Aperio

Dovolená v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou

Dovolená v souvislosti s mateřskou a rodičovskou dovolenou

Dne 16. 10. 2012 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, která skončila po uplynutí 28 týdnů dne 25. 4. 2013. V průběhu mateřské dovolené, dne 22. 11. 2012, se mi narodil syn Jan. Po skončení mateřské dovolené jsem čerpala rodičovskou dovolenou, tj. Od 30. 4. 2013 do 22. 11. 2015, kdy syn dovršil věku tří let. Nevěděla jsem, že po skončení mateřské dovolené je možné čerpat dovolenou (na zotavenou) za rok 2013, protože se mateřská dovolená pro nárok na dovolenou posuzuje, jako kdybych chodila do práce. V průběhu rodičovské dovolené jsem žádala zaměstnavatele, aby mi umožnil nevyčerpanou dovolenou vyčerpat. Zaměstnavatel však mé žádosti nevyhověl. Když jsem se vrátila po skončení rodičovské dovolené do práce, zjistila jsem, že dovolená za rok 2013 mi byla zkrácena o 6,5 dne.

(Miloslava 23 let)

Podmínky nároku na dovolenou za kalendářní rok nebo její poměrnou část

Rodič má nárok na dovolenou za celý kalendářní rok, pokud u zaměstnavatele odpracoval v kalendářním roce alespoň 60 dnů, a to za podmínky nepřetržitého trvání pracovního poměru u téhož  zaměstnavatele. Jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého roku, má nárok na poměrnou část. Poměrná část dovolené činí za každý celý kalendářní měsíc nepřetržitého trvání téhož pracovního poměru 1/12 dovolené za kalendářní rok.

Podmínky nároku na dovolenou za odpracované dny

Rodiči, kterému nevzniklo právo na dovolenou za kalendářní rok ani na její poměrnou část, protože nekonal v kalendářním roce u téhož zaměstnavatele práci alespoň 60 dnů, přísluší dovolená za odpracované dny v délce 1/12 dovolené za kalendářní rok za každých 21 odpracovaných dnů v příslušném kalendářním roce.

Pravidla pro čerpání dovolené

Čerpání dovolené se řídí následujícími pravidly:

• Dobu čerpání dovolené je povinen zaměstnavatel určit podle písemného rozvrhu čerpání dovolené tak, aby dovolená mohla být čerpána vcelku a do konce kalendářního roku, v němž právo na dovolenou vzniklo.

• Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a k oprávněným zájmům zaměstnance.

• Nemůže-li být dovolená vyčerpána v příslušném kalendářním roce, musí být vyčerpána v následujícím kalendářním roce.

• Není-li čerpání dovolené určeno nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž rodič, tj. od 1. července.

• Proplacení nevyčerpané dovolené je možné jen v souvislosti se skončením pracovního poměru.

Pravidla pro čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské/rodičovské dovolené

Čerpání dovolené v souvislosti s čerpáním mateřské a rodičovské dovolené se řídí následujícími pravidly:

• Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práceneschopným např. z důvodu rizikového těhotenství nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

• Zaměstnavatel nesmí určit čerpání dovolené na dobu, po kterou je rodič na mateřské nebo rodičovské dovolené.

• Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se dovolená přerušuje.

Výkon práce z hlediska nároku na dovolenou

Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou považuje mj. i

• mateřská dovolená;

• doba rodičovské dovolené otce dítěte po dobu 22 týdnů od narození dítěte;

• dovolená.

Tyto doby se posuzují stejně, jako kdyby rodič chodil do práce.

Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou nepovažuje např.

• rodičovská dovolená;

• dočasná pracovní neschopnost.

Tyto se nezapočítávají do odpracovaných dnů pro vznik nároku na dovolenou.

Příklad: Matka čerpá mateřskou dovolenou od 7. 1. 2016 do 20. 7. 2016.

Matka v roce 2016 „odpracuje“ alespoň 60 pracovních dní, proto od dne 22. 7. 2015 může čerpat dovolenou za celý kalendářní rok (např. 4 týdny).

Příklad: Matka čerpá mateřskou dovolenou od 8. 8. 2015 do 19. 2. 2016, tj. v roce 2016 čerpá mateřskou dovolenou v době od 1. 1. 2016 do 19. 2. 2016.

Matka v roce 2016 „odpracuje“ 36 pracovních dní, tudíž má nárok na dovolenou v délce 1/12 dovolené za „odpracovaných“ 21 dnů, tj. 1,5 dne za kalendářní rok 2016 (při nároku na čtyři týdny dovolené).

