Aperio

Šikana je jako nemoc - dostane ji většinou oslabený kolektiv

Rozhovor se speciální pedagožkou Mgr. Michaelou Stehlíkovou

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství připravuje od ledna 2013 jednorázové semináře s Mgr. Michaelou Stehlíkovou. Již na 16. dubna 2013 máme připraven seminář o Roli rodičů v prevenci šikany. Rodiče se dozvědí, jak vést dítě k tomu, aby bylo schopno na projevy šikany správně reagovat. Jak co nejlépe vybrat školu/školku a tím eliminovat riziko šikany. Jak rozpoznat, že ve třídě vašeho dítěte není „něco" v pořádku.

Následně 23. května 2013 proběhne seminář Prevence vzniku závislostí u dětí a dospívajících. Cílem semináře je ukázat rodičům, co mohou sami udělat pro to, aby u svých dětí eliminovali vznik jakékoliv formy rizikového chování, které může vést k závislostem.

Mgr. Michaela Stehlíková Ráda bych vám představila speciální pedagožku a lektorku výše uvedených seminářů pro rodiče Mgr. Michaelu Stehlíkovou. Věnuje se oblasti primární prevence a zaměřuje se především na problematiku šikany a také závislostí na návykových látkách. Pracovala přes sedm let v občanském sdružení Prev-Centrum, kde vedla speciální programy pro třídy, ve kterých se objevil vážný problém se šikanou nebo s užíváním návykových látek. V současné době pracuje jako poradkyně pro školy a mateřská centra a věnuje se vzdělávání pedagogických pracovníků a pracovnic v oblasti prevence. Je matkou dvou malých dětí.

Míšo, co tě přivedlo k problematice šikany a závislostí?

K této problematice jsem se dostala už na střední škole, kdy jsem se zapojila do kurzu Peer aktivistů. Jednalo se o projekt, kde studenti a studentky středních škol prošli školením prevence závislostí a následně vedli volnočasový kroužek pro děti na ZŠ. V podstatě to byl takový předchůdce dnešních nízkoprahových klubů. Práce s touto problematikou mě zaujala natolik, že jsem u ní už zůstala.

Setkala ses někdy osobně se šikanou?

Myslím, že v nějaké formě se se šikanou setkal každý. Já osobně jsem se s ní setkala poprvé v 6. třídě ZŠ. Jednalo se o dívku, která do třídy přišla nová a byla velmi plachá. Třída ji nikdy nepřijala, skupina kluků ji začala obtěžovat a zbytek třídy to ignoroval nebo se tomu smál. Nakonec dívka odešla po pár měsících na jinou školu. Bylo to v roce 1990 a v té době se bohužel o šikaně ještě příliš nemluvilo a učitelé a učitelky situaci neuměli řešit.

Jak se přihodí, že v dětském kolektivu vznikají podmínky právě pro šikanu? Kdo za to nese primárně odpovědnost?

Odpovědnost se těžko hledá, je to vždy součet několika činitelů. Šikana je jako nemoc, dostane ji většinou ten kolektiv, který je nějakým způsobem oslaben. Nefunguje tedy úplně správně a nedokáže zastavit příznaky šikany už na začátku a dovolí jí růst. Důležitá je prevence a pokud už problémy nastanou, začít je řešit. Třída i škola si musí uvědomovat, že šikana se netýká jen agresora/ky a oběti, ale celého kolektivu. Můžeme v podstatě říci, že kolektiv je nemocný a pokud ho nebudeme léčit komplexně, riskujeme recidivu.

Dá se šikaně předcházet? Jaké jsou nejčastější příčiny šikany?

Předcházet šikaně se určitě dá. Ideální je, pokud si kolektiv dokáže s prvními příznaky poradit sám. Když je ve třídě zdravé klima, kolektiv funguje dohromady a komunikuje spolu. Agresor/ka pak okamžitě dostane lidově řečeno „přes prsty" od zbytku třídy a problém je vyřešen. Aby ale fungoval dobře třídní kolektiv, musí dobře fungovat celá škola.

