Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Doohoda o pracovní činnosti, dohoda o provedení práce a podnikání

09.04.2014

Dobrý den,
v tuto chvíli jsem na rodičovské dovolené. Rodičovský příspěvek mám rozpočtený do 3 let věku dítěte. V zaměstnání mám smlouvu na dobu neurčitou. V průběhu RD jsem se stala OSVČ, platím si zálohy na zdravotní pojištění dle výpočtu.
Požádala jsem zaměstnavatele o prodloužení rodičovské dovolené do 4 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek již pobírat nebudu. O téhož zaměstnavatele jsem dostala nabídku na práci na DPP či DPČ. Dále zůstávám i OSVČ.
Co bude pro mě výhodnější DPP či DPČ (očekávám příjem 6-8 tis. měsíčně z této dohody)? V případě DPČ za mě stále stát platí sociální pojištění? V případě DPČ a OSVČ platím zálohy dle výpočtu a zároveň se strhávají zálohy z příjmu z DPČ?
Na co bych měla nárok v případě, že bych v průběhu 4. roku rodičovské dovolené otěhotněla? Dříve jsem měla vyplácenou mateřskou a mohla si zvolit délku rodičovské.
Děkuji a krásný den.

Vážená paní,
zaměstnavatel a zaměstnanec spolu mohou uzavřít dohodu o pracovní činnosti. Tato dohoda se většinou uzavírá jako druhý pracovní poměr na částečný úvazek, nebo jako přivýdělek (brigáda) například u studentů nebo žen na mateřské dovolené. Na základě této dohody by zaměstnanec neměl odpracovat průměrně víc než 20 hodin týdně (polovina klasického pracovního úvazku).

Dohoda o pracovní činnosti zakládá účast na sociálním a zdravotním pojištění. Doba odpracovaná na základě této dohody se tudíž zaměstnancům počítá do důchodu. Na druhou stranu z hrubého příjmu musíme odvádět zálohy na sociální a zdravotní pojištění. Platí zde stejná pravidla jako u klasické pracovní smlouvy.

Zaměstnancům tedy z jejich hrubého příjmu strháváme 4,5 % na zdravotní pojištění a 6,5 % na sociální. Zaměstnavatel je povinný platit za zaměstnance 9 % zdravotní a 25 % sociální pojištění. Zaměstnavatel má tím pádem povinnost přihlásit sebe jako organizaci a také každého jednotlivého zaměstnance na Okresní správu sociálního zabezpečení a příslušnou zdravotní pojišťovnu.

Když by se jednalo o tzv. zaměstnání malého rozsahu (měsíční příjem by byl nižší než 2 500 Kč), sociální a zdravotní pojištění by se neodvádělo.
Velmi oblíbená je dohoda o provedení práce. Tato dohoda je, co se odvodů a dalších nákladů na zaměstnance týče, nejvýhodnější. I když už není tak výhodná jako dříve. DPP je uzavírána písemně a na určitou dobu nebo na provedení určitého úkolu. Zaměstnanec na jejím základě může u jednoho zaměstnavatele odpracovat maximálně 300 hodin ročně.
Pokud je odměna na základě dohody o provedení práce do výše 10 000 Kč, je uzavírání této dohody velmi výhodné. A to z toho důvodu, že zaměstnavateli ani zaměstnanci neplyne povinnost platit z tohoto příjmu sociální ani zdravotní pojištění.
Pokud byste zvolila dohodu o pracovní činnosti, pak by vaše samostatně výdělečná činnost byla vedlejší. Samostatná výdělečná činnost se dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o důchodovém pojištění v roce 2014 považuje za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost, pokud OSVČ v kalendářním roce:
•vykonávala zaměstnání
Zaměstnáním se rozumí činnost zakládající účast na nemocenském pojištění zaměstnanců. Zaměstnáním se pro účely výkonu vedlejší činnosti rovněž rozumí činnost zakládající účast na sociálním zabezpečení podle právních předpisů státu, s nímž má ČR uzavřenu mezinárodní smlouvu
o sociálním zabezpečení nebo státu aplikujícím koordinační nařízení.
•měla nárok na výplatu invalidního důchodu nebo jí byl přiznán starobní důchod
•měla nárok na rodičovský příspěvek nebo peněžitou pomoc v mateřství nebo nemocenské z důvodu těhotenství a porodu pokud tyto dávky náleží z nemocenského pojištění zaměstnanců nebo osobně pečovala o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I (lehká závislost) nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II (středně těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV (úplná závislost), pokud osoba, která je závislá na pomoci jiné osoby, je osobou blízkou, nebo žije s OSVČ ve společné domácnosti, není-li osobou blízkou.
Pečuje-li o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, více osob současně, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která byla určena písemnou dohodou všech osob za osobu pečující v největším rozsahu; nedojde-li k této dohodě, považuje se samostatná výdělečná činnost za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost u té OSVČ, která podle rozhodnutí příslušné OSSZ pečuje o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby, v největším rozsahu.
•vykonávala vojenskou službu v ozbrojených silách České republiky, pokud nejde o vojáky z povolání,
•byla nezaopatřeným dítětem podle ust. § 20 odst. 3 písm. a) zákona. č. 155/1995 Sb.,
o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (studium)
Pokud Vaše samostatně výdělečná činnost bude vedlejší, pak nejste povinna odvádět do určité výše příjmů zálohy na sociální pojištění.
Více informací najdete zde:
http://www.cssz.cz/cz/pojisteni-osvc/platba-pojistneho/zalohy-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni.htm
V případě dalšího těhotenství by Vám zřejmě jistě vznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství ze zaměstnání, kde budete čerpat neplacené volno, popř. i z dalšího zaměstnání, pokud splníte podmínky a i ze samostatně výdělečné činnosti, pokud si budete hradit pojistné na nemocenské pojištění, které je pro OSVČ dobrovolné.
Základní podmínky nároku na tuto dávku jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U OSVČ je další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.
U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.
Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).
• Pro nárok na PPM se doba rodičovské dovolené i neplaceného volna do 4 let věku dítěte posuzuje jako doba účasti na nemocenském pojištění. PPM náleží při narození dalšího dítěte i bez návratu do zaměstnání. V praxi to znamená, že matce, u níž při nástupu na další PPM trvá pracovní poměr, nárok na další PPM vzniká vždy.
• Nebude-li mít matka v rozhodném období žádný příjem ze zaměstnání (např. z důvodu čerpání rodičovské dovolené) nebo není-li v rozhodném období alespoň 7 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ, považuje se za rozhodné období první předchozí kalendářní rok, v němž měla matka započitatelný příjem a je v něm alespoň 30 kalendářních dnů, jimiž se dělí vyměřovací základ. Z tohoto příjmu se určí denní vyměřovací základ pro výpočet další PPM.
• Vzniká-li za trvání stejného zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte nárok na PPM, porovnává se denní vyměřovací základ před redukcí s denním vyměřovacím základem před redukcí u předchozího dítěte. Matce náleží PPM z vyměřovacího základu, který je pro ni výhodnější.
Právní předpisy
1. Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2. Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
3. Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění
4. Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
5. Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
6. Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.