Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Uvedení otce do rodného listu

15.04.2014

Otěhotněla jsem na studijním pobytu ve Velké Británii s přítelem, britským občanem se kterým jsem se seznámila již dříve, a u kterého jsem v době pobytu bydlela. Přítel byl zprvu milý a pozorný. Do práce nechodil a tvrdil, že si práci hledá. Od okamžiku, se začaly tenčit mé úspory na účtu, začal být nepříjemný, místy až hrubý a psychicky mě vydíral. Když jsem chtěla odejít, bránil mi v odchodu, zamykal mě v pokoji, odebral doklady, vyhazoval věci ze zavazadla a hrubě se mnou smýkal. Vymyslela jsem si, že mám vážně nemocného otce a muž ve slabé chvilce svolil, abych za otcem odjela domů. Otec mi mezitím odeslal peníze na účet, abych si mohla koupit letenku.
Jsem doma, v šestém měsíci těhotenství a „muž“ žádný vážný zájem neprojevuje, peníze neposílá a je pravděpodobné, že práci nehledá. Spíš hledá další naivku, které by vyčerpal účet.
A tak stojím před otázkou, zda onoho muže určit otcem dítěte či nikoli. Zvažuji všechna pro a proti a vážně nemám jasno, co bude pro mne a dítě nejlepší. Prosím poraďte.

Vážená paní,
neprovdaná matka má dvě možnosti.
1. Uvést jméno otce. Pokud tak učiní, jde o prohlášení před matrikou. Ale aby otcovství právně vzniklo (tzn. aby vznikla všechna práva a povinnosti s otcovstvím spojená) musí otcovství před matrikou či soudem prohlásit i označený otec. Pokud by otec nesouhlasil, musela by se matka domáhat soudní cestou určení otcovství (viz třetí domněnka), po pravomocném rozsudku soudu by byl otec zapsán.
2. Jméno otce neuvést. Pokud tak učiní, může se i tak  stát, že otec kdykoli v budoucnu podá k soudu návrh na určení otcovství podle třetí domněnky otcovství. Tomu nemůže zabránit, jde o jeho právo. Připomínám, že v tomto případě neplatí žádná lhůta
pro podání návrhu.
     V případě, že se žena rozhodne, že otce neuvede, otci nevznikne rodičovská zodpovědnost. Rodičovská zodpovědnost je souhrnem práv a povinností při péči o nezletilé dítě (zj. péče o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj), při zastupování nezletilého dítěte a při správě jeho jmění. Otec nemá právní nárok na styk s dítětem. Dále samozřejmě nevznikne vyživovací povinnost otce. Její dítě také nemůže po otci dědit. Nevytvoří se právní vztahy s biologickou rodinou otce (babička, dědeček apod.). Ale musí počítat i s možností, že se muž, který se domnívá, že je otec, může soudní cestou domáhat určení otcovství (dále viz třetí domněnka). Samotný pozitivní test na DNA není rozhodující. Směrodatné je pravomocné rozhodnutí soudu. Otce lze uvést i zpětně. Ale buď soudní cestou – tzn. matka by musela podat žalobu na určení otcovství (opět viz třetí domněnka) nebo souhlasným prohlášením obou rodičů před matrikou nebo soudem (viz druhá domněnka). V této souvislosti je nutné uvést, že určit otcovství se dá kdykoli, ale výživné se dá vymáhat pouze tři roky zpět a bude přihlédnuto k částkám, které matka na dítě dostávala.
Není tedy povinností matky podávat proti otci žalobu o určení otcovství, je to pouze její právo. Jestliže nebude chtít otce uvádět a podávat proti němu žalobu o určení otcovství, pak musím jen upozornit, že návrh na určení otcovství může podat i dítě, které by v daném řízení zastupoval kolizní opatrovník, tedy sociální pracovnice. Nechcete-li, aby mohla žalobu podat sociální pracovnice, nesdělujte jí jméno biologického otce dítěte. Na druhou stranu i přesto, že otec dítěte si nepřeje být jako otec uveden, můžete proti němu žalobu o učení otcovství podat a takto jej „donutit“ být otcem a plnit z toho vyplývající povinnosti.
Nyní k výhodám a nevýhodám neuvedení otce do rodného listu dítěte. Neuvedením otce nebude mít biologický otec k dítěti žádná práva a povinnosti, tj. např. nebude mít právo se s ním stýkat apod. Pokud by do budoucna matka žila s nějakým partnerem či se vdala a partner chtěl její dítě adoptovat, nebude k tomu třeba souhlasu biologického otce dítěte.
Nevýhodou neuvedení otce dítěte, kterým rozumím nepodání žaloby o určení otcovství, je, že se matka zkrátío určitá finanční plnění, na něž má ze zákona nárok. Okamžikem narození dítěte totiž oběma rodičům vzniká vyživovací povinnost vůči dítěti, která trvá až do doby, dokud dítě není schopno samo se živit. Kromě toho, protože je svobodná matka, by jí vznikl nárok požadovat od otce dítěte příspěvek na vaši výživu po dobu 2 let a na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. Tím, že nebude žalovat otce dítěte, ačkoliv je jí znám, nebude mít nárok na dávky v systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) dle zákona č.111/2006 S., o pomoci v hmotné nouzi (dříve dávky sociální péče) vyplácené pověřenými obecními úřady.
Neuvedení otce do rodného listu dítěte však nebude mít žádný vliv na nárok a vyplácení dávek státní sociální podpory dle zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře.