Jaká panuje situace v českých školách? Mají ředitelé/ky a učitelé/ky chuť spolupracovat a šikanu aktivně řešit?

Musím říci, že situace se za posledních deset let hodně zlepšila. Dnes už pro velkou část škol není ostudou vyhledat odbornou pomoc, pokud jim problém se šikanou přeroste přes hlavu a neumí ho sami vyřešit. Stejně tak se v mnohém ohledu zlepšila prevence. Školy začínají více fungovat komunitně a problematiku zdravého klima ve škole berou vážně a ne jako nějaké klišé. Obecně lze říci - pokud škola funguje dobře a zdravě, není důvod, proč by neměl fungovat zdravě i třídní kolektiv. Musím ovšem konstatovat, že mezi jednotlivými školami jsou v této oblasti velké rozdíly.

Je šikana opravdu jen na některých školách nebo je to běžný problém?

Škole, která bude tvrdit, že šikanu nikdy neměla, upřímně moc věřit nebudu. I na nejlépe fungující škole se tento problém čas od času objeví. Důležité je, jestli škola problém začne řešit hned v počátku. Čím dříve se problém podchytí, tím lépe se s ním pracuje. Účinná léčba už rozjeté šikany není krátká a jednoduchá záležitost a většinou se neobejde bez odborné pomoci zvenčí. Proto bohužel některé školy stále volí špatné a rychlé řešení. Tedy odstranění agresora/ky nebo oběti. Nejčastěji dochází k odchodu oběti. Pro oběť je to pocit velké křivdy a často je to trauma na celý život. Nehledě na to, že ani pro školu není toto řešení dobré. Často se pak šikana opakuje, jen ve skrytější formě, a obětí je někdo jiný.

Jak mohou rodiče ovlivnit prevenci šikany a závislostí na školách?

Dobře fungující škola a dobře fungující rodiče vytváří nejlepší prevenci pro všechny formy rizikového chování. V první řadě se rodič musí zajímat o to, jak škola funguje. Rodič by měl svou roli ke škole vnímat jako partnerskou a být aktivní součástí. Chápu, že se to jednoduše řekne, ale hůř realizuje. Z vlastní zkušenosti vím, jak někdy může být komunikace se školou obtížná.

Školu je ale třeba vnímat jako službu pro Vás a Vaše dítě. Pokud s touto službou nejste spokojeni, máte právo žádat její zlepšení. Na druhou stranu je třeba zdůraznit, že rodič by měl být škole nápomocen. Tedy pokud chci dobré služby, musím aktivně spolupracovat. Například při pořádání společných akcí, výletů, ale hlavně i při tom primárním – při výchově svého dítěte – tedy mít společné výchovné cíle a zastávat stejné morální hodnoty. Být partnery a ne soupeři.

S tím souvisí i prevence. Jak jsem již zmínila, pokud je ve škole zdravé sociální klima, jsou problémy se šikanou i závislostmi méně časté. A v případě, že se tyto problémy vyskytnou, jsou včas rozpoznány a řešeny.

Jak se může podílet rodina na prevenci rizikového chování dítěte?

Rodina je základním pilířem vývoje dítěte ve všech jeho oblastech, proto má nejdůležitější roli i v prevenci. Prevence rizikového chování začíná v podstatě už od narození a to tím, že naplňujeme základní potřeby dítěte. A pokračuje dál, kde se přidává naše výchova.

Pokud se zaměříme na výchovu, hlavní je náš vzor. Děti se učí napodobováním a proto pokud chceme dobře vychovávat, musíme začít u sebe (např. těžko dítěti vysvětlíme, že nikdy nesmí kouřit, když vidí kouřit nás).

