Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Podnikání na rodičovské dovolené

21.05.2014

Dobrý den,
obracím se na Vás s žádostí o radu ohledně založení živnosti při rodičovské dovolené. Ohledně podstatných věcí jsem se již informovala na živnostenském úřadě i OSSZ.
Do konce května jsem ještě zaměstnaná na Dohodu o provedení prac.činnosti, kde akorád dovyberu zbývající hodiny do limitu 300h ročně. Protože jsme se zaměstnavatelem řešili, jak pro něj nadále vykonávat práci, aby to bylo výhodné pro něj (finančně) i pro mě (časová flexibilita), jeví se nám práce na živnostenský list jako nejoptimálnější. Tímto způsobem bychom tedy chtěli pokrýt dobu od 1.6.2014 do dubna 2015, než budu schopná nastoupit na plný úvazek. Jak to ale bude s placením sociálního a zdravotního pojištění, když se všude píše, že za 1.rok podnikání jako OSVČ vedlejší se žádné zálohy neplatí? Budu to pak muset zaplatit zpětně, pokud po necelém roce živnost zruším nebo pozastavím?

Dále bych se chtěla zeptat, zda-li jsem měla podat daňové přiznání, pokud jsem si minulý rok vydělávala na Dohodu o provedení práce, ale nepředáhla jsem ani jeden měsíc 10,000Kč ani limit 300h za rok?

A poslední otázka, budu-li mít volnou živnost 60,66 a 70 a zaměstnavateli budu fakturovat nějakou administrativní práci a marketingové poradenství, budu na faktuře připočítávat k mnou fakturované částce nějaké DPH nebo pouze fakturovanou částku?

Děkuji předem za odpovědi

Vážená paní,

ad1) vedlejší SVČ vykonává zejména ta OSVČ, která:
• má nárok na rodičovský příspěvek nebo na PPM nebo nemocenské v souvislosti s těhotenstvím a porodem, pokud tyto dávky náležejí z nemocenského pojištění zaměstnanců;
• osobně pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o jakoukoliv osobu, která je závislá na péči jiné osoby ve stupni II až IV;
• vykonává souběžně zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění;
• je nezaopatřeným dítětem do 26 let (student).
Není-li SVČ považována za vedlejší, jedná se o SVČ hlavní.
Skutečnost, že SVČ má být považovaná za vedlejší, je třeba příslušné OSSZ oznámit, popř. i doložit, a to nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém OSVČ podala Přehled o příjmech a výdajích za příslušný kalendářní rok.
Přehled vybraných důvodů výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti a způsobu jejich dokládání lze najít zde:
http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/druhy-svc/dokladani-duvodu-vedlejsi-samostatne-vydelecne-cinnosti-pro-ucely-duchodoveho-pojisteni.htm.
Oznámení důvodu pro výkon vedlejší SVČ je dobrovolný úkon OSVČ. Pokud však OSVČ oznámí skutečnost rozhodnou pro posouzení SVČ jako vedlejší, je povinna oznámit zánik této zákonem uznatelné skutečnosti, kterou OSVČ ohlásila a eventuelně doložila jako důvod pro výkon vedlejší SVČ.

Pojistné na důchodové pojištění
Pojistné na důchodové pojištění odvádí OSVČ, která v kalendářním roce:
• vykonávala hlavní SVČ;
• vykonávala vedlejší SVČ a přihlásila se dobrovolně k účasti na důchodovém pojištění;
• vykonávala vedlejší SVČ v rozsahu zakládajícím účast na důchodovém pojištění.
Osoba vykonávající vedlejší SVČ je povinně účastna důchodového pojištění v případě, jestliže její daňový základ dosáhl rozhodné částky
• za kalendářní rok 2014 62 261 Kč, popř. částky snížené o částku 5189 Kč za každý kalendářní měsíc, v němž po celý měsíc nebyla vykonávána vedlejší SVČ – pro rok 2015.
Příklad: Rodič čerpá rodičovský příspěvek a začal podnikat jako živnostník – překladatel. Jeho výdělečná činnost je tak vedlejším zdrojem příjmů (vedlejší SVČ) a není proto povinen odvádět pojistné na sociální pojištění. Tato podmínka je splněna, pokud roční zisk za rok 2014 nepřekročí částku 62 261. Tato částka se snižuje o jednu dvanáctinu, tj. 5189 Kč za každý měsíc, kdy není vykonávána samostatná výdělečná činnost. Uvedená částka je příjmem po odečtení výdajů.
Při uplatnění 60% výdajového paušálu (ostatní živnosti) může mít rodič příjem z výdělečné činnosti 155 650 Kč za kalendářní rok 2014. Výdaje budou 93 390 Kč (155 650 Kč x 60 %). Zisk je roven rozdílu mezi příjmy (155 650 Kč)a výdaji (93 390) a bude roven částce 62 260 Kč, což je limitu pro rok 2014.

