Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti

04.11.2013

Dobrý den,
obracím se na Vás s následujícím dotazem: ke dni 30. 6. 2013 jsem podala výpověď ze zaměstnání, ve 3-měsíční výpovědní lhůtě jsem otěhotněla. Nastoupila jsem dne 7. 10. 2013 na neschopenku, tj. byla splněna ochranná lhůta 7 kalendářních dní.
Můj dotaz: náleží mi prvních 21 dní náhrada mzdy, kteroužto by mi měl vyplatit zaměstnavatel? Kde mohu v legislativě ČR dohledat?

Předem velmi děkuji za Vaši odpověď,

s pozdravem

Vážená paní,
náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti náleží jen za trvání zaměstnání. Po dobu prvních 21 kalendářních dnů je zaměstnanec, kterému trvá pracovní vztah zakládající účast na nemocenském pojištění, zabezpečen náhradou mzdy, kterou poskytuje zaměstnavatel podle zákoníku práce. Náhrada mzdy náleží za pracovní dny a to při dočasné pracovní neschopnosti od 4. pracovního dne (při karanténě od prvního pracovního dne).
Právní úpravu obsahuje zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zde cituji příslušná ustanovení.

§ 192

(1) Zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným nebo kterému
byla nařízena karanténa, přísluší v době prvních 14 kalendářních dnů a
v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v době prvních 21
kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
náhrada mzdy nebo platu ve dnech podle věty druhé a ve výši podle
odstavce 2, pokud ke dni vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo
karantény zaměstnanec splňuje podmínky nároku na nemocenské podle
předpisů o nemocenském pojištění. V mezích období uvedeného ve větě
první přísluší tato náhrada mzdy nebo platu za dny, které jsou pro
zaměstnance pracovními dny, a za svátky, za které jinak přísluší
zaměstnanci náhrada mzdy nebo se mu plat nebo mzda nekrátí, pokud v
těchto jednotlivých dnech splňuje podmínky nároku na výplatu
nemocenského podle předpisů o nemocenském pojištění, a pokud pracovní
poměr trvá, ne však déle než do dne vyčerpání podpůrčí doby určené pro
výplatu nemocenského^61); náhrada mzdy nebo platu nepřísluší za první 3
takovéto dny dočasné pracovní neschopnosti, nejvýše však za prvních 24
neodpracovaných hodin z rozvržených směn. Vznikla-li dočasná pracovní
neschopnost ode dne, v němž má zaměstnanec směnu již odpracovanou,
počíná období 14 kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31.
prosince 2013 období 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu následujícím kalendářním
dnem. Jestliže v období prvních 14 kalendářních dnů a v období od 1.
ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21 kalendářních dnů
trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény náleží
nemocenské^62) nebo peněžitá pomoc v mateřství^63), náhrada mzdy nebo
platu nepřísluší. Vznikne-li zaměstnanci v době dočasné pracovní
neschopnosti nebo karantény právo na náhradu mzdy nebo platu podle věty
první až třetí, nepřísluší mu současně náhrada mzdy nebo platu z důvodu
jiné překážky v práci.

(2) Náhrada mzdy nebo platu podle odstavce 1 přísluší ve výši 60 %
průměrného výdělku. Pro účely stanovení náhrady mzdy nebo platu se
zjištěný průměrný výdělek upraví obdobným způsobem, jakým se upravuje
denní vyměřovací základ pro výpočet nemocenského z nemocenského
pojištění^64), s tím, že pro účely této úpravy se příslušná redukční
hranice stanovená pro účely nemocenského pojištění^64a) vynásobí
koeficientem 0,175 a poté zaokrouhlí na haléře směrem nahoru. Má-li
zaměstnanec za pracovní den, v němž mu vzniklo nebo zaniklo právo na
náhradu mzdy nebo platu podle odstavce 1, také právo na mzdu nebo plat
za část pracovní doby, přísluší mu za tento den jen poměrný díl náhrady
mzdy nebo platu připadající na tu část pracovní doby, za kterou mu
nenáleží mzda nebo plat.

(3) Dohodnutá nebo vnitřním předpisem stanovená výše náhrady mzdy nebo
platu i za dobu uvedenou v odstavci 1 části věty druhé za středníkem
nebo nad výši uvedenou v odstavci 2 větě první nesmí převýšit průměrný
výdělek (§ 356 odst. 1).

(4) Náhrada mzdy nebo platu stanovená podle odstavců 2 a 3 musí být
snížena o 50 %, jde-li o případy, kdy je podle předpisů o nemocenském
pojištění nárok na nemocenské v poloviční výši^65).

(5) Porušil-li zaměstnanec v období prvních 14 kalendářních dnů a v
období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v období prvních 21
kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti povinnosti uvedené v
odstavci 6 větě první, které jsou součástí režimu dočasně práce
neschopného pojištěnce, může zaměstnavatel se zřetelem na závažnost
porušení těchto povinností náhradu mzdy nebo platu snížit nebo
neposkytnout. Náhrada mzdy nebo platu nesmí být snížena nebo
neposkytnuta, jestliže byla pro totéž porušení režimu dočasně práce
neschopného pojištěnce dána zaměstnanci výpověď podle § 52 písm. h).

(6) Zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat, zda zaměstnanec, který byl
uznán dočasně práce neschopným, dodržuje v období prvních 14
kalendářních dnů a v období od 1. ledna 2012 do 31. prosince 2013 v
období prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti
stanovený režim dočasně práce neschopného pojištěnce, pokud jde o
povinnost stanovenou zvláštním právním předpisem^66) zdržovat se v
místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek.
Zaměstnavatel je povinen v případě zjištění porušení povinnosti uvedené
ve větě první zaměstnancem vyhotovit o kontrole písemný záznam s
uvedením skutečností, které znamenají porušení tohoto režimu; stejnopis
tohoto záznamu je zaměstnavatel povinen doručit zaměstnanci, který
tento režim porušil, okresní správě sociálního zabezpečení příslušné
podle místa pobytu zaměstnance v době dočasné pracovní neschopnosti^67)
a ošetřujícímu lékaři dočasně práce neschopného zaměstnance.
Zaměstnavatel je oprávněn požádat ošetřujícího lékaře, který stanovil
zaměstnanci režim dočasně práce neschopného pojištěnce, o sdělení
tohoto režimu v rozsahu, který je zaměstnavatel oprávněn kontrolovat, a
o zhodnocení zaměstnavatelem zjištěných případů porušení tohoto režimu.
Zaměstnanec je povinen umožnit zaměstnavateli kontrolu dodržování svých
povinností uvedených ve větě první.

§ 193

Náhrada mzdy nebo platu přísluší na základě dokladů stanovených pro
uplatnění nároku na nemocenské, a musí být vyplacena v nejbližším
pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu po předložení těchto
dokladů. Zaměstnavatel je povinen určit, do kdy nejpozději před
výplatním termínem musí být předloženy doklady pro poskytnutí náhrady
mzdy nebo platu, aby tato náhrada mohla být v tomto výplatním termínu
vyplacena.

Více se lze dozvědět z naší nové publikace Nebojujte se zákony a slaďte
práci s rodinou, kterou lze zdarma stáhnout zde:http://www.aperio.cz/data/1/APERIO-Nebojujte-se-zakony-a-sladte-praci-s-rodinou-2013.pdf

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní dávky
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.