Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Nárok na dávky- matka samoživitelka, zapsání do rodného listu dítěte

16.11.2013

Dobrý den,

Měla bych pár skromných dotazů, jsem na odpovědi odborníka závislá.
Popíši svou situaci.spěvků a tak dále.
Momentálně jsem zaměstnaná, ale v pracovní neschopnosti, navíc ve zkušební době, beru ATB. Co mám dělat?? Mám zůstat v pracovní neschopnosti? Chtěla bych přejít do jiného zaměstnání z důvodu finančního, nabí
Měla bych být ve třetím týdnu těhotenství. Otec se k dítěti hlásit nebude, to je již zřejmé.. Čili zůstanu matka samoživitelka.
Je vhodné otce udávat do rodného listu, či nikoliv? Myslím ze stránky rodičkovských přidli mi tam víc. A nějaký příspěvek se počítá z posledního zaměstnání, jsem slyšela. Dále jsem se dozvěděla něco o lhůtě 270 dní placených, po dobu dvou let.. O co jde?? Nerozumím ničemu v této sféře..
Navíc bych měla jít na rizikové těhotenství, vzhledem k dvěma potratům.
Poradíte mi, co mám dělat?? Mám jít na pracovní úřad? Má to i své výhody? Či nikoliv??
Potřebuji poradit, protože jsem s otcem v domácnosti sama, ten je placený také na nic.. Čili pomoc od něj žádat nemohu, musím se postarat sama.
Myslíte, že bych měla nastoupit do nového zaměstnání, kde budu mít víc peněz a držet v tajnosti těhotenství, dokud nedovrším konce zkušební doby? Nebo zůstat, tam kde jsem a pobírat almužnu na neschopnosti, i přesto, že jsem ve zkušební době, kdy mě také mohou vyhodit po té ochranné lhůtě?? Jak dlouho, prosím, trvá ochranná lhůta ve zkušební době pro těhotnou ženu? Nebo kdy mám používat výraz ochranná lhůta?? Jsem naprosto mimo z těchto výrazů, a určitě jsem odhodlaná za jakoukoliv pomoc poděkovat i formou revanže, protože má situace je zoufalá.
Kde se mám dohledat pomoci?
Co všechno, a za jakých podmínek OSSZ hradí matce samoživitelce, myslím tím nájemné, služby, příspěk na dítě, a tak dále?
Za jakých podmínek mám nárok na mateřskou?
Navíc mám ještě insolvenci, čili já příjem mít nějaký stále musím..
Moc se omlouvám, že Vás s tímto závažným problémem zatěžuji, věřím, že máte sami práce dost, ale já Vás strašně prosím o pomoc.. Opravdu.
Budu čekat na Vaše rady.

Děkuji.

S úctou
Ivana Dufková

Dobrý den,

pokud se týká otázky uvedení otce do rodného listu, tak neuvedením otce nebude mít biologický otec k dítěti žádná práva a povinnosti, tj. např. nebude mít právo se s ním stýkat apod., na druhou stranu nebude mít povinnost platit výživné jak na dítě tak i dle § 95 zákona o rodině o úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. Toto ustanovení upravuje problematiku příspěvku na výživu a úhradu některých nákladů neprovdané matce. Zmíněné ustanovení zákona o rodině stanoví otci dítěte, za kterého není matka provdána dvě povinnosti, respektive přiznává matce dítěte právo na příspěvek na přiměřenou výživu po dobu dvou let a dále právo na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím a slehnutím. Tím, že nebudete žalovat otce dítěte, ačkoliv je znám, nebudete mít nárok na případné dávky v systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení) dle zákona č.111/2006 S., o pomoci v hmotné nouzi (dříve dávky sociální péče). Neuvedení otce do rodného listu dítěte však nebude mít žádný vliv na nárok a vyplácení dávek státní sociální podpory dle zákona č.117/1995 Sb., o státní sociální podpoře -porodné, přídavek na dítě,rodičovský příspěvek,příspěvek na bydlení. Ovšem i tyto dávky jsou stejně jako ty v hmotné nouzi závislé na příjmu.

Co se týká nároku na peněžitou pomoc v mateřství, tak toto stanovuje zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou zde následující podmínky:

- účast na nemocenském pojištění aspoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM;
- v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;
- těhotenství skončilo porodem;
- zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);
- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.

Do doby 270 dnů se také započítává:
- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;
- studium –na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění;pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno
- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);
- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).

