Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Podpora

21.01.2014

Dobrý den, chtěla bych Vás požádat o informaci. 30.9.2013 jsem ukončila pracovní poměr a dostala 3měsíční odstupné čili na říjen, listopad a prosinec. Na úřad práce jsem se šla nahlásit až 7.11.2013 a zažádala jsem o podporu v nezaměstnanosti. Ta mi byla schválena ale pouze v minimální výši, jelikož se jako poslední zaměstnání brala péče o dítě do 4let věku. Sice jsem na úřad práce volala ještě v době, kdy jsem pracovala a byla již ve výpovědní lhůtě a bylo mi řečeno, že vzhledem k odstupnému do konce roku nemusím na úřad práce spěchat. Bylo to nesprávná informace, ale to nyní pomiňme. 30.12.2013 jsem nastoupila do nové práce a úřadu práce nahlásila. Dostala jsem odpověď, že se již nemusím ani osobně dostavit, že stačí nová podepsaná smlouva naskenovaná a poslaná e-mailem. Učinila jsem tak a dostala odpověď, že mě k 30.12.2013 vyřadí z evidence sami. Nyní 6.1.2014 mi přišla na účet podpora z úřadu práce ve výši 2929Kč. Ptala jsem se, co to je za peníze a dostala jsem odpověď, že se jedná o vyplacení podpory za listopad 2013, ale je snížená o dny, kdy jsem v listopadu v evidenci nebyla, jelikož jsem byla zařazena do evidence 7.11.2013. Chtěla bych se zeptat, zda mi opravdu tato podpora náleží, zda nedošlo k pochybení na straně úřadu. Dle informací v zákoně a na internetu i dle tzv. modré linky úřadu práce mám pravdu já, myslím si, že jsem již žádnou podporu za listopad dostat neměla. Úřad práce, kde jsem byla evidována, to bere tak, jak jsem již psala. Obracím se tedy ještě na Vás, abych zjistila, co mám tedy v daném případě udělat.
Předem děkuji za odpověď.

Dobrý den, vážená paní,

Problematiku v dotaze uváděnou upravuje zákon č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Nejdříve obecně ze zákona:
1/ Při splnění podmínek zákona náleží uchazeči o zaměstnání podpora v nezaměstnanosti.
2/ Nárok na podporu v nezaměstnanosti má uchazeč o zaměstnání, který
• získal v rozhodném období (2 roky) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců (dále jen "předchozí zaměstnání") - tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání,
• požádal úřad práce, u kterého je veden v evidenci uchazečů o zaměstnání, o poskytnutí podpory v nezaměstnanosti ke dni, k němuž má být podpora v nezaměstnanosti přiznána, není poživatelem starobního důchodu.

3/Výše podpory v nezaměstnanosti a podpory při rekvalifikaci se stanoví procentní sazbou z průměrného měsíčního čistého výdělku, který byl u uchazeče o zaměstnání zjištěn a naposledy používán pro pracovněprávní účely v jeho posledním ukončeném zaměstnání v rozhodném období podle pracovněprávních předpisů;
3/ Podpora v nezaměstnanosti činí
• v prvních dvou měsících podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % a po zbývající podpůrčí dobu 45 %,
• 45 % po celou podpůrčí dobu, pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou se zaměstnavatelem (nevztahuje se na ukončení samostatné výdělečné činnosti a na ukončení více zaměstnání ve stejný den, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů).
Podpora v nezaměstnanosti se stanoví z průměrného měsíčního čistého výdělku, kterého uchazeč o zaměstnání dosáhl ve svém posledním ukončeném zaměstnání nebo z posledního vyměřovacího základu přepočteného na 1 kalendářní měsíc, pokud uchazeč o zaměstnání naposledy vykonával samostatnou výdělečnou činnost.

4/ Uchazeči o zaměstnání, kterému bylo podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání vyplaceno odstupné, odbytné nebo odchodné, se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která se určí podle počtu násobků průměrného výdělku nebo měsíčního služebního příjmu, ze kterých byla odvozena minimální výše odstupného, odbytného nebo odchodného stanovená jinými právními předpisy. Ustanovením předchozí věty není dotčeno poskytování podpory v nezaměstnanosti po celkovou dobu stanovenou tímto zákonem.

