Aperio

Příklady dobré praxe z projektu Rovné zacházení na pracovištích v Praze

V roce 2010 se tři firmy z Prahy odvážně zapojily do projektu genderových auditů, které v rámci projektu OPPA nabízelo APERIO.

Genderový audit je nástrojem pro diagnostiku stavu a úrovně genderové rovnosti ve firmě. Metoda mapuje možnosti, jak dlouhodobě vyrovnávat šance žen a mužů na trhu práce a je také praktickým a účinným kontrolním mechanismem ve snaze o zajištění rovných příležitostí žen a mužů ve společnosti. Uplatňování principů rovnosti pohlaví je jednou ze základních povinností každého zaměstnavatele (viz Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, antidiskriminační zákon a další národní i mezinárodní předpisy). Genderový audit sleduje, do jaké míry je tato povinnost konkrétní společností naplňována. Jeho cílem je zjistit, jaké postavení zaujímají ženy a muži v rámci jejích struktur a politiky a navrhnout taková opatření, která povedou k vyrovnání možných nerovností. Dalším krokem po úspěšném absolvování auditu je vytvoření akčního plánu rovnosti a zapracování do něj některých doporučení z auditu.

Co odhalily audity a jak se k závěrům postavily firmy

Genderovým auditem úspěšně prošly tři pražské firmy s více jak pěti sty zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Detailní doporučení jednotlivým firmám a zprávy z genderových auditů nemůžeme zveřejnit, nicméně připravili jsme pro vás ta doporučení, která firmy zavedly, případně začaly připravovat dlouhodobější plány na jejich zavedení.

Nábor a výběr pracovních sil

  • Firmy budou klást větší důraz na zveřejnění inzerce volných pracovních míst. Do budoucna budou kontrolovat, aby i najatá personální agentura používala takovou inzerci pracovních pozic, která oslovuje muže i ženy (textem i případným vizuálním doprovodem).

Struktura pracovních sil

  • Firmy zapracují do svých vzdělávacích programů témata úzce spojená s týmovou diverzitou. Školení budou zařazena do povinných bloků pro manažery a manažerky.
  • Firmy také uvažují nad větším zapojením absolventů a absolventek a studujících do aktivit zacílených na externí subjekty, které by představovaly genderově netypické profese (pro muže i pro ženy) například studentům/kám v rámci programů spolupráce se SŠ, VŠ.

Vzdělávání

  • Všechny firmy se shodly, že je dobré zavést profesní vzdělávání pro rodiče na rodičovské dovolené (převážně ženy) a to v rámci tzv. plánu rozvoje pro rodiče na RD. Plán rozvoje usnadní návrat zpět do firmy a udržení profesního rozhledu v oblasti, která se velmi dynamicky rozvíjí.
  • Stejně tak zavedou vzdělávání pro manažery a manažerky obsahující základní pravidla týkající se mateřské/rodičovské dovolené a spolupráce s osobami pracujícími ve flexibilních režimech.

Hodnocení a odměňování práce

  • Firmy začaly pracovat na analýze rovného odměňování. Ačkoliv všechny auditované firmy mají transparentně nastavený systém odměn, převládá mezi lidmi pocit nepřehlednosti a netransparentnosti. Vhodnou cestou je stanovit skupiny profesí stejné (podobné) hodnoty, tzv. Job families a transparentní popis sestavování výše odměny.

Sladění osobního a pracovního života

  • Firmy chtějí otevřít diskusi nad slaďováním pracovního a osobního života napříč firmou a přiznat právo na soukromý život i těm v nejvyšších pozicích a posílit možnosti slaďování práce a soukromého života. Zvažují rozšíření nabídky flexibilních pracovních režimů.
  • Firmy začaly pracovat na standardizaci způsobu komunikace s osobami odcházejícími na RD.

Organizační kultura

  • Jedním z prvních kroků bylo u většiny auditovaných firem vypracování prohlášení o dodržování hodnot podporující rovné příležitosti žen a mužů a diverzity do strategie firmy a strategických dokumentů.
  • Všechny firmy začaly používat genderově korektní jazyk v materiálech určených zaměstnancům a zaměstnankyním.

 

APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství všem firmám děkuje za spolupráci a přeje jim mnoho úspěchů při zavádění opatření, která si vybraly ke splnění ze závěrečných zpráv auditů.


Více o projektu Rovné zacházení na pracovištích v Praze si můžete přečíst ZDE.

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