Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Vrácení daru

06.02.2014

Dobrý den
Před 10 lety jsme dostali darem od manželčiných rodičů dům.Rodičům jsme zřídili věcné břemeno dožití,možnosti chovaní drobného zvířectva,pěstování zemědělských plodin,výhradní právo užívání garáže pokud budou vlastníky automobilu a spolu užívání všech společných prostor.jako noví majitelé s vědomím,že dům patří nám jsme do něho investovali zhruba 1250000 kč.8 let jsme žili v pohodě.Manželka jim pomáhala s drobnými pracemi,já jsem jim dělal spoustu věci jako obklady,malby,stolařské a zednické práce a podobně.Rodiče nám však také pomáhali např.pohlídali děti a podobně.Pak se,ale všechno pokazilo.Manželka má totiž bratra a ten bratr má dům vedle nás.Její bratr má vysoké postavení v práci a vydělá spoustu peněz a začal rodiče finančně podporovat.Na tom by nebylo nic špatného kdyby rodiče i přes náš nesouhlas nezačali na domě provádět různé stavební úpravy a stavět na pozemku různé stavby.Když se jím manželka snažila vysvětlit že ona je majitelka a že máme jiné představy o tom jak to u nás bude vypadat tak po ní otec vystartoval a začal na ní křičet,že to tady je všechno jeho a že si bude dělat a stavět co chce a když jsem se manželky zastal začal na mně křičet ty buď zticha ty smrade tobě tu nic nepatří.K těmto tchánovým výlevům pak došlo ještě několikrát.Manželka se to pak snažila ještě vysvětlit svému bratrovi,ten ji však řekl .že ho nezajímá ,že ten dům je náš a že rodičům splní všechno co jsi přeji.Teď se rodičům snažíme vyhýbat.aby nedocházelo k dalším konfliktům.Nakonec to došlo tak daleko,že jsme se rozhodli odstěhovat.Rodiče nám však začli vyhrožovat.že budou žádat o vracení daru.Chtěl bych se proto zeptat jestli máme nějakou nadějí na vracení peněz,které jsme v dobré víře do domu investovali.Chtěl bych ještě podotknout,že ani já ani manželka jsme se vůči nim nedopustili ani fyzického ani slovního násilí.Dokonce i potom co jsem od nich slyšel spoustu urážek je ještě zdravím Dobrý den.
Děkuji

