Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Práce zakázané těhotným ženám

06.02.2014

Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda existuje nějaký seznam rizikových pracovišť, podle kterých se určí, zda má žena nárok na rizikové těhotenství (v případě, že je vše po fyziologické stránce vpořádku).
Předem moc děkui za odpověď.

Vážená paní,

jedná se o vyhlášku č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a
mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolaní

Její text:

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 150 odst. 2 zákona č.
65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., a v dohodě
s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 167 odst. 2
zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 74/1994 Sb., a
podle § 1 odst. 5 písm. a) bodu 2 zákona č. 272/1996 Sb., kterým se
provádějí některá opatření v soustavě ústředních orgánů státní správy
České republiky a kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č.
2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní
správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a mění a doplňuje
zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv:

§ 1

Touto vyhláškou se stanoví v souladu s právem Evropských
společenství^1) práce a pracoviště, které jsou zakázané těhotným ženám,
kojícím ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu, a práce a
pracoviště zakázané mladistvým a vymezují práce a pracoviště, na
kterých mohou kojící ženy a matky do konce devátého měsíce po porodu
takové práce konat, a podmínky, za kterých mohou mladiství výjimečně
takové práce konat z důvodu přípravy na povolání pod odborným dohledem.

§ 2

Těhotným ženám jsou zakázány práce

a) v prostředí, v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický
tlak o více než 20 kPa,

b) v prostředí, v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 %
objemových,

c) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,

d) spojené s fyzickou zátěží neúměrnou vzhledem ke změnám organizmu v
těhotenství, zejména

1. vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou
složkou svalové práce, které překračují pro celkovou fyzickou zátěž
kritéria odpovídající kategorii druhé podle zvláštního právního
předpisu,^2)

2. spojené s přepravou břemen pomocí manipulace s jednoduchými
bezmotorovými prostředky,

3. spojené se zvedáním a přenášením břemen překračujících ukazatele
uvedené v příloze č. 1, při nichž přípustný minutový energetický výdej
překračuje 14,5 kJ . min-1 netto,

4. spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných nebo
nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou například hluboký
předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama
nad hlavou, zařazené do kategorií druhé a třetí podle zvláštního
právního předpisu^2) a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o
více než 10 stupňů,

5. spojené s tlakem na břicho,

6. při nichž nelze upravit pracovní místo s ohledem na antropometrické
změny těla ženy,

7. v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale
vykonávané vsedě nebo vstoje,

8. vykonávané ve vnuceném pracovním tempu,^3)

9. spojené s psychickou zátěží, zařazené do třetí kategorie podle
zvláštního právního předpisu,^2)

e) spojené s expozicí hluku zařazené do třetí nebo čtvrté kategorie
podle zvláštního právního předpisu,^2)

f) při nichž by mohly být vystaveny rázům,^4)

g) spojené s expozicí vibracím,

1. přenášeným na ruce, pokud jsou tyto práce zařazeny do třetí nebo
čtvrté kategorie podle zvláštního právního předpisu,^2)

2. celkovým horizontálním a vertikálním vibracím, jejichž hodnoty
překračují nejvyšší přípustné hodnoty stanovené zvláštním právním
předpisem^4) snížené o 10 dB,

h) při nichž dochází za běžných pracovních podmínek ke značnému
znečištění kůže minerálními oleji,

i) s karcinogeny a mutageny a při pracovních procesech s rizikem
chemické karcinogenity, uvedenými ve zvláštním právním předpisu,^3)

j) s chemickými látkami a chemickými přípravky

1. způsobujícími akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými
následky pro zdraví označovanými větami R 23, R 26, R 28, R 39, R 40 a
R 48 podle zvláštního právního předpisu,^5)

2. poškozujícími reprodukční schopnost anebo plod v těle matky
označovanými větami R 60, R 61, R 62 a R 63 podle zvláštního právního
předpisu,^5)

3. poškozujícími kojence prostřednictvím mateřského mléka označovanými
větou R 64 podle zvláštního právního předpisu,^5)

4. vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vstřebávání kůží
označovanými větou R 24 nebo větou R 27 nebo majícími výrazné
senzibilizující účinky na dýchací ústrojí nebo kůži označovanými větami
R 42 , R 43 podle zvláštního právního předpisu,^5)

5. omezujícími dělení buněk,

6. při kombinací R vět uvedených v bodech 1 až 4,

k) spojené s expozicí olovu a jeho ionizovaným sloučeninám,

l) při výrobě léčiv a veterinárních přípravků, obsahujících hormony,
antibiotika a jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na
podkladě podrobného vyhodnocení expozice a rizika vyloučit, že nedojde
za předvídatelných podmínek k poškození zdraví těhotné ženy nebo plodu,

m) při výrobě cytostatik, jejich přípravě k injekční aplikaci, při
jejím provádění a při ošetřování pacientů léčených cytostatiky,

n) spojené s expozicí rtuti, oxidu uhelnatému a jiným chemickým látkám,
již neuvedeným v písmenech i), j) a k), pokud jsou práce s nimi
zařazeny do kategorií druhé až čtvrté podle zvláštního právního
předpisu,^2)

o) v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření,
kde podmínky práce nezajišťují pro plod stejný stupeň radiační ochrany
jako pro každého jednotlivce z obyvatelstva,

p) spojené s expozicí viru rubeoly nebo původci toxoplasmosy a práce
spojené s expozicí jiným biologickým činitelům skupin 2 až 4 uvedeným
ve zvláštním právním předpisu,^3) zařazené do třetí nebo čtvrté
kategorie podle zvláštního právního předpisu,^2) pokud nelze u těhotné
ženy prokázat imunitu proti biologickým činitelům, které přicházejí při
dané práci v úvahu,

q) v prostorách, kde jsou překračovány nejvyšší přípustné hodnoty
elektromagnetického záření a elektromagnetických polí stanovené pro
obyvatelstvo zvláštním právním předpisem,^6)

r) zařazené podle zvláštního právního předpisu^7) jako rizikové, pokud
se na ně nevztahuje ustanovení písmene p),

s) vykonávané za podmínek, při nichž jsou překračovány operativní
teploty to max v důsledku tepelné zátěže z technologie,

t) vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu v
prostorách, v nichž je teplota vzduchu udržována uměle na hodnotě 4
st.C a nižší,

u) vykonávané po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu
při teplotách nižších než -5 st.C,

v) se zvýšeným rizikem úrazů, zejména práce

1. při výrobě a zpracování výbušnin a výbušných předmětů a zacházení s
nimi,

2. s kapalinami označovanými větami R 11 a R 12 podle zvláštního
právního předpisu,^5) nejde-li o jejich používání v laboratořích nebo
při poskytování zdravotní nebo veterinární péče,

3. při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů,

4. ve výškách nad 1,5 m měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel a
nad volnou hloubkou,

5. na zařízeních vysokého elektrického napětí,

6. s nebezpečnými zvířaty, jejichž seznam je uveden ve zvláštním
právním předpisu,^8)

7. související s chovem zvířat, která by mohla být příčinou zvýšeného
nebezpečí úrazu,^9)

8. při porážení zvířat na jatkách,

9. v prostoru uzavřených nádob a nádrží,

10. při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny,

11. při ošetřování pacientů umístěných v uzavřených psychiatrických
odděleních zdravotnických zařízení.

§ 3

Ženám, které kojí, jsou zakázány práce uvedené v § 2 odst. 1 písm. h)
až n) a o), jde-li o práci v kontrolovaném pásmu pracovišť s otevřenými
radionuklidovými zářiči.

§ 4

Matkám do konce devátého měsíce po porodu jsou zakázány práce uvedené v
§ 2 odst. 1 písm. a) až d), f) a g), s) až v).

§ 5

Mladistvým ženám při přípravě na budoucí povolání, které jsou těhotné
nebo kojící nebo matky do konce devátého měsíce po porodu, jsou
zakázány mimo prací uvedených v § 2, 3, 4 i práce uvedené v § 6 odst.
2.

