Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Exekuce

10.02.2014

Dobrý den.Bohužel nevím kde se zeptat a vůbec co mám dělat.Pokud mi poradíte u vás,tak budu moc rád.Jsem rozvedený něco přes rok a ted mám vztah ve kterém máme dítě.Minulý týden se u mne oběvil exekutor s tím,že pokud nezaplatím dluh který založila bývalá manželka,tak s tím můžu mít problémy.Přitom jsem o tomto dluhu nevěděl a ani ho bývalá manželka nenahlásila do majetkového vyrovnání kde nám po přiznání všech druhů dluhů a rozdělení kdo co budeme platit právnička napsala,že jiné dluhy jsme neuvedli a ten kdo založí další úvěr mimo tyto napsané,že si je zaplatí ten kdo je založil.Toto jsme všichni podepsali.A tad se objevil vymahatel s tím,že ho to nezajímá a že to mám zaplatit já aniž by mi řekl jaká je částka prý mě to neřekne,že ho to nezajímá a mám se k placení postavit čelem.Taky jsem se dozvěděl ještě o dalším dluhu,který má u jiné společnosti.Právnička tvrdí,že se ničeho nemám obávat a ani exekutory nemusím pustit do bytu.Jenže slyšel jsem,že je pustit musím a dokonce dluhy za ni zaplatit.Můžete mě poradit,co dělat?Vše co musím,tak řádně platím.At je to hypotéka,výživný pro děti a taky jsem zaplatil po ní další dluhy u elektrárny a připojení atd.Musím přiznat,že nevím,co platit dřív.Nebylo by lepší to za ni zaplatit aby nenarůstaali další sankce?Bývalá manželka se semnou o tom nechce bavit s tím,že je to její věc.Zaplatit to po mě chtějí,ale nikdo mi neřekl kolik vlastně dluží s tím že mi to říct nemusí.Prý se k tomu jen mám postavit čelem a to je vše.Můžete mi prosím poradit co dělat?Je šance se vůbec něco o těch dluzích dozvědět?Je možný vůbec zjistit kolik těch dluhů ještě na konci společnýho manželství ještě založila?Rád bych už měl konečně klid.Moc děkuji za odpověd.Franta

Dobrý den,
nejdříve několik informací o exekuci, tyto informace naleznete nejen v zákoně, ale např. na www.ochrance.cz.
Předpokladem zahájení exekuce je existence takzvaného exekučního titulu. Nejčastěji jde o rozhodnutí soudu ukládající určitou povinnost. Může se jednat také o rozhodčí nález, rozhodnutí správního orgánu či třeba notářský nebo exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti .
Je třeba uvědomit si, že některá z těchto rozhodnutí mohou být vykonatelná, přestože jste se o nich ve skutečnosti nikdy nedozvěděli. Důvodem jsou speciální pravidla doručování (takzvané náhradní doručení), která se mohou uplatnit pro případ, že si nevyzvedáváte zásilky na adrese svého trvalého pobytu, případně se na této adrese vůbec nezdržujete a nevyužili jste možnosti nahlásit ohlašovně (obecnímu úřadu v místě svého trvalého pobytu) adresu, na kterou Vám mají být doručovány písemnosti.
Náhradní doručení však dosud není možné v případě platebního rozkazu, ten musíte fakticky převzít.
Pokud při doručování skutečně došlo k chybě a exekuční titul Vám nebyl řádně doručen, případně dosáhnete určení neúčinnosti (neplatnosti) doručení, neexistuje vykonatelné rozhodnutí. Tehdy se můžete exekuci (výkonu rozhodnutí) bránit, a to u soudního exekutora návrhem na zastavení exekuce ve lhůtě 30 dnů od doručení vyrozumění soudního exekutora o zahájení exekuce (odvoláním proti rozhodnutí soudu nařizujícímu soudní výkon rozhodnutí).
Lhůta, ve které může být povinnost uložená exekučním titulem vymáhána, se liší podle povahy takové povinnosti. Takzvané soukromoprávní pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu se promlčují až za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno. Právo plynoucí z obchodního závazkového vztahu (např. úvěrové smlouvy, smlouvy o běžném nebo vkladovém účtu) pravomocně přiznané v soudním nebo rozhodčím řízení, se ve smyslu ustanovení § 408 odst. 1 obchodního zákoníku promlčuje za 10 let ode dne, kdy promlčecí doba počala poprvé běžet. Postačí, když v této lhůtě věřitel podá návrh na nařízení exekuce (výkonu rozhodnutí). Po dobu řízení pak promlčecí doba neběží.