Uvedení otce dítěte do rodného listu nemá vliv na trvání nároku na rodičovský příspěvek a přídavek na dítě.
Vliv by tato skutečnost měla pro nárok na příspěvek na bydlení.
V případě, že o dávku řádá svobodná matka společně posuzovaná se svým dítětem, musí tato matka doložit orgánu pomoci v hmotné nouzi, že vůči otci dítěte uplatnila nárok na výživné na dítě podle §85a násl. Zákona o rodině, případně též nárok na příspěvek na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce podle §95 zákona o rodině.
Jestliže dosud není otcovství k dítěti určeno, může orgán pomoci v hmotné nouzi na matce požadovat, aby proti muži, který může být otcem dítěte podala návrh k soudu na určení otcovství a následně na něm uplatňovala nároky na výživné.
Pokud matka nepodnikne potřebné kroky k uplatnění zákonných nároků vůči otci dítěte, stanoví zákon předpoklad, že se nadále nepovažuje za osobu v hmotné nouzi § 27 zákona č. 111/2006 Sb.).
Orgán pomoci v hmotné nouzi může v této věci požádat o součinnost také pracovníky orgánu sociálně právní ochrany dětí s tím, aby s matkou projednali uplatnění nároků vůči otci dítěte. Orgán sociálně-právní ochrany dětí je podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně- právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, rovněž povinen poskytnout rodiči v případě potřeby odbornou poradenskou pomoc v souvislosti u uplatněním nároků dítěte.

Uplatnění nároků a pohledávek příslušný orgán pomoci v hmotné nouzi nevyžaduje v případech, kdy je zřejmé, že jejich uplatnění by nebylo úměrné zisku z něj plynoucímu, nebo pokud nepovažuje za možné je po osobě spravědlivě žádat.
Jestliže matka samoživitelka požádá o dávky hmotné nouze a u dítěte není uveden otec, je odkázána na oddělení sociálně právní ochranu dětí (OSPOD), které vydá stanovisko, zda neuvedení otce je důvodné či nikoli.
Je-li neuvedení otce důvodné, po žadatelce se kromě dalších náležitostí (doložení příjmů, nákladů na bydlení .......) nic nepožaduje.
Dospěje-li OSPOD, že neuvedení otce důvodné není (záleží na posouzení konkrétních důvodů), potom se krátí nějakým procentem částka životního minima matky (cca 20% odpovídající 200 - 250,-Kč). Vyjde-li i po tomto zkrácení nárok na dávku, je tato po dobu 6 měsíců vyplácena. Žadatelka je zároveň vyzvána, aby uplatnila výživné na otci (v případě neplacení přiznaného výživného, exekuci). Jestliže zmíněné neuplatní, dávka je po 6 měsících odejmuta §27 ).
Orgán pomoci v hmotné nouzi se většinou snaží žadatelkám vyhovět, musí však zkoumat, zda ustanovení zákona byla naplněna (již uvedené §11 odst. 2,§13 odst.1písm.d), odst.2),pokud nedojde v šestiměsíční lhůtě k řádnému uplatnění nároků a pohledávek, má se za to, že osoba, není v hmotné nouzi, protože prokazatelně neprojevuje dostatečnou snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním (§3 písm. c).

S pozdravem

Vaše Aperio
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 
 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.