Pojistné činí 29,2 % vyměřovacího základu (z toho 28 % na důchodové pojištění a 1,2 % na příspěvek na státní politiku zaměstnanosti).

Měsíční vyměřovací základ pro odvod pojistného činí minimálně 50 % daňového základu, který v průměru připadá na jeden kalendářní měsíc, v němž byla SVČ vykonávána. OSVČ si může sama dobrovolně určit vyšší vyměřovací základ. Postup výpočtu daňového základu.
Částka minimálního vyměřovacího základu pro placení záloh pro rok 2014 na pojistné činí
• pro hlavní samostatnou výdělečnou činnost – 6486 Kč měsíčně;
• pro vedlejší samostatnou výdělečnou činnost – 2595 Kč měsíčně.
Příklad: OSVČ vykonávala po celý rok 2014 SVČ a zároveň pobírala rodičovský příspěvek. Daňový základ OSVČ za rok 2014 činil 72 000 Kč. Jaká je výše vyměřovacího základu pojistného?
OSVČ se považuje za vedlejší . Daňový základ je vyšší než rozhodná částka pro rok 2014, tj. 62 261 Kč. 50% sazbou se vypočítá vyměřovací základ, tj. 72 000 Kč × 0,5 = 36 000 Kč. Vzhledem k tomu, že takto vypočítaný vyměřovací základ je vyšší než stanovené minimum pro vedlejší SVČ v roce 2014, tj. 31 140 Kč, stanoví se pojistné z vyměřovacího základu, tj. z částky 36 000 Kč. Vyměřovací základ se pak ještě násobí procentní sazbou 29,2 %. Pojistné činí 10 512 Kč (tj. 36 000 Kč × 0,292 = 10 512 Kč).
Kalkulačku výše záloh lze využít na http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/platba-pojistneho/.

OSVČ je povinna každý rok předkládat OSSZ Přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok, a to na předepsaném tiskopise, který je možné vyhledat na http://www.cssz.cz/cz/tiskopisy/osvc.htm. Na základě údajů v přehledu se stanovuje částka, kterou má OSVČ na pojistném za daný rok zaplatit. Uhrazené zálohy za toto období se zúčtují a vypočítá se výše doplatku či přeplatku za rok. Souběžně se stanoví výše záloh na pojistné na další kalendářní rok. OSVČ má povinnost předložit u příslušné OSSZ Přehled o příjmech a výdajích za kalendářní rok 2013 nejpozději do:
• 2. 5. 2014, pokud daňové přiznání nezpracovává daňový poradce;
• 1. 8. 2014, pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce (je třeba doložit OSSZ nejpozději do 30. 4. 2014);
Způsoby podání Přehledu o příjmech a výdajích:
• doručení příslušné OSSZ na tiskopisu (např. vytištěný z www.cssz.cz);
• elektronické podání ČSSZ (posta@cssz.cz).

OSVČ, která vykonává hlavní SVČ, je povinna hradit pojistné na důchodové pojištění vždy.
Výše záloh na pojistné na důchodové pojištění vychází z měsíčního vyměřovacího základu, který nemůže být nižší než měsíční vyměřovací základ vypočítaný přímo v tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Minimální výše zálohy měsíčně je 1890 Kč a po podání Přehledu za rok 2013 se mění na 1894 Kč. Alespoň minimální výši měsíční zálohy odvádí OSVČ v kalendářním roce, ve kterém zahájila SVČ. Maximální záloha činí 30 301 Kč měsíčně.
• OSVČ, která vykonává vedlejší SVČ, hradí zálohy na pojistné:
– dobrovolně, pokud se přihlásí k účasti na důchodovém pojištění na příslušný rok;
– povinně, když její dosažený daňový základ za rok 2013 založil účast na důchodovém pojištění (tj. dosáhl rozhodné částky 62 121 Kč.
Minimální výše zálohy měsíčně je 756 Kč a po podání Přehledu za rok 2013 se mění na 758 Kč.
OSVČ, která je účastna důchodového spoření, odvádí z minimálního měsíčního vyměřovacího základu stanoveného na rok 2014 pro hlavní činnost zálohu na pojistné ve výši 1700 Kč. Při výkonu vedlejší činnosti činí minimální záloha 756 Kč. Maximální záloha je pak stanovena pro hlavní i vedlejší činnost ve výši 27 188 Kč.

