Aperio

Online poradna pro rodiče, odpověď

Téma: Skončení pracovního poměru

02.11.2013

Dobrý den,

v současné chvíli jsem na rodičovské dovolené. Zároveň jsem zaměstnancem společnosti s.r.o., která ukončila insolvenční řízení a byla právě vymazána z obchodního rejstříku. K majetkovému vypořádání nedošlo, neboť společnost neměla žádný majetek, jednatele se nikomu nepodařilo sehnat. Situaci jsem se pokoušela řešit pomocí mailové korespondence se správcem konkurzní podstaty. Žádala jsem jej (nejprve mailem, poté doporučeným dopisem), aby se mnou v době své působnosti jako správce uzavřel dohodu o ukončení pracovního poměru, který by skončil k přesnému datu v budoucnu (dnem, kdy dcera dovrší tří let, v roce 2015). Na tuto žádost mi nebylo dosud odpovězeno (ani mailem, ani dopisem). Nyní jsem se dozvěděla, že společnost byla vymazána z OR a správce byl před měsícem sproštěn funkce, proto jsem poslala informaci na Městský soud v Praze, že jsem stále zaměstnancem.

1. Je povinen insolvenční správce řešit ukončení pracovních poměrů? Měl opravdu pravomoc uzavřít se mnou dohodu o ukončení PP k přesnému datu v budoucnu a vystavit mi potřebné doklady? Může/musí mi dát např. výpověď z důvodu "zániku" firmy?
2. Jsem v současné chvíli stále ještě ve statutu "zaměstnanec"?
4. Kdo se mnou nyní (či v budoucnu) může ukončit PP a vystavit mi potřebné doklady?
3. Jak mám postupovat dále, když se v současnosti snažíme o další dítě a tak samozřejmě preferuji setrvat v PP co nejdéle?

Moc děkuji za Váš čas

Vážená paní,

skutečnost, že s Vámi nebyl řádně nebyl rozvázán pracovní poměr je chyba insolvenčního správce. Pracovní poměr měl být rozvázán před výmazem právnické osoby z obchdního rejstříku.
Podle § 48 zákoníku práce pracovní poměr může být rozvázán jen

a) dohodou,

b) výpovědí,

c) okamžitým zrušením,

d) zrušením ve zkušební době.

(2) Pracovní poměr na dobu určitou končí také uplynutím sjednané doby.

(3) Pracovní poměr cizince nebo fyzické osoby bez státní příslušnosti,
pokud k jeho skončení nedošlo již jiným způsobem, končí

a) dnem, kterým má skončit jejich pobyt na území České republiky podle
vykonatelného rozhodnutí o zrušení povolení k pobytu,

b) dnem, kterým nabyl právní moci rozsudek ukládající těmto osobám
trest vyhoštění z území České republiky,

c) uplynutím doby, na kterou bylo vydáno povolení k zaměstnání^20) nebo
povolení k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních
případech podle zvláštního právního předpisu^20a) anebo povolení k
dlouhodobému pobytu za účelem výkonu zaměstnání vyžadujícího vysokou
kvalifikaci podle zvláštního právního předpisu^20a).

(4) Pracovní poměr zaniká smrtí zaměstnance. Zánik pracovního poměru v
případě smrti zaměstnavatele, který je fyzickou osobou, upravuje § 342
odst. 1.

Podle mého názoru výmazem právnické osoby Váš pracovní poměr zanikl. Postupem spráce Vám však vznikla škoda, proto můžete případnou škodu požadovat po správci - škoda ve výši nevyplaceného odstupného, nižší podpory v nezaměstnanosti atd. Také je možné podat na insolvenčního správce stížnost na Ministerstvo spravedlnosti.
Doklady Vám zřejmě nikdo nevystaví. Nejdůležitější je však Vaše evidence na správě sociálního zabezpečení ve vztahu k důchodovému pojištění. Doporučuji se obrátit na správu sociálního zabezpečení a požádat Českou správu sociálního zabezpečení (Odbor správy údajové základny) o výpis dob pojištění z evidence ČSSZ, konkrétně o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (dále jen „informativní list“). Tento informativní list obsahuje přehled dob důchodového pojištění, případně náhradních dob pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 obsahuje i přehled vyměřovacích základů a vyloučených dob. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok.

Občané mohou požádat o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění na adrese ČSSZ, Odbor správy údajové základny, Křížová 25, 225 08 Praha 5; a to buď písemně, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem nebo datovou zprávou zaslanou prostřednictvím informačního systému datových schránek. Žádost musí obsahovat rodné číslo žadatele, jméno, příjmení, rodné příjmení a adresu nebo ID datové schránky, na kterou bude informativní list zaslán. Občan má právo na zaslání informativního listu jednou za kalendářní rok. Informativní list zašle Česká správa sociálního zabezpečení občanovi do 90 dnů ode dne doručení jeho žádosti (§ 40a zákona č. 582/1991 Sb.).

Doplnění informativního osobního listu důchodového pojištěníČSSZ vyhotoví nový informativní osobní list důchodového pojištění do 90 dnů ode dne doručení žádosti, prokáže-li občan dodatečně doby pojištění, s výjimkou doby služebního poměru příslušníků ozbrojených sil, doby péče o dítě do čtyř let věku, doby péče o osobu závislou na péči jiné osoby a doby pobírání plného invalidního důchodu. Tato povinnost neplatí, předloží-li pojištěnec doklady na dobu spadající do období kalendářního roku vyhotovení informativního listu nebo kalendářního roku předcházejícího.

Nebudou-li tyto doklady dostatečně průkazné, nový informativní list se nevyhotoví, předložené doklady se vrátí žadateli spolu s vysvětlující informací, a to do vlastních rukou; lhůta 90 dnů platí i zde.

