Aperio

Rodičovství a nerovné zacházení (diskriminace)

24.06.2016 | #práce a rodina

1. Rodičovství a nerovné zacházení (diskriminace)

Před lety jsem nastoupila na pracovní pozici v call centru, za práci jsem byla ráda a vyhovuje mi dodnes. Minulý rok však firma na naši pozici poprvé přijala nového kolegu a my jsme se náhodou dozvěděly, že dostal mzdu o několik tisíc korun vyšší, než máme my. Neváhaly jsme a ptaly jsme se na to přímého nadřízeného. Ten však odpověděl, že za naši mzdu by žádný muž tuto práci nedělal. To jsme vnímaly jako nespravedlivé – vyhledaly jsme si informace, poučily jsme se a zjistily, že může jít o diskriminaci na základě pohlaví. Šly jsme si tedy stěžovat, nicméně jsme byly odbyty.

Vyhledaly jsme tedy pomoc bezplatné právní poradny, zjišťovaly jsme informace i u ombudsmanky a rozhodly jsme se, že se nedáme. Napsaly jsme podání na inspektorát práce, zároveň jsme se snažily i domluvit s vedením. Situace se dostala až k našemu panu řediteli. Ten se možná zalekl případného soudního sporu, možná se jako zaměstnavatel bál o své dobré jméno, situaci uznal a přijal řešení. Postupně nám je mzda dorovnávána do výše mzdy kolegy.

Celá záležitost však byla dosti nepříjemná a já jsem si uvědomila, jak je důležité znát svou cenu na trhu práce a být si jista svými právy. A také je umět prosazovat. Do budoucna zvažuji účast na kurzu vyjednávání a argumentace.

Alžběta (48 let)

 

Že se vás diskriminace netýká? Nikdy jste se s ní nesetkali?

Představte si následující situaci: jste zaměstnaná žena-matka (nebo samoživitelka), která žádá o zkrácení pracovní doby proto, aby mohla vyzvedávat děti ze školy a školky. Zaměstnavatel vám zkrácený úvazek odmítne poskytnout, a to opakovaně, i když ve firmě někteří kolegové flexibilní pracovní dobu mají.

Diskriminace může mít i jinou podobu. Hledáte zaměstnání, ale narážíte stále zas a znovu na inzeráty, které nabízejí práci v mladém kolektivu. Když se i přesto dostavíte, zjistíte, že se na vás pohlíží jako na někoho neperspektivního, někoho, kdo má již nejlepší léta za sebou, a s tím jste také odmítnuti.

Dle výsledku nejnovějšího výzkumu je nejrozšířenější formou diskriminace především diskriminace na základě věku a diskriminace podle pohlaví.1 Ukazuje se, že obě charakteristiky se týkají každého z nás: jsme žena nebo muž určitého věku a stárneme. Všichni tedy máme velkou pravděpodobnost, že se s diskriminující situací dříve či později potkáme i ve vlastním životě.

 

Co to je diskriminace

Co to ale diskriminace je? Obecně lze slovo diskriminace přeložit jako „rozlišování“. Nejde však o jakékoli rozlišování, které je do velké míry součástí našeho každodenního uvažování, ale o neoprávněné rozlišování. Neoprávněné proto, že se děje v neoprávněné situaci (v tzv. vyloučených oblastech) a na základě neoprávněných důvodů (podle diskriminačních kritérií).2 Dle zákona č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (dále antidiskriminační zákon) se v případě diskriminace jedná o konkrétní zákonem vymezené zakázané důvody (rasa, etnický původ, národnost, pohlaví i rodičovství, sexuální orientace, věk, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra či světový názor) v následujících oblastech:

a) v oblasti přístupu k zaměstnání a práva na zaměstnání,

b) v přístupu k povolání, podnikání a jiné samostatné výdělečné činnosti,

c) v pracovních, služebních poměrech a jiné závislé činnosti včetně odměňování,

d) v členství a činnosti v odborových organizacích apod., a to včetně výhod, které tyto organizace svým členům poskytují,

e) v členství a činnosti v profesních komorách, včetně výhod, které jsou poskytovány,

f) v otázce sociálního zabezpečení,

g) v přiznání a poskytování sociálních výhod,

h) v přístupu ke zdravotní péči a jejím poskytování,

i) v přístupu ke vzdělání a jeho poskytování,

j) v přístupu ke zboží a službám, včetně bydlení, pokud jsou nabízeny veřejnosti nebo při jejich poskytování.

