Aperio

Všechny děti si zaslouží stejně kvalitní předškolní vzdělání

Vyjádření APERIA k návrhu zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

Organizace APERIO byla požádána, aby se vyjádřila k připravovanému zákonu o tzv. dětské skupině. Vyjádření za APERIO zpracovala JUDr. Jana Seemanová. V následujícím článku Vám přinášíme stručný výtah toho, co by Vás mohlo nejvíce zajímat z našeho komentáře k této připravované legislativě.

Co je dětská skupina a k čemu má sloužit?

Návrh tohoto nového zákona je výsledkem snahy MPSV řešit nedostatek míst pro předškolní děti ve stávajících zařízeních péče o děti, což je vítaná a potřebná iniciativa. Bylo by však v zájmu dětí, rodičů, ale i celého systému, do výsledné legislativy zahrnout uvedené připomínky.

Jedná se o novou službu pro rodiče, která se má stát alternativou ke stávajícím mateřským školám a k předškolním zařízením provozovaným jak podnikatelskými, tak neziskovými subjekty. Návrh stanoví základní pravidla pro poskytování péče v dětské skupině a usnadní vznik firemních dětských skupin. Tak rozšíří možnosti rodičů předškolních dětí při slaďování zaměstnání a rodinného života a zároveň poskytne částečnou právní jistotu ohledně podmínek poskytování služeb péče o děti.

Služby péče o děti – nejednotnost staré i nové legislativy

Posud panuje v uplatňování legislativy upravující péči o děti nejednotnost, výklady se různí, praxe je roztříštěná. Nový návrh však podmínky pro poskytování těchto služeb nesjednocuje pro všechny subjekty, tudíž nejednotnost a složitost přetrvá i nadále. APERIO v tomto ohledu doporučuje zvážit možnost úplně vyjmout péči o děti v kolektivu ze živnostenského zákona, vedle systému mateřských škol by tak tato služba probíhala pouze v dětských skupinách. Systém by se zpřehlednil jak pro poskytovatele, tak pro rodiče. Bylo by to rovněž v zájmu dětí, jelikož zákon o dětské skupině by jim garantoval jednotný standard v rámci všech dětských skupin.

Dětská skupina vs. mateřská škola

Potíž je v tom, že dětská skupina děti nevzdělává, na rozdíl od mateřské školy, kde působí kvalifikované pedagožky a pedagogové a která děti rozvíjí a připravuje na vstup do školy. Hrozí tedy, že nastoupí-li do první třídy jak děti z dětských skupin, tak z mateřských škol, budou v jejich připravenosti značné rozdíly. To by mohlo vést k tomu, že první třídy budou muset tyto rozdíly srovnávat, což zbrzdí postup výuky a v důsledku se může odrazit na poklesu všeobecné vzdělanosti. Každé dítě by proto mělo alespoň 1 – 2 roky navštěvovat mateřskou školu. Také vzhledem k tomu, že největší nedostatek je předškolních zařízení pro děti od 2 do 4 let, navrhujeme, aby dětská skupina byla omezena pro děti do 4 let.

Výchova a vzdělávání předškolních dětí by tedy dle našeho návrhu bylo dvoustupňové:

  1. děti do 4 let: výchova v dětské skupině
  2. 3 – 6 let: podpora rozvoje osobnosti dítěte předškolního věku podle § 33 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona

Nesystémová opatření

Za výrazný nedostatek považujeme, že o podmínkách podnikání v předškolním vzdělávání rozhoduje Ministerstvo průmyslu a obchodu (u živnosti péče o dítě do tří let v denním režimu a mimoškolní výchova a vzdělávání).

Rovněž to, že dětské skupiny spadají do resortu Ministerstva práce a sociálních věcí, je nesystémové. Domníváme se, že by celá agenda péče o předškolní děti měla spadat do resortu MŠMT, které by též upravilo vzdělávací programy pečujících osob v dětské skupině. Toto by zajistilo i jednotnou úpravu hygienických podmínek a požadavků na vzdělávání, vše by tak probíhalo podle sjednocených standardů. MŠMT by logicky mělo fungovat i jako kontrolní orgán (prostřednictvím školských inspektorátů), namísto navrhovaného Státního úřadu inspekce práce.

Zvýšení dostupnosti kvalitního předškolního vzdělávání je navíc v souladu se strategií vzdělávací politiky do roku 2020. Zákon o dětské skupině by v aktuální podobě posloužil spíše rychlejšímu návratu pečujících rodičů k výdělečné činnosti než rozvoji budoucí generace.

Proč je předškolní vzdělání tak důležité?

Četné mezinárodní studie dokládají, že předškolní vzdělávání nejvíce ovlivňuje úspěšnost žáků v pozdějším vzdělávání i v celoživotním učení. Na předškolní vzdělání mohou děti navazovat v průběhu celé další vzdělávací dráhy. Kvalitní předškolní programy zlepšují školní výsledky a školní chování, přičemž pozitivní efekty jsou silnější u dětí žijících v chudobě a dětí, jejichž rodiče mají nízké vzdělání.

Další nedostatky návrhu

Jmenujme např. to, že návrh neupravuje zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí nebo odpovědnost za úraz. Dále vidíme riziko v tom, aby právo zřizování dětských skupin měly v gesci územní samosprávné celky. Mohlo by tak vzhledem k ekonomické výhodnosti zřizovaní dětských skupin dojít k rušení mateřských škol.

Rovněž vymezení odborné způsobilosti pečující osoby je problematické. Je totiž tak široké, že touto osobou může být prakticky kdokoli. Dle našeho názoru by však měly být požadavky odborné způsobilosti stanoveny úžeji, jedná se o výchovu a vzdělání budoucích generací. Standardy plánu výchovy a péče jsou stanoveny velmi obecně a ve spojení s výše uvedeným by to mohlo vést k velmi nízké kvalitě výchovné náplně těchto zařízení. MPSV by mělo ze zákona publikovat vzorový plán výchovy a péče.

Stejně tak je určen příliš nízký minimální počet osob pečujících o děti – např. o 24 dětí, z nichž polovina je mladší 2 let, by dle návrhu měly pečovat pouhé 3 osoby.

Co dále by zákon přinesl rodičům?

Slevu na dani mohou uplatnit oba „pracující" rodiče. Avšak rodiče s nízkými příjmy nebo samoživitelky tuto slevu zřejmě nevyužijí. Týká se to hlavně žen, které statisticky mají nižší platy v porovnání s muži. Slevu budou moci uplatnit jen ty, které mají roční příjem vyšší než 165 600 Kč. Aby rodič ze svého příjmu zaplatil péči o dítě a další životní náklady, bude muset zpravidla pracovat na plný úvazek. Věcný záměr zákona tak nepřímo podporuje plnou zaměstnanost rodičů, nikoliv částečné úvazky, což je i původním záměrem navrhovaného zákona.

Doporučujeme, aby úprava byla obdobná jako u slevy na dítě, tj. aby byl v obdobných případech vyplácen daňový bonus.

Rychlé odkazy

 

Příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY, využijte je ve svůj prospěch - 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010
variabilní symbol 333

Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Kurzy pro rodiče

Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE.

Doporučujeme

DámePráci.cz

Poradí vám poradna APERIO a práci najdete s aplikací DámePráci.cz

Zkrácené úvazky

Donoři

Obsah sekce Rodina a práce je podpořen v rámci projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OP LZZ