Aperio

Deset důvodů proč by právě vaše firma měla projít genderovým auditem. Počítejte s námi!

Je to již pár let, kdy si genderový audit našel své místo mezi nástroji ověřování zdravé kondice firem. Poprvé tuto službu v ČR pilotně realizovalo APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství v roce 2008. Od té doby procesem genderového auditu prošla řada velkých, středních i malých firem.

Nové trendy v řízení firem

Společensky odpovědná firma

Než se ale podíváme na to, co nám audit může přinést, podívejme se nejdříve na nové koncepty řízení firem volně se prosazující v České republice. Jistě jste již slyšeli pojem Společensky odpovědná firma (CSR – Corporate social responsibility). Společensky odpovědná firma je taková, která sleduje svoje působení ve třech oblastech a to ekonomické udržitelnosti, dodržování lidských práv a a udržitelnosti životního prostředí. Shrnuto lze říci, že taková firma se snaží nevytěžovat své zdroje – lidské i materiálové – do absolutního maxima a to z toho důvodu, že zdroje, jak všichni víme, nejsou nekonečné.

Možná se zdá, že tento koncept je absolutní novinkou, ale my můžeme říct, že jeden z průkopníků tohoto konceptu vyrostl u nás. Byl jím Tomáš Baťa, který ke svým zaměstnancům přistupoval ve své době zcela neobvykle. Myslel na jejich rodiny, stáří, životní zabezpečení a sociální jistoty. Ať už to bylo spořením na penzi, které ukládal do záložny nebo výstavbou bytů pro zaměstnance.

Svobodná firma

Dalším novým konceptem pak je systém firem, které se nazývají svobodné firmy. V takových firmách dostávají zaměstnanci a zaměstnankyně volnost ve způsobu výkonu své práce, ale zároveň je na ně přesunuta větší míra zodpovědnosti. Svobodná firma sice znamená, že můžete pracovat v režimu, který vám vyhovuje, ale tento způsob práce není anarchie, zodpovědnost na jednotlivci je vyšší, což je daň za vlastní organizování své práce. Možná se zdá, že ve velkých firmách něco podobného nelze, ale praxe ukazuje, že volný způsob řízení oslovuje i velké korporace, které se ke konceptu hlásí. Tomuto stylu řízení a vedení firmy nahrává prudký rozvoj technologií.

Slaďování práce a rodiny

Novým trendem je také důraz na slaďování práce a rodiny, kdy si firmy uvědomují, že soukromý život je nedílnou součástí našich životů a tím i našich výkonů. Koncept podpory slaďování práce a rodiny je také cestou, jak podpořit rovné příležitosti žen a mužů. Koncept totiž uznává, že v určitých fázích pracovního života si naše soukromí vyžaduje zvýšenou pozornost a není to pouze při návratu žen z rodičovské dovolené, jak se nejčastěji uvádí. Najít rovnováhu mezi pracovním a osobním životem potřebují lidé, kteří se rozhodli věnovat se svému osobnímu rozvoji např. dokončením nebo prohloubením studia, lidé, kteří spotřebují pečovat o rodiče, nebo lidé, kteří prostě potřebují odpočinek nebo seberealizaci.

Rovné příležitosti a nediskriminace

V neposlední řadě je tímto konceptem požadavek rovných příležitostí a nediskriminace, který je dlouhá léta zakotven v moderní české legislativě, nicméně praxe v realitě neodpovídá zákonným mantinelům.

Pro všechny tyto koncepty je společný jeden rys, zaměstnanci a zaměstnankyně přestávají být pouze „lidské zdroje“, ale personifikují se. Jejich potřeby a jejich uspokojení je důležitým prvkem a cestou směrem k úspěchu a prosperitě firem, ale i společnosti jako celku. Pokud i vaše firma, tuto úvahu podporuje, pak je čas na analýzu možností firmy a potřeb jejich zaměstnanců. Je čas na genderový audit.

Audit? Ne to nepotřebujme ...

Nejčastějším důvodem k odmítnutí genderového auditu je obava z procesu, který se nazývá auditem. ALE! Genderový audit je druh tzv. sociálního auditu, který posuzuje fungování organizace s důrazem na sociálně-psychologické jevy a je zaměřen především na řízení lidí (řízení lidských zdrojů). Na základě auditu, nebo chcete-li analýzy, je možné identifikovat diskriminační chování z důvodů pohlaví, věku, sociálního původu a dalších důvodů – a to vědomé nebo nevědomé, je možné zjistit aktuální atmosféru v organizaci nebo napomoci rozvoji lidských zdrojů.

Genderový audit můžeme chápat také jako druh etického auditu, protože firmy jsou v rámci procesu pojímány jako aktivní činitelé nesoucí zodpovědnost za vliv na životy lidí, kteří ve firmách pracují. Důležité je také zmínit, že uplatňování principů rovnosti pohlaví je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele (viz Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, antidiskriminační zákon a další národní i mezinárodní předpisy).