Chybějící dobu pojištění Česká správa sociálního zabezpečení pro informativní osobní list důchodového pojištění nedošetřuje. Bližší informace o způsobu prokazování chybějících dob pojištění (zaměstnání) a o podmínkách nároku na důchod podává OSSZ/PSSZ/MSSZ, popřípadě Informační kancelář.

Pokud se týká dalších dokladů, nejsou důležité. Pro úřad práce - zaevidují Vás, ale bude Vám náelžet minimální podpora v nezaměstnanosti. Zápočtový list neobsahuje žádné důležité údaje pro dalšího zaměstnavatele, často se ani nepožaduje. Podle § 313 zákoníku práce při skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci potvrzení o zaměstnání a uvést v něm

a) údaje o zaměstnání, zda se jednalo o pracovní poměr, dohodu o
provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti a o době jejich trvání,

b) druh konaných prací,

c) dosaženou kvalifikaci,

d) odpracovanou dobu a další skutečnosti rozhodné pro dosažení nejvýše
přípustné expoziční doby,

e) zda ze zaměstnancovy mzdy jsou prováděny srážky, v čí prospěch, jak
vysoká je pohledávka, pro kterou mají být srážky dále prováděny, jaká
je výše dosud provedených srážek a jaké je pořadí pohledávky,

f) údaje o započitatelné době zaměstnání v I. a II. pracovní kategorii
za dobu před 1. lednem 1993 pro účely důchodového pojištění.

S pozdravem

Dobrý den,
moc děkuji za odpovědi. Chtěla bych poprosit ještě o doplňující odpovědi k http://www.aperio.cz/poradna/29580 ze dne 1.11.2013.

1. Může opravdu správce v době svého správcovství se mnou uzavřít smlouvu o ukončení pracovního poměru pro nadbytečnost a to ke dni v budoucnu? Přestože by to bylo za dva roky? Byl by to býval důvod pro posunutí výmazu firmy z OR?

2. Může soud, který se zabývá insolvencí, provést výmaz z OR, i když ode mne dostal informaci, že se mnou stále ještě nebyl ukončen PP? Výmaz z OR byl proveden 15.10.2013, doporučený dopis na soud jsem poslala 2.10.2013. Lze z nějakého důvodu napadnout výmaz z OR a vrátit společnost zpět do existujících firem?

3. Jaké nevýhody pro mne plynou z toho, že se mám nahlásit na úřad práce do 8 dnů od změny (skončení PP)? V jaké evidenci na úřadě práce mohu být a přesto pobírat rodičovský příspěvek?

4. Jaké kroky mám nyní podniknout?

Děkuji Vám za Váš čas

Vážená paní,

ad1) Insolvenční správce s Vámi mohl uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru dohodou do budoucna, ale nejpozději tak, aby se společnost mohla vymazat z obchodního rejstříku. Chyba správce byla, že na Váš dopis nereagoval a Váš pracovní poměr neukončil.

ad2) Pokud soud měl od Vás informaci, že váš pracovní poměr neskončil, neměl společnost z obchodního rejstříku vymazat. Vymazanou společnost nelze "oživit".

ad3) Můžete být v evidenci uchazečů o zaměstnání a zároveň pobírat rodičovský příspěvek a k tomu podporu v nezaměstnanosti. Zaevidovat se však můžete kdykoliv v budoucnu.

ad4) Kontaktujte insolvenčního správce. Informujte jej, že postupoval protiprávně, jestliže řádně s vámi nerozvázal pracovní poměr a že po něm požadujete náhradu škody. Výše škody je minimálně ve výši kompenzace. Kompenzaci poskytuje úřad práce uchazeči, kterému vznikl nárok na podporu v nezaměstnanosti, ale nebylo mu ve stanoveném termínu vyplaceno odstupné. Kompenzace se poskytuje za dobu od zařazení do evidence do uplynutí doby, po kterou uchazeči náleží zákonné odstupné. Výše kompenzace činí
• 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku. Údaj o výši průměrného čistého výdělku je uveden v Potvrzení o zaměstnání, které je zaměstnavatel povinen vydat při skončení zaměstnání na žádost zaměstnance. Vzor Potvrzení je možno získat na: http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/formulareobcana;
• ve výši 3559 Kč, nemůže-li uchazeč průměrný výdělek doložit.
Výplata kompenzace se provádí jednorázově.
Podpora v nezaměstnanosti se nevyplácí za dobu, za kterou byla poskytnuta kompenzace.
Insolvenční správce by vám býval potvrdil, že Vám odstupné náleží, avšak vám ho nevyplatil.

Škodu by bylo možné i vymáhat po Ministerstvu spravedlnosti, protože soud rovněž nepostupoval správně. Jedná se o zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem.

S pozdravem

Autor(ka) odpovědi: Jana Seemanová
Kategorie dotazu: Ostatní
Ohodnoťte prosím spokojenost s odpovědí: dotazník zde

Rychlé odkazy

Kategorie dotazů poradny

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut právního poradenství navíc.

Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO kurzy pro rodiče

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE

APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Užitečné odkazy

saminadeti.cz
www.saminadeti.cz - tipy, odkazy a rady (nejen) pro sólo rodiče
profem.cz - pomoc obětem domácího a sexuálního násilí
vasevyzivne.cz - bezplatná právní pomoc při vymáhání výživného
Kalkulačka pro výpočet dávek v roce 2017 - nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné
Kalkulačka pro výpočet výše náhrady mzdy v roce 2017 - v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény
Věková a důchodová kalkulačka

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Naši donoři

Poradna APERIO je podpořena z rozpočtu MPSV ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.