Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dávky pěstounské péče

13.05.2014

Dobry den chci se zeptat us 4 roky bydlime ve Spanelsku mame v pestounske peci 3 deti trvale bydliste mame stale v CR na zaklade toho jsou nam pestounske davky vyplacene ale dnes jsme obdrzeli dopis od UP kontaktni pracoviste a tam nam zdeluji cituji cele zneni dopisu Vazeny pane a pani v souladu v ustanovenim paragrafu 47y zakona c.359/1999sb.o socialni pravni ochrane deti ve zneni pozdejsichpredpisu,jste povini osvecdcit skutecnosti rozhodne pronarok na davku pestounske odmeny Zadame vas o osvedceni skutecnosti rozhodnych pro narok na odmenu pestouna do 15. dnu od doruceni teto vyzvy Pokud na uzemi Spanelska pracujete ,dolozte platnou pracovni smlouvu,dale pisemne doloste,na uzemi ktereho statu v ramci EUmate bydliste Dle ustanoveni odst.1,pism.a paragrafu47o zakona.c.3591999sb,o socialni-pravni ochrane deti ve zneni pozdejsich predpisu,narok na davky pestounske pece ma pri splneni stanovenych v tomto zakone pouze fizicka osoba,jestlize je na uzemi CRhlasena k trvalemu pobytu podle zvlastniho predpisu zakona.c.133/2000sb,o evidenci obyvatel a rodnych cisel a o zmene nekterych zakonu ve zneni pozdejsich predpisu.spojila jsem se s pani z kontaktniho pracoviste v CR v miste bydliste a ta mi rekla ze jim mame poslat co po nas zadaji ale s pravdepodobnosti nam bude davka pestounske odmeny odejmuta jelikos nemame vazbu na CR to znamena ze tam nebydlime a nepracujem kdys jsemji rekla ze prece podle noveho je pestounsky plat uznan jako zamestnani a ze manzel radne odvadi stoho dane a socialni a zdravotni rekla mi ze to se nepocita velice jsem se tomu podivila a jake bylo me prekvapeni kdys mi zdelila emailem ze pokud bydlime ve Spanelsku tak ze by nas mnelo v pestounske odmene vyplacet Spanelsko nechapu to jak nas muze vyplacet Spanelsko kdys pestouny nas urcil cesky soud a podle euro pravnika ten nam zdelil ze pokud mame trvale bydliste v CR tak si muzeme zvolit prechodne bydliste v ramci evropske unie a narok na davky je zachovan divim se postupu uradu cele 4 roky vedi presnou adresu pobytu ve Spanelsku s urady komunikujeme jak pisemne tak pres email nikdy jim to nevadilo a tet najednou nemame narok ja jsem si letost pozadala o predcasny duchod nikdy jsme se s trvaleho bydliste neodhlasili takze tuto situaci nechapu proto se obracim na vas o radu a vysvetleni jak to vlasne je dekuji za odpovet zdravi

Vážená paní,

pěstounská péče je jednou z forem náhradní rodinné péče o dítě. Úpravu obsahuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.
Odměna pěstouna je jednou z dávek pěstounské péče. Nárok na odměnu pěstouna má osoba pečující a osoba v evidenci (osoba pečující i po dosažení zletilosti dítěte, pokud má dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte, tj. splňuje kritérium nezaopatřenosti). Osobou pečující nebo osobou v evidenci mohou být oba manželé nebo dva poručníci, kteří nejsou manželé, současně. V takovém případě náleží odměna pěstouna pouze jednomu z nich.
Osobou pečující je fyzická osoba odpovědná za výchovu dítěte:
• která je pěstounem (nikoli na přechodnou dobu),
• která byla do dosažení zletilosti dítěte jeho pěstounem nebo poručníkem, a to po dobu, po kterou má nezaopatřené dítě nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte,
• které je dítě před rozhodnutím soudu o svěření dítěte do pěstounské péče rozhodnutím soudu dočasně svěřeno do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, a to po dobu trvání takové péče (tj. osoba, která má dítě v tzv. předpěstounské péči),
• která je poručníkem dítěte, jestliže o dítě osobně pečuje, nebo
• která má v osobní péči dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, a to po dobu, po kterou probíhá soudní řízení o ustanovení této osoby poručníkem.
Osobou v evidenci je fyzická osoba, která je vedena v evidenci osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.
Výše odměny pěstouna činí za kalendářní měsíc:
• 8 000 Kč, je-li pečováno o 1 dítě,
• 12 000 Kč, je-li pečováno o 2 děti,
• 20 000 Kč,
• je-li pečováno alespoň o 3 děti,
• je-li pečováno alespoň o 1 dítě, které je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost),
• jde-li o osobu v evidenci, a to i v případě, že nepečuje o žádné dítě, nebo
• 24 000 Kč, pečuje-li pěstoun alespoň o 1 dítě, které mu bylo svěřeno na přechodnou dobu, a toto dítě je osobou závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost).
Za každé další dítě svěřené do péče osoby pečující se odměna pěstouna zvyšuje vždy o 4 000 Kč.
Pokud je osoba pečující nebo osoba v evidenci rodičem nebo prarodičem otce nebo matky svěřeného dítěte, náleží jí odměna pěstouna vždy, pokud pečuje alespoň o 3 děti nebo o alespoň 1 dítě ve II., III. nebo IV. stupni závislosti. V ostatních případech (pečuje-li o 1 nebo 2 zdravé děti či děti v I. stupni závislosti) jí náleží odměna pěstouna pouze v případech hodných zvláštního zřetele, zejména s ohledem na její sociální a majetkové poměry a s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu dítěte.
Odměna pěstouna se pro účely zákonů upravující daně z příjmů, pojistné na sociální zabezpečení, pojistné na úrazové pojištění a pojistné na všeobecné zdravotní pojištění považuje za příjem ze závislé činnosti.