Genderový audit by měl být chápán spíše jako poradenství v oblasti rozvoje lidských zdrojů, nikoliv jako kontrola. Genderový audit může být kvalitní zpětnou vazbou zaměstnanců a zaměstnankyň organizace směrem k vedení a může se stát nástrojem pro identifikaci komunikačních nebo procesních bariér, kterých si organizace nemusí být vědoma, a díky nimž může přicházet právě o kvalitní lidi a s nimi o prostředky spojené s jejich zapracováním a vzděláváním.

Výsledky genderového auditu jsou použitelné pro změnu nebo úpravu strategie přijímání nových lidí v duchu podpory diverzitních týmů, které přinášejí větší výkonnost při řešení úkolů. V praxi často slouží genderový audit jako výchozí analýza pro strategické plánování rozvoje organizace a zkoumání jejího potenciálu v podobě znalostí zaměstnanců a zaměstnankyň.

Proces auditu není časově náročný, ale vyžaduje, spolupráci ze strany firmy a tím jistou časovou investici. Ano, pouze časovou, protože v současné době existují možnosti získat tuto službu zdarma díky financím poskytovaným Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Ale sami dobře víme, že čas jsou peníze. Pro lepší posouzení, zda procesem genderového auditu projít, vám předkládáme deset argumentů.

Genderový audit – proč byste to měli zkusit?

Argument 1.: Audit je realizován týmem, který není zatížen prostředím firmy. Vidí tedy společnost novýma očima, což je cenná zpětná vazba.

Argument 2.: Tím, že do firmy přijdou lidé, kteří neslýchají nekonečné stížnosti na to či ono pořád dokola, mohou zaměstnanci a zaměstnankyně popsat, co je trápí. Velmi často už fakt, že je někdo „konečně“ poslouchá, zlepšuje atmosféru ve firmě.

Argument 3.: Oddělení lidských zdrojů či personální oddělení si může uvědomit, jak jsou nastaveny firemní procesy a postupy a zda jsou srozumitelné pro všechny zaměstnance a zaměstnankyně.

Argument 4.: Zároveň si firma může ověřit, jak funguje komunikace napříč firmou. Nedostatečná komunikace či její absence je nejčastějším problémem, který komplikuje výkonnost firmy.

Argument 5.: Audit umí identifikovat benefity a výhody, které nejsou natolik oblíbené a které se tudíž mohou upravit, nahradit nebo zrušit. Je ověřeno, že pokud se firma zeptá na to samé sama, dostane odpověď, že všechny benefity jsou důležité a potřebné, ovšem ne tak lidé z venku.

Argument 6.: Pokud se firma chce vydat cestou svobodné firmy nebo umožnit větší prostor pro sladění osobního nebo rodinného života a neví jak na to, proces auditu ověří a vytipuje např. ty formy flexibilních úvazků nebo způsobů práce, které jsou v daném prostředí na dané pozici možné.

Argument 7.: Analýza genderového auditu také umí odkrýt latentní diskriminaci a to na těch místech, kde mohou hrozit vysoké pokuty od Inspektorátů práce nebo soudní pře. Zároveň umí popsat takové potencionální diskriminační oblasti do budoucna a v předstihu nastavit firemní procesy tak, aby se tento negativní proces neobjevil.

Argument 8.: Audit umí popsat atmosféru ve firmě, tedy úroveň motivace a osobní aktivity zaměstnaných ve firmě. Opět je to něco, co vlastní zaměstnanecký průzkum zkresluje. Data získaná vlastním šetřením totiž obsahují při vyhodnocení určitou „firemní slepotu“, která je běžná a samozřejmá, protože při vyhodnocování probíhá určitá korekce právě proto, že některé podněty jsou natolik notoricky známé, že se jim již nevěnuje pozornost.

Argument 9.: Firma může také získat informaci, jak působí na své zákazníky a zákaznice a jak může být vnímána její komunikace navenek, což zpětná vazba do oblasti marketingu a komunikace.

Argument 10.: Firma, která projde genderovým auditem, získá ucelený pohled na působení své firmy v oblasti diverzity a slaďování práce a rodiny. Získá tak punc odpovědné firmy, která se zajímá o to, jak žijí její zaměstnanci a zaměstnankyně. Firma se tak zařadí po bok firem, které se této oblasti věnují již roky. Členství v této skupině osvícených může přinést nové příležitosti a zakázky i spojení jména značky s puncem kvality a odpovědnosti. A to není málo!

Věříme, že některé argumenty pro genderový audit jsou přesně ty, které vás přesvědčí, abyste se o tuto službu začali zajímat. Pokud se tak stalo, vítejte na cestě společensky odpovědné firmy!


Petra Kubálková


Otestujte se! Pokud vás zajímá, zda by genderový audit byl potřebným nástrojem pro rozvoj vaší firmy, otestujte svou firmu v jednoduchém anonymním dotazníku - Test rovných příležitostí pro muže a ženy ve firmě.


Článek vznikl v rámci projektu: "Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit" č. CZ.1.04/3.4.04/88.00181. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