Aperio

Začali jsme u nás na úřadu

Nejvyšší funkce úřadu obsadilo více žen než mužů, úřad srovnává ženské a mužské platy, zavádí flexibilní pracovní dobu a snaží se prosadit rovnost žen a mužů ve veřejném životě. Ne náhodou vyhrál Úřad městské části Praha 18 – Letňany v minulém roce soutěž Úřad roku „Půl na půl – respekt k rovným příležitostem". Hovořili jsme s jeho tajemníkem Vladislavem Gerhardem.

autorka: Štěpánka Matúšková

Zastoupení žen v české politice je nezdravě nízké. Často zaznívá argument, který se ovšem nezakládá na žádném vědeckém šetření, že ženám se do politiky nechce, protože jsou na to „křehké". Jak si to vysvětlujete vy?

Nemyslím si, že by ženy byly na politiku „křehké". Naopak, jsou důslednější, vytrvalejší a mnohdy psychicky odolnější. Problémy vidím jednak v tradici, politika bývala výsadou mužů, ale také v podmínkách, které jsou jim vytvářeny v rodině a stále ještě i v zaměstnání. Podíl na tom má určitě i neochota některých politických stran upřednostnit při volbách více preferenční hlasy.

Potřebují ženy ke vstupu do politiky nějakou formu podpory?

Samozřejmě potřebují. Když si uvědomíte, kolik času dnes každý stráví doma a kolik v zaměstnání, pak je jasné, že podpora musí být jak v koncepci rodinné politiky, tak samozřejmě v posilování rovných příležitostí žen a mužů v zaměstnání.

V červenci 2009 proklamovala vláda novelu volebního zákona, která by obsahovala neutrální 30% kvótu zastoupení žen, případně mužů na kandidátních listinách politických stran pro volby do PSP ČR, krajských zastupitelstev a zastupitelstva hl. m. Prahy. Dosud nebyla novela přijata. Souhlasil byste s takovou kvótou?

Určitě ano, ale tato změna legislativy nestačí. Pokud nebudou více upřednostněny při volbách preferenční hlasy, pak se na kandidátních listinách jednotlivých stran objeví klidně 50% žen a 50% mužů, ale ženy budou v dolní polovině na nevolitelných místech, bez ohledu na to, že průzkumy ukazují, že 88 % obyvatel České republiky považuje vyšší zastoupení žen v politice za užitečné, 76 % si myslí, že je třeba aktivně podporovat vstup žen do politiky a 58 % podporuje kvóty na kandidátní listiny.

Jak by se podle Vás politika proměnila, kdyby polovinu rozhodovacích pozic obsadily ženy?

Určitě by se změnila politická kultura. Agresivita mužů zejména na parlamentní úrovni je také podle mého názoru jedním z důvodů, proč se ženám do politiky mnohdy nechce.

Vladislav GerhardPřítomnost žen v místních samosprávách je přece jen větší než v Parlamentu a především ve vládě ČR, je snad snazší působit v politice na lokální úrovni?

Na lokální úrovni je situace odlišná. Kandidátky a kandidáti jsou více známí mezi veřejností, více rozhodují preferenční hlasy. Politické strany proto musí kalkulovat i s oblíbeností zejména ředitelek škol, učitelek, úspěšných podnikatelek a samozřejmě hezkých tváří. Navíc volební programy, se kterými jednotlivé strany jdou do voleb jsou mnohem konkrétnější a čitelnější, jednotlivé kandidátky a kandidáti mají předem rozdělené oblasti, které mohou v případě zvolení prosadit a občan dokáže posoudit jejich reálnost a důvěryhodnost.

Pokud se ženy do obecních a městských úřadů prosadí, často jsou jim svěřeny oblasti školství a kultura, ale důležitá místní politika se řeší přece jen trochu jinde...

Musím Vám trochu oponovat, protože všechny oblasti jsou v místní politice důležité a oblast školství (zejména předškolních zařízení) patří pořád mezi největší a nejožehavější problémy místní politiky.

A že jsou ženám svěřeny mimo jiné hlavně oblasti školství nebo sociální oblasti je zejména proto, že vysoké procento političek (ale i politiků) přichází ze školství. Mají totiž velkou výhodu v tom, že umí hovořit před větším počtem lidí, mají znalost školských zákonů a praxi v organizování různých akcí.

Jaké je zastoupení žen v nejvyšších funkcích Úřadu městské části Praha 18 a jaké pozice ženy zastávají?

Nejprve bych zhodnotil politické vedení naší MČ. Máme pouze dva uvolněné zastupitele, a to ženu a muže. Ze čtyř zástupců starosty máme dvě ženy a dva muže. Jako úřad jsme v roce 2009 v soutěži Úřad roku „Půl na půl – respekt k rovným příležitostem" obsadili třetí místo a v roce 2010 jsme tuto soutěž vyhráli. Tomu odpovídá i poměrně vysoké zastoupení žen v nejvyšších funkcích - 58%.

