Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rozvod manželství, výživné, nárok na dávky či příspěvky

05.03.2014

Dobrý den, chtěla bych Vás poprosit o radu jak sepsat návrh k soudu o svěření dětí do péče matky a vyměření výživného pro obě děti. S otcem dětí jsme žili v jedné domácnosti pět let z tohoto vztahu máme dvě nezletilé děti, nyní již více než půl roku žiju s dětmi sama, jsem na mateřské dovolené a pobírám sociální příspěvky,měli jsme podepsanou dohodu o placení výživného na děti, otec dětí pracuje na šachtě a má slušné výdělky, je ovšem v insolvenčním řízení a odmítá mi dávat z toho důvodu peníze, tvrdí že mu nic nezbývá á ja vše musím hradit sama. Prosím poraďte.

Dobrý den,
základním předpokladem pro rozvod manželství je vážný rozvrat manželství, který je zákonem o rodině definován v § 24 jako trvalý a hluboký rozvrat, v důsledku kterého již nelze očekávat obnovení manželského soužití. Soud je povinen v rozvodovém řízení zjistit objektivní stav a vzít v úvahu příčiny rozvrat manželství. Mají-li manželé nezletilé děti, nemůže být manželství rozvedeno, bylo-li by to v rozporu se zájmem těchto dětí, daným zvláštními důvody. A dále manželství nelze rozvést, pokud nenabude právní moci rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu.

Rozvodové řízení může proběhnout tzv. dohodou či nespornou cestou ve smyslu § 24a zákona o rodině, kdy si manželé dohodnou nejen rozvod manželství, ale i vypořádání vzájemných vztahů pro dobu po rozvodu, především majetkové vyrovnání. V případě předchozího typu rozvodu tzv. spornou cestou může vypořádání společného majetku proběhnout až po rozvodu manželství. Jestliže manželství trvalo alespoň jeden rok, manželé spolu nejméně šest měsíců nežijí a k návrhu na rozvod se druhý manžel připojí, má se za to, že podmínky rozvratu manželství jsou splněny. Soud nezjišťuje příčiny rozvratu a manželství rozvede, jestliže mu manželé předloží:
a) písemnou smlouvu s úředně ověřenými podpisy obou účastníků upravující pro dobu po tomto rozvodu vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení a případnou vyživovací povinnost, a
b) pravomocné rozhodnutí soudu o schválení dohody o úpravě poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu.
Prohlášení druhého manžela, že s rozvodem souhlasí a k návrhu na rozvod se připojuje, může být učiněno již v samotném návrhu na zahájení řízení, nebo na samostatné listině, která může být podána buď současně s návrhem jako jeho příloha, nebo později v průběhu řízení. Pokud je o úpravu poměrů nezletilých dětí pro dobu po rozvodu, je nutné upozornit, že rozhodnutím soudu musí být schválena dohoda rodičů. V případě, že soud o úpravě poměrů rozhodne bez této dohody, tedy sám poměry nezletilých sám určí, není splněna jedna ze základních podmínek a rozvod nemůže proběhnout tzv. nespornou cestou.

Soudem, který rozhoduje o rozvodu manželství, je věcně příslušný v prvém stupni okresní soud, místně příslušný je soud, v jehož obvodu měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud žalovaného, a není-li ani takového soudu, obecný soud žalobce. Soud rozhoduje rozsudkem.

Řízení je možné zahájit jen na návrh jednoho z manželů nebo společným návrhem obou manželů, navrhují-li rozvod bez zjišťování příčin rozvratu manželství. Podá-li návrh někdo jiný, soud jej odmítne. Podá-li návrh na zahájení řízení jeden z manželů a druhý z manželů se k návrhu připojí, postupuje soud stejně, jako by bylo řízení zahájeno návrhem společným. Připojení se k návrhu je možné odvolat do vyhlášení rozhodnutí soudu prvního stupně.

Nejprve tedy proběhne opatrovnický soud oděti. V opatrovnickém řízení musí opatrovnický soud rozhodnout o svěření dítěte do péče jednoho rodičů, případně střídavé či společné péče a rovněž určí výši výživného pro nezletilé děti. Ideální bude vždy stav, kdy se jako rodiče budete schopni na budoucí péči o nezletilé děti dohodnout. V takovém případě soud schválí vaši dohodu, samozřejmě za předpokladu, že nebude odporovat zájmům vašich nezletilých dětí.
Až poté může být manželství rozvedeno a upraveno společné jmění manželství. Opět to bude jednodušší, pokud si připravíte dohodu, kterou soud schválí.
Vzor na rozvod dohodou najdete např. na http://www.rozvod-online.net/vzory/navrh_na_rozvod_dohodou.pdf na rozvod bez dohody na http://www.rozvod-online.net/vzory/navrh_na_rozvod_manzelstvi.pdf

Jelikož nevedete s manželem společnou domácnost, máte právo požadovat po manželovi výživné, neboť manželé mají právo na stejnou životní úroveň. Toto výživné, pokud se manželé dohodnou nebo je zde soudní rozhodnutí, na základě kterého má jeden manžel druhému výživné hradit, je potom povinný manžel hradit druhému do doby právní moci rozsudku o rozvodu manželství. Posuzují se zde majetkové poměry obou manželů a jejich potřeby.
Máte tedy možnost buď se s manželem domluvit, že Vám bude přispívat nějakou částkou na Vaši výživu, pokud se nedomluvíte, budete muset podat k příslušnému soudu návrh na výživné manželky a soud potom rozhodne, zda je Váš manžel Vám povinen výživné hradit a v jaké výši. Soudní poplatek se z tohoto návrhu nehradí.

Dále bych Vám doporučila podívat se na webovou stránku MPSV http://portal.mpsv.cz/soc/poradce kde je program, který Vám po vložení potřebných údajů nabídne příspěvky a dávky, na které můžete mít nárok. Najdete zde i podmínky nároku na dávku či příspěvek a co je třeba doložit.

Ohledně neplacení výživného, bych Vám doporučila následují kroky:
1/ Zjistit, kdo byl manželovi ustanoven za insolvenčního správce. Tuto informaci získáte dotazem na místně příslušném krajském soudě (dle místa trvalého pobytu manžela).
2/ Vyzvěte písemně insolvenčního správce k úhradě dlužného výživného. K výzvě přiložte kopii dohody o placení výživného a pro úhradu stanovte insolvenčnímu správci přiměřenou lhůtu. Výzvu (jejíž jednu kopii si ponecháte) zašlete insolvenčnímu správci doporučeně s dodejkou.
Pohledávky na výživném představují dle § 169 insolvenčního zákona tzv. pohledávky postavené na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou a jako takové se uspokojují průběžně a především kdykoli z majetkové podstaty během insolvenčního řízení.
3/ Nesplní-li insolvenční správce uhrazovací povinnost ve stanovené lhůtě, je možné přistoupit k soudnímu výkonu rozhodnutí či exekuci dle § 267 insolvenčního zákona. Je-li manžel zaměstnán, lze Vám doporučit navrhnout soudu výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, neboť tento způsob výkonu rozhodnutí je jako jediný možné vztáhnout nejen na výživné již dlužné, ale rovněž na veškeré výživné v budoucnu splatné, ze mzdy manžela by se strhávala každý měsíc částka odpovídající výživnému.

Přeji hezký den

Autor(ka) odpovědi: Zdenka Čurdová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.