Pro získání PPM (to je ten příspěvek o kterém zřejmě píšete)je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, max. 180 dní.Pokud se rozhodnete nastoupit do jiného zaměstnání, tak je nutné aby tento pracovní poměr trval nebo nástup na PPM spadal do ochranné lhůty. Do nároku na PPM se započítají i dny, kdy trvaly předchozí zaměstnání, pokud spadají do období 2 let před nástupem na peněžitou pomoc v mateřství.

Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 %denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou (pokud zaměstnání trvalo méně než 12 měsíců, pak od počátku tohoto posledního zaměstnání). Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2013 činí první redukční hranice 863 Kč, druhá redukční hranice 1 295 Kč a třetí redukční hranice 2 589 Kč. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
Pro výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/13622. Vzhledem k tomu, že se dny pracovní neschopnosti do výpočtu peněžité pomoci v mateřství nezapočítávají, nemusíte do nástupu na peněžitou pomoc v mateřství pracovní neschopnost ukončovat -na denní vyměřovací základ nebude mít pracovní neschopnost vliv. Ovšem, pokud jste ve zkušební lhůtě, tak se na Vás nevztahuje ochranná doba z důvodu těhotenství. Podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, platí, že zaměstnavatel i zaměstnanec mohou zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Zaměstnavatel nesmí ve zkušební době zrušit pracovní poměr v době prvních 21 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance.

Pokud se s nástupem na PPM vejdete do trvání pracovního poměru nebo do ochranné lhůty, nárok na dávku ze zaměstnání Vám vzniká.V tomto případě Vám ošetřující lékař Vám vystaví žádost o PPM a Vy žádost předáte svému zaměstnavateli, který k ní vyplní a potvrdí přílohu k žádosti o PPM a oba doklady předá příslušné správě sociálního zabezpečení, která Vám jí bude vyplácet. Pokud byste nesplnila podmínku potřebné doby pojištění pro vznik nároku na PPM, ale zároveň byste byla účastna na nemocenském pojištění (byla zaměstnána nebo byla v ochranné lhůtě), vznikl by Vám nárok na nemocenské, poskytované v souvislosti s porodem. Tato dávka je poskytována v případech, kdy není nárok na peněžitou pomoc v mateřství a je splněna podmínka nároku na nemocenské, tj. účast na pojištění nebo pokud ještě plyne ochranná lhůta ze skončeného pojištění. V takovém případě rozhodne ošetřující lékař o vzniku dočasné pracovní neschopnosti u pojištěnky, která doložila potvrzení orgánu nemocenského pojištění – příslušné správy sociálního zabezpečení, že nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství z žádné pojištěné činnosti, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu (§ 57 odst.1 písm.f)z.č. 187/2006 Sb.). Uplynutím šestého týdne po porodu pak ošetřující lékař rozhodne o ukončení dočasné pracovní neschopnosti, pokud není pojištěnka nadále dočasně práceneschopná z jiných důvodů (§ 59 odst.1 písm.h) téhož zákona).

Pokud by Vaše PPM či nemocenské, poskytované v souvislosti s narozením dítěte, byly nízké, je možné na úřadu práce žádat od narození dítěte o doplatek do výše rodičovského příspěvku (7600 Kč).

Pokud Vám vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství či nemocenské, poskytované v souvislosti s porodem, bude Vám po skončení výplaty náležet rodičovský příspěvek. Pokud by Vám nárok nevznikl, náležel by Vám rodičovský příspěvek od narození dítěte.

Nárok na rodičovský příspěvek má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte.

Od roku 2012 platí, že jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství nebo nemocenské v souvislosti s porodem, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ: pokud 70 % 30 násobku denního vyměřovacího základu je nižší nebo rovno 7 600 Kč, rodičovský příspěvek může činit nejvýše7 600 Kč; pokud 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu převyšuje 7 600 Kč, je výše rodičovského příspěvku je omezena touto částkou, maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně(odpovídá hrubé mzdě 16429 korun).

Pokud ani jednomu z rodičů nelze uvedený vyměřovací základ stanovit, náleží rodičovský příspěvek v pevných měsíčních částkách 7 600 Kč do konce 9. měsíce věku a následně ve výši 3 800 Kč do 4 let věku dítěte.

Veškeré formuláře obdržíte na příslušném kontaktním místě úřadu práce nebo je naleznete na www.mpsv.cz/forms.

Já bych nástup do nového zaměstnání na Vašem místě velmi zvažovala, a to nejen s ohledem na možný nárok na PPM, ale i s ohledem na Váš zdravotní stav - ale neznám Vaši konkrétní situaci. Registraci na úřadu práce bych, pokud nástup na PPM nespadá do ochranné lhůty, nedoporučovala.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Autor(ka) odpovědi: Petra Kuntošová
Kategorie dotazu: Rodinné právo
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.