Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Rodičovský příspěvek

12.01.2014

Dobrý den,
můj dotaz se týká ohledně rodičovské dovolené. Neměla jsem nárok na PPM, takže jsem spadla rovnou do 4 leté varianty pobírání RD. Nyní jsem byla přepsat dávku RP na manžela (otce dítěte) a zvolila jsem si tříletou variantu.
Jen nevím jestli manžel měl být žadatel (na tiskopise jsem ho uvedla jako žadatele), protože mi vrtá hlavou kdo pak za mě bude odvádět sociální a zdavovní pojištění, když já budu doma a on je na RP jen papírově a bude chodit do zaměstnání. Je teď leden a na dávkách je hodně lidí, tak kdyby vznikl dluh na zdravotním pojištění, tak můžu ještě využít prohlášení že pečuji o dítě do 4 let věku (mám ještě starší 3 leté dítě) a v únoru zajít na úřad práce na dořešení?
Děkuji za odpověď

Vážená paní,
žadatelem o rodičovský příspěvek můžete být Vy a předložit formulář "Potvrzení o nároku na dávky (náhrady) ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku" Vašeho manžela. Dávka tak bude přiznána Vám na základě příjmů manžela. Pokud Vám ještě nebylo rozhodnutí o přiznání rodičovského příspěvku doručeno, můžete žádost o rodičovský příspěvek vzít zpět a podat žádost novou, která se týká jen změny výše nikoliv změny osoby.
Jestliže jste to teď změnila na manžela a příjemcem rodičovského příspěvku bude Váš manžel, pak pojistné za Vás hradí stát:
1) jestliže jste na rodičovské dovolené, tj. máte neplacené volno ze zaměstnání
2) jak píšete z důvodu péče o dítě do sedmi let.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění stát je plátcem pojistného prostřednictvím státního rozpočtu za tyto pojištěnce:
a) nezaopatřené děti; nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle zákona o
státní sociální podpoře;^7)

b) poživatele důchodů z důchodového pojištění, kterým byl přiznán
důchod před 1. lednem 1993 podle předpisů České a Slovenské Federativní
Republiky a po 31. prosinci 1992 podle předpisů České republiky. Za
poživatele důchodu se pro účely tohoto zákona považuje osoba podle
předchozí věty i v měsících, kdy jí podle předpisů o důchodovém
pojištění výplata důchodu nenáleží;

c) příjemce rodičovského příspěvku;^7)

d) ženy na mateřské a osoby na rodičovské dovolené a osoby pobírající
peněžitou pomoc v mateřství podle předpisů o nemocenském pojištění^8);

e) uchazeče o zaměstnání včetně uchazečů o zaměstnání, kteří přijali
krátkodobé zaměstnání;^9)

f) osoby pobírající dávku pomoci v hmotné nouzi a osoby s nimi společně
posuzované^10), a to za podmínky, že nejsou podle potvrzení plátce
dávky pomoci v hmotné nouzi v pracovním ani obdobném vztahu ani
nevykonávají samostatnou výdělečnou činnost, nejsou v evidenci uchazečů
o zaměstnání a nejde o poživatele starobního důchodu, invalidního
důchodu pro invaliditu třetího stupně, vdovského nebo vdoveckého
důchodu, ani o poživatele rodičovského příspěvku nebo o nezaopatřené
dítě,

g) osoby, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni II (středně
těžká závislost) nebo stupni III (těžká závislost) anebo stupni IV
(úplná závislost)^11), a osoby pečující o tyto osoby, a osoby pečující
o osoby mladší 10 let, které jsou závislé na péči jiné osoby ve stupni
I (lehká závislost),

h) osoby konající službu v ozbrojených silách, s výjimkou vojáků z
povolání, a osoby povolané k vojenskému cvičení,

i) osoby ve výkonu zabezpečovací detence nebo vazby nebo osoby ve
výkonu trestu odnětí svobody;

j) osoby uvedené v § 5 písm. c), které jsou příjemci dávek nemocenského
pojištění;^14)

k) osoby, které jsou invalidní ve třetím stupni nebo které dosáhly věku
potřebného pro nárok na starobní důchod, avšak nesplňují další podmínky
pro přiznání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně nebo
starobního důchodu a nemají příjmy ze zaměstnání, ze samostatné
výdělečné činnosti a nepožívají žádný důchod z ciziny, nebo tento
důchod nepřesahuje měsíčně částku ve výši minimální mzdy;^15)

l) osoby celodenně osobně a řádně pečující alespoň o jedno dítě do
sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku, nejde-li o osoby
uvedené v písmenu c) nebo d). Podmínka celodenní péče se považuje za
splněnou i tehdy, je-li dítě předškolního věku umístěno v jeslích
(mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která
nepřevyšuje čtyři hodiny denně, a jde-li o dítě plnící povinnou školní
docházku, po dobu návštěvy školy, s výjimkou umístění v zařízení s
týdenním či celoročním pobytem. Za takové osoby se považuje vždy pouze
jedna osoba, a to buď otec nebo matka dítěte, nebo osoba, která
převzala dítě do trvalé péče nahrazující péči rodičů,^16) pokud nemají
příjmy ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

m) mladistvé umístěné ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy
a ochranné výchovy,

n) osoby vykonávající dlouhodobou dobrovolnickou službu na základě
smlouvy s vysílající organizací, které byla udělena akreditace
Ministerstvem vnitra, v rozsahu překračujícím v průměru alespoň 20
hodin v kalendářním týdnu, pokud není dobrovolník plátcem pojistného
podle § 5 nebo za něj není plátcem pojistného stát podle předchozích
písmen a) až m),

o) cizince, kterým bylo uděleno oprávnění k pobytu na území České
republiky za účelem poskytnutí dočasné ochrany podle zvláštního
právního předpisu,^16a) pokud nemají příjmy ze zaměstnání nebo ze
samostatné výdělečné činnosti,

p) žadatele o udělení mezinárodní ochrany a jeho dítě narozené na
území, cizince, jemuž bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem
strpění pobytu, a jeho dítě narozené na území^16b), pokud nemají příjmy
ze zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti,

q) příjemci starobní penze na určenou dobu, doživotní penze nebo penze
na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu podle zákona
upravujícího doplňkové penzijní spoření do dosažení věku potřebného pro
vznik nároku na starobní důchod podle § 32 zákona o důchodovém
pojištění, pokud jsou splněny podmínky stanovené v § 22 odst. 4 nebo §
23 odst. 6 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření; při
stanovení tohoto věku u žen se postupuje stejně jako u mužů stejného
data narození.

(2) Mají-li osoby uvedené v odstavci 1 písm. a) až i) a q) příjmy ze
zaměstnání nebo ze samostatné výdělečné činnosti, je plátcem pojistného
stát i tyto osoby.

Pokud byste využila druhé možnosti, pak je třeba skutečnost, že splňujete všechny podmínky oznámit zdravotní pojišťovně a podepsat čestné prohlášení, že splňuje všechny požadované podmínky. Po skončení rodičovského příspěvku zdravotní pojišťovna požaduje i předložení rozhodnutí o odnětí rodičovského příspěvku. Vše lze zpravidla vyřídit bez formalit, e-mailem. Stejnou oznamovací povinnost má i zaměstnavatel, pokud pracovní poměr trvá (tj. u neplaceného volna u dítěte staršího tří let). Jestliže rodič čerpá rodičovskou dovolenou nebo rodičovský příspěvek, pak stát platí pojistné na zdravotní pojištění z těchto důvodů.

Vzor čestného prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
Čestné prohlášení osoby pečující o dítě (děti)
(podle § 7 odst. písm. l) 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění)
Čestně prohlašuji, že splňuji podmínky celodenní osobní a řádné péče alespoň o jedno dítě do sedmi let věku nebo nejméně o dvě děti do 15 let věku. Pečuji o dítě (děti) …………… (jméno a příjmení) datum narození: …………. Dítě, které je předškolního věku, není umístěno v jeslích (mateřské škole), popřípadě v obdobném zařízení na dobu, která převyšuje čtyři hodiny denně (Dítě, které plní povinnou školní docházku, je umístěno ve školním zařízení po dobu návštěvy školy, tj. nenavštěvuje družinu) Nemám příjmy ze zaměstnání ani ze samostatně výdělečné činnosti. Jako součást tohoto prohlášení přikládám rodný list dítěte (předkládá se jen v případě, že dítě je pojištěno u jiné pojišťovny než pojištěnec). Dále prohlašuji, že tento nárok neuplatňuje žádná jiná osoba.
V……..…dne……
……………..
Podpis
Více se lze dozvědět z naší nové publikace Nebojujte se zákony a slaďte
práci s rodinou, kterou lze zdarma stáhnout zde:http://www.aperio.cz/data/1/APERIO-Nebojujte-se-zakony-a-sladte-praci-s-rodinou-2013.pdf
S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Rodičovský příspěvek
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.