Záloha na pojistné za kalendářní měsíc je splatná od 1. do 20. dne následujícího kalendářního měsíce, např. pojistné za leden 2014 je splatné od 1. do 20. 2. 2014 atd.

Výše a splatnost zálohy na pojistné na zdravotní pojištění
Pojistné se stanovuje ve výši 13,5 % vyměřovacího základu. Vyměřovací základ činí 50 % z daňového základu.
Příklad: OSVČ vykonávala po celý rok 2014 SVČ a zároveň pobírala rodičovský příspěvek. Daňový základ OSVČ za rok 2014 činil 72 000 Kč.
50% sazbou se vypočítá vyměřovací základ, tj. 72 000 Kč × 0,5 = 36 000 Kč. Vyměřovací
základ se násobí procentní sazbou 13,5 %. Pojistné činí 4860 Kč (tj. 36 000 Kč × 0,135 =4860 Kč).
Splatnost záloh na pojistné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne následujícího kalendářního měsíce.

Minimální měsíční vyměřovací základ pro rok 2014 je 12 971 Kč. Minimální měsíční záloha na pojistné je 1752 Kč, která se hradí poprvé za leden 2014 (posledním dnem splatnosti je 8. 2. 2014). Tutéž zálohu odvádí OSVČ, která zahájí v roce 2014 SVČ.

OSVČ je povinna nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla podat daňové přiznání za tento kalendářní rok, předložit všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byla v tomto období pojištěna, vyplněný formulář Přehled o příjmech a výdajích vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení, zaplacených zálohách na pojistné, vyměřovacím základu a o pojistném vypočteném z tohoto vyměřovacího základu.
Je-li úhrn zaplacených záloh vyšší než pojistné (vypočtené jako 13,5 % z vyměřovacího základu), jedná se o přeplatek pojistného. Přeplatek pojišťovna OSVČ vrátí.
Je-li úhrn zaplacených záloh nižší než pojistné (vypočtené jako 13,5 % z vyměřovacího základu), jedná se o nedoplatek pojistného. Doplatek rozdílu mezi skutečnou výší pojistného a zaplacenými zálohami je splatný vždy do 8 dnů ode dne, kdy byl, nebo měl být podán pojišťovně Přehled o příjmech a výdajích.
Na základě přehledu se též určí výše záloh na příští kalendářní rok. Měsíční záloha na pojistné pro OSVČ, pro kterou je SVČ hlavním zdrojem příjmů, se určí tak, že se pojistné za předchozí kalendářní rok dělí počtem měsíců, ve kterých byla SVČ vykonávána.

Minimální vyměřovací základ neplatí především pro OSVČ:
• celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do 7 let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku a tyto děti nenavštěvují předškolní zařízení déle než 4 hodiny denně (v případě školních dětí družinu);
• za kterou je plátcem pojistného stát.
Tyto osoby nejsou povinny odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění v prvním roce SVČ. Výše jejich vyměřovacího základu pro odvod pojistného je „skutečný“ vyměřovací základ pro následující rok. To platí pouze tehdy, jestliže výše uvedené skutečnosti trvaly po celý kalendářní měsíc.
Osoba, která současně vedle SVČ je zaměstnancem a odvádí pojistné z tohoto zaměstnání vypočtené alespoň z minimálního vyměřovacího základu stanoveného pro zaměstnance nemusí odvádět zálohy na pojistné na zdravotní pojištění vůbec.

ad2)ano, povinnost podat dańové přiznání vzniká při příjmu nad 15 000 Kč.

ad3)ne, pokud se nepřihlásíte k dani (DPH), pak nemusíte. Fakturujete jen sjednanou částku.

Informace
• www.cssz.cz, www.mpsv.cz, www.jakpodnikat.cz, www.podnikatel.cz, www.mpo.cz
• zdravotní pojišťovny – www.vzp.cz, www.ozp.cz atd.

Právní předpisy
1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění

Další užitečné informace si můžete přečíst v brožuře Nebojujte se zaměstnavateli a slaďte práci s rodinou 2014, kterou naleznete na http://www.aperio.cz/566/prave-vychazi-nebojujte-se-zakony-a-sladte-praci-s-rodinou-2014.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.