Dobrý den,
Problematika, kterou v dotaze uvádíte je spíš dotazem pro advokátní kancelář, než pro naši poradnu. Pro Vaši informaci dále uvádím.
DÁRCŮV POŽADAVEK NA VRÁCENÍ DARU
Existuje možnost vrácení daru, respektive požadavku vrácení daru ze strany dárce. Podle § 630 občanského zákoníku (zákon č. 40/1964 Sb., platil do 31. 12. 2013) se dárce může domáhat vrácení daru, jestliže se obdarovaný k němu nebo členům jeho rodiny chová tak, že tím hrubě porušuje dobré mravy.
Nárok na vrácení daru vzniká hrubým porušením dobrých mravů a od tohoto okamžiku běží tříletá promlčecí doba pro uplatnění práva. V případě opakovaného závadného jednání začíná běžet promlčecí doba u každého takového jednání samostatně, v případě déletrvajícího závadného jednání běží promlčecí doba až ode dne, kdy obdarovaný od tohoto jednání upustil.
Domáhání se vrácení daru je jednostranným právním úkonem dárce, pro který není předepsána žádná forma, musí z něj však být zřejmá vůle dárce směřující k tomu, aby obdarovaný věc vrátil. Písemnou formu výzvy lze nicméně jen doporučit, neboť v případném soudním sporu musí dárce unést důkazní břemeno, že výzvu učinil a že měla veškeré potřebné náležitosti. Z výzvy musí být zřejmé, kdo ji učinil, vůči komu, z jakého důvodu (přičemž závadné chování obdarovaného musí být popsáno konkrétním a nezaměnitelným způsobem) a čeho se ten, kdo ji činí, domáhá.
K POJMU HRUBÉ PORUŠENÍ DOBRÝCH MRAVŮ
Pojem chování hrubě porušujícího dobré mravy zákon přesně nedefinuje, vždy půjde o posouzení konkrétní situace a konkrétního jednání. Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR z 23. 1. 2001, sp. zn. 29 Cdo 228/2000, "předpokladem úspěšného uplatnění práva dárce není jakékoliv nevhodné chování obdarovaného nebo pouhý nevděk, ale takové chování, které s ohledem na všechny okolnosti konkrétního případu lze kvalifikovat jako hrubé porušení dobrých mravů. Obvykle jde o porušení značné intenzity nebo o porušování soustavné, a to ať už fyzickým násilím, hrubými urážkami, neposkytnutím potřebné pomoci apod. Ne každé chování, které není v souladu se společensky uznávanými pravidly slušného chování ve vzájemných vztazích mezi lidmi, naplňuje znaky § 630 občanského zákoníku, nýbrž předpokladem aplikace tohoto ustanovení je kvalifikované porušení morálních pravidel konkrétním chováním obdarovaného, jehož stupeň závažnosti je hodnocen podle objektivních kriterií, a nikoliv jen podle subjektivního názoru dárce. Dárce se jako důvodu k vrácení daru nemůže dovolávat skutkových okolností, jež nastaly či existovaly v době před darováním a za nichž byl právní úkon učiněn a o nichž obě strany při uzavírání smlouvy věděly."
Podle nového občanského zákoníku (zákon č, 89/2012 Sb.) od 1. 1. 2014 dárce nebude požadovat vrácení daru, nýbrž odvolá dar, přičemž k odvolání bude moci přistoupit pro nouzi nebo pro nevděk.
Odvolání pro nouzi je upraveno v §§ 2068 až 2071 nového občanského zákoníku. Předpokladem možnosti odvolání je skutečnost, že dárce poté, co došlo k darování, upadl do takové nouze, že nemá prostředky ani na nutnou výživu vlastní nebo nutnou výživu osoby, k jejíž výživě je povinen. Toto odvolání lze učinit v tom rozsahu, v jakém se dárci nedostává prostředků k této výživě, přičemž obdarovaný se může zprostit povinnosti vydat dar zpět poskytováním toho, co je k této výživě třeba. Dále nebude mít obdarovaný povinnost vydat dar, pokud sám bude v obdobné nouzi jako dárce nebo pokud si dárce stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.
K darování dochází často v okruhu příbuzných a známých, darování nemovitosti je občas dokonce využíváno jako vhodnější způsob uspořádání majetkových poměrů v rodině, než jakým by bylo následné dědické řízení. Nová úprava umožňuje dárci velkorysejší dispozice se svým majetkem, neboť představuje určitou záchrannou brzdu pro případ, že by se dostal do situace, kdy by se musel spoléhat na podobnou velkorysost obdarovaných, kterou si ovšem nemůže být v okamžiku darování jist a může o ní dokonce pochybovat.
Obdarovaný naopak s darem získává jistotu, že v budoucnu nebude dárci plnit více, než získal a jen v rozsahu nezbytně nutném. Současně může místo vydání daru zpět poskytovat to, co je k výživě třeba. Pokud by tedy darem byla nemovitost, bude mít obdarovaný jistotu, že s ní může jakkoliv nakládat, neboť ji nebude muset vracet.
Co bude možné podřadit pod přivození stavu nouze úmyslně nebo z hrubé nedbalosti bude nutné posuzovat případ od případu, nepochybně se však bude jednat o případy dárcova alkoholismu, gamblerství a jiných závislostí.
Odvolání pro nevděk je upraveno v §§ 2072 až 2072 nového občanského zákoníku a na první pohled připomíná vrácení daru pro hrubé porušování dobrých mravů. Rozdíl tu je. § 2072 v odst. 1 praví: Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny. Na rozdíl od staré úpravy je výslovně zakotveno, že v případě nemožnosti vydání daru bude zaplacena jeho obvyklá cena. Tato skutečnost však byla dovozována i v dosavadní praxi. Dále odst. 2 upravuje, že: Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké. Jedná se o velmi výraznou změnu ve srovnání s § 630 „starého“ občanského zákoníku, neboť dárce přichází o možnost požadovat vrácení daru v případě, že obdarovaný se bude chovat hrubě ke členům jeho rodiny. Na druhou stranu je třeba vycházet ze skutečnosti, že pojem osoba blízká je pojmem širším než pojem členové rodiny. Porušení dobrých mravů tedy bude muset být povahy zvláště intenzivní a bude muset znamenat přímou újmu i pro dárce. Další důležitou změnu přináší § 2073, podle kterého činí nevděk obdarovaného nepoctivým držitelem. Dosud byl obdarovaný v dobré víře, dokud nebyl dárcem k vrácení daru vyzván, samotné chování hrubě porušující dobré mravy nemělo žádné účinky, na straně obdarovaného proto např. nedocházelo k bezdůvodnému obohacení za dobu od porušení do vyzvání k vrácení daru. Nyní tedy bude obdarovaný nepoctivým držitelem již od okamžiku, kdy došlo k nevděku.
Snad nejvýraznější změnu přináší § 2074, který umožňuje odvolat dar pro nevděk i dědicům dárce v případě, že v odvolání daru zabránil dárci obdarovaný nebo vyšší moc. Toto právo může dědic využít nejpozději do jednoho roku od smrti dárce. Důvodem pro přijetí tohoto ustanovení bylo řešení zjevně nespravedlivé situace, kdy ani v případě zavraždění dárce obdarovaným, nebylo dědicům umožněno dosáhnout vrácení daru.
SHRNUTÍ:
Z uvedeného je patrno, že pro odvolání daru tu musí být závažný důvod a soudní spor by byl značně složitý a zdlouhavý. Pokud by skutečně došlo k tomu, že byste dar vraceli (je to dost nepravděpodobné), tak by muselo dojít i k vypořádání vložených investic, samozřejmě vše byste museli dokladovat.
Pokud jste se odstěhovali, dům zůstává nadále ve Vašem vlastnictví, rodiče mají věcné břemeno bydlení (asi zcela konkrétně vymezeno, včetně hrazení nákladů), proto je třeba, abyste dohlédli, aby po této stránce bylo vše řádně hrazeno a dům udržován. Bylo by dobré i tak si s rodiči dohodnout pravidla bydlení a hrazení nákladů (obdoba nájmu).
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.