§ 6

(1) Mladistvým jsou zakázány práce

a) v prostředí

1. v němž je tlak vzduchu vyšší než okolní atmosférický tlak o více než
20 kPa,

2. v němž je koncentrace kyslíku v ovzduší nižší než 20 % objemových,

3. vyžadujícím používání izolačních dýchacích přístrojů,

b) spojené se zvýšenou zátěží pohybového ústrojí

1. překračující pro celkovou fyzickou zátěž limitní hodnoty stanovené
pro mladistvé zvláštním právním předpisem,^3)

2. při přepravě břemen pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků,
při nichž jsou vynakládány síly větší, než jsou uvedeny v příloze č. 2,

3. při zvedání a přenášení břemen překračujících ukazatele vzdálenosti
uvedené v přílohách č. 3 a 4,

4. vykonávané po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu

4.1. v pracovních polohách bez možnosti jejich střídání, trvale
vykonávané vsedě nebo vstoje,

4.2. spojené s opakovaným zaujímáním podmíněně přijatelných a
nepřijatelných pracovních poloh, kterými jsou například hluboký
předklon, poloha vkleče, vleže, ve vypjatém stoji na špičkách, s rukama
nad hlavou, zařazené do kategorie třetí podle zvláštního právního
předpisu^2) a dále práce spojené s opakovaným otáčením trupu o více než
20 stupňů,

4.3. ve vnuceném pracovním tempu,^3)

c) vykonávané

1. za podmínek, při nichž jsou překračovány operativní teploty to max v
důsledku tepelné zátěže z technologie,

2. po dobu delší než čtyři hodiny za pracovní dobu v prostorách, v
nichž je teplota vzduchu udržována uměle na hodnotě 4 st.C a nižší, 3.
po dobu delší než jednu hodinu souhrnně za pracovní dobu při teplotách
nižších než -5 st.C,

d) spojené s expozicí hluku a vibracím zařazené do třetí nebo čtvrté
kategorie podle zvláštního právního předpisu,^2)

e) v kontrolovaných pásmech pracovišť se zdroji ionizujícího záření,

f) s karcinogeny a mutageny a pracovní procesy s rizikem chemické
karcinogenity, které jsou uvedeny ve zvláštním právním předpisu,^3)

g) s azbestem,

h) s chemickými látkami a přípravky

1. způsobujícími akutní nebo chronické otravy s těžkými nebo nevratnými
následky pro zdraví označovanými větami R 23, R 25, R 26, R 28, R 39 a
R 48 podle zvláštního právního předpisu,^5)

2. poškozujícími reprodukční schopnost anebo plod v těle matky
označovanými větami R 60, R 61, R 62 a R 63 podle zvláštního právního
předpisu,^5)

3. vyvolávajícími těžká poškození zdraví při vstřebávání kůží
označovanými větou R 24 nebo větou R 27 podle zvláštního právního
předpisu^5) nebo majícími výrazné senzibilizující účinky na dýchací
ústrojí nebo kůži označovanými větami R 42, R 43 podle zvláštního
právního předpisu,^5)

4. žíravými, označovanými větami R 34 a R 35 podle zvláštního právního
předpisu,^5)

5. omezujícími dělení buněk,

6. při kombinací R vět uvedených v bodech 1 až 3,

i) s chemickými látkami a přípravky zdraví škodlivými, označovanými
větami R 20, R 21, R 22 podle zvláštního právního předpisu^5) a
chemickými látkami a přípravky dráždivými, označovanými větami R 36, R
38 a R 41 podle zvláštního právního předpisu,^5) zařazenými do
kategorií druhé až čtvrté podle zvláštního právního předpisu,^2)

j) spojené s expozicí oxidu uhelnatému, zařazené do kategorií druhé až
čtvrté podle zvláštního právního předpisu,^2)

k) spojené s expozicí olovu a jeho ionizovaným sloučeninám zařazeným do
kategorií druhé až čtvrté podle zvláštního právního předpisu,^2)

l) při výrobě léčiv a veterinárních přípravků, obsahujících hormony,
antibiotika a jiné biologicky vysoce účinné látky,

