Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Příspěvek na bydlení

06.02.2014

Dobrý den, potřebovala bych poradit. Jsem už rok na pracovním úřadě a před tím jsem nikde nepracovala. Momentálně s přítelem sháníme bydlení, neboť jsem otěhotněla. Zajímalo by mě tedy, zda-li mám nárok na příspěvek na bydlení i v případě, že by se mnou v bytě bydlel můj partner s jinou adresou trvalého bydliště,tudíž smluvně nepřiznaný. Nerozumím však tomu, jak bych na úřadě prokázala, že jsem na placení nájemného sama..?Děkuji za odpověď

Dobrý den,
V případě příspěvku na bydlení jsou společně posuzovanými osobami, všichni, kdo mají na adrese bytu trvalý pobyt, toto bude úřad zkoumat (trvalý pobyt). Takže vy sama budete žadatel a zároveň jen vy budete posuzovanou osobou, takže za předchozí kalendářní čtvrtletí doložíte Vaše příjmy, výši nájemného a dalších nákladů spojených s bydlením. Musíte mít platnou nájemní smlouvu, pronajímatel Vám na žádosti potvrzuje, že platíte a kolik platíte nájemné. Ostatní náklady doložíte např. výpisem z účtu smlouvou s elektrárnami, plynárnami apod. Podle toho, kterého konkrétního případu.
Podmínky nároku na příspěvek na bydlení z hlediska příjmů a výdajů posuzovaných osob jsou následující:
Kdo má na příspěvek nárok?
Nárok na příspěvek na bydlení má vlastník či nájemce bytu, který je v bytě přihlášen k trvalému pobytu a současně v byte skutečně bydlí. Obě podmínky se vztahují nejen na oprávněnou osobu (žadatele), ale také na všechny společně posuzované osoby.
Pro koho je příspěvek určen?
Dávka je určena pro rodiny či jednotlivce s nízkými příjmy, ze kterých přispívají na úhradu nákladů na bydlení. Za příjem se považuje i přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek.
Kdo je rodina?
Za rodinu se považují všechny osoby, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu, jsou to tzv. společně posuzované osoby. Výjimka z této podmínky je možná na základě žádosti o vyloučení společně posuzované osoby z osob společně posuzovaných.
Kdy vzniká nárok?
Ke vzniku nároku na příspěvek na bydlení je nutné splnit současně dvě podmínky. První z nich je, že náklady na bydlení jsou vyšší než 30 % příjmů celé rodiny (v Praze 35 %). Zároveň musí ona třetina příjmů rodiny být nižší než tzv. normativní náklady na bydlení, které stanovuje zákon o státní sociální podpoře (viz tabulky ).
Jak dlouho může být příspěvek na bydlení poskytován?
Časové omezení výplaty příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení na 84 měsíců v posledních 10 kalendářních letech. Lhůta 84 měsíce se začíná počítat od účinnosti nové právní úpravy, tzn. od 1. 1. 2012.
Omezená lhůta se netýká
• bytů, které užívá osoba, které byl poskytnut příspěvek na úpravu tohoto bytu,
• bytů zvláštního určení, pokud jsou užívány osobou, jejíž zdravotní stav zvláštní úpravu vyžaduje,
• domácnosti sestávající výlučně z osob starších 70 let.
Co tvoří náklady na bydlení?
Náklady na bydlení rozlišujeme podle formy bydlení. U nájemních bytů tvoří náklady pochopitelně nájemné, ke kterému se přičítají náklady za energie, vodné a stočné, likvidaci odpadu a vytápění (neboli plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu).
U družstevních bytů a bytů v osobním vlastnictví jsou to tzv. náklady srovnatelné s nájemným, jejichž výše je pro každý kalendářní rok stanovena Nařízením vlády ČR ( tabulky najdete na internetu). Pro výpočet výše příspěvku na bydlení se berou v potaz průměrné náklady zaplacené za předchozí kalendářní čtvrtletí.
Náklady za bydlení netvoří například poplatky za televizi, rozhlas, telefon či kabelovou televizi.
Co znamenají normativní náklady na bydlení?
Normativní náklady na bydlení se využívají při výpočtu výše příspěvku na bydlení. Jsou stanoveny zákonem jako průměrné náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti a jsou do nich zahrnuty ceny služeb a energií. Obsahují v sobě pro nájemní byty
částku nájemného v souladu se zákonem o nájemném a pro družstevní byty a byty vlastníků obdobné náklady. Výše příspěvku na bydlení (PB) se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení (NNB) a násobkem rozhodného příjmu (RP) a koeficientu 0,30 (v Praze 0,35).
PB = NNB - (RP x 0,30)
Kde a jak žádat o příspěvek na bydlení?