 

Přímá a nepřímá diskriminace

Diskriminaci můžeme rozlišovat na přímou a nepřímou. V případě přímé diskriminace jde o takové jednání, kdy se s jednou osobou zachází méně příznivě, než se zachází s jinou osobou z odlišné skupiny ve srovnatelné situaci. Příkladem může být cílené nepřijímání matek do pracovního poměru, jejich odmítání při náborech a výběrových řízení.

Nepřímá diskriminace je pak zdánlivě neutrální nastavení kritéria či praxe, které však fakticky vede k tomu, že je osoba znevýhodněna oproti ostatním. Například se může jednat o poskytování firemních benefitů pouze lidem zaměstnaným na plný úvazek. Toto zdánlivě logické neutrální kritérium se ukazuje jako nepřímo diskriminační, neboť na částečný úvazek pracují více jak v 90 % ženy a je možné dovodit, že jsou tímto nastavením nepřímo znevýhodněny: oproti mužským kolegům nedosahují na žádné benefity (např. viz případ Bilka či Fredman 2007).3

 

Výjimky ze zákazu diskriminace v přístupu k zaměstnání

Pokud však je praxe objektivně odůvodněna legitimním cílem (tj. vyšším cílem) a prostředky k jeho dosažení jsou přiměřené a nezbytné, o diskriminaci se nejedná. Existují výjimky z rovného zacházení, kdy samotná povaha činnosti daný požadavek legitimizuje.

Takové výjimky:

• vyplývají ze zákona (např. zákaz některých prací pro těhotné ženy);

• požadují splnění kvalifikačních předpokladů (např. pro výkon určitého povolání jsou stanoveny podmínky: vzdělání, zkoušky, praxe a věk atd.);

• spočívají v povaze práce, kterou zaměstnanec vykonává, a to v případě, že jsou pro výkon této práce nezbytné (např. muž-tanečník v baletním souboru nebo žena pro předvádění dámského prádla);

• jsou to tzv. pozitivní opatření, kterými se rozumí rozdílné zacházení za účelem odstranění důsledků diskriminace, předcházení nebo vyrovnání nevýhod. Tyto nevýhody musejí vyplývat z příslušnosti osoby ke skupině vymezené některým z diskriminačních důvodů uvedených v antidiskriminačním zákoně.

 

Nejčastější podoby diskriminace v souvislosti se zaměstnáním

 

Přijímací pohovor

Nejčastějšími formami diskriminace žen jsou diskriminační otázky přímo při náboru a výběrových řízení. Jde především o otázky na rodičovství či předpokládané rodičovství. Mateřství je zaměstnavateli mnohdy paušálně vnímáno jako ohrožení pracovní schopnosti ženy. Zaměstnavatel je však před vznikem pracovního poměru oprávněn vyžadovat pouze takové údaje, které bezprostředně souvisejí s uzavřením pracovní smlouvy. Proto jsou u přijímacího pohovoru zakázané otázky jako „plánujete mít děti?“ či „máte děti?“ a „kolik jim je let?“.

 

Odměňování

V praxi se ukazuje, že i v případě, že je žena zaměstnaná, často nemusí dosahovat (a nedosahuje) stejných ocenění a odměn jako muž na srovnatelné pozici. Velmi často se můžete setkat s praxí rozdílného odměňování odůvodněného například míněním, že muž si přece zaslouží větší plat, když živí rodinu. I v tomto případě se jedná o diskriminaci na základě pohlaví. Zaměstnavatel je povinen zajišťovat rovné zacházení v oblasti odměňování a poskytování jiných peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty. Za stejnou práci náleží ženě (stejně tak jako muži) stejná finanční odměna, ale také stejné benefity.

Osobní rozvoj (vzdělávání)

Podpora osobního růstu a vzdělávání je nedílnou součástí práce aktivních zaměstnavatelů se zaměstnanými. Podpora vzdělávání může být jedním z benefitů. Někdy však nejsou tyto benefity cíleně poskytovány ženám, neboť se neočekává zájem žen o vlastní profesní růst a takováto investice je pak zaměstnavateli vnímána jako zbytečná. I to může být diskriminační praktikou, i zde je zaměstnavatel povinen zajišťovat rovné zacházení v oblasti peněžitých plnění a plnění peněžité hodnoty.

