Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Výživné na děti

20.11.2013

Dobrý den,
mám problém s placením výživného na děti 9 a 6 let. S exmanželkou bylo domluveno v roce 2011 že budu přispívat 3.000Kč a 2.000Kč tedy 5.000Kč. Podaný návrh na soud, byl schválen. Můj příjem v zaměstnání byl cca 24.000Kč v roce 2010. Od roku 2011 jsem OSVČ jako realitní makléř. Můj příjem se dost radikálně snížil. Přesto jsem celý rok 2011 platil díky majetkovému vyrovnání 7.000Kč měsíčně včetně spoření. Tedy exmanželka mne přímo nevyplatila, ale odečítala z vyrovnání. Letos v březnu jsem podal návrh na snížení výživného, ke kterému bylo přílohou daňové přiznání v záporných číslech. Přesto soudce řekl, že pokud jsem byl schopen platit v roce 2011 stanovené výživné mohu platit i nadále stejnou částku. Má situace není lepší, spíše horší. Vlastním pouze os. auto v hodnotě cca 45.000Kč, které mi laskavě přenechala manželka a napočítala si při dělení nákupní cenu vozu 180.000Kč. Bydlí v bytě, který jsme pořídili, vybavili, spořili na spoření . Byt zůstal ex (jako většina mužů ponechá s ohledem na děti).
Výživné jsem s exmanželkou po rozhodnutí soudu domluvil na placení zatím 3.000Kč měsíčně s tím, že zbytek doplatím, jak budou finance navíc. Ale ani tato částka nebyla možná z mé strany. Platil jsem alespoň 1.000Kč. V říjnu my došli peníze ze zrušeného penzijního připojištění, zaplatil jsem vzniklé dluhy. Jak bylo dříve s ex. Domluveno, zpětně jsem doplatil cca od března 2013 do října 2013 19.000Kč celkem. Nicméně ex se spojila s advokátem svého nynějšího přítele a vyústilo to tím, že při dnešním podání pokynu k úhradě výživného se nic nestalo. Po zjištění v bance jsem se dozvěděl, že je na mne vedená exekuce. Zjistil jsem, kolik mám zaplatit a ještě teď je mi špatně. Navíc asistentka exekutora řekla, co vše se bude hradit a mimo dlužné výživné si naúčtovali 3.260Kč advokát a 12.765Kč exekutor. Zajímavá situace, kdy otec nemá na placení dětí.
K situaci vysvětlím: děti bydlí cca 50metrů ode mne. Vídáme se, několikrát do týdne. Dostávají oblečení. Každých 14 dnů jsme s dětmi celý víkend. Když jsou nemocné, hlídám já (ex si přece nemůže vzít volno na hlídání). Děti žijí s ex a jejím přítelem její měsíční čistý příjem je 20.000Kč jejího přítele vyšší.
Můj dotaz zní: Dá se ještě letos požádat u soudu o snížení výživného dle nějakých standardních tabulek, které zohledňují můj příjem? Vím, že 5.000Kč je spíše málo na dvě děti. Jsem s přítelkyní (na mateřské) která má dítě 3roky s expřítelem, bydlíme u její matky ve třípokojovém bytě. Moje bydliště je na radnici. Nerad bych se dostal do problémů, ale díky zablokovanému účtu jsem docela v pasti.
Prosím poraďte
Předem děkuji a přeji krásný večer

Dobrý den.
Chápu vaši nelehkou situaci, na druhé straně víte, že máte vyživovací povinnost a že matka dětí vám nic neodpustí, proto i do budoucna doporučuji všechny dohody ohledně výživného řešit písemně, proti podpisu. Najděte si práci tak, abyste mohl plnit vyživovací povinnosti. Pozor i na mzdu může být uvalena exekuce srážkami ze mzdy, ale nemohou vám srazit všechno, musí vám zůstat tzv. nezabavitelná částka. Dále vám doporučuji, abyste zrušil účet. V bance se s vámi budou dohadovat, že to nemohou udělat, když je exekuce na účet, ale je to vaše právo a oni mají povinnost účet zrušit a povedou jen tzv. technický účet kvůli exekuci. Vy si pak veškeré platby zařiďte tak, že si je budete vyzvedávat nebo vám budou doručovány poštou, jedině tak budete mít peníze pod kontrolou.
Zde je poučení, které najdete na www.ochrance.cz

Exekutor obstavil účet, na který je zasílána mzda (důchod, dávky). Jak se mám bránit?
