Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zaměstnavatel si neplní povinnosti

10.02.2014

Dobrý den,
V 4/2012 jsem v zaměstnání nastoupila na PPM. Vše bylo v pořádku do dalšího porodu v 12/2013. Nemohu od zamestnavatele sehnat podklady pro výpočet PPM. OSSZ mi tvrdí že PPM nemůže vyplatit. Pro nás je to dost peněz minus budeme muset dát dům k prodeji. Což je dosti srandovní, protože jsme další děti měli díky velkému domu. Nyní kvůli mého zamestnavatele budeme muset s pěti dětmi do 3.+1. Což je dosti smutné. Snad je nějaká skulinka o které neví ani OSSZ.

Dobrý den.
Zaměstnavatel má mimo jiné tyto povinnosti:
5. Vést evidenci o zaměstnancích, která obsahuje obdobné údaje, jaké byly vedeny dosud s tím, že se již neuvádí rodinný stav a nově se požaduje vedení výše sjednaného (stanoveného) započitatelného příjmu a název zdravotní pojišťovny, u níž je zaměstnanec zdravotně pojištěn.
Tyto údaje musí být zaměstnavatelem uschovány po dobu 10 kalendářních roků, pokud zákon o důchodovém pojištění nebo jiný předpis nestanoví lhůtu delší. Zaniká-li zaměstnavatel bez právního nástupce před uplynutím desetileté lhůty, je zaměstnavatel povinen zajistit po tuto dobu úschovu záznamů a sdělit OSSZ místo, na kterém budou záznamy uloženy.
6. Přijímat žádosti svých zaměstnaných osob a také bývalých zaměstnanců, pokud onemocněli v ochranné lhůtě, o dávky nemocenského pojištění, včetně dalších podkladů potřebných pro stanovení nároku na dávku a její výplatu, a neprodleně je spolu s Přílohou k žádosti o dávku nemocenského pojištění předávat OSSZ příslušné k výplatě dávek. Na předepsaném tiskopisu Příloha k žádosti o dávku nemocenského pojištění uvede zaměstnavatel údaje potřebné pro výpočet a výplatu dávek.
Je-li u zaměstnance nařízen výkon rozhodnutí srážkami ze mzdy, je zaměstnavatel povinen spolu s údaji potřebnými pro výpočet dávek předat OSSZ podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění. Těmito podklady se rozumí kopie usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí, sdělení výše dosud provedených srážek a sdělení, jaká část základní částky nemá být OSSZ srážena. Pokud zaměstnavatel již předal OSSZ údaje potřebné pro výpočet dávek a důvod pro poskytování dávky nemocenského pojištění nadále trvá, je povinen předat OSSZ podklady pro provádění srážek z dávek nemocenského pojištění bez zbytečného odkladu.
Povinností zaměstnavatele je na základě žádosti OSSZ do 8 kalendářních dnů od doručení žádosti (nebyla-li stanovena lhůta delší) sdělit potřebné údaje, podat hlášení, předložit záznamy o skutečnostech rozhodných pro posouzení účasti zaměstnanců na pojištění a pro nárok na dávky, jejich výši a výplatu (§ 98 zákona č. 187/2006 S., o nemocenském pojištění). V případě nesplnění těchto povinností, hrozí zaměstnavateli pokuta.
Pokud Vám trvá pracovní poměr a vy jste zaměstnavateli doručila (osobně, doporučeným dopisem) tiskopis žádosti o peněžitou pomoc v mateřství k potvrzení o výši nároku a tento jej vyplněný nepředal správě sociálního zabezpečení
požádejte OSSZ, aby zaměstnavatele v souladu se zákonem k tomu vyzvala.
Vy sama byste mohla požadovat po zaměstnavateli náhradu škody, kterou Vám svojí nečinností způsobil.
V případě, že se záležitost nevyřeší, obraťte se přímo na Českou správu sociálního zabezpečení, aby případ řešila.
Pokud se ani zde ničeho nedovoláte, obraťte se na Ministerstvo práce a sociálních věcí a požádejte o odstranění tvrdosti zákona (nemůžete zůstat bez prostředků kvůli nečinnosti zaměstnavatele či neochoty orgánů sociálního zabezpečení věc se zaměstnavatelem řešit).
Toto prosím považujte za můj názor. Vašim dotazem se budu i nadále zabývat a v případě dalších zjištění Vám je sdělím.
S pozdravem