 

Kariérní postup

V praxi se ukazuje, že i pokud žena dosahuje stejných odborných a profesních kvalit jako její mužský kolega, tak často nedosahuje na stejně vysoké pracovní pozice. V jejím pracovním postupu jí může bránit soubor neviditelných překážek (ve formě stereotypů o vhodnosti pozice pro ženy či muže v hlavách nadřízených) často označovaných jako skleněný strop. Výběr kandidátů je tímto fenoménem omezen a v rámci interních výběrových řízení na uvolněnou vysokou pozici pak může fungovat diskriminačně.

Šikana, mobbing, bossing

Pokud je založena na diskriminačních kritériích (např. z důvodu pohlaví, rasy apod.), tak je dle zákona formou diskriminace i šikana na pracovišti. Šikana přitom může mít různé podoby a formy. Rozlišujeme mobbing, který se děje na rovině horizontální, tj. pachatelem jsou kolegové či kolegyně, a bossing, který je charakteristický rovinou vertikální, tj. pachatel je nadřízený či nadřízená. Šikana vyváří nepříjemné a ponižující prostředí na pracovišti, oběti je její pracovní život ztrpčován, jsou jí přidělovány horší směny, nedosahuje výhod a benefitů, nejsou jí přiděleny prémie apod.4

 

Sexuální obtěžování

Sexuální obtěžování může být také jednou z podob diskriminace. Má různé projevy, od vylepování erotických plakátů na pracovišti, až po konkrétní nevítané a obtěžující dotyky či vymáhání sexuálního styku. I vtipy se sexuálním podtextem, které jsou bagatelizované jako pouhý žert, mohou být velmi ničivé, pokud danou osobu systematicky pronásledují a je jimi zavalována.

Ukončení pracovního poměru

I v případě propouštění musí zaměstnavatel postupovat nediskriminačně. Nicméně i zde se objevuje překročení zákona, když dochází např. k propouštění z důvodu vysokého věku, či k propouštění v přímé souvislosti s rodičovstvím (např. po ukončení rodičovské dovolené). Podobnou negativní praktikou může být i neprodloužení smlouvy na dobu určitou, když zaměstnankyně naznačí zájem o těhotenství či otěhotní, zatímco ostatním zaměstnaným je smlouva dále prodloužena.

 

Více diskriminačních důvodů

V některých případech dochází k vícenásobnému znevýhodnění. Například žena-matka-cizinka; muž-otec-cizinec. V takové chvíli se výrazně zvyšuje pravděpodobnost, že se setkají s diskriminačním jednáním. Nejvíce je toto patrné v případě zahájení pracovně právního vztahu: ve výběrových řízeních, pracovních pohovorech a při jednání s potenciálními zaměstnavateli musí často překonat mnohé stereotypy.

Specifické postavení cizinců a cizinek je navázáno na antidiskriminační zákon, nicméně některé další praktické otázky jsou nepostihnuty. Konkrétně se jedná o téma porodů u nepojištěných cizinek, které se stávají problematickými a obecně postavení cizinců z EU a mimo EU v rámci zdravotního pojištění.5

 

Jak se diskriminaci bránit

Jak se proti diskriminaci bránit? Primární je situaci vyhodnotit – uvědomit si, že se jedná o situaci diskriminace. Taková situace je náročná, nicméně řešení existují. Obecně je důležité diskriminační situaci nepodceňovat, nečekat na to, že se sama zlepší či nějak sama vyřeší. Zároveň je důležité mobilizovat energii a nalézt k řešení sílu. Každé řešení však může a mělo by být individuální. To proto, aby oběť diskriminace nebyla vystavena ještě dalším negativním tlakům a dopadům na její psychiku (tzv. sekundární viktimizaci).

Při obraně proti diskriminaci (se) může zaměstnanec/zaměstnankyně:

• Domáhat ochrany u svého zaměstnavatele, přičemž napomoci může zprostředkování komunikace pomocí zahrnutí třetí osoby (zástupců odborové organizace, podpora ze strany nestátních neziskových organizací či mediátorů a mediátorek).

