Aperio

Připravované legislativní změny pro rok 2012 II - změny v zákoníku práce

14. 11. 2011

Některé ze změn v zákoníku práce

Jednou z novinek chystaného zákoníku je jeho propojení s občanským zákoníkem. Nový zákoník práce vyjmenovává jednotlivá ustanovení zákoníku občanského, která lze použít na pracovněprávní vztahy.

Na začátku zákoníku práce (ZP) se po schválení novely objeví nový § 1a, obsahující základní zásady pracovněprávních vztahů. Ty budou následující:

a)      Zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance
b)      Uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce
c)      Spravedlivé odměňování zaměstnance
d)      Řádný výkon práce zaměstnance v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele

Těmito zásadami se bude řídit uplatňování právních norem zákoníku práce.

Po novele zákoníku práce dojde k některým změnám v pracovním poměru, z nichž zdůrazňujeme následující:

Prodloužení zkušební doby u vedoucích zaměstnanců

Novela zákoníku práce přinese v §35 prodloužení zkušební doby pro vedoucí zaměstnance. Bude možné ji sjednat také v souvislosti se jmenováním na vedoucí pracovní místo. Sjednává se písemně nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce nebo v den, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího zaměstnance. Nesmí být prodlužována. Prodloužit ji je možné stejně jako posud o dobu překážek v práci a nově též o dovolenou. Zkušební doba by také neměla být delší než polovina sjednané doby trvání pracovního poměru. (Např. u vedoucího zaměstnance, s nímž bude uzavřen pracovní poměr na dobu určitou v délce jednoho roku, může být zkušební doba max. 6 měsíců.) U běžných zaměstnanců zůstává zachována zkušební doba v maximální délce 3 měsíců.

Změny v pracovním poměru na dobu určitou

Pracovní poměr na dobu určitou (§39) projde významnými změnami, zejména co se týká jeho délky. Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou bude upravena v odst. 2 následovně: Doba trvání pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami nesmí přesáhnout 3 roky a ode dne vzniku prvního pracovního poměru na dobu určitou může být opakována nejvýše dvakrát. Za opakování pracovního poměru na dobu určitou se považuje rovněž i jeho prodloužení. Jestliže od skončení předchozího pracovního poměru na dobu určitou uplynula doba 3 let, k předchozímu pracovnímu poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami se nepřihlíží. Dotázaní odborníci se přiklánějí k výkladu, že celková doba pracovního poměru na dobu určitou mezi týmiž smluvními stranami může být až 9 let (první pracovní poměr na 3 roky a dvakrát prodloužení, každé v trvání 3 let). Je možné se však setkat i s názorem, že maximální celková doba pracovního poměru na dobu určitou budou 3 roky, do nichž spadají i případná prodloužení. Každopádně však platí, že smlouva na dobu určitou může být opakována (prodloužena) nejvýše dvakrát a po uplynutí povolené celkové doby či po dvojím prodloužení nesmí zaměstnanec s tímto zaměstnavatelem uzavřít smlouvu na dobu určitou po dobu 3 let (tzn. že pracovní poměr se buď musí změnit na dobu neurčitou, anebo musí nastat tříletá přestávka, než zaměstnanec bude opět pracovat na dobu určitou pro daného zaměstnavatele).

Výpověď

Přibude nový důvod, pro který může dát zaměstnavatel zaměstnanci výpověď (§52 písm.h)). Jedná se o porušení režimu práce dočasně neschopného pojištěnce zvlášť hrubým způsobem. Zaměstnavatel tak bude moci postihnout zaměstnance i v době jeho pracovní neschopnosti, pokud zjistí, že zaměstnanec hrubě porušuje léčebný režim, např. se prokazatelně nebude v době prvních jednadvaceti dnů nemoci zdržovat v místě pobytu a dodržovat dobu a rozsah povolených vycházek. Výpověď za takovéto porušení bude muset být podána nejpozději do 1 měsíce ode dne zjištění porušování léčebného režimu, nejpozději však do jednoho roku, kdy takový důvod vznikl.

Pokud dojde k méně závažnému porušení léčebného režimu dočasně práce neschopného zaměstnance, zaměstnavatel je oprávněn krátit či odebrat náhradu mzdy za porušení léčebného režimu.

Úprava výše odstupného

Zcela nově bude §67 upravena výše odstupného při rozvázání pracovního poměru z organizačních důvodů (§ 52) výpovědí danou zaměstnavatelem nebo dohodou z týchž důvodů. Výše odstupného bude odstupňována podle počtu odpracovaných let u daného zaměstnavatele. To znamená, že

  • pokud budete mít odpracováno u zaměstnavatele méně než 1 rok, náleží vám odstupné ve výši jednonásobku průměrného výdělku
  • budete-li mít odpracováno alespoň 1 rok a méně než 2 roky, náleží vám odstupné ve výši dvojnásobku průměrného výdělku
  • pokud zaměstnání trvalo alespoň 2 roky, bude vám náležet odstupné ve výši trojnásobku průměrného výdělku.

