Aperio

Sociální služby a genderová problematika, jak spolu souvisí?

V pátek 14. listopadu 2014 proběhl v ústeckém Sociálním institutu seminář na téma Genderové aspekty zdravotního postižení. Tento seminář lektorovala Kateřina Vítová, prvánička se zdravotním postižením a zároveň i solo matka, částečně tedy čerpala i ze svých osobních zkušeností. Jak souvisí genderové tématika se sociálními službami?

Základní lidská práva zajišťují rovnost po všechny. Osoby se zdravotním postižením jsou však často předmětem předsudků a diskriminace, a to v různých aspektech života. Rovnost v přístupu ke vzdělání, v zaměstnání atp., totiž nestačí pouze právně ustanovit, je nutno, aby respektující přístup k menšinám a osobám ohroženým diskriminací vešel do myšlení celé společnosti.

Z hlediska genderu stále přetrvávají mnohé stereotypy, které jsou v případě osob s postižením o to palčivější, že na osoby se zdravotním postižením mohou neblaze dopadat dvojí stereotypy a předsudky, mluvíme tak o více násobné diskriminaci, zde pak o předsudky spojené s postižením a ty vázané na pohlaví.

Je známo, že se s muži a ženami jedná odlišně, jsme v rámci společnosti a sociálních vztahů zařazováni podle mužských/ženských principů. Společnost dosud není úplně přizpůsobena potřebám žen obecně a že stále existuje dominance kultury mužské.

Ženy a muži např. ve velké míře nepracují ve stejných povoláních, nedochází do stejných škol, atd. Tento stav vede k vyšším platům a vyššímu postavení mužů a jejich naprostým zastoupením na vysokých postech organizací. Ženy mají v současné době stejné vzdělání, jako muži ale stále nedostávají stejné platy nebo stejná místa. Tato nerovnost se ještě prohlubuje u žen se zdravotním postižením. Těmto ženám jsou často nabízeny jen nekvalifikované, špatně placené práce.

Ženy bez zdravotního postižení mají největší problémy s uplatněním na trhu práce v období po mateřské a rodičovské dovolené a ve věkovém období 50+. U žen se zdravotním postižením je situace ještě o něco horší. Primární aspekt postižení akcentován ještě sekundárními aspekty (mateřství atp.) Mezi lety 1948 - 1990 bylo pro osoby s postižením preferováno segregované vzdělávání. OZP se obecně jen velmi obtížně dostávali k vyššímu vzdělání. Všichni víme, že vzdělání je důležité jak pro budoucí zaměstnání, tak pro integraci do společnosti. Dnešní legislativa preferuje sice běžný vzdělávací proud nicméně diskriminace v přístupu ke vzdělání obecně spíše přetrvává. Mezi vzděláním a zaměstnáním je však silná návaznost, a proto je třeba rozvíjet možnosti rovného přístupu ke vzdělání pro muže i ženy s postižením, neboť nerovnost přístupu ke vzdělání v porovnání s lidmi bez postižení, dopadá na obě pohlaví.

Existují i další překážky například v oblasti sladění pracovního a rodinného života. V ČR v podstatě neexistují služby zaměřené na zaměstnané rodiče s postižením a neexistují služby zaměřené na zdravé děti rodičů s postižením. Organizace poskytující služby zaměřené na osoby se zdravotním postižením většinou vůbec nezohledňují genderové hledisko a tak jsou naprosto opomíjenými tématy potřeba podpory v péči o děti, solo rodiče s postižením nebo potřeba podpory péče zdravých dětí postižených rodičů. Mezi nejproblematičtější životní situace pak patří přístupnost služeb a zařízení a omezená mobilita. Díky tomu dochází u žen i mužů se zdravotním postižením k vyloučením ze společnosti.

V širších souvislostech toto vše způsobuje další překážky pro ženy s postižením při začlenění na trh práce a komplikuje sladění rodinného (soukromého) a pracovního života žen s postižením. Je proto nutné řešit nastíněné problémy a systémově napomáhat i mužům a žen s postižením, aby i oni mohli pracovat a vychovávat děti s důstojností a využívat všechny benefity, které jsou nabízeny rodičům, ženám i mužům bez postižení.

Kateřina Vítová


Článek vznikl v rámci projektu: "Cesta ke slaďování práce a rodiny vede přes genderový audit" č. CZ.1.04/3.4.04/88.00181. Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