Mzda, důchod, některé dávky nebo jiné příjmy, které nahrazují odměnu za práci, lze exekucí postihnout pouze částečně – srážkami. Některé dávky exekuci nepodléhají vůbec 5. Před postižením účtu se však nezkoumá, odkud pocházejí peníze na něm uložené. Vzhledem k zákonem omezené možnosti postižení uvedených příjmů nepochybíte, pokud zaměstnavatele (plátce důchodu, poskytovatele dávek) požádáte, aby Vám peníze napříště vyplácel jinak. Chcete-li získat „zpět“ částky naposledy zaslané na účet, můžete se obrátit na exekutora. Pokud mu doložíte původ peněz na účtu (např. prostřednictvím posledních tří výpisů z účtu), mohl by uvolnit poslední mzdu (důchod, dávky), a za určitých okolností exekuční příkaz dokonce zrušit. Nedosáhnete-li takto řešení situace, podejte u exekutora nejpozději do 15 dnů návrh na částečné zastavení exekuce pro její nepřípustnost 6. Uveďte a doložte, že je přikázáním pohledávky z účtu postižena mzda nebo jiný příjem, který podle platné právní úpravy podléhá exekuci pouze formou srážek ze mzdy, nebo jí nepodléhá vůbec 7.
Obstavení účtu (jednoho z účtů povinného) se však nedotkne částky odpovídající dvojnásobku životního minima (aktuálně celkem 6.820,- Kč). Tuto částku Vám banka na žádost vyplatí. Jde pouze o jednorázovou ochranu povinných bez ohledu na původní povahu prostředků na účtu. O tomto právu Vás soudní exekutor musí poučit (v exekučním příkazu). Pokud je na účet zasílána mzda (důchod, dávky), musíte za účelem jejich další ochrany před exekucí využít postupů popsaných výše.
Pokud přes uplatnění výše popsaných postupů aktuálně nemáte prostředky ani k zabezpečení základních potřeb, můžete u příslušné krajské pobočky (kontaktního pracoviště) Úřadu práce ČR podle místa svého trvalého pobytu požádat o mimořádnou okamžitou pomoc, která je dávkou pomoci v hmotné nouzi. Při běžném posuzování nároku na dávky úřady nemohou zohlednit postižení příjmu exekucí, pokud Vám však aktuálně s přihlédnutím k faktickým příjmům a celkovým sociálním a majetkovým poměrům hrozí vážná újma na zdraví (nemáte prostředky k nákupu potravin), lze přiznat právě mimořádnou okamžitou pomoc.
Návrh na snížení výživného s ohledem na změnu poměrů podejte a hlavně dostatečně doložte důkazy. Mohli by vám pomoci následující informace.
Vyživovací povinnost rodičů k dětem, stanovení výživného
Může ochránce pomoci ve sporech o určení výživného?
Ne. Ochránce je oprávněn (zjednodušeně řečeno) prošetřit jednání orgánů státní správy, nemůže však zasahovat do soukromoprávních záležitostí, kam patří i stanovení výživného (blíže viz).
Kdy soud stanoví výživné?
Soud stanoví výživné:
1. schválením dohody rodičů o plnění vyživovací povinnosti, odpovídá-li tato dohoda zájmům nezletilého dítěte,
2. vlastním rozhodnutím, pokud rodiče či jeden z rodičů neplní dobrovolně svou vyživovací povinnost nebo rozhoduje-li soud o svěření dítěte do péče jednoho z rodičů.
V případě, že rodiče nejsou schopni výživu svých dětí zajistit, přechází vyživovací povinnost ve většině případů na prarodiče (platí, že příbuzní vzdálenější mají vyživovací povinnost, jen nemohou-li tuto povinnost plnit příbuzní bližší).
Soudní řízení ve věcech nezletilých dětí probíhající u opatrovnického soudu jsou osvobozena od soudních poplatků. Rozsudky stanovící výši výživného jsou předběžně vykonatelné, tzn., že rodič (popř. prarodič) je již od vydání rozhodnutí povinen platit výživné v určené výši, a to ještě před nabytím právní moci rozsudku.
Stanoví se výživné jednou provždy?
Ne, úprava výživného se děje vždy podle stavu, který existuje v době, kdy je soudní rozhodnutí vydáno. Změní-li se poměry, může být na návrh jedné či druhé strany výživné zvýšeno, či naopak sníženo. Za změnu poměrů se považuje např. rozšíření potřeb oprávněného - většinou tato skutečnost souvisí s věkem dítěte – dospívající student má větší nároky než kojenec apod., či zhoršení, popř. zlepšení, finanční a materiální situace povinného - například z důvodu dlouhodobé nemoci, péče o další děti, vzrůstu příjmů apod.
