Aperio

Rodina s více dětmi - pobírání peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku

Čerpání RP při více dětech v rodině

Začněme nejméně složitou situací. Žena je zaměstnaná již několik let u jedné firmy, otěhotní, porodí první dítě, je s ním nejdříve na mateřské dovolené, poté na rodičovské dovolené a mezitím otěhotní znovu, porodí druhé dítě… a tak dále.

Na co podle současné legislativy máte nárok? Při dlouhotrvajícím zaměstnání matka zpravidla splňuje podmínky (viz konec článku) nároku na výplatu peněžité pomoci v mateřství (PPM), tzv. „mateřské“, která je dávkou nemocenského pojištění.  Po pobírání PPM následuje rodičovský příspěvek – RP, ten je dávkou státní sociální podpory.

Narodí-li se vám v době pobírání RP další dítě a matka má stále stejného zaměstnavatele, tj.  do 4 let věku předchozího dítěte nedošlo ke skončení tohoto pracovního poměru, má nárok na další PPM. Matka, která je tzv. "doma s dítětem", čerpá do 3 let věku dítěte rodičovskou dovolenou, od 3 do 4 let věku dítěte může čerpat ještě neplacené volno.

Jakmile vznikne nárok na další PPM, zaniká nárok na RP na starší dítě. Přesněji: nárok na PPM s nejmladším dítětem vzniká počátkem měsíce, ve kterém se dítě narodí a nárok na RP na dítě starší zaniká v měsíci předcházejícím. O vzniku nároku na PPM musíte informovat Úřad práce. O následný RP musíte po skončení PM podat novou žádost. Na každé dítě je možné volit jinou výši RP. V měsíci, ve kterém rodič ještě pobírá PPM, RP náleží, jen pokud je vyšší než PPM a to ve výši rozdílu mezi těmito dvěma dávkami.

Pokud matce nevzniká nárok na PPM

Nesplňuje-li matka podmínky nároku na PPM ani na nemocenské v souvislosti s porodem, má nárok na RP ve výši 7 600 Kč měsíčně do konce devátého měsíce věku dítěte a od desátého měsíce věku ve výši 3800 Kč měsíčně do 4 let věku dítěte. Další možností pak je, že otec dítěte bude pobírat PPM, splňuje-li podmínky nároku na tuto dávku.

Rovněž je možné, pokud otec splňuje podmínky nároku na PPM, aby matka zvolila výši čerpání RP podle jeho denního vyměřovacího základu.

Otec a nárok na PPM

Otec dítěte tedy může pobírat PPM, a to od sedmého týdne po narození dítěte. Musí uzavřít s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Podpůrčí doba v tomto případě je 22 týdnů. Do této doby se započítává doba, kdy PPM pobírala matka dítěte, vyjma prvních 6 týdnů po porodu. Dohoda musí být uzavřena nejméně na dobu 7 po sobě jdoucích kalendářních dnů.

Je nezbytné, aby podmínky pro vznik nároku na dávku byly splněny v době pojištění nebo v ochranné lhůtě, která činí 7 kalendářních dnů ode dne skončení zaměstnání.

RP lze čerpat vždy jen na nejmladší dítě v rodině

Pozor! Občas se rodiče při narození druhého (dalšího) dítěte domnívají, že pokud matce nevznikl nárok na PPM, mohou si vybrat, zda budou nadále pobírat RP na starší dítě nebo RP na nejmladší dítě. Máte například dvě děti. Na první z nich provedl otec volbu pobírání RP ve dvouleté variantě s nejvyšší měsíční výplatou. Při této variantě činil  RP 11 400 Kč měsíčně. Během doby pobírání tohoto RP se vám narodilo další dítě.  Matka dětí nebyla zaměstnána, a tak na druhé dítě nemá nárok na PPM, pouze na RP ve výši 7 600 Kč (viz výše).  Uvažujete tak, že je finančně výhodnější ponechat si vyšší RP na starší dítě, než se přihlásit o RP na dítě mladší, a tak to necháte tak, jak to je. Dostaví se však nepříjemné překvapení, když po vás úřad bude zpětně žádat vyplacené peníze. Neoprávněně pobíraný RP na starší dítě budete muset vrátit. Navíc o RP na nejmladší dítě budete moci zažádat jen 3 měsíce nazpět.

Je však novinkou, jak je již uvedeno výše, že výši měsíční částky rodičovského příspěvku si může zvolit i rodič, jenž nebyl účasten nemocenského pojištění (v tomto případě matka). To je možné pod podmínkou, že druhý z rodičů (zde otec) splnil podmínku nároku na peněžitou pomoc v mateřství ke dni narození dítěte.

Volba čerpání RP na základě příjmu druhého rodiče

Pokud tedy matce nevzniká nárok na PPM nebo na nemocenské v souvislosti s porodem (je nezaměstnaná), zatímco otci dítěte ano, tj. splňuje podmínky  je možné provést volbu čerpání rodičovského příspěvku na základě jeho příjmu. O RP zažádá matka coby oprávněná osoba, tj. osoba, která bude o dítě pečovat, na předepsaném tiskopisu u příslušné pobočky Úřadu práce. K žádosti je třeba doložit „Potvrzení o denním vyměřovacím základu ovlivňujícím výši rodičovského příspěvku“, kde se uvede výše denního vyměřovacího základu otce.

