Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Zařazení do platové třídy

28.01.2014

Dobrý den, po mateřské dovolené jsem k 1.1. nastoupila do jednoho kulturního střediska, příspěvkové organizace města, jako PR manager. Mám vysokoškolské vzdělání, vystudovala jsem marketingové komunikace a žurnalistiku, přesto jsem byla ohodnocena jako středoškolsky vzdělaná. Personální mi tvrdí, že tak je to v tabulkách, kterými se musí řídit. Já jsem ale přesvědčená, že práce, kterou mám vykonávám, stojí na vysokoškolských znalostech a rocích praxe v mediálním prostředí. Cítím se podhodnocená a nejsem se jistá, zda je jejich postup správný. Mohli byste mi prosím poradit? Skutečně mám být jako mediální konzultant, koordinátor vnějších vztahů, člověk, který píše tiskové zprávy, pořádá tiskové konference, zpracovává komunikační plány a zajišťuje organizaci žádoucí publicitu hodnocena jako SŠ? Pokud nemůžete věc posoudit, poradili byste mi alespoň, kde bych se dopátrala správného ohodnocení? Děkuji

Vážená paní,

plat, stejně jako mzda je podle § 109 odst. 3 ZP peněžitým plněním za práci, je však poskytován pouze zaměstnancům stanoveného okruhu zaměstnavatelů. Na rozdíl od mzdy nepřipouští ZP poskytování platu v naturální formě. Případy, kdy zaměstnancům přísluší za práci plat, vymezuje § 109 odst. 3 ZP jednak pozitivně, tj. taxativním výčtem zaměstnavatelů, kteří jsou povinni odměňovat platem, jednak negativně, stanovením zaměstnanců těchto zaměstnavatelů, kterým za práci nepřísluší plat, ale mzda (občané cizích státu s místem výkonu práce v zahraničí).

Obecně se plat poskytuje zaměstnancům zaměstnavatelů využívajících na odměňování finanční prostředky plynoucí z veřejných zdrojů, u kterých je zájem na přesné a kontrolované úpravě způsobu a rozsahu čerpání těchto prostředků. Jedná se o stát, územní samosprávné celky, státní fondy, za stanovených podmínek o některé příspěvkové organizace a školské právnické osoby zřízené MŠMT, krajem, obcí, dobrovolným svazkem obcí.

Příspěvkové organizace uplatňují vícezdrojové financování. Pro správné určení způsobu odměňování jejich zaměstnanců je proto rozhodující míra financování z veřejných zdrojů. Povinnost poskytovat zaměstnancům za práci plat se vztahuje jen na ty příspěvkové organizace, jejichž náklady na platy a odměny za pracovní pohotovost jsou plně zabezpečovány z příspěvku na provoz poskytovaného z rozpočtu zřizovatele nebo z úhrad podle zvláštních právních předpisů. V praxi to znamená, že příspěvková organizace, které je z rozpočtu zřizovatele poskytován příspěvek na provoz, který je spolu s případnými úhradami podle zvláštních právních předpisů (např. úhrady poskytované zdravotními pojišťovnami zdravotnickým zařízením) vyšší nebo roven nákladům na platy a odměny za pracovní pohotovost, je povinna odměňovat zaměstnance platem. V opačném případě zaměstnancům přísluší mzda. Výše příspěvku na provoz spolu s případnými úhradami podle zvláštních zákonů se pro tento účel porovnává s výdaji na platy a odměny za pracovní pohotovost, nikoliv s celkovým objemem mzdových prostředků, který zahrnuje ještě další plnění (náhrady mzdy, odstupné apod.). V ostatním je třeba se řídit především zřizovací listinou příspěvkové organizace.
Další informace lze najít zde: http://www.personalista.info/clanek/prispevkove-organizace
Platové třídy jsou zákoníkem práce definované takto:
1. platová třída

Práce sestávající z jednoznačných opakujících se pracovních operací.
Práce s jednotlivými předměty, jednoduchými pomůckami a ručními
nástroji bez vazeb na další procesy a činnosti. Provádění jednotlivých
manipulačních operací s jednotlivými kusy a předměty malé hmotnosti (do
5 kg). Běžné nároky na smyslové funkce. Práce v příznivých vnějších
podmínkách.