Co je také velmi důležité, je naučit dítě správně trávit volný čas. Jednoduše řečeno mít ty správné kníčky a to ve zdravé míře a mít k nim zdravý přístup. Tedy koníčky by měly dávat dítěti především zábavu, ale i míru zodpovědnosti, ale nikdy by neměly být zdrojem stresu.

A v čem také rodiče mohou velmi pomoci, nebo naopak uškodit, je vnímání sebe sama – mám tím na mysli mít rád sám sebe a své okolí, mít zdravou míru sebedůvěry a vědět, že někdo má rád mě. Pak bych mohla pokračovat otevřenou komunikací v rodině, správným nastavením pravidel v rodině a tak dále.

Co chci ale zdůraznit je, že to, že jsem dobrý rodič, neznamená, že se mému dítěti problémy s drogami či jiné rizikové formy chování vyhnou. Rodina je sice nejdůležitější, ale ne jediný činitel. Velkou roli hraje škola, vrstevníci, životní situace a také vrozené dispozice dítěte. Proto by měl rodič tuto problematiku znát a vědět, jak problémy řešit.

Které závislosti jsou v současné době nejčastější?

Nejklasičtější závislostí jsou návykové látky. V nich dominuje alkohol a kouření. Přesto jsou však společností nejvíce podceňovány. Rodič, kterému přijde domů opilé dítě, to většinou považuje za menší problém, než pokud by našel u dítěte jointa marihuany. Alkohol je přitom droga se silným vznikem závislosti a vzhledem ke statistikám lze říci, že několikanásobně pravděpodobnější je, že se Vaše dítě stane závislé na alkoholu než na jakékoliv jiné droze. Tím nechci nijak snižovat nebezpečnost jiných drog, jen chci upozornit na podceňování alkoholu v naší společnosti.

Co se týká jiných závislostí, vedle gameblerství se v poslední době stále častěji začíná mluvit o počítačových hrách. Řekla bych, že je to nový nebezpečný fenomén naší doby a obávám se, že v budoucnu se bude situace stále zhoršovat. Důvodem je podceňování tohoto problému a vzniku závislostí už ve velmi nízkém věku dětí.

Jak daleko je od experimentování ke vzniku závislosti?

Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět. Pokud bych to měla velmi zjednodušit, záleží na tom, co droga uživateli přináší. Pokud je droga užívaná jen pro zábavu, cesta k závislosti může být dlouhá a nebo může zůstat jen u experimentu. Pokud nám ale droga nebo parta, kde se drogy užívají, pomůže vyplnit nějaké prázdné místo v našem životě, pak cesta k závislosti může být velmi krátká.

Je třeba rozlišovat závislost psychickou, fyzickou a sociální. Závislost fyzická je lépe viditelná a měřitelná a je nejvíce obávaná. Psychická závislost není tak znatelná na první pohled, ale má mnohem dlouhodobější charakter a v tom je i mnohem nebezpečnější než závislost fyzická. Jde o to, že psychicky závislý člověk mívá pocit prázdnoty, má na drogu velikou chuť apod. Zbavit se této závislosti je záležitost, která může trvat i několik let.

Posledním typem závislosti, ne však významově, je závislost sociální. Člověk v boji se závislostí musí většinou také změnit své sociální prostředí, což je často ten největší problém. Sociálnímu prostředí dítěte bychom měli věnovat velkou pozornost – tedy sledovat, jak tráví svůj volný čas a s kým se kamarádí. Pokud dítě tráví čas s partou, kde se experimentuje s drogami, je jen otázkou času, kdy začne také experimentovat.

Doporučila bys místa, kam se obrátit pro pomoc, když mám jako rodič podezření, že dítě užívá drogy?

Zařízení, která se této pomoci věnují, je naštěstí dnes už celá řada. Uvedla bych dvě základní pražská zařízení, která jsou na tuto problematiku specializovaná, a to je Prev-Centrum (pro děti ZŠ a středoškoláky) a Sananim. V případě mimopražských bych se obrátila na místní pedagogicko-psychologickou poradnu – ta má buď odborníka nebo odbornici, který/á s takovým problémem pracuje, a nebo je schopna Vám doporučit, kam se obrátit nejblíže v místě Vašeho bydliště.