Žádosti vyřizují krajské pobočky a kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR (ÚP ČR) podle místa trvalého pobytu. Adresu kontaktního místa naleznete na integrovaném portálu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV ČR) - http://portal.mpsv.cz/ssp/local nebo osobně přímo v místě bydliště.
Žádosti o příspěvek na bydlení se podávají na příslušných tiskopisech MPSV ČR, které naleznete v elektronické podobě na internetových stránkách http://forms.mpsv.cz/sspforms v sekci Formuláře státní sociální podpory nebo je v tištěné podobě získáte přímo na příslušném úřadě. Ukázky jednotlivých žádostí jsou součástí této brožury (viz Přílohy).
Jaké formuláře je nutné doložit k žádosti o příspěvek na bydlení?
- Žádost o příspěvek na bydlení
- Doklad o výši čtvrtletního příjmu za příslušné kalendářní čtvrtletí společně posuzovaných osob
Musí ho doložit každá osoba v domácnosti s trvalým pobytem v bytě, která má příjem. Pro trvání nároku na dávku na každé kalendářní čtvrtletí musí osoba do konce prvního měsíce tohoto čtvrtletí doložit opět tento doklad. Potvrzení o příjmu vydá žadateli o dávku zaměstnavatel.
- Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou za příslušné kalendářní čtvrtletí
Musí ho doložit každá osoba v domácnosti, která pobírala v rozhodném období příjem v rámci plnění vyživovací povinnosti podle zákona o rodině.
Doklad o výši nákladů na bydlení
Dokládají se náklady za každý byt, ve kterém byla osoba v příslušném čtvrtletí trvale hlášena.
- Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky
Je nutné doložit pro trvání nároku na dávku na každé kalendářní čtvrtletí do konce prvního měsíce tohoto čtvrtletí.
- Doklad o tom, na základě jaké právní formy vlastnictví je byt užíván
např. nájemní smlouva, výpis z Katastru nemovitostí apod.
- Potvrzení o studiu, Potvrzení o zdravotním stavu, Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnosti pro nemoc nebo úraz, Potvrzení o vedení v evidenci ÚP ČR pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18 let věku
Nutno doložit u nezaopatřených dětí po skončení povinné školní docházky nebo vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, ve kterém dítě dosáhlo věku 15 let.

Kdy zaniká nárok na výplatu dávek?
Nárok na výplatu dávek zaniká změněnou situací u žadatele, která je podmínkou nároku pro dávku. Nárok na výplatu dávky zaniká uplynutím 3 měsíců ode dne, za který dávka náleží, vyplácí se zpětně, měsíčně. Veškeré změny je žadatel o dávku povinen příslušnému orgánu nahlásit písemně, a to nejdéle do 8 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.

Pro vlastní výpočty lze využít kalkulačky příspěvku na bydlení např. na http://kalkulacky.idnes.cz/cr_prispevek-na-bydleni-2012.php
Jak již bylo uvedeno dříve, veškeré důležité informace o podmínkách a nároku na příspěvek na bydlení Vám poskytnou příslušné krajské pobočky či kontaktní pracoviště ÚP ČR v místě Vašeho trvalého bydliště. Další dostupné informace můžete získat také na internetových stránkách MPSV ČR či ÚP ČR, kde najdete přímo kontakty na jednotlivá pracoviště ÚP ČR – http://portal.mpsv.cz/upcr.

Kontakty:
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Tel.: +420 221 921 111
Fax: +420 224 918 391
Web: http://www.mpsv.cz

Kontaktní centrum služeb zaměstnanosti MPSV ČR
Tel.: +420 844 844 803
e-mail: callcentrum@mpsv.cz

Úřad práce ČR – generální ředitelství
Spojovatelka: 950 191 111
Web: http://portal.mpsv.cz/upcr/gr

Kontakty na jednotlivá pracoviště ÚP ČR:
Web: http://portal.mpsv.cz/upcr

Přílohou jsou jednotlivé žádosti a formuláře, které je nutné v elektronické či tištěné podobě vyplnit a podat na příslušném pracovišti ÚP ČR v místě trvalého bydliště. V tištěné podobě jsou k dispozici přímo na příslušném úřadě a v elektronické formě si je můžete stáhnout z integrovaného portálu MPSV v sekci Formuláře státní sociální podpory na stránkách https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome.
Je třeba vyplnit tyto žádosti:
1. Žádost o příspěvek na bydlení
2. Doklad o výši čtvrtletního příjmu
3. Doklad o výši nákladů na bydlení
4. Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na dávky
5. Doklad o výživném poskytovaném společně posuzovanou osobou

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.