Kde získám informace o probíhajících exekucích?
Exekutorská komora ČR vede Centrální evidenci exekucí (www.ceecr.cz ). Eviduje v ní údaje o aktuálně probíhajících exekucích prováděných soudními exekutory (pravomocná usnesení soudu o nařízení exekuce, po 1. lednu 2013 vyrozumění o zahájení exekuce po uplynutí lhůty 30 dnů od jeho doručení povinnému, pravomocná usnesení o zastavení a odkladu exekuce, dražební vyhlášky a oznámení dražebního roku). Exekutor odstraní z evidence všechny údaje týkající se nařízené exekuce po uplynutí 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o skončení exekuce.
Informace z Centrální evidence exekucí lze získat za úplatu dálkovým přístupem.
Centrální evidence exekucí neobsahuje údaje o soudních výkonech rozhodnutí, ani o správních (daňových) exekucích.
Veřejnou součástí Centrální evidence exekucí je Portál dražeb (www.portaldrazeb.cz ). Nahlížení do něj je bezplatné.
Pokud si nejste jisti existencí svých dluhů, o nichž již v minulosti mohl rozhodnout soud (například proto, že si nevyzvedáváte písemnosti doručované na adresu trvalého pobytu nebo se na této adrese nezdržujete a nevyužili jste možnosti nahlásit ohlašovně adresu pro doručování), můžete u okresního soudu podle svého bydliště nahlédnout do spisů z takzvaných nalézacích řízení. Stejně tak můžete nahlížet do spisů týkajících se soudního výkonu rozhodnutí nebo exekuce (úplné informace o průběhu exekuce však získáte z exekučního spisu vedeného soudním exekutorem).
Obecně pak platí, že po skončení exekuce (vymožením, zaplacením ve lhůtě stanovené výzvou exekutora nebo zastavením exekuce) zašle exekutor oznámení o skončení exekuce všem orgánům a osobám, které ve svých evidencích vedou poznámku o probíhající exekuci anebo kterým byla v exkuci uložena nějaká povinnost. V oznámení označí také exekuční příkazy, jejichž účinky skončením exekuce zanikly. Na žádost zašle toto oznámení neprodleně rovněž účastníkům řízení. Oznámení o skončení exekuce, která byla vedena zřízením exekutorského zástavního práva, obsahuje rovněž potvrzení, že zajištěná pohledávka zanikla a že tudíž zaniklo i exekutorské zástavní právo.
Exekutoři mi zabavili majetek, i když se jedná o dluhy mého manžela (manželky). Mají na to právo?
Rozsah postižení společného jmění manželů (SJM) a částečně i výlučného jmění druhého z manželů závisí zejména na tom, zda se závazek manžela (manželky) stal součástí SJM. V dalším výkladu vycházíme ze zákonného režimu SJM. Podle „starého“ občanského zákoníku tvoří SJM „závazky, které některému z manželů nebo oběma manželům společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu z nich, a závazků, jejichž rozsah přesahuje míru přiměřenou majetkovým poměrům manželů, které převzal jeden z nich bez souhlasu druhého“. Podle nového občanského zákoníku jsou součástí SJM „dluhy převzaté za trvání manželství, ledaže se týkají majetku, který náleží výhradně jednomu z manželů, a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku, nebo je převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny“. Výlučným dluhem rozumíme dluh, který se nestal součástí SJM.
K vymožení výlučného dluhu Vašeho manžela (manželky) může exekutor postihnout SJM a rovněž zaniklé, avšak nevypořádané SJM. Pokud však takový dluh vznikl proti vůli druhého manžela, který nesouhlas projevil vůči věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co se o dluhu dozvěděl, lze SJM postihnout jen do výše, jež by představoval podíl dlužníka, kdyby bylo společné jmění zrušeno a vypořádáno podle § 742 občanského zákoníku. Uvedené platí i v případě povinnosti manžela plnit výživné, v případě dluhu z protiprávního činu jen jednoho z manželů nebo tehdy, vznikl-li dluh jen jednoho z manželů ještě před uzavřením manželství. Tehdy se druhý z manželů může postižení SJM nad zmíněný podíl dlužníka bránit u soudu návrhem na vyloučení majetku z exekuce (výkonu rozhodnutí), a to vůči oprávněnému. V případě exekuce prodejem movitých věcí by návrhu na vyloučení majetku z exekuce měl předcházet návrh na vyškrtnutí věcí ze soupisu adresovaný soudnímu exekutorovi (k tomu viz. níže).
