Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Dávky

03.02.2014

Dobrý den,

jelikož jsem nikdy zatím nepotřebovala pomoc od státu, obracím se na Vás s prosbou o radu. Máme s přítelem roční dítě, já pobírám rodičovský příspěvek 7.100,- Kč, přítel bohužel dostal výpověď díky snižovaní počtu zaměstnanců, byl na ÚP a když skončila podpůrčí doba, využívaly jsme našetřené peníze, protože jsme doufali, že si práci brzy najde, že nemá cenu si vyřizovat sociální dávky. Jenže štěstí nepřalo a byli jsme nuceni si dávky vyřídit. Ale tam mě úřednice vyhodila s tím, že nemáme na nic nárok. Byt ve kterém bydlíme je družstevní a patří mé matce, máme s ní sepsanou podnájemní smlouvu, ona tady s námi pochopitelně nebydlí, já i dcera tady máme trvalé bydliště, přítel ho má na úřadě. Můžeme tedy vůbec o nějaké dávky žádat(hmoutná nouze, doplatek na bydlení, nebo příspěvek na živobytí)? Na přídavek na dítě nárok nemáme,to se dokládají příjmy z roku 2012 a tam jsme měli oba pěkné příjmy.

Děkuji moc za cenné rady a přeji pěkný den

Vážená paní,
společně posuzované osoby jsou osoby, které se při zkoumání toho, zda žadatel splňuje podmínky pro přiznání dávky, posuzují společně s ním.
Nejčastěji mezi společně posuzované osoby patří rodina resp. ti rodinní příslušníci, kteří spolu žijí ve společné domácnosti. Zásadně platí, že se společně posuzují rodiče a nezaopatřené děti. Společně se vždy posuzují i manželé či osoby žijící v registrovaném partnerství. Popř. patří do okruhu společně posuzovaných osob i rodiče rodičů (tedy prarodiče dítěte), pokud s nimi trvale žijí a společně uhrazují náklady na své potřeby. Musíte prokázat, že byt Vám matka pronajímá a sama bydlí jinde (např. Vaší nájemní smlouvou a její nájemní smlouvou či jinou listinou, ze které vyplývá, že bydlí jinde.) Rozhodně se nenechte odradit tím, že na dávky nemáte nárok, ať o ně ani nežádáte. O dávku požádejte, pokud Vám bude dávka zamítnuta, na rozhodnutí musí být uvedeno poučení o odvolání a Vy budete mít možnost se proti zamítavému rozhodnutí odvolat.
1) Příspěvek na bydlení
- dávka státní sociální podpory přispívající ke krytí nákladů na bydlení
Nárok:
• vlastník nebo nájemce bytu, který je v bytě hlášen k trvalému pobytu nebo
• vlastník nemovitosti, v níž se nachází byt, který vlastník užívá, pokud je v něm hlášen k trvalému pobytu nebo
• nájemce obytné místnosti v zařízení určeném k trvalému bydlení, kde je hlášen k trvalému pobytu,
• jestliže jeho náklady na bydlení přesahují 30% jeho příjmu nebo příjmu společně posuzovaných osob (v Praze 35% příjmu) a zároveň těchto 30% příjmu (35% v Praze) není vyšší než částka normativních nákladů stanovených zákonem.
Co je třeba doložit:
• doklad o vlastnickém nebo nájemním vztahu žadatele k bytu, v němž je hlášen k trvalému pobytu
• pro všechny osoby uvedené v žádosti průkaz totožnosti, u dětí do 15 let rodný list
• pro nezaopatřené děti po skončení povinné školní docházky a vždy od školního roku začínajícího v kalendářním roce, v němž dítě dovršilo 15 let:
• Potvrzení o studiu nebo
• Potvrzení o zdravotním stavu
• Potvrzení o neschopnosti soustavně se připravovat na budoucí povolání nebo vykonávat výdělečnou činnost pro nemoc nebo úraz nebo
• Potvrzení o vedení v evidenci úřadu práce pro uchazeče o zaměstnání po skončení povinné školní docházky do 18. roku věku.
• příjmy žadatele a osob s ním společně posuzovaných (tj. všech osob, které jsou v témže bytě hlášeny k trvalému pobytu)
• výživné, poskytované společně posuzovanou osobou za příslušné kalendářní čtvrtletí
• informace o bytě, na který je příspěvek požadován
• prokazatelné doklady o nákladech na bydlení (nájemné, náklady na plnění spojené s užíváním bytu, nejsou-li součástí nájemného, náklady na plyn, elektřinu, vodné, stočné, svoz domovního odpadu a centrální vytápění nebo za pevná paliva) za příslušné kalendářní čtvrtletí, ze kterých vyplývá, kdo tyto náklady hradil
• v případě, že žadatel je občanem jiného státu EU a mezi dnem jeho hlášení k trvalému pobytu v ČR a dnem, od něhož žádá o přiznání dávky, neuplynulo 365 dnů, jeho pracovní smlouvu nebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti
• v případě, že žadatel není občanem EU anebo ke dni, od něhož žádá o přiznání dávky, nebyl v ČR zaměstnán ani od úřadu práce v ČR nepobíral dávky v nezaměstnanosti, pracovní smlouvu nebo potvrzení o pobírání dávek v nezaměstnanosti.

