Aperio

Flexibilita a zaměstnání rodičů podle nového zákoníku práce

Jano, APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství, nyní vydalo již 7. aktualizované vydání publikace Nebojujte s úřady a zaměstnavateli. Jano, Vy jste autorkou. Které letošní změny považujete za nejdůležitější?

V lednu letošního roku vešlo v účinnost větší množství legislativních změn jak v oblasti pracovního práva, tak i práva sociálního zabezpečení. V oblasti pracovního práva se především jedná o pracovní poměr na dobu určitou, o navýšení počtu hodin u práce na dohodu o provedení práce a změny v čerpání dovolené. Novelizace zákonů se výrazně dotkla i rodičů s malými dětmi. Sociální reforma zásadně mění rodičovský příspěvek. Rozsáhlé změny se týkají uchazečů o zaměstnání. Nově je definován nárok na podporu v nezaměstnanosti. Uchazeči si mohou sami vybrat rekvalifikační kurz. Těm uchazečům, kterým nebylo vyplaceno odstupné, byla zavedena nová dávka kompenzace. Došlo ke zpojistnění práce na dohodu o provedení práce při výdělku nad 10 000 Kč měsíčně. Ve zmíněné publikaci je možné se podrobně seznámit s novými právními úpravami. Publikace je volně dostupná ke stažení zde.

V Zákoníku práce je nově umožněno sjednat se zaměstnancem mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas. Příklad: žena s malým dítětem se uchází o místo a je přijata. V pracovní smlouvě má uvedeno, že mzda je sjednána s přihlédnutím k případné práci přesčas. Nejedná se o jednostranné zvýhodnění zaměstnavatele a nejde o porušení principu maximálně 40 hodin?

Zákoník práce výslovně stanoví, že práci přesčas je možné konat jen výjimečně. Zaměstnavatel měl a má možnost v kalendářním roce nařídit práci 150 hodin přesčas. To znamená, že zaměstnanci může nařídit v kalendářním roce odpracovat ještě jeden měsíc navíc. Za tuto přesčasovou práci je zaměstnavatel povinen platit mzdu plus přípatek za práci přesčas ve výši 25 % průměrného výdělku.

Mzdu s přihlédnutím k případné práci přesčas je možné sjednat, je-li současně sjednán rozsah práce přesčas, k níž bylo při sjednání mzdy přihlédnuto, a to nejvýše v rozsahu 150 hodin práce přesčas za kalendářní rok (u vedoucích zaměstnanců v mezích celkového rozsahu práce přesčas 416 hodin). Pokud bude např. 150 hodin práce přesčas zohledněno ve mzdě, měla by tomu odpovídat i výše sjednané mzdy, tj. celková měsíční mzda = měsíční mzda + 1/12 mzdy + 0,25 1/12 mzdy.

Tak např. činila-li mzda za vykonanou práci 24 000 Kč, pak mzda s přihlédnutím k práci přesčas by měla obnášet 24 000 Kč (základní mzda) + 2000 Kč (1/12 mzdy) + 500 Kč (0,25 1/12 mzdy), tj. celkem 26 500 Kč. I takto sjednaná práce přesčas se vykazuje v evidenci pracovní doby.

Nejedná se tak ani o změnu časovou, jako o finanční. Každý zaměstnanec by měl proto před přistoupením k tomuto ujednání svůj krok dobře zvážit a spočítat. Je zřejmé, že v době rostoucí nezaměstnanosti a krize je každý rád, že má práci a vyjednávací pozice zaměstnanců je horší. Obávám se, že přistupováním na toto ujednání časem dojde k  poklesu mezd, a že toto ustanovení bude do jisté míry bránit vzniku částečných pracovních úvazků. Zaměstnavatel bude patrně raději rozdělovat veškerou práci navíc mezi stávající zaměstnance, se kterými uzavře zmíněné ujednání, místo toho, aby zřídil nové pracovní místo s částečným pracovním úvazkem.

Zmínila jste částečné pracovní úvazky. Došlo k nějaké změně v oblasti flexibilního zaměstnávání?

Pokud se týká kratší pracovní doby, nedošlo k žádným změnám. Zaměstnavatel ovšem nově může rozvrhovat pracovní dobu mnohem volněji. Není tolik svázán pravidly. V oblasti pracovní doby došlo ke sjednocení podmínek při rovnoměrném a nerovnoměrném rozvržení pracovní doby. Nově se stanoví maximální délka směny na 12 hodin, bez ohledu na způsob rozvržení. Rovněž bez ohledu na způsob rozvržení je upravena povinnost zaměstnavatele seznamovat zaměstnance s týdenním rozvrhem pracovní doby, a to 2 týdny před začátkem období, na něž se pracovní doba rozvrhuje.

