Aperio

Ženy a muži na trhu práce pohledem statistik

K určování existujících nerovností mezi muži a ženami významně napomáhají genderové statistiky. Sbírání genderových dat probíhá na globální, evropské, i národní úrovni a stejně tak je cennou položkou ve firemní praxi. Na úrovni firmy může systematický sběr a vyhodnocování genderových statistik posloužit jako účinný nástroj podpory rovných příležitostí průřezově napříč různými procesy od oblasti náboru lidí až po kariérní rozvoj.

Ekonomická aktivita žen a mužů

V roce 2013 činila míra zaměstnanosti v ČR 81 % u mužů a 63,8 % u žen. Muži vykazují vyšší míru zaměstnanosti než ženy ve všech členských zemích EU, přičemž průměr EU-28 v roce 2013 dosáhl 74,2 % u mužů a 62,5 % u žen. ČR je tedy lehce nad průměrem EU-28. Rozdíl v míře zaměstnanosti žen a mužů 17,2 %, což je podstatně více než průměr EU-28 (11,7 %) a ČR se tak řadí mezi státy s nejvyššími rozdíly. Jako hlavní problém nižší míry zaměstnanosti žen v ČR se jeví výrazný propad míry zaměstnanosti žen v období mateřství. V mezinárodním srovnání vykazují bezdětné ženy v ČR velmi vysokou míru zaměstnanosti, což dokládá jejich vysoký zájem o účast na trhu práce a jejich schopnost na trhu práce úspěšně participovat. Naopak míra zaměstnanosti u žen s dětmi do 6 let věku se ve srovnání s bezdětnými ženami propadá o 41 %, což je po Maďarsku a Slovensku třetí nejvyšší rozdíl v rámci EU-28. Statistická srovnání dále ukazují, že ve více než 40 % rodin s oběma rodiči a dítětem pod 15 let je uplatňován model jediného živitele, načež vyššího podílu (o 1 %) dosahuje již jen Řecko a Maďarsko. Ve srovnání s EU je tedy patrný silný dopad rodičovství na pracovní kariéry žen, který v důsledku velkou měrou přispívá k genderovým nerovnostem na pracovním trhu.

Mateřství a rodičovství

Rodičovská dovolená je v ČR stále téměř výhradně dominantou žen, přestože podíl mužů nepatrně narůstá. V roce 2012 v ČR přijímalo rodičovský příspěvek 301 163 tisíc žen a 5 249 mužů, což v přepočtu znamená pouze 1,7 % mužů. V ČR je možnost vybrat si až 4letou rodičovskou, tedy nejdelší rodičovskou v porovnání se zeměmi EU.
Po ukončení rodičovské se k původnímu zaměstnavateli vrací přibližně polovina žen. Průzkum Zaměstnání a péče o malé děti z perspektivy rodičů a zaměstnavatelů mezi ženami na rodičovské ukázal, že přibližně 54 % žen mělo zájem se vrátit k původnímu zaměstnavateli, z toho 34 % na původní pracovní místo, 37 % preferovalo zaměstnání u jiného zaměstnavatele, přičemž 6 % těchto žen chtělo začít nebo pokračovat v soukromém podnikání, a jen 3 % o návratu neuvažovaly. Závažné je zjištění, že 14 % respondentek uvedlo jako důvod pro hledání jiného řešení než návratu k původnímu zaměstnavateli více méně diskriminační chování zaměstnavatelů. Mateřství a rodičovství dostává ženy v ČR do začarovaného kruhu – na několik let opouštějí zaměstnání, což má negativní dopad na jejich kvalifikaci a následné uplatnění na pracovním trhu. Dřívější návrat pro ně mnohdy není možný z důvodu nedostatku míst v zařízeních péče o děti, chybějících nabídek částečných úvazků, případně i diskriminace ze strany zaměstnavatelů.

Slaďování práce a rodiny

Pracovní trh v ČR příliš nevychází vstříc potřebám rodičů slaďovat. V roce 2010 pracovalo v ČR na částečný úvazek 9,1 % žen a 2,2 % mužů, přičemž v rámci celé EU-27 to bylo 31,4 % žen a 7,8 % mužů. ČR je v podílu žen pracujících na částečný úvazek na chvostu EU, po Bulharsku (2,4 % žen), Slovensku (5,2 % žen), Maďarsku (7,6 % žen) a Litvě (8,9 % žen). Naopak nejvíce žen pracuje na částečné úvazky v Nizozemí (76,2 %), Německu (45 %), Rakousku (43,3 %), Velké Británii (42,4 %), Belgii (42,1 %), Švédsku (39,7 %), Dánsku (38,6 %) a Lucembursku (35,8 %) a v dalších zemích (Francie, Irsko, Itálie) dosahují kolem 30 %, tedy průměru EU-27. Přičemž výzkumná šetření v ČR ukazují, že mezi rodiči-ženami je zájem o flexibilní formy práce, avšak zaměstnavatelé umožňují sladění práce a rodiny formou flexibilních úvazků jen v omezené míře.
Návrat na pracovní trh dále komplikuje nedostatek veřejných zařízení péče o děti, tj. jeslí a školek. Jen v roce 2013 bylo odmítnuto 59 tisíc žádostí o umístění dítěte do školky. Celkově tomuto problému čelí 64 % rodičů s dětmi do tří let a 61 % rodičů s dětmi ve věku 3-6 let.

Toto jsou čísla České republiky, které svým jazykem popisují postavení žen a rodičů v České republice, řada z nich je pak součástí mezinárodního hodnocení zemí v oblasti rovných příležitostí. V tomto žebříčku, který sestavuje Světové ekonomické fórum se Česká republika propadala od roku 2006 o třicet pozic na současné 96. místo a proto je nutné v oblasti rovných příležitostí stále pracovat.

Miloslava O´Sullivan


Článek vznikl v rámci projektu: "Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit" č. CZ.1.04/3.4.04/88.00181. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