Jak se vyplácí:
• je přiznáván za období kalendářního čtvrtletí
• vyplácí se po uplynutí kalendářního měsíce, za který náleží, nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce
• pokud je zjevné, že by příjemce nevyužil dávku k účelu, ke kterému je určena, lze využít institut zvláštního příjemce
• o příspěvek na bydlení lze zažádat maximálně 3 měsíce zpětně
Pokud bude příjem rodiny i přes dávky státní sociální podpory nízký, je možné se obrátit na úřad práce s žádostí o pomoc v hmotné nouzi. Dovoluji si Vám zaslat pouze stručnou informaci ohledně pomoci v hmotné nouzi a doporučuji Vaší konkrétní situaci řešit na příslušném úřadě.
Systém pomoci v hmotné nouzi pravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.
Tento systém pomáhá v situaci, kdy osoba či rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z objektivních důvodů zvýšit (vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo využitím majetku) a vyřešit tak svoji nelehkou situaci vlastním přičiněním.
Dávky pomoci v hmotné nouzi
Osoba v hmotné nouzi = osoba (společně posuzované osoby), která nemá dostatečné příjmy a jejíž celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb na úrovni ještě přijatelné pro společnost. Současně si tyto příjmy nemůže z důvodu věku, zdravotního stavu nebo z jiných vážných důvodů zvýšit vlastní prací, uplatněním nároků a pohledávek, prodejem nebo jiným využitím majetku a vyřešit tak svoji obtížnou situaci.
Kdo není považován za osobu v hmotné nouzi:
• osoba, která prokazatelně neprojevuje snahu zvýšit si příjem vlastním přičiněním,
• osoba, která není v pracovním nebo obdobném vztahu, nevykonává samostatnou výdělečnou činnost a není vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání
• osoba, která je vedena v evidenci uchazečů o zaměstnání a bez vážných důvodů odmítla vykonávat krátkodobé zaměstnání nebo účastnit se v cíleném programu k řešení zaměstnání,
• osoba samostatně výdělečně činná, která se nepřihlásila k nemocenskému pojištění, a proto nemá dávky z tohoto pojištění
• osoba, které nevznikl nárok na nemocenské nebo jíž náleží ve snížené výši, a to z důvodu, že si přivodila pracovní neschopnost úmyslně,
• osoba, které za neplnění povinností zákonného zástupce dítěte spojených s řádným plněním povinné školní docházky byla uložena sankce,
• osoba, která nastoupila výkon trestu odnětí svobody, byla vzata do vazby (tato skutečnost trvala po celý kalendářní měsíc),
• osoba, které se poskytují pobytové sociální služby v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním režimem nebo v chráněném bydlení,
• osoba, které se poskytují pobytové sociální služby ve zdravotnickém zařízení ústavní péče déle než 3 kalendářní měsíce,
• osoba, které se poskytuje ústavní péče v psychiatrické léčebně nebo v léčebně pro dlouhodobě nemocné déle než 3 kalendářní měsíce.
1) Příspěvek na živobytí
základní dávka pomoci v hmotné nouzi, která pomáhá osobě (společně posuzovaným osobám) při nedostatečném příjmu a je určena na úhradu základních životních potřeb této osoby mimo nákladů na bydlení (jde např. o úhradu stravy oblečení, obuvi, dopravy, vzdělání ...).