Rozšíření ochranné doby pro těhotné a rodiče

Platné znění zákoníku práce upravuje postup skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele, jestliže se zaměstnavatel ruší nebo stěhuje. V takovém případě je možné dát výpověď i nemocným, těhotným a zaměstnancům na mateřské a rodičovské dovolené.

Nově však budou těhotné zaměstnankyně, zaměstnankyně, které čerpají mateřskou dovolenou anebo zaměstnanci v době, kdy čerpají rodičovskou dovolenou, chráněni před tímto výpovědním důvodem.

Výpověď ze strany zaměstnance v souvislosti se změnou zaměstnavatele

Byla-li výpověď ze strany zaměstnance dána v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo přechodem výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, platí, že pracovní poměr skončí nejpozději dnem, který předchází dni nabytí účinnosti přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů nebo dni nabytí účinnosti přechodu výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů. Jedná se o případy fúze nebo rozdělení zaměstnavatele.

Změny v dohodách o provedení práce

Rozsah, na který lze dohodu o provedení práce (DPP) uzavřít u jednoho zaměstnavatele, se zvýší z dosavadních 150 hodin na 300 hodin za kalendářní rok. Na druhou stranu budou dohody s měsíční odměnou vyšší než 10 000 korun podléhat odvodům na sociální a zdravotní pojištění. Takový zaměstnanec bude mít nárok na náhradu mzdy v době prvních 21 dnů nemoci od zaměstnavatele. Protože bude účasten nemocenského pojištění, náleží mu i dávky nemocenského pojištění. Bude mít nárok na nemocenské a peněžitou pomoc v mateřství, a to za splnění podmínek podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění. Ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství se dohod o provedení práce týkat nebude.

Práce přesčas  a mzda

Zákoník práce nově umožní sjednat se všemi zaměstnanci práci přesčas ve smlouvě a zohlednit ji ve sjednané mzdě (§114 odst.3). Zároveň s tím musí být sjednán i rozsah práce přesčas, který  nesmí přesáhnout 150 hodin přesčas za kalendářní rok a u vedoucích zaměstnanců maximálně 8 hodin týdně (416 hodin ročně). Jelikož tato práce přesčas bude zahrnuta ve sjednané mzdě, nepřísluší zaměstnanci zvláštní příplatek ani náhradní volno za práci přesčas.

Změny v čerpání dovolené

Od roku 2012 bude zaměstnavatel povinen zaměstnanci určit čerpání dovolené tak, aby dovolenou vyčerpal v kalendářním roce, ve kterém zaměstnanci právo na dovolenou vzniklo, pokud v tom nebrání překážky v práci na straně zaměstnance nebo naléhavé provozní důvody.  Dovolenou je nutné vyčerpat nejpozději do konce následujícího roku. Pokud čerpání neurčí do 30.6. následujícího roku zaměstnavatel, rozhoduje o jejím čerpání zaměstnanec sám na základě písemného oznámení zaměstnavateli ve čtrnáctidenní lhůtě.

Nemůže-li být dovolená vyčerpána ani do konce následujícího kalendářního roku proto, že zaměstnanec byl uznán dočasně práce neschopným nebo z důvodu čerpání mateřské anebo rodičovské dovolené, je zaměstnavatel povinen určit dobu čerpání této dovolené po skončení těchto překážek v práci.

Proplatit nevyčerpanou dovolenou bude možné jen v souvislosti se skončením pracovního poměru.


První díl miniseriálu Připravované legislativní změny pro rok 2012 - rodičovský příspěvek najdete ZDE.

Třetí díl miniseriálu Připravované legislativní změny pro rok 2012 - švarcsystém nejdete ZDE.


Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU

Diskuse, Vaše zkušenosti

Příspěvků: 1

Zobrazit příspěvky

Zobrazit příspěvky

Váš názor, Vaše zkušenost

Antispamový test, opište prosím text:

raptcha.png


Rychlé odkazy

 

Příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY, využijte je ve svůj prospěch - 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010
variabilní symbol 333

Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Kurzy pro rodiče

Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE.

Doporučujeme

DámePráci.cz

Poradí vám poradna APERIO a práci najdete s aplikací DámePráci.cz

Zkrácené úvazky

Donoři

Obsah sekce Rodina a práce je podpořen v rámci projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OP LZZ