Od 1. ledna 2014 není součástí SJM obvyklé vybavení rodinné domácnosti (soubor movitých věcí, které slouží běžně nezbytným životním potřebám rodiny a jejích členů).
Pro účely nařízení výkonu rozhodnutí (exekuce) se za majetek patřící do SJM považuje také majetek, který netvoří součást SJM z důvodu smluveného režimu nebo režimu založeného rozhodnutím soudu. Vylučovací žalobu pak druhý z manželů může uplatnit i tehdy, nelze-li vymáhanou pohledávku po právu uspokojit z takto postiženého majetku (s ohledem na konkrétní okolnosti případu).
Druhý z manželů se vylučovací žalobou (předcházejícím návrhem na vyškrtnutí movitých věcí ze soupisu) může bránit také exekučnímu postižení svého výlučného majetku (nejde-li o vymáhání dluhu v SJM – viz níže).
Pro výlučný dluh jednoho z manželů nelze přímo postihnout mzdu ani účet druhého z manželů. Pokud se to stane, braňte se u exekutora návrhem na částečné zastavení exekuce pro její nepřípustnost.
Mzdu nebo jiný příjem manžela povinného, jeho účet u banky (případně jiné peněžité pohledávky či jiná majetková práva) lze postihnout jen k vymožení závazku (dluhu), který patří do SJM. Jinými slovy, lze postihnout dokonce i vymezený výlučný majetek manžela (manželky) povinného, avšak jen pro závazky v SJM. Nejde-li tedy o vymáhání závazku patřícího do SJM, může se manžel (manželka) povinného srážkám ze mzdy či obstavení účtu bránit (návrhem na částečné zastavení exekuce k soudnímu exekutorovi). Bez ohledu na výše uvedené se však v zákonném režimu SJM stávají součástí SJM částky výdělku, platu, mzdy, zisku a jiných hodnot z pracovní a jiné výdělečné činnosti v okamžiku, kdy manžel, který se o jejich získání přičinil, nabyl možnost s nimi nakládat.
Exekutor zabavil (sepsal) věci, které nepatřily povinnému. Jak se mám bránit?
V pozici vlastníka věci můžete u soudního exekutora podat návrh na vyškrtnutí takových věcí ze soupisu, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy jste se o soupisu dozvěděl. K návrhu připojte důkazy o svém vlastnictví. Zvažte rovněž možnost kontaktovat přímo oprávněného, bude-li s vyškrtnutím souhlasit, exekutor věc vyškrtne. Pokud exekutor návrhu na vyškrtnutí věcí nevyhoví, můžete do 30 dnů od doručení jeho rozhodnutí podat u exekučního soudu žalobu na vyloučení věcí z exekuce, a to proti oprávněnému. O tomto postupu Vás exekutor poučí. Od podání návrhu na vyškrtnutí věcí ze soupisu do 30 dnů od doručení rozhodnutí o tomto návrhu, případně také po dobu řízení o vylučovací žalobě, nesmí exekutor sepsané věci prodat.
SHRNUTÍ PRO VÁS:
1. Musíte mít v ruce nějaké rozhodnutí o tom, proč a co máte platit, to nemáte.
2. Spoluzodpovědný jste jen za dluhy, které jsou uvedeny ve vypořádání SJM, tímto se musíte vždy bránit a toto by Vám měla pohlídat (vysvětlit, napsat exekutorovi) Vaše advokátka. Po datu vypořádání za nic neodpovídáte. Neodpovídáte také za dluhy, které Vám bývalá manželka ve vypořádání zamlčela.
3. Přečtěte si pozorně moji odpověď a pak http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/exekuce-nejcastejsi-dotazy/ a podle těchto rad se zařiďte.
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.