V této věci je oprávněna jednat osoba pečující a osoba v evidenci.
Základní podmínkou pro nárok na tuto dávku je kromě péče osoby pečující / v evidenci o dítě na základě rozhodnutí příslušného orgánu také podmínka trvalého pobytu, resp. další okolnosti uvedené v § 47o zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a bydliště na území České republiky oprávněné osoby. Podmínku trvalého pobytu může v odůvodněných případech prominout Ministerstvo práce a sociálních věcí.
Osoba má bydliště na území České republiky, zejména pokud se zde dlouhodobě zdržuje, vykonává zde výdělečnou činnost, žije zde s rodinou, plní zde povinnou školní docházku nebo se zde soustavně připravuje na budoucí povolání, popřípadě existují jiné významné důvody, zájmy či aktivity, jejichž vzájemná souvislost dokládá sepětí této osoby s Českou republikou. Záleží, jak úřad posoudí bydliště.

Nárok na dávku může být uplatněn až 1 rok zpětně ode dne, od kterého dávka nebo její část náleží.

Kromě vyplněného formuláře žádosti o odměnu pěstouna je třeba doložit:
• skutečnosti prokazující nezaopatřenost dítěte,
• rozhodnutí o svěření dítěte do pěstounské péče nebo rozhodnutí o ustanovení poručníkem, popř. rozhodnutí soudu o dočasném svěření dítěte do péče osoby, která má zájem stát se pěstounem, nebo návrh, který byl podán soudu na zahájení soudního řízení o ustanovení osoby poručníkem dítěte, jestliže tato osoba o dítě, k němuž nemá vyživovací povinnost, osobně pečuje,
• případně doklad prokazující stupeň závislosti dítěte na pomoci jiné fyzické osoby,
• u osob v evidenci rozhodnutí krajského úřadu o zařazení do evidence osob, které mohou vykonávat pěstounskou péči na přechodnou dobu.

Formuláře jsou k dispozici v tištěné podobě na příslušném úřadu nebo ke stažení, příp. elektronickému podání, na internetových stránkách Integrovaného portálu Ministerstva práce a sociálních věcí, a to nejen samotné žádosti o dávky pěstounské péče, ale též např. potvrzení o studiu či potvrzení o zdravotním stavu dítěte.
Právní předpisy:
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Proti rozhodnutí o dávkách pěstounské péče lze podat odvolání do 15 dnů od doručení rozhodnutí k Ministerstvu práce a sociálních věcí prostřednictvím úřadu, který rozhodl.

Jestliže Vám nebude náležet dávka pěstounské péče v ČR, pak Vám může nárok vzniknout ve Španělsku.
Vstupem do Evropské unie začala v České republice platit nařízení Evropské unie, která jsou základními právními předpisy Evropské unie a jsou přímo aplikovatelná v každém členském státě.
V oblasti dávkových systémů sociální ochrany se jedná o nařízení č. 883/2004 (dále též "nařízení") a některé další právní předpisy, na jejichž základě může státní příslušník členského státu Evropské unie požádat o tzv. rodinné dávky.
Rodinné dávky jsou definovány jako všechny věcné i peněžité dávky určené k vyrovnání rodinných výdajů, s výjimkou zvláštních dávek při narození dítěte a při osvojení dítěte.
Pro ověřování plnění podmínek nároku na přiznání dávek dle nařízení se kromě tiskopisů, které požadují národní právní řády, používají tzv. SEDy (strukturované elektronické dokumenty), popř. E-formuláře.

Následující návod je určen pro občany České republiky, kteří jsou výdělečně činní v některém členském státě Evropské unie (popř. mají v jiném členském státě bydliště) a žádají v tomto státě o rodinné dávky.

Žadatel o tzv. rodinné dávky podá žádost o tyto dávky na zahraničním úřadu.
Podmínky nároku upravují právní předpisy příslušného státu.

O rodinné dávky požádejte ve státě, kde pracujete, popř. kde máte bydliště.
Formu a způsob podání žádosti (osobně, písemně, na předepsaném tiskopisu, elektronicky apod.) stanoví právní předpisy konkrétního členského státu Evropské unie; tyto informace vám podá buď váš zaměstnavatel nebo příslušný úřad.

V zahraničí: Úřady obdobné českým úřadům práce, které jsou příslušné dle místa bydliště nebo místa výkonu zaměstnání žadatele v členském státě Evropské unie.
V České republice: Úřad práce České republiky - krajská pobočka, resp. kontaktní pracoviště, dle místa trvalého pobytu / bydliště žadatele v České republice.

Formuláře jsou k dispozici na příslušných úřadech v zahraničí nebo na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (ke stažení a vytištění).

Formulář E-401 - "Potvrzení týkající se skladby rodinných příslušníků pro účely přiznání rodinných dávek"

Formulář E-411 - "Žádost o informace o nároku na rodinné dávky v členských státech, kde rodinní příslušníci bydlí"
E-formuláře jsou tištěny ve všech jazycích členských států Evropské unie, jsou unifikované, ve všech jazykových mutacích identické; z toho plyne, že při předkládání formulářů českým úřadům není třeba úředního překladu z cizího jazyka do českého jazyka.

Informace:
Styčné místo pro oblast rodinných dávek:
Generální ředitelství ÚP ČR
Karlovo náměstí 1359/1
Praha 2 - Nové Město
128 00 Praha 28
www.mpsv.cz
Kontakt:
Email: posta@uradprace.cz
Telefon: +420 221 923 447

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.