Na úrovni měst a obcí se hovoří o genderově vyrovnaném rozpočtu. Znamená to, že veškerou podporu neschramstne fotbalové družstvo a myslivecký svaz, ale podporují se ženské aktivity, a to nejen aktivity matek v podobě mateřského centra. Jak genderově vyrovnaný je rozpočet Městské části Praha 18?

Městská část si nechala v roce 2010 vypracovat sociodemografickou studii, která potvrdila, že jsou obyvatelé Letňan v této lokalitě poměrně spokojeni. Snažíme se v rozpočtu i v grantové politice nezapomínat na žádnou skupinu. V praxi to znamená, že podporujeme oblast sociální politiky, bytové politiky, školství, volnočasové aktivity, rodiče samoživitele, pečovatelskou službu, tísňovou péči, odlehčovací služby, osoby se sníženou soběstačností (seniory/seniorky a zdravotně postižené). V roce 2010 jsme otevřeli Klub seniorů a každoročně otevíráme minimálně tři třídy v předškolních zařízeních.

Co konkrétně udělal Úřad městské části Praha 18 v posledním volebním období pro rovné zapojení žen a mužů do veřejného místního života?

Tak těch aktivit bylo více. Samozřejmě jsme začali u nás na úřadu. Platy žen vzrostly za poslední tři roky o 15 %, kdežto u mužů pouze o 5% a byla zavedena pružná pracovní doba. Zaměstnankyním poskytujeme možnost flexibilních úvazků, možnost alternativních forem zaměstnání a v době rodičovské dovolené možnost práce na dohodu.

V Letňanech byly otevřeny tři nové mateřské školy, otevřen Klub seniorů, vybudován lesopark, zrekonstruovány tři hřiště, vybudován víceúčelový areál ve vnitrobloku Chlebovická, zavedena midilinka, otevřena cyklostezka. Zúčastnili jsme se soutěže Obec přátelská rodině roku 2009, soutěží Úřad roku „Půl na půl – respekt k rovným příležitostem", zavedli jsme genderový jazyk na úřadě, veřejný internet a Wi-Fi síť. Pravidelně finančně podporujeme (mimo volnočasových aktivit dětí) pečovatelskou službu a pro zlepšení realizujeme průzkumy, ankety, fóra občanů, atd.

Existuje u vás například projekt na podporu žen podnikatelek či něco podobného?

Dne 2. 5. 2011 jsme otevřeli kontaktní místo Hospodářské komory hl.m. Prahy, jehož cílem je podpora podnikání, podnikatelek a podnikatelů, a to nejenom na území metropole, ale i v celé České republice. Myslím však, že v oblasti podnikání je situace mezi ženami a muži poměrně vyvážená.

Městská část Praha 18 přijala Evropskou chartu za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích. K čemu vás zavazuje a co si od ní slibujete?

V prvé řadě nás zavazuje k vypracování Akčního plánu rovnosti, ve kterém musíme stanovit své priority, akce a zdroje. Chceme také vyzvat všechny instituce a organizace v Praze 18, aby podporovaly dosažení skutečné rovnosti v praxi. Své zkušenosti chceme prezentovat, aby se do této aktivity zapojilo co nejvíce institucí v České republice. A co si slibujeme? Získání vyššího sebevědomí žen političek pro práci ve vyšší politice a jejich větší aktivitu v prosazování sebe sama a ne prosazování jejich zájmů prostřednictvím otřepaných frází, které slouží pouze k získání větší podpory voličů tradičním volebním lídrům.


Gender mainstreaming na ÚMČ Praha 18
http://www.letnany.cz/clanky.php?clanek=mainstreaming

Evropská charta za rovnost žen a mužů na úrovni života ve městech a obcích

Formuluje 6 základních práv a principů, ke kterým se mohou obce na formální rovině přihlásit (např. že rovnost žen a mužů představuje základní právo a že k jejímu dosažení je potřeba postavit se všem formám kolektivní diskriminace). Zároveň ale nabízí i konkrétní metody, kterými tato práva mohou být zajištěna. Odlišné role žen a mužů vedou také k odlišným životním zkušenostem a potřebám, při politickém rozhodování je proto potřeba brát v úvahu, že i konkrétní politická rozhodnutí mohou mít jiný dopad na ženy a na muže. Charta proto vybízí k tomu, aby obce do svých politik zapracovaly genderové hledisko a aktivně odbourávaly stávající genderové nerovnosti. Přihlášení k Chartě zároveň dává obcím příležitost připojit se k širší síti měst a obcí po celé Evropě, spolupracovat s nimi a čerpat z jejich zkušeností.

Chartu vypracovala "Rada evropských místních a regionálních samospráv" a v roce 2006 přijala na svém valném shromáždění. Od té doby se k ní přihlásilo více než 900 evropských měst a obcí.

zdroj: Fórum 50%

Zastoupení žen

0% ve vládě ČR

22% v Poslanecké sněmovně PČR

18,5% v Senátu PCŘ

17,6% v krajských zastupitelstvech

26% v zastupitelstvech měst a obcí

22,8% v zastupitelstvech statutárních měst

zdroj: Fórum 50%


Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