Aperio

Genderový audit pro firmy a organizace

Co to je genderový audit?

Genderový audit je specializovaná analýza, která zjišťuje a vyhodnocuje, jak firma/organizace naplňuje principy rovných příležitostí pro ženy a muže na pracovišti. Genderový audit není kontrola, ale specifický pohled do procesů a fungování firmy a to jak směrem k vlastním lidem, tak navenek k zákazníkům a zákaznicím.

Audit identifikuje silná a slabá místa ve využitelnosti personálních a znalostních lidských zdrojů skrytých uvnitř firmy. Takové zdroje se mohou ztrácet díky nedostatečnému uplatňování rovných příležitostí nejen pro ženy a muže, ale také pro rodiče, starší nebo hendikepované zaměstnané, či v oblasti sladění potřeb žen/mužů na mateřské a rodičovské dovolené.

Co genderový audit zkoumá?

Analýza genderového auditu zkoumá tyto oblasti: přijímání a propouštění zaměstnaných, struktura pracovních sil, vzdělávání, hodnocení, odměňování a kariérní postup zaměstnaných, zaměstnanecké benefity a jejich dostupnost, opatření podporující péči o závislé členy a členky rodiny, flexibilní pracovní režimy, řízení odchodů a návratů na/z mateřské a rodičovské dovolené, diverzita pracovních týmů, firemní/organizační kultura a podobně.

Co je výstupem genderového auditu?

Výsledkem auditního procesu je ucelená závěrečná zpráva o potřebách zaměstnaných a postojích a chování firmy či organizace s doporučením případných změn, které mohou, jsou-li vhodně implementovány, ušetřit náklady firmy/organizace.

Jak genderový audit probíhá?

Audit provádí kvalifikovaní a zkušení genderoví auditoři a auditorky.

Genderový audit probíhá ve dvou fázích:

  1. Kontextová analýza a analýza dokumentů. Toto šetření se provádí před vstupem auditního týmu do firmy/organizace, a to na základě podkladů, které firma/organizace auditnímu týmu poskytne.
  2. Šetření přímo ve firmě/organizaci, které obsahuje rozhovory s klíčovými osobami a fokusní skupiny. Podle potřeby je možné připravit také dotazníkové šetření. Fokusní skupiny bývají zpravidla tři až čtyři, podle velikosti a struktury firmy.

Výsledky šetření jsou představeny formou závěrečné zprávy a diskuzí nad doporučeními.

Audit je prováděn za použití metodiky genderového auditu, první svého druhu v ČR, kterou sdružení APERIO vytvořilo ze zahraničních příkladů a zkušeností a aplikovalo na české prostředí.

Jak dlouho genderový audit trvá?

Genderový audit obvykle trvá obvykle tři měsíce a vyžaduje aktivní spolupráci auditované organizace.

V čem Vám genderový audit pomůže?

Genderový audit Vám pomůže při přípravě argumentů a dat pro zavádění opatření na podporu rovných příležitostí žen a mužů a slaďování pracovního a osobního života do zaměstnavatelské praxe.

Pomůže Vám efektivně zjistit, co již v organizaci či firmě máte a jak na to lidé reagují. Pomůže Vám stanovit si priority a zjistit silná a slabá místa ve firemní komunikaci.

Genderový audit posiluje společenskou odpovědnost (CSR) firmy/organizace. Podpora rovných příležitostí žen a mužů a podpora slaďování pracovního a osobního života představují společensky odpovědné chování vůči vašim zaměstnancům a zaměstnankyním. Toto odpovědné chování má příznivý dopad na úspěšnost a konkurenceschopnost vaší firmy/organizace i na společenské prostředí kolem vás.

Máte o genderový audit zájem? Kontaktujte nás!

Veronika Šindelářová
E veronika.sindelarova@aperio.cz
T +420 222 364 083

Zařaďte se i vy mezi firmy a organizace, které prošly genderovým auditem, jako například DS Smith Packaging, Lázně Františkovy Lázně, HENNLICH, Nelan, Madeta, Městský úřad Sokolov, Lukram, EuroPasta SE, IBM Česká republika, IKEA, Česká spořitelna a řada dalších.


Potřebujete více informací?

Chcete, aby Váš zaměstnavatel podporoval rovné příležitosti žen a mužů a slaďování práce s mimopracovním životem?

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