m) při výrobě cytostatik, jejich přípravě k injekční aplikaci, při
jejím provádění a při ošetřování pacientů léčených cytostatiky,

n) zařazené podle zvláštního právního předpisu jako rizikové,^7) pokud
již nejsou uvedeny v písmenu b) bodu 4.2. a písmenech d) až k) a m),

o) se zvýšeným rizikem úrazů, zejména práce

1. při výrobě a zpracování výbušnin a výbušných předmětů a zacházení s
nimi,

2. s kapalinami označovanými podle zvláštního právního předpisu^5)
větami R 11 a R 12, nejde-li o jejich používání v laboratořích nebo při
poskytování zdravotní nebo veterinární péče,

3. ve výškách nad 1,5 m měřeno od úrovně podlahy po úroveň chodidel a
nad volnou hloubkou,

4. na zařízeních vysokého elektrického napětí,

5. v prostoru uzavřených nádob a nádrží,

6. při dezinsekci a deratizaci prostorů plyny,

7. na zařízeních pro výrobu, uskladňování a používání stlačených,
kapalných nebo rozpuštěných plynů,

8. při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pády předmětů,

9. s nebezpečnými zvířaty, jejichž seznam je uveden ve zvláštním
právním předpisu,^8)

10. při porážení zvířat na jatkách,

11. práce se sudy, kanystry, demižony a podobnými nádobami, které
obsahují chemické látky nebo přípravky uvedené pod písmeny f) až i),
cytostatika, výbušniny, hořlavé kapaliny a stlačené plyny.

(2) Zákazy práce mladistvých se netýkají prací uvedených

a) v odstavci 1 písm. c) a d), konaných z důvodu přípravy na povolání,
pokud je při nich soustavným odborným dozorem zajištěna dostatečná
ochrana zdraví mladistvých,

b) v odstavci 1 písm. e) na pracovištích se zdroji ionizujícího záření,
pokud by po dobu své specializované přípravy na výkon povolání se
zdroji ionizujícího záření nebyli ozáření vystaveni vědomě a
dobrovolně; ozáření smí být vystaveni jen do výše limitů ozáření pro
učně a studenty, které jsou stanoveny zvláštními právními předpisy,

c) v odstavci 1 písm. n), konaných z důvodu přípravy na povolání, pokud
je při nich soustavným odborným dozorem zajištěna dostatečná ochrana
zdraví mladistvých; toto neplatí, pokud se jedná o práce spojené s
expozicí látkám uvedeným v písmenech f), g) a h),

d) v odstavci 1 písm. o) bodech 2, 3, 4, 10, konaných z důvodu přípravy
na povolání, pokud je při nich soustavným odborným dozorem zajištěna
dostatečná ochrana zdraví mladistvých,

e) v odstavci 1 písm. o) bodu 7, spojených s používáním zařízení
obsahujících stlačené, kapalné nebo rozpuštěné plyny, konaných z důvodu
přípravy na povolání, pokud je při nich soustavným odborným dozorem
zajištěna dostatečná ochrana zdraví mladistvých.

§ 7

Zrušuje se:

1. Vyhláška č. 261/1997 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště,
které jsou zakázané všem ženám, těhotným ženám, matkám do konce
devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou
mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání.

2. Vyhláška č. 185/1998 Sb., kterou se mění vyhláška č. 261/1997 Sb.,
kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázané všem ženám,
těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým,
a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z
důvodu přípravy na povolání.

§ 8

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:

MUDr. Součková v. r.

Příl.1

Část A

Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen
těhotnými ženami a matkami do konce devátého měsíce po porodu v
pracovní poloze vstoje nebo vsedě
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hmotnost ručně Délka vertikální dráhy Maximální počet Kumulativní hmotnost
zvedaných a břemene zdvihů za 1 minutu (kg) břemen zvedaných
přenášených břemen a přenášených
(kg) za pracovní dobu
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 5,1 do 7,5 Podlaha - zápěstí^1) 3 2500
Zápěstí - rameno^1) 5
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 2,6 do 5 Podlaha - zápěstí^1) 4 2000
Zápěstí - rameno^1) 7
Podlaha - rameno^1) 3
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 1,5 do 2,5 Podlaha - zápěstí 5 1800
Podlaha - rameno 4
Podlaha - nad rameno 3
Zápěstí - rameno 8
Zápěstí - nad rameno 4
Rameno - nad rameno 3
--------------------------------------------------------------------------------------------

Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 5 kg.
Zvedání břemene vsedě je možno během pracovní doby vykonávat při
dodržení počtu zdvihů uvedených v tabulce v nepřetržitém pracovním
cyklu nejdéle po dobu 15 minut; mezi těmito pracovními cykly se
zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 20 minut.

Břemena o hmotnosti 5 - 7,5 kg je možno během pracovní doby zvedat při
dodržení počtu zdvihů uvedených v tabulce v nepřetržitém pracovním
cyklu nejdéle po dobu 10 minut; mezi těmito pracovními cykly se
zvedáním musí být zařazeny přestávky o délce nejméně 15 minut.

V posledních 3 měsících těhotenství vyloučit zvedání při dráze břemeno
podlaha - zápěstí, zvláště při hmotnosti břemene 7,5 kg. Totéž se týká
i přenášení břemen.

Břemena o hmotnosti 2,5 - 5 kg je možno během pracovní doby zvedat při
dodržení počtu zdvihů uvedených v tabulce v nepřetržitém pracovním
cyklu po dobu 10 minut, mezi těmito pracovními cykly se zvedáním musí
být zařazeny přestávky o délce nejméně 10 minut.

Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí žen vstoje 79 cm,
za výšku ramen 134 cm. Při pracovní poloze vsedě se tyto hodnoty výšek
snižují o 40 cm s tolerancí 5 cm podle výšky sedadla.

Za zvedání břemena se pokládá též manipulace s pacienty na lůžku.

Část B

Největší přípustná vzdálenost pro přenášení břemen těhotnými ženami^1)
----------------------------------------------------------
Hmotnost ručně přenášených břemen Největší Hmotnost
vzdálenost ručně
(m) přenášených
břemen (kg)
----------------------------------------------------------
7,5 5
----------------------------------------------------------
5 15
----------------------------------------------------------
2,5 20
----------------------------------------------------------

Příl.2

Rozsah nejvyšších přípustných sil (N) při přepravě břemen mladistvými
pomocí jednoduchých bezmotorových prostředků
----------------------------------------------
V tahu (N) V tlaku (N)
----------------------------------------------
Chlapci 100 - 150 120 - 200
----------------------------------------------
Dívky 50 - 115 100 - 160
----------------------------------------------

Příl.3

Část A

Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen
chlapci od 15 do 18 let v pracovní poloze vstoje nebo vsedě
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hmotnost ručně Délka vertikální dráhy Maximální počet Kumulativní hmotnost
zvedaných a břemene zdvihů za 1 minutu (kg) břemen zvedaných
přenášených břemen a přenášených
(kg) za pracovní dobu
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 15,1 do 20 podlaha - zápěstí^1) 4 7000
(pouze pro věk zápěstí - rameno^1) 5
17 - 18 let)
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 10,1 do 15 podlaha - zápěstí^1) 6 5500
(pouze pro věk zápěstí - rameno^1) 6
16 - 18 let) podlaha - rameno^1) 3
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 5 do 10 podlaha - zápěstí 8 3800
(pro všechny podlaha - rameno 6
věkové skupiny) podlaha - nad rameno 4
zápěstí - rameno 8
zápěstí - nad rameno 6
rameno - nad rameno 4
--------------------------------------------------------------------------------------------

Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 5 kg.

Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí chlapců 17 až
18letých vstoje 84 cm, za výšku ramen 143 cm. Při pracovní poloze vsedě
se tyto hodnoty výšek snižují o 40 cm s tolerancí 5 cm podle výšky
sedadla. U chlapců mladších věkových skupin (15 až 17 let) se délka
vertikální dráhy břemene posuzuje individuálně podle jejich
antropometrických parametrů.

