti svého zákonného zástupce před soudem. Prohlášení matky není třeba, nemůže-li pro duševní poruchu posoudit význam svého jednání, nebo je-li opatření jejího prohlášení spojeno s těžko překonatelnou překážkou. Tento způsob určení rodičovství se používá zvláště u párů, které nejsou sezdány.
Popření druhé domněnky otcovství
Muž, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, může je před soudem popřít, jen je-li vyloučeno, že by mohl být otcem dítěte a dokud neuplyne šest měsíců ode dne, kdy bylo takto otcovství určeno; tato lhůta neskončí před uplynutím šesti měsíců od narození dítěte. Návrh je obdobný jako v případě popření otcovství manžela matky. Návrh může podat také matka dítěte.
III. Třetí domněnka otcovství: Za otce se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než sto osmdesát a více než tři sta dnů, pokud jeho otcovství závažné okolnosti nevylučují.
Návrh na určení otcovství může podat:
A. dítě
B. matka
C. muž, který o sobě tvrdí, že je otcem
Návrh lze podat i proti více osobám (pokud matka v kritické době souložila s více muži). V řízení o určení otcovství musí být nejprve prokázáno, že žalovaný muž s matkou dítěte souložil v kritické době. Tuto skutečnost musí prokázat žalobce. Po té je třeba prokázat, že zde neexistuje závažná okolnost vylučující otcovství žalovaného muže (např. neplodnost). Důkazní břemeno ohledně prokázání této skutečnosti nese žalovaný muž. Zpravidla se k prokázání okolnosti vylučující otcovství využívá znaleckých posudků (krevní zkoušky, srovnávání DNA otce, matky a dítěte). Námitka žalovaného muže, že matka se v kritické době stýkala s více muži, není sama o sobě důvodem pro zamítnutí návrhu na určení otcovství.
Zákon o rodině stanoví, že žaloba musí být podána nejpozději do 6 měsíců ode dne, kdy se manžel dozvěděl, že se jeho manželce narodilo dítě, nejpozději ale do tří let věku dítěte. U muže, jehož otcovství bylo určeno souhlasným prohlášením rodičů, počíná tato lhůta běžet od tohoto souhlasného prohlášení, neskončí však před dosažením věku 6 měsíců dítěte.
Žalobu muž podává proti matce i dítěti. Otcovství může obdobně jako muž popřít i matka dítěte. Stejně jako v řízení o určení otcovství se i při popření otcovství používají genetické testy DNA. Jedná se o poměrně složitější řízení, je proto lepší využít služeb advokáta.
Po uplynutí výše uvedených lhůt k podání žaloby na popření otcovství může žalobu podat již jen nejvyšší státní zástupce. Až do 19.3. 2012 platilo, že nejvyšší státní zástupce může žalobu podat, jen pokud je to v zájmu dítěte. Od 20.3. 2012 byl ale zákon o rodině novelizován a nově je stanoveno, že pokud je zřejmé, že muž uváděný jako otec není skutečným otcem dítěte, tak státní zástupce žalobu na popření otcovství podat musí. Nemusel by ji podávat jen tehdy, pokud zájem dítěte výjimečně vyžaduje, aby k popření otcovství nedošlo. V důvodové zprávě k této novele je uvedeno, že takový výjimečný případ, kdy nejvyšší státní zástupce žalobu nepodá, nastává např. tehdy, pokud mezi mužem (otcem dle práva) je takové citové pouto, že by popření otcovství takový vztah narušilo.
Pokud nebudete uveden v rodném listu dítěte, nemůže po Vás matka dítěte žádat alimenty. Může se ale stát, že se rozhodne Vás jako otce dítěte určit i později, pokud s tím nebudete souhlasit, musela by podat žalobu na určení otcovství. Pokud byste byl určen otcem dítěte (na základě testů DNA),musel byste platit výživné a je možné, že by Vám soud stanovil i výživné zpětně (tam byste pak musel argumentovat, že matka tvrdila, že dítě je jejího nynějšího partnera, ale rozhodnutí soudu nelze předvídat, sleduje vždy zájem dítěte).
Samozřejmě,pokud se stane, že budete stanoven otcem dítěte, měl byste kromě povinnosti platit výživné také rodičovskou zodpovědnost,tj. práva i povinnosti rodiče, mezi které patří podílet se na výchově dítěte a vídat ho.
Pokud se domníváte, že jste otec dítěte, můžete k soudu podat žalobu na určení otcovství.
Směrodatné je pravomocné rozhodnutí soudu. Otce lze uvést i zpětně. Ale buď soudní cestou – tzn. matka by musela podat žalobu na určení otcovství (opět viz třetí domněnka) nebo souhlasným prohlášením obou rodičů před matrikou nebo soudem (viz druhá domněnka). V této souvislosti je nutné uvést, že určit otcovství se dá kdykoli, ale výživné se dá vymáhat pouze tři roky zpět a bude přihlédnuto k částkám, které matka na dítě dostávala.
Je nepravděpodobné,že by soud zamezil styku matky s dítětem z důvodu nedostatečného vzdělání a nezaměstnanosti.Pokud byste byl uznán otcem dítěte a prokázal byste, že máte o dítě opravdový zájem, mohl byste se pokusit zažádat soud o střídavou péči.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.