Žádost o dovolenou po skončení mateřské dovolené

Požádá-li matka zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen její žádosti vyhovět. Obdobně se postupuje po skončení rodičovské dovolené otce dítěte v délce 22 týdnů od narození dítěte. Postup je výhodný, protože nedochází ke krácení dovolené. Tento nárok vzniká u každé mateřské dovolené, tj. i při čerpání mateřské dovolené u dalšího dítěte. V případě, že matka o dovolenou včas nepožádá, zaměstnavatel není povinen pozdější žádosti vyhovět.

Vzor žádosti o dovolenou

Žádost je adresována zaměstnavateli a musí obsahovat datum, místo a podpis žadatele. Paní Miloslava mohla žádost formulovat takto:

Příklad: „Dne 16. 10. 2012 jsem nastoupila na mateřskou dovolenou. Dne 22. 11. 2012 se mi narodil syn Jan. Dne 29. 4. 2013 mi skončí mateřská dovolená. Mateřská dovolená se považuje z pohledu nároku na dovolenou jako výkon práce. Žádám o čerpání celé dovolené za rok 2016, tj. v rozsahu čtyř  týdnů tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou, tj. Od 30. 4. 2016 do 22. 5. 2013.“

Žádost je nutné podat před nástupem na dovolenou, v tomto případě před 30. 4. 2013. V konkrétním případě dovolená byla čerpaná v rámci dvou státních svátků (1. 5. a 8. 5.), proto se dovolená prodloužila o dva dny.

Krácení dovolené

V důsledku delší nepřítomnosti v práci dochází ke krácení dovolené. Dovolená se krátí za dny rodičovské dovolené nebo za dny dočasné pracovní neschopnosti. Dovolená se krátí takto: za prvních 100 zameškaných pracovních dní o 1/12 a za každých dalších 21 pracovních dní o další 1/12. Rodiči, jehož pracovní poměr k témuž zaměstnavateli trval po celý kalendářní rok, musí být poskytnuta dovolená alespoň v délce 2 týdnů.

Příklad: V našem případě paní Miloslavy, která po skončení mateřské dovolené nepožádala o čerpání dovolené za rok 2013 a čerpala rodičovskou dovolenou v roce 2013 od 30. 4. 2013 do 31. 12. 2013.

Paní Miloslavě vznikl za rok 2013 nárok na celou dovolenou, protože „odpracovala“ 60 pracovních dní. Matka zameškala v důsledku čerpání rodičovské dovolené 169 pracovních dní (tj. Od 30. 4. 2013 do 31. 12. 2013). Dovolená se tak zkrátila o 1/12 dovolené za prvních 100 dní čerpání rodičovské dovolené a dále za každých 21 dní čerpání rodičovské dovolené o další 1/12 dovolené, tj. došlo k celkovému krácení o 6,5 dne dovolené. Kdyby paní Miloslava zažádala o čerpání dovolené tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou, měla by nárok na čerpání dovolené v rozsahu celých čtyř týdnů.

Dovolená a rodičovský příspěvek

Souběh rodičovského příspěvku a čerpání dovolené (resp. pobírání náhrady mzdy za dovolenou) se nevylučuje.

Informace

Webová poradna APERIO: www.aperio.cz/poradna – rádi vám spočítáme, na kolik dní dovolené máte nárok.

Právní předpisy

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Doporučení

Doporučujeme požádat zaměstnavatele o čerpání dovolené tak, aby bezprostředně navazovala na mateřskou dovolenou. Nedochází tak ke krácení této dovolené. Je třeba požádat dříve, než skončí mateřská dovolená. Zaměstnavatel je povinen vaší žádosti vyhovět. V případě, že požádat zaměstnavatele nestihnete a budete čerpat rodičovskou dovolenou, pak je možné zbývající dovolenou vyčerpat po skončení rodičovské dovolené.

Další příběhy, informace a rady najdete v naší APERIO příručce pro rodiče Nebojujte se zákony
Nebo konzultujte svůj konkrétní případ v naší
APERIO poradně pro rodiče :)

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

Oblíbené

Řešíte mateřskou, návrat do práce, podnikání nebo rozvod?
Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2017

legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

Chcete mít příručku doma v PDF nebo v tištěné verzi ?
Rádi vám ji zdarma poskytneme

* nebo jednotlivé články najdete v sekci
Rady a informace.Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

Otevřená registrace, počet míst omezen

Praktické

Counselling for Foreign National Parents Living in the Czech Republic

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.