Pokud existuje odůvodněná potřeba dítěte, osoba, které soud svěřil dítě do výchovy (popř. sám zletilý potomek), podá návrh opatrovnickému soudu, v jehož obvodu má dítě bydliště. Příslušný soud zahájí řízení o zvýšení výživného a v rámci řízení přezkoumává, zda se skutečně jedná o takovou změnu poměrů, na jejímž základě dojde ke změně výše výživného.[1] Je nutné mít na zřeteli, že musí jít o změnu poměrů dlouhodobějšího rázu, nikoliv jen o přechodnou změnu, jako je např. krátkodobý pobyt dítěte u druhého rodiče apod.
Jaká jsou kritéria pro stanovení výživného, k čemu soud přihlíží?
Oba rodiče přispívají na výživu svých dětí podle svých schopností, možností a majetkových poměrů. Výživné se plní především v penězích – pravidelně se opakujících měsíčních částkách, avšak může být realizováno i jinou formou, např. poskytováním bydlení, naturálně apod. Při hodnocení schopností, možností a majetkových poměrů povinného zkoumá soud, zda se povinný nevzdal bez důležitého důvodu výhodnějšího zaměstnání či výdělečné činnosti nebo majetkového prospěchu, popř. zda nepodstupuje nepřiměřená majetková rizika.
Při určení výše výživného se přihlédne také k tomu, v jaké míře rodič o dítě osobně pečuje. Rozsah vyživovací povinnosti je kromě podmínek na straně povinného rodiče určován odůvodněnými potřebami dítěte, které závisí zejména na jeho věku a zdravotním stavu. Dále se přihlíží k tomu, jakým způsobem se dítě připravuje na své budoucí povolání, k mimoškolním aktivitám, ke koníčkům apod.
Při stanovení výše výživného soud přihlíží rovněž k dalším vyživovacím povinnostem rodiče - další dítě (děti), manžel(ka).
Při určování výživného mohou soudy využít podpůrné tabulky.
Tyto doporučující tabulky mohou soudy používat od května 2010. Tabulky stanoví poměrné části platu určené na výživné. Tabulka není závazná a soud přihlíží k okolnostem jednotlivých případů.
Tabulka předložená Ministerstvem spravedlnosti
Věk dítěte Díl z platu připadající na výživné
0 - 5 let 9 - 13 %
6 - 9 let 11 - 15 %
10 - 14 let 14 - 18 %
15 - 17 let 17 - 21 %
18 a více let 20 - 24 %
Pokud se soudním rozhodnutím nesouhlasíte, můžete se svým právním zástupcem zvážit využití řádných (odvolání) či mimořádných opravných prostředků.
Jak vysoké výživné je možné uložit? Je omezena jeho výše?
Výše výživného není zákonem výslovně omezena. Zákonná úprava vymezuje právo dítěte podílet se na životní úrovni svých rodičů, jakožto hlavní zásadu pro určení vyživovací povinnosti. Vymezení je nutno chápat v pozitivním i negativním smyslu – je-li rodič, jehož výživné je určováno, v takové životní situaci, která mu zajišťuje nadstandardní životní úroveň, má dítě právo, aby se na této vysoké úrovni podílelo. Má-li tedy rodič vysoké příjmy, může stanovené výživné dosahovat částek i několika tisíc korun měsíčně. Jestliže je životní úroveň rodiče pouze průměrná nebo nižší než průměrná, nelze stanovit výživné, které by tuto jeho životní úroveň výrazně přesahovalo, a to ani tehdy, jsou-li potřeby dítěte výrazně zvýšeny. Zákon o rodině vychází ze zásady, že pokud dítě žije s oběma svými rodiči, mělo by sdílet jejich životní úroveň. Takový stav by měl být zachován, i když dítě žije jenom s jedním z rodičů.
Co když je rodič podnikatel?
Má-li povinný rodič příjmy z jiné než závislé činnosti podléhající dani z příjmu (podnikatel, výkonný umělec apod.), je povinen soudu prokázat své příjmy, předložit podklady pro zhodnocení svých majetkových poměrů a umožnit soudu zjistit i další skutečnosti potřebné pro rozhodnutí zpřístupněním chráněných údajů. Jestliže povinný rodič soudu neprokáže své příjmy (nepředloží své daňové přiznání, peněžní deník, účetnictví, neprokáže charakter svých výdajů apod.), má se za to, že jeho příjem činí 12,7násobek částky životního minima potřebného k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb tohoto rodiče.
Jak se stanoví výživné rodiči, který nepracuje a nemá jiný příjem?
V případě, že povinný rodič nezaviněně nemá možnost ani schopnost plnit svoji vyživovací povinnost k dítěti, vyživovací povinnost soud nemusí stanovit.