Došlo k podstatnému zflexibilnění pružné pracovní doby. Zaměstnavatelé nyní mohou volně kombinovat základní a volitelnou pracovní dobu. Záleží jen na nich. Jakou kombinaci zvolí, závisí na jejich provozních potřebách. Samozřejmě by měli přihlížet i k potřebám svých zaměstnanců. Novela zákoníku práce se významně dotýká i konta pracovní doby.

Novelou zákoníku práce nebyly bohužel upraveny některé právní instituty potřebné z pohledu flexibilního zaměstnávání, jako jsou práce z domova, sdílený pracovní úvazek či upřesnění, za jakých podmínek musí zaměstnavatel vyhovět žádosti zaměstnance o kratší pracovní dobu. Jen pro zajímavost: na Slovensku byla loni přijata novela zákoníku práce, která práci z domova, teleworking a sdílený pracovní úvazek upravila.

Dále mě zaujalo omezení vycházek v době nemoci. Vycházky stanoví lékař. Jak tato změna zasáhne rodiče?

Vycházky a jejich dobu může povolit ošetřující lékař. Rozsah vycházek musí odpovídat zdravotnímu stavu dočasně práce neschopného pojištěnce a nenarušovat stanovený léčebný režim. Ošetřující lékař může vycházky povolit nejvýše v celkovém rozsahu 6 hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin. Vymezí konkrétní časový úsek nebo časové úseky těchto vycházek.

Z dotazů naší internetové poradny je patrné, že tato změna nevyhovuje těhotným ženám na rizikovém těhotenství, které dosud měly zpravidla neomezené vycházky a nejvíce pak těm budoucím matkám, které mají rizikové těhotenství a zároveň pečují o další dítě a musí jej vodit a vyzvedávat do/ze škol či školek a pak vodit na různé kroužky.

Existuje však možnost požádat správu sociálního zabezpečení o neomezené vycházky. Ošetřující lékař může ve výjimečných případech a na žádost pojištěnce povolit, aby si pojištěnec volil dobu vycházek podle svého aktuálního zdravotního stavu. Takto povolit vycházky lze nejvýše na dobu 3 měsíců (i opakovaně). Musí však být současně splněny tři podmínky: za prvé stanoven mimořádně náročný léčebný plán nebo intenzivní léčba, za druhé nepříznivé vedlejší účinky léčby nebo celkově závažný zdravotní stav neumožňují pojištěnci, aby využíval pevně stanovenou dobu vycházek, a za třetí s neomezenými vycházkami souhlasí správa sociálního zabezpečení.

V této souvislosti podotýkám, že byl upraven výpovědní důvod pro zvlášť hrubé porušení režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, tj. porušení povinnosti zdržovat se v určeném místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek v době prvních 21 kalendářních dnů dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance. Zatím se však můžeme jen dohadovat, co bude v praxi považováno za zvlášť hrubé porušení. Na tuto otázku nám odpoví soudní judikatura.

Jaké změny zákoníku práce se dotýkají rodičů s dětmi?

Podle mého názoru je to především čerpání dovolené. Základním pravidlem je, že veškerá dovolená musí být vyčerpaná v daném kalendářním roce, pokud tomu nebude bránit překážka v práci na straně zaměstnance či vážné provozní důvody. Pokud k určení čerpání dovolené nedojde ani do 30. června následujícího roku, vznikne právo určit čerpání dovolené i zaměstnanci, a on sám si bude moci určit čerpání dovolené. Došlo tedy k prolomení pravidla, že dovolenou rozvrhuje jen zaměstnavatel. Dosud byla jediná výjimka, a to čerpání dovolené bezprostředně po skončení mateřské dovolené na základě žádosti zaměstnankyně.

Dále se upřesnilo čerpání dovolené v souvislosti s mateřskou/rodičovskou dovolenou. Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení zmíněných překážek v práci.

Děkuji za rozhovor.

Rozhovor vedla Petra Kubálková.

JUDr. Jana SeemanováJUDr. Jana Seemanová se specializuje na právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce. Dlouhodobě působí ve webové právní poradně APERIA zaměřené na rodiče. V oblasti vzdělávání lektoruje kurzy právního minima pro rodiče. Jako lektorka byla zapojena v dalších vzdělávacích projektech APERIA, např. v projektech pro sólo matky v roce 2009 a v roce 2010.

 


Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU


Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 1

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

 

Příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY, využijte je ve svůj prospěch - 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010
variabilní symbol 333

Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Kurzy pro rodiče

Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE.

Doporučujeme

DámePráci.cz

Poradí vám poradna APERIO a práci najdete s aplikací DámePráci.cz

Zkrácené úvazky

Donoři

Obsah sekce Rodina a práce je podpořen v rámci projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OP LZZ