Dobrý den, ještě jednou, po konzultaci se správou sociálního zabezpečení posílám následující odpověď:

základem pro řešení situace je to, zda jste stále zaměstnána u zaměstnavatele, u kterého jste v dubnu 2012 nastupovala na PPM a zda Vaše zaměstnání není zaměstnáním malého rozsahu nebo nedošlo ke změně Vašeho zaměstnání na zaměstnání malého rozsahu (co je zaměstnání malého rozsahu vysvětlím níže). Jestliže jste u tohoto zaměstnavatele stále zaměstnána, nedošlo ke změně Vašeho zaměstnání na zaměstnání malého rozsahu a nemůže-li příslušná OSSZ zjistit vyměřovací základy za jednotlivé kalendářní měsíce rozhodného období pro výpočet PPM, považuje se za vyměřovací základ zaměstnance za jednotlivý kalendářní měsíc minimální mzda platná v daném kalendářním měsíci (§ 19 odst. 13 zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „ZNP“).

Nevím sice, kdy jste nastupovala na další PPM, ovšem vzhledem k porodu v prosinci 2013 předpokládám, že nástup na další PPM nastal v říjnu nebo v listopadu 2013. Na předchozí PPM jste nastupovala v dubnu 2012, je tedy pravděpodobné, že ve standardním rozhodném období pro výpočet PPM, tedy buď od 1. října 2012 do 30. září 2013 (při nástupu na další PPM v říjnu 2013) nebo od 1. listopadu 2012 do 31. října 2013 (při nástupu na další PPM v listopadu 2013) jste neměla vyměřovací základ, nebo sice ano, ovšem nebylo v něm aspoň 7 kalendářních dnů, kterými lze vyměřovací základ dělit. V tom případě je rozhodným obdobím pro výpočet další PPM první předchozí kalendářní rok, ve kterém máte vyměřovací základ a aspoň 30 kalendářních dnů, kterými lze dělit vyměřovací základ – s největší pravděpodobností by to byl kalendářní rok 2012. Z tohoto kalendářního roku zná OSSZ příjmy z období od ledna do března 2012 a také vyloučené dny (za vyloučené dny se mimo jiné považují kalendářní dny, za které se zaměstnanci vyplácela PPM - § 18 odst. 7 písm. c) ZNP). Současně je třeba uplatnit, protože Vám stále trvá zaměstnání, z něhož Vám vznikl nárok na předchozí PPM, postup podle ustanovení § 19 odst. 3 ZNP, kdy u zaměstnankyně, které za trvání téhož zaměstnání vznikl nárok na další PPM z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, se za denní vyměřovací základ považuje denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí PPM, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další PPM. Váš denní vyměřovací základ použitý pro výpočet další PPM tedy nebude nižší, než denní vyměřovací základ, použitý pro výpočet předchozí PPM.

V případě, že je Vaše zaměstnání zaměstnáním malého rozsahu nebo v průběhu trvání zaměstnání došlo ke změně Vašeho zaměstnání na zaměstnání malého rozsahu, pak byste s největší pravděpodobností nárok na další PPM nezískala. Zaměstnáním malého rozsahu se rozumí zaměstnáním, které zaměstnanec vykonává v ČR, popř. za určitých podmínek v cizině, ovšem sjednaný započitatelný příjem za kalendářní měsíc nedosahuje aspoň částky rozhodného příjmu nebo nebyl započitatelný příjem za kalendářní měsíc sjednán vůbec (do 31. prosince 2013 mělo zaměstnání malého rozsahu ještě jednu podmínku, a to, že zaměstnání trvalo nebo mělo trvat aspoň 15 kalendářních dnů, ovšem tuto podmínku můžeme k faktické době trvání zaměstnání pominout). U zaměstnání malého rozsahu platí, že je zaměstnanec účasten nemocenského pojištění v těch kalendářních měsících trvání zaměstnání, v nichž mu byl zaměstnavatelem zúčtován započitatelný příjem aspoň ve výši rozhodného příjmu. Rozhodný příjem činí 2 500 Kč. Nárok na dávky nemocenského pojištění včetně PPM vzniká, jestliže se podmínky pro vznik nároku na dávku splnily v době pojištění nebo po zániku pojištění v ochranné lhůtě. Jestliže by Vaše zaměstnání bylo zaměstnáním malého rozsahu a v kalendářním měsíci, v němž jste nastoupila na další PPM, by Vám nebyl zúčtován započitatelný příjem aspoň ve výši 2 500 Kč, nárok na tuto další PPM by Vám nevznikl. Současně by bylo třeba splnit i podmínku „čekací doby“, tedy doby účasti na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech přede dne nástupu na PPM, což by vzhledem k podmínkám účasti na nemocenském pojištění v zaměstnání malého rozsahu také nemuselo být splněno.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Mateřská a rodičovská dovolená
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.