Jestliže by se rodič záměrně vyhýbal práci, nespolupracoval s příslušným úřadem práce apod., mohl by soud vycházet při hodnocení možností a schopností takového rodiče z možnosti příjmů, tzn., kolik by asi činil jeho příjem, kdyby pracoval ve svém oboru, nebo z toho, kolik vydělával, než se vzdal bez důležitého důvodu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti nebo jiného majetkového prospěchu.
Pokud je povinný rodič ve vazbě nebo výkonu trestu odnětí svobody, vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vymezuje, kolik lze z výdělku povinného použít na úhradu výživného. Jestliže takový rodič nemá výdělečné a majetkové možnosti buď proto, že je neschopen k práci, nebo proto, že mu správou věznice nebyla práce přidělena, nelze mu za takovou dobu ukládat placení výživného. Pokud je ovšem povinný rodič odsouzen za trestný čin zanedbání povinné výživy, je v takovém případě nutné ponechat i po dobu trestu odnětí svobody stanovené výživné v dosavadní výši, nesvědčí-li tu jiné okolnosti pro jeho změnu.
Jak je tomu s prací a výdělky povinného rodiče v členském státu Evropské unie?
Přestěhováním plátce vyživovací povinnost nezaniká. Vydělá-li si povinný rodič v cizině více než doma, má osoba, které je dítě soudně svěřeno do péče, právo žádat u soudu v ČR zvýšení výživného.
Jak dlouho trvá vyživovací povinnost?
Vyživovací povinnost rodičů k dětem trvá do té doby, než jsou děti schopny se samy živit. Schopnost samostatné obživy dítě získává tím, že si po absolvování studií nebo jiné přípravy na budoucí povolání najde odpovídající pracovní uplatnění. V zákoně o rodině není uvedena žádná věková hranice, kterou by vyživovací povinnost rodičů k dětem byla omezena. Věková hranice 18 let je významná pouze v tom smyslu, že do dovršení zletilosti dítěte může být zahájeno řízení o určení výživného u soudu i bez návrhu, zatímco po dosažení zletilosti je soudní řízení zahájeno pouze na návrh oprávněného – zletilého dítěte. Přitom platí, že výživné pro nezletilé dítě může soud podle vlastní úvahy proti požadované částce zvýšit, popř. snížit, u zletilého potomka je však vázán žalobním návrhem. Rozhodující nutně není ani dosažení věku 26 let – tato hranice se uplatňuje pouze při výplatě dávek státní sociální podpory.
Jestliže dítě uzavře manželství, vznikne vyživovací povinnost mezi manželi, přičemž vyživovací povinnost rodičů k tomuto dítěti zaniká. Pouze v případě, že jsou např. oba manželé studenti, zůstává podpůrně zachována vyživovací povinnost rodičů.
Co představuje tvorba úspor a správa jmění?
Zákon o rodině počítá s tvorbou úspor z poskytovaného výživného pro zajištění budoucí přípravy na povolání. Tvorba úspor je přípustná i pro jiné účely. Za společensky žádoucí lze považovat také úspory určené pro získání budoucího bydlení, např. formou stavebního spoření, pro možnost získání finančně náročného sportovního vybavení, pro možnost uzavření výhodné pojistné smlouvy nebo pro zajišťování budoucí zdravotní péče. Možnost zajistit budoucnost dítěte formou úspor při stávajících možnostech povinného rodiče je praktická zejména tehdy, není-li jistota, že povinný rodič bude schopen plnit původně stanovenou vyživovací povinnost po celou dobu trvání vyživovací povinnosti, např. při „bankrotu“ podnikatele.
Je-li odůvodněná obava, že osoba, která má dítě svěřeno do výchovy, s uvedenými prostředky nebude hospodařit řádně, ustanoví soud opatrovníka pro správu majetku, popř. části majetku dítěte. Správce majetku s úsporami dítěte hospodaří místo zákonných zástupců dle zásad uvedených v zákoně o rodině. V některých případech může soud sám učinit opatření k zajištění úspor, a to tak, že sám založí u spolehlivého peněžního ústavu účet a v rozsudku stanoví, jaká část výživného bude placena k rukám osoby, která má dítě ve výchově, a jaká část bude poukazována na účet spravovaný soudem.
Rodiče mají povinnost spravovat jmění dítěte s péčí řádného hospodáře. Jmění dítěte (získané např. dědictvím, darem apod.) je nutno chápat jako podstatu, která by měla zůstat zachována do jeho zletilosti. Jakmile dítě dosáhne zletilosti, musí mu rodiče jmění odevzdat.
________________________________________
[1] Změnu je možné provést u dětí až 3 roky zpětně.
© Kancelář veřejného ochránce práv, únor 2012

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jitka Kocianová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.