2. platová třída

Práce stejného druhu konané podle přesného zadání a s přesně vymezenými
výstupy, s malou možností odchylky a s rámcovými návaznostmi na další
procesy. Práce s více prvky (předměty) tvořícími celek, například
manipulace s předměty vyžadujícími zvláštní zacházení (křehké, těžké,
vznětlivé, s nebezpečím nákazy). Provádění dílčích prací, které jsou
součástí širších procesů.

Dlouhodobé a jednostranné zatížení drobných svalových skupin (prstů,
zápěstí) a ve vnuceném pracovním rytmu a při mírně zhoršených
(například klimatických) vnějších podmínkách. Práce s případným rizikem
pracovního úrazu.

3. platová třída

Práce s přesně vymezenými vstupy a výstupy a obecně vymezeným postupem
s rámcovými návaznostmi na další procesy. Práce s celky a sestavami s
logickým (účelovým) uspořádáním bez vazeb na jiné celky (sestavy).
Případná odpovědnost za ohrožení zdraví a bezpečnosti spolupracovníků v
rámci jednoho kolektivu.

4. platová třída

Stejnorodé práce s rámcovým zadáním a s přesně vymezenými výstupy, s
větší možností volby jiného postupu a s rámcovými návaznostmi na další
procesy (dále jen "jednoduché odborné práce"). Práce s celky a
sestavami několika jednotlivých prvků (předmětů) s logickým (účelovým)
uspořádáním s dílčími vazbami na jiné celky (sestavy). Práce
předpokládající jednoduché pracovní vztahy. Dlouhodobé a jednostranné
zatížení větších svalových skupin. Mírně zvýšené psychické nároky
spojené se samostatným řešením skupiny stejnorodých časově ustálených
pracovních operací podle daných postupů.

5. platová třída

Jednoduché odborné práce vykonávané s mnoha vzájemně provázanými prvky,
které jsou součástí určitého systému. Usměrňování jednoduchých
rutinních a manipulačních prací a procesů v proměnlivých skupinách,
týmech a jiných nestálých organizačních celcích a bez podřízenosti
skupiny zaměstnanců spojené s odpovědností za škody, které nelze
odstranit vlastními silami a v krátké době.

Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde
jsou převážně zastoupeny konkrétní jevy a procesy různorodějšího
charakteru s nároky na dlouhodobější paměť, dílčí představivost a
předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Přesné
smyslové rozlišování drobných detailů. Dlouhodobé, jednostranné a
nadměrné zatížení svalových skupin předměty různých hmotností nad 25
kg.

6. platová třída

Různorodé, rámcově vymezené práce se zadáním podle obvyklých postupů,
se stanovenými výstupy, postupy a vazbami na další procesy (dále jen
"odborné práce"). Práce s ucelenými systémy složenými z mnoha prvků s
dílčími vazbami na malý okruh dalších systémů. Koordinace prací v
proměnlivých skupinách.

Zvýšené psychické nároky vyplývající ze samostatného řešení úkolů s
různorodými konkrétními jevy a procesy a s nároky na představivost a
předvídatelnost, schopnost srovnávání, pozornost a operativnost. Značná
smyslová náročnost. Značná zátěž velkých svalových skupin ve velmi
ztížených pracovních podmínkách.

7. platová třída

Odborné práce konané s ucelenými samostatnými systémy s případným
členěním na dílčí subsystémy a s vazbami na další systémy. Usměrňování
a koordinace jednoduchých odborných prací. Odpovědnost za zdraví
dalších osob nebo za škody odstranitelné pouze skupinou dalších
zaměstnanců nebo za škody osob jednajících na základě chybných příkazů
nebo opatření odstranitelné za delší období.

Psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení úkolů, kde jsou
rovnoměrně zastoupeny konkrétní a abstraktní jevy a procesy různorodého
charakteru. Nároky na aplikační schopnosti a přizpůsobivost různým
podmínkám, na logické myšlení a určitou představivost. Vysoká náročnost
na identifikaci velmi malých detailů, znaků nebo jiných zrakově
důležitých informací a zvýšené nároky na vestibulární aparát. Nadměrné
zatížení velkých svalových skupin v extrémních pracovních podmínkách.

8. platová třída

Zajišťování širšího souboru odborných prací s rámcově stanovenými
vstupy a způsobem vykonávání a vymezenými výstupy, které jsou
organickou součástí širších procesů (dále jen "odborné specializované
práce"). Práce v rámci komplexních systémů s vnitřním členěním na
ucelené subsystémy s úzkými vazbami na další systémy a s vnitřním
členěním i mimo rámec organizace.