Část B

Největší vzdálenost, na kterou mohou přenášet chlapci břemena
----------------------------------------------------
Chlapci Největší Hmotnost
vzdálenost ručně
(m) přenášených
břemen (kg)
----------------------------------------------------
pouze pro věk 17 - 18 10 20
----------------------------------------------------
pouze pro věk 16 - 18 15 15
----------------------------------------------------
pro všechny věkové skupiny 20 10
----------------------------------------------------

Příl.4

Část A

Nejvyšší přípustné hmotnostní limity pro zvedání a přenášení břemen
dívkami od 15 do 18 let v pracovní poloze vstoje nebo vsedě
--------------------------------------------------------------------------------------------
Hmotnost ručně Délka vertikální dráhy Maximální počet Kumulativní hmotnost
zvedaných a břemene zdvihů za 1 minutu (kg) břemen zvedaných
přenášených břemen a přenášených
(kg) za pracovní dobu
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 10,1 do 15 podlaha - zápěstí^1) 5 6000
(pouze pro věk zápěstí - rameno^1) 4
17 - 18 let)
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 5,1 do 10 podlaha - zápěstí^1) 7 4500
(pouze pro věk zápěstí - rameno^1) 7
16 - 18 let) podlaha - rameno^1) 4
--------------------------------------------------------------------------------------------
od 2 do 5 let podlaha - zápěstí 8 2500
(pro všechny podlaha - rameno 6
věkové skupiny) podlaha - nad rameno 4
zápěstí - rameno 8
zápěstí - nad rameno 6
rameno - nad rameno 4
--------------------------------------------------------------------------------------------

Při pracovní poloze vsedě nesmí být hmotnost břemene větší než 5 kg pro
věkovou skupinu 17 až 18 let, 4 kg pro věkovou skupinu 16 až 17 let, 3
kg pro věkovou skupinu 15 až 16 let.

Pro účely této vyhlášky se pokládá za výšku zápěstí 17 až 18letých
dívek vstoje 80 cm, za výšku ramen 134 cm. Při pracovní poloze vsedě se
tyto hodnoty výšek snižují o 40 cm s tolerancí 5 cm podle výšky
sedadla. U dívek mladších věkových skupin (15 až 17 let) se délka
vertikální dráhy břemene posuzuje individuálně podle jejich
antropometrických parametrů.

Část B

Největší vzdálenost, na kterou mohou přenášet dívky břemena
----------------------------------------------------
Dívky Největší Hmotnost
vzdálenost ručně
(m) přenášených
břemen (kg)
----------------------------------------------------
pouze pro věk 17 - 18 let 10 15
----------------------------------------------------
pouze pro věk 16 - 18 let 15 10
----------------------------------------------------
pro všechny věkové skupiny 20 5 ^1)
----------------------------------------------------

1) Směrnice Rady č. 92/85/EHS ze dne 19. října 1992 o zavádění opatření
pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných
pracovnic, pracovnic krátce po porodu nebo kojících pracovnic.

Směrnice Rady č. 94/33/ES ze dne 22. června 1994 o ochraně mladistvých
pracovníků.

2) Vyhláška č. 89/2001 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování
prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních
testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli.

3) Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany
zdraví zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb.

4) Nařízení vlády č. 502/2000 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací.

5) Nařízení vlády č. 25/1999 Sb., kterým se stanoví postup hodnocení
nebezpečnosti chemických látek a chemických přípravků, způsob jejich
klasifikace a označování a vydává Seznam dosud klasifikovaných
nebezpečných látek, ve znění nařízení vlády č. 258/2001 Sb.

6) Nařízení vlády č. 480/2000 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím
zářením.

7) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona
č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona
č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona
č. 320/2002 Sb. a zákona č. 274/2003 Sb.

8) Vyhláška č. 75/1996 Sb., kterou se stanoví nebezpečné druhy zvířat.

9) Nařízení vlády č. 27/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace
práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při
práci související s chovem zvířat.

1) Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné

1) Přenášení a zvedání břemen se posuzuje odděleně.

1) Jiné vertikální dráhy nejsou pro tuto hmotnost břemene přípustné.

1) U dívek věkové kategorie do 16 let se snižuje na 15 m.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.