5/ v případech, kdy uchazeč práce splňuje podmínku předchozí doby zaměstnání započtením náhradní doby zaměstnání, se výše podpory počítá jinak a to dle § 51 zákona o zaměstnanosti, cituji:
㤠51
(1) Podpora v nezaměstnanosti se uchazeči stanoví za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže
a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
b) bez svého zavinění nemůže osvědčit výši průměrného měsíčního čistého výdělku nebo základu pojistného, nebo
c) nelze u něj stanovit průměrný měsíční čistý výdělek nebo vyměřovací základ.“

Pro řešení Vašeho případu dále sehrál roli čas, doba, kdy jste se od ukončení pracovního poměru zaevidovala. K datu zaevidování se posuzují podmínky vzniku nároku na podporu a tudíž i výše může být rozdílná, mohly nastat tyto dvě situace:
A/ zaevidujete se do 3 pracovních dní od ukončení pracovního poměru, pak platí, že: „ Požádá-li fyzická osoba o zprostředkování zaměstnání nejpozději do 3 pracovních dnů po skončení zaměstnání nebo jiných činností, které jsou uvedeny v § 25 odst. 1, nebo činností, které jsou podle § 41 odst. 3 považovány za náhradní doby zaměstnání, zařadí se do evidence uchazečů o zaměstnání ode dne následujícího po skončení zaměstnání nebo těchto činností. „ ( § 26 odst. 1 zákona)
Pro výpočet výše podpory by za této situace – zaevidovaní se do 3 pracovních dní – se bere průměrný výdělek naposled používán pro pracovněprávní účely. Vy jste po návratu z rodičovské dovolené pracovala, teprve po čase došlo k ukončení pracovního poměru, takže by se jednalo o tento průměrný výdělek. Protože však Váš pracovní poměr byl ukončen výpovědí z důvodu nadbytečnosti s trojnásobným odstupným, odložila by se výplata podpory o tyto 3 měsíce. Od čtvrtého měsíce byste dostávala podporu v nezaměstnanosti ve výši viz. bod 3.sShora.
B/ zaevidujete se až 4. nebo kterýkoliv následující den do evidence uchazečů o zaměstnání a jste tedy evidována ode dne podání žádosti a k tomuto datu se zkoumají podmínky vzniku nároku na podporu v nezaměstnanosti, tj. zjišťuje se za poslední 2 roky doba účasti na důchodovém pojištění v rozsahu alespoň 12 měsíců, což je zaměstnání nebo jiná výdělečná činnost (dále jen "předchozí zaměstnání") - tuto podmínku lze splnit i započtením náhradní doby zaměstnání.
Právě v tomto případě pozdějšího zaevidování je Vaším posledním zaměstnáním, náhradní doba zaměstnání, tj. doba péče o dítě ve věku do 4 let, tudíž podpora v nezaměstnanosti se bude vypočítávat dle § 51 zákona o zaměstnanosti (viz. shora) a bude se vyplácet od data zaevidování, jelikož z náhradní doby zaměstnání nemůže vzniknout nárok na odstupné jako z ukončeného pracovního vztahu.
I po konzultaci s Ministerstvem práce a sociálních věcí bylo potvrzeno, že Vám podpora za dobu od zaevidovaní do ukončení evidence náleží a náleží Vám ve výši dle postupu popsaného ad B/ této mé odpovědi, konkrétně takto:
V případech, kdy
• doba předchozího zaměstnání je splněna započtením náhradní doby zaměstnání a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání,
činí podpora v nezaměstnanosti po dobu prvních 2 měsíců 0,15 násobek (3.694,- Kč), další 2 měsíce ve výši 0,12 násobek (2.955,- Kč), po zbývající podpůrčí dobu ve výši 0,11 násobek (2.709,- Kč) průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013.

Průměrná mzda v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí roku 2013 činí 24.622,- Kč.

Přeji hezký den.

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Nezaměstnanost
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.