Nárok:
osoba, která je na území ČR hlášena k trvalému pobytu, osoba, které byl udělen azyl nebo doplňková ochrana, cizinec bez trvalého pobytu na území ČR, kterému toto právo zaručuje mezinárodní smlouva, nebo občan členského státu EU a jeho rodinný příslušník, pokud je na území ČR hlášen k pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území ČR,
a zároveň jde o osobu v hmotné nouzi, tzn. že její příjem, popřípadě příjem osob společně posuzovaných, po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje částky živobytí. Přitom se posuzuje, zda si osoba nemůže tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním a zda je zabezpečení jejich základních životních podmínek vážně ohroženo,
za společně posuzované osoby se považují vždy rodiče a nezletilé nezaopatřené děti a manželé. Dále se za společně posuzované osoby považují rodiče a nezletilé děti, které nejsou nezaopatřené a zletilé děti, pokud spolu užívají byt a tyto děti nejsou v tomto bytě společně posuzovány s jinými osobami (manžel, manželka, druh, družka, partner, partnerka). Společně jsou posuzovány i jiné osoby, které spolu užívají byt. Tyto osoby lze z okruhu společně posuzovaných osob vyjmout na základě jejich písemného prohlášení, že spolu s ostatními netvoří domácnost (ve smyslu § 115 občanského zákoníku). Uvedené prohlášení nemůže být formální, tyto osoby musí prokázat, že spolu trvale nežijí a neuhrazují společně náklady na své potřeby. Tato skutečnost se ověřuje v rámci sociálního šetření, popřípadě z nájemní smlouvy, pokud jde o nájemní byty.
Přiměřenost a odůvodněnost nákladů na bydlení
za přiměřené náklady na bydlení se pokládají odůvodněné náklady na bydlení, maximálně však do výše 30% (v Praze do výše 35%) příjmu osoby nebo společně posuzovaných osob,
příjem pro stanovení přiměřených nákladů na bydlení je stanoven odlišně od příjmu, který je zjišťován pro účely posouzení stavu hmotné nouze, konkrétně do příjmu pro určení přiměřených nákladů na bydlení se nezapočítává sociální příplatek a dávky pěstounské péče ze systému státní sociální podpory, příjmy z kapitálového majetku a další pravidelné příjmy podle § 7 odst. 2 písm. j) zákona o životním existenčním minimu,
odůvodněné náklady na bydlení zahrnují nájemné (až do výše cílového nájemného stanoveného zákonem č. 107/2006 Sb. pro daný rok), úhrady za služby spojené s užíváním bytu (úhrada za ústřední/dálkové vytápění, dodávku teplé vody, úklid společných prostor v domě, užívání výtahu, dodávku vody z vodovodů a vodáren, odvádění odpadních vod kanalizacemi, osvětlení společných prostor v domě, odvoz tuhého komunálního odpadu, vybavení bytu společnou televizí a rozhlasovou anténou, popřípadě další prokazatelné a nezbytné služby související s bydlením, včetně nákladů na úhradu vybavení bytu, které je součástí bytu a je ve vlastnictví pronajímatele.

Částka živobytí:
částka živobytí vyjadřuje úroveň příjmů v peněžní či věcné podobě, zabezpečující základní životní podmínky osoby, a to i s přihlédnutím k vlastní snaze řešit situaci hmotné nouze, ve které se nachází,
částky živobytí se stanovují pro každou osobu individuálně, a to na základě hodnocení její snahy a možností. pro stanovení živobytí společně posuzovaných osob se jednotlivé částky živobytí osob sčítají,
částka živobytí se u dospělé osoby odvíjí od částek existenčního minima (2020,-Kč), přičemž za splnění dalších podmínek, kdy se hodnotí snaha zvýšit si příjem vlastní prací, možnost využití majetku a uplatnění nároků a pohledávek, může částka živobytí dosáhnout až do výše životního minima (tzn. u jednotlivce 3126,- Kč , u nejstarší ze společně posuzovaných dospělých osob 2880 Kč, u ostatních ze společně posuzovaných dospělých osob 2600 Kč),
částka živobytí u osoby, která není zaměstnána nebo jinak výdělečně činná po dobu delší než 12 měsíců, činí částku existenčního minima. Toto neplatí u osoby, která dosáhla věku 55 let nebo je poživatelem částečného invalidního důchodu nebo je rodičem osobně pečujícím o dítě ve věku do 12 let (platí od 1.1.2009),
u nezaopatřených dětí představuje částka živobytí částku životního minima, tj. dle věku dítěte částku 1600 Kč (pro dítě do 6 let), 1960Kč (pro dítě ve věku 6-15 let) a 2250 Kč (pro dítě ve věku 15-26 let),
částka živobytí se navyšuje u osob kterým odborný lékař potvrdí na předepsaném tiskopise potřebu dietního stravování, o částky, které jsou pro jednotlivé typy diet stanovené v prováděcím právním předpise (Vyhláška MPSV č. 504/2006 Sb.),
částka živobytí se rovněž zvyšuje o 300 Kč u osoby, která prokáže, že má zvýšené náklady spojené s hledáním zaměstnání (jde zejména o náklady na telefon, dopravu a korespondenci).

Co je třeba doložit:
• žádost o příspěvek na živobytí na předepsaném tiskopise,
• příjmy žadatele a osob s ním společně posuzovaných, pokud nejsou zjišťovány prostřednictvím aplikačního programu OKnouze (dávky státní sociální podpory, důchody, nemocenské dávky vyplácené okresní správou sociálního zabezpečení), a to za tři kalendářní měsíce předcházející měsíci, za který je příspěvek na živobytí požadován,
• potvrzení o nezaopatřenosti dítěte (potvrzení o studiu, o zaregistrování na ÚP, o neschopnosti se připravovat na budoucí povolání),
• informace o užívaném bytu,
• náklady na bydlení za příslušné období (nájem, služby, energie),
• doporučení odborného lékaře o nutnosti dietního stravování,
• prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech.

Nárok nevznikne:
Pokud průměrný měsíční příjem osoby nebo společně posuzovaných osob za 3 předcházející kalendářní měsíce byl vyšší než trojnásobek životního minima osoby nebo společně posuzovaných osob.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Milada Rejzková
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.