9. platová třída

Odborné specializované práce, ve kterých je předmětem komplexní
samostatný systém složený z několika dalších sourodých celků nebo
nejsložitější samostatné celky. Koordinace a usměrňování odborných
prací.

Zvýšená psychická námaha vyplývající ze samostatného řešení soustavy
úkolů, kde jsou více zastoupeny abstraktní jevy a procesy, s nároky na
poznávání, chápání a interpretaci jevů a procesů. Vysoké nároky na
paměť, flexibilitu, schopnosti analýzy, syntézy a obecného srovnávání.
Vysoké nároky na vestibulární aparát. Mimořádná zátěž nervové soustavy.

10. platová třída

Zajišťování komplexu činností s obecně vymezenými vstupy, rámcově
stanovenými výstupy, značnou variantností způsobu řešení a postupů a
specifickými vazbami na široký okruh procesů (dále jen "systémové
práce"). Předmětem práce je komplexní systém složený ze samostatných
různorodých systémů se zásadními určujícími vnitřními a vnějšími
vazbami. Koordinace a usměrňování odborných specializovaných prací.

11. platová třída

Systémové práce, jejichž předmětem činnosti jsou dílčí obory činností
se širokou působností.

S výkonem prací je spojena značná psychická námaha vyplývající z velké
složitosti kognitivních procesů a vyššího stupně abstraktního myšlení,
představivosti, generalizace a z nutnosti rozhodování podle různých
kritérií.

12. platová třída

Komplex systémových činností s variantními obecnými vstupy, rámcově
stanovenými výstupy a předem nespecifikovanými způsoby a postupy se
širokými vazbami na další procesy (dále jen "systémové specializované
práce"), kde jsou předmětem obory činnosti složené ze systémů s
rozsáhlými vnějšími a vnitřními vazbami.

13. platová třída

Systémové specializované práce, jejichž předmětem činnosti je soubor
oborů nebo obor s rozsáhlou vnitřní strukturou a vnějšími vazbami.
Komplexní koordinace a usměrňování systémových prací.

Vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí
myšlení. Objevování nových postupů a způsobů a hledání řešení
netradičním způsobem. Přenos a aplikace metod a způsobů z jiných
odvětví a oblastí. Rozhodování v rámci značně kombinovatelných spíše
abstraktních a různorodých jevů a procesů z různých odvětví a oborů.

14. platová třída

Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsoby řešení a velmi rámcově
vymezenými výstupy s velmi širokými vazbami na další procesy, tvůrčí
rozvojová a koncepční činnost a systémová koordinace (dále jen "tvůrčí
systémové práce"). Předmětem je soubor oborů nebo obor s rozsáhlým
vnitřním členěním a s četnými vazbami na další obory a s působností a
dopadem na široké skupiny obyvatelstva nebo souhrn jinak náročných
oborů. Koordinace a usměrňování systémových specializovaných prací.

15. platová třída

Tvůrčí systémové práce, kdy předmětem je odvětví jako soubor vzájemně
provázaných oborů nebo nejnáročnější obory zásadního významu.

Velmi vysoká psychická námaha vyplývající z vysokých nároků na tvůrčí
myšlení ve vysoce abstraktní rovině při značné variabilitě a
kombinovatelnosti procesů a jevů a na schopnosti nekonvenčního
systémového nazírání v nejširších souvislostech.

16. platová třída

Činnosti s nespecifikovanými vstupy, způsobem řešení i výstupy s
možnými vazbami na celé spektrum dalších činností, kde jsou předmětem
jednotlivé vědní obory a disciplíny a jiné nejširší a nejnáročnější
systémy.

PR manager bývá zpravidla zařazován do 9.-11. platové třídy, záleží na konkrétní náplni práce. Doporučuji záležitost probrat s Vaším zaměstnavatelem, popř. zřizovatelem či odborovou organizací. Je také možné se obrátit s žádostí o radu na oblastní inspektorát práce www.suip.cz.
Státní úřad inspekce práce – oblastní inspektoráty práce:
– poskytují zaměstnancům zdarma základní informace a poradenství v oblasti ochrany pracovních vztahů a pracovních podmínek;
– kontrolují mj. dodržování pravidel pro rovné zacházení, zákaz diskriminace, neposkytnutí mzdy za stejnou práci nebo pravidel určených na ochranu těhotných zaměstnankyň a rodičů malých dětí;
– mohou zaměstnavateli uložit pokutu za nedodržování právních předpisů.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Zaměstnání a podnikání rodičů
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.