Také bych chtěla rodiče povzbudit, aby se nebáli tento krok udělat. Lepší mít nakonec pocit, že mé obavy byly zbytečné, než situaci podcenit.

Mohla bys čtenářům a čtenářkám doporučit odbornou literaturu na téma šikany a závislostí?

Odborné literatury je dnes ohromné množství, proto bych nerada zmiňovala přímo autory a autorky nebo publikace. Doporučila bych však, zaměřit se spíše na české autory a autorky, pracující s tématem v českém prostředí.

Co se dozvědí účastníci a účastnice tvých seminářů?

Záleží především na tom, s jakými očekáváními účastníci a účastnice na mé semináře přijdou a co je bude zajímat. Podle toho se bude odvíjet obsah. Témata budou určitě pojata prakticky – tedy jak rodina může ovlivnit prevenci rizikového chování u dětí, jak poznat, že se „něco" děje a jak možné problémy řešit.

Nechci semináře naplnit tím, co si mohou rodiče přečíst sami v literatuře nebo na internetu. Mým cílem bude pomoci jim s praktickou přípravou na situace, se kterými se mohou v rámci této problematiky sami setkat. Budeme také pracovat s konkrétními kazuistikami, na kterých se nejlépe ukazují příčiny, následky i možná řešení problémů.

Určitě také dojde na pravidla efektivní komunikace s dítětem. Komunikace hraje v prevenci velkou roli a často si s ní rodiče neví rady. Rady typu: „Když máte u dítěte podezření, že bere drogy, promluvte si s ním o tom!" jsou sice hezké, ale nic neříkající. Proto bych chtěla rodičům dát možnost dozvědět se, jak přesně takový rozhovor s dítětem vést, čeho se vyvarovat a co naopak říci.

Rodičům, kteří přijdou na semináře, mohu slíbit, že se určitě dozvědí z dané problematiky něco nového a též si něco nového zažijí a vyzkoušejí. Semináře jsou vždy hodně interaktivní.

Míšo, děkuji za rozhovor.

Ptala se Barbora Černohorská

Na semináře Role rodičů v prevenci šikany a Prevence vzniku závislostí u dětí a dospívajících se můžete hlásit na kurzy@perio.cz.

Rychlé odkazy

Dárkový poukaz

Udělejte svým blízkým radost, pořiďte pro ně dárkový poukaz na kurzy!
Dárkový poukaz na kurzy a semináře


APERIO Průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

 

Jaké další kurzy u nás najdete:

Víkendový kurz předporodní přípravy
Šestinedělí a péče o novorozence
Chovejte mě! - správná manipulovat s miminky
Umění kojit
Masáže miminek a malých dětí
Podpůrná skupina pro ženy po CS
Porod po porodu císařským řezem
Childbirth-Education-in English

Individuální termíny

Individual Prenatal Course in English
Předporodní příprava - individuální konzultace

Dlouhodobý kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

Kurz pro lektorky a lektory přípravy na porod a rodičovství

podzim 2018

Lektorka/lektor přípravy na porod a rodičovství

APERIO kurzy pro rodiče


NOVÉ ŠANCE v Praze a Olomouci pro rodiče v obtížné situaci
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
podzim 2018

Nové šance

OBJEVTE DALŠÍ inspirativní APERIO KURZY pro rodiče ZDE


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF


Přihlášky a dotazy

E kurzy@aperio.cz
M 773 644 569
Milena Jeřábková
koordinátorka kurzů

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na naši podporu. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

logo MHMP

Odkazy

 link na rozalio.cz

 odkaz na azrodina.cz  odkaz na rodice.com

 odkaz na projekt Fit for flexi www.branakdetem.cz - logo

 odkaz na mamavpraci.cz

www.maitrea.cz

 link na babyonline.cz