• Podat stížnost na inspektorát práce (do jehož kompetencí mj. náleží kontrolní činnost práce v oblasti dodržování pracovněprávních předpisů včetně rovného zacházení). Inspektorát práce je oprávněn udělovat zaměstnavatelům sankce za nedodržování zásady rovného zacházení.

• Obrátit se na veřejného ochránce práv (ombudsmana), který přispívá k prosazování práva na rovné zacházení se všemi osobami, mj. bez ohledu na jejich pohlaví. Za tím účelem ombudsman především poskytuje metodickou pomoc obětem diskriminace při podávání návrhů na zahájení řízení z důvodů diskriminace. Formulář podání stížnosti ochránci na diskriminaci lze najít na http://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/Formulare/Diskriminace-letak-formular.doc .

• Podat žalobu k soudu, kde má zaměstnanec/zaměstnankyně právo domáhat se, aby:

– bylo upuštěno od diskriminace;

– byly odstraněny následky diskriminačního zásahu;

– dostal přiměřené zadostiučinění (např. omluva);

– dostal náhradu za nemajetkovou újmu v penězích. Tu lze získat v případě, pokud by zjednání nápravy z předchozího bodu nebylo dostatečné, zejména proto, že byla v důsledku diskriminace ve značné míře snížena dobrá pověst nebo důstojnost osoby nebo její vážnost ve společnosti. Výši náhrady určí soud přihlédnutím k závažnosti vzniklé újmy a k okolnostem, za nichž k porušení práva došlo.

V případě soudního jednání je postavení diskriminovaného zaměstnance/zaměstnankyně zvýhodněno na základě tzv. obráceného důkazního břemene. To znamená, že skutečnosti tvrzené o tom, že zaměstnanec/zaměstnankyně byl/a (přímo nebo nepřímo) diskriminován/a, má soud ve věcech pracovních za prokázané, pokud v řízení nevyšel najevo opak. Zaměstnavatel musí prokázat, že se diskriminačního jednání nedopustil.

Vzory stížností a podání (zaměstnavateli, inspektorátu práce, veřejnému ochránci práv atp.) najdete v přílohách publikace Diskriminace. Praktická příručka pro zaměstnance, která je ke stažení pod odkazem:

http://www.rc-routa.cz/media/uploads/rodina_a_prace/diskr_zamestnanci_final.pdf

 

Poradenství a podpora

Pro informace, radu a pomoc v případě diskriminačního jednání vůči vám se můžete obrátit také na další organizace. Existují bezplatné právní poradny, tématu se věnují neziskové organizace, které nabízejí doprovázení v případech řešení této situace. Jedná se například o poradnu pro rodiče APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství6, poradnu Gender Studies7 či specificky zaměřenou poradnu pro cizince Poradna pro občanství, občanská a lidská práva8. Fungují mediační pracovníci a pracovnice nabízející řešení sporu smírnou cestou. Jak je výše naznačeno, je také nastavena podpora ze strany veřejné ochránkyně práv či inspektorátu práce.

Přesto se dle výzkumů až 90 % diskriminace nehlásí a neřeší.9 To nicméně nahrává situacím diskriminace. Takovéto chování je tiše akceptováno a dále se opakuje.

 

Doporučení

Pokud jste se v diskriminační situaci ocitli, není to vaše vina. Zasloužíte si pomoc a podporu, proto ji vyhledejte a využijte. Situaci nepodceňujte a nečekejte na to, že se sama od sebe zlepší nebo vyřeší. I když je možné, že je to běh na dlouhou trať, změnit situaci k lepšímu lze. Je na nás všech se diskriminaci postavit, bojovat za svá práva a říci diskriminačnímu jednání jasné ne.

Další zajímavé příběhy, informace a rady najdete v naší APERIO příručce pro rodiče Nebojujte se zákony

Rychlé odkazy

Podpořte nový Průvodce porodnicemi

Jak bude vypadat? A proč na něm záleží?

 


APERIO KURZY

KURZY - BUDOUCÍ RODIČE

NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ Víte, jaké je to být s dětmi sama?
Máte chuť pomáhat lidem ve stejné situaci? Naučíme vás efektivní techniky provázení a propojíme s mentees.

Staňte se mentorkou


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.