Volbu výše RP lze měnit podle aktuálních potřeb rodiny. To lze učinit vždy po uplynutí 3 celých po sobě jdoucích kalendářních měsíců, po které byl RP vyplácen. Volba výše RP se provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby a nelze ji provést zpětně.


Pro stanovení výše RP je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení PPM nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte. V případě, že lze u obou rodičů stanovit ke dni narození nejmladšího dítěte denní vyměřovací základ, vychází se při stanovení výše RP z toho vyměřovacího základu rodiče, který je vyšší.

Když zanikne nárok na PPM a RP na sebe navazují

Pokud matce v průběhu pobírání RP s předchozím dítětem skončí nárok na PPM s následujícím dítětem, tj. uplyne podpůrčí doba pro nárok na tuto dávku a tím pádem nelze stanovit denní vyměřovací základ, lze zvolit pobírání RP do výše 7 600 Kč. Jde o případy, kdy na sebe RP s po sobě následujícími dětmi bezprostředně navazují.

Když pobírání PPM s dalším dítětem nenavazuje na  RP s předchozím dítětem

Jde o situace, kdy matka pobírala RP na starší dítě a v období od skončení pobírání  RP do narození dalšího dítěte nenastoupila do zaměstnání. Například jako matka, která má smlouvu na dobu neurčitou, jste pobírala RP dva roky, poté si prodloužila rodičovskou dovolenou do 3 let věku dítěte a mezitím otěhotněla a další děťátko se narodilo pár měsíců po 3. narozeninách staršího dítěte, tj. po skončení rodičovské dovolené.

Na PPM nárok mít budete. Navíc, pokud máte stále stejného zaměstnavatele, tak platí, že vznikne-li u vás nárok na PPM do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství.

Toto platí i pro matky, které před narozením dalšího dítěte nastoupily k témuž zaměstnavateli, avšak s nižším příjmem než jaký měly před nástupem na předchozí PPM (např. z důvodu zkrácení původního úvazku).  To znamená, že i PPM s dalším dítětem se bude vypočítávat z denního vyměřovacího základu, který platil u předchozího dítěte, byl-li vyšší.

Pokud pracovní místo matky zanikne v době čerpání rodičovské dovolené

Matka byla na rodičovské dovolené a během té doby její pracovní místo u zaměstnavatele zaniklo. Zaměstnavatel jí nesmí dát výpověď v době čerpání mateřské či rodičovské dovolené, stejně tak jí nesmí dát výpověď, je-li těhotná anebo dočasně práce neschopná („na neschopence“), v těchto případech jde o tzv. ochrannou dobu.

Pokud matka nastoupí po RD zpět do zaměstnání a bude již těhotná s druhým dítětem, výpověď dostat nemůže. Pokud v době nástupu těhotná nebude, výpověď obdržet může a poběží jí výpovědní doba (2 měsíce. Jestliže otěhotní ve výpovědní době, pracovní poměr neskončí uplynutím výpovědní doby, ale teprve uplynutím zbývající části výpovědní doby po skončení ochranné doby, (tj. doby těhotenství a následné mateřské a rodičovské dovolené). Na PPM tedy bude mít nárok a její výše se bude řídit pravidly uvedenými výše.

Podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství

Jsou stanoveny zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, v platném znění a jsou následující:

- účast na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM; - v den nástupu na PPM trvá účast na nemocenském pojištění nebo trvá ochranná lhůta ze skončeného pojištění ještě počátkem osmého až šestého týdne před očekávaným dnem porodu;

- těhotenství skončilo porodem; - zaměstnankyně nemá příjem z pracovní činnosti, která jí zakládá nárok na PPM, výjimkou jsou příjmy, které jí náleží i za dobu pobírání PPM (např. prémie, podíly);

- zaměstnankyně nevykonává činnost v zaměstnání, ze kterého PPM náleží.
Do doby 270 dnů se také započítává:

- předchozí doba pojištění nebo účasti na nemocenské péči v ozbrojených silách;

- studium na střední, vyšší odborné nebo vysoké škole či na konzervatoři, která je považována za soustavnou přípravu na budoucí povolání pro účely důchodového pojištění; pokud toto studium bylo úspěšně ukončeno

- doba pobírání plného invalidního důchodu (pokud byl tento důchod odňat a po jeho odnětí pokračovala nebo začala výdělečná činnost);

- doba přerušení pojištění (rodičovská dovolená, neplacené volno do 4 let věku dítěte).
Pro získání PPM je třeba splnit všechny zákonem vyžadované podmínky současně.

Nárok na rodičovský příspěvek

má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 220 000 Kč, nejdéle do 4 let věku dítěte. Pro stanovení nároku a výše RP je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení PPM nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte.

Pro nejaktuálnější informace o čerpání PPM kontultujte naší APERIO poradnu pro rodiče www.aperio.cz/poradna.

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 8

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

 


APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA