Aperio

Pravidla přijímání dětí do mateřských škol

23.04.2011 | #práce a rodina

Do poradny neziskové organizace APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství přišel dotaz, který jsme se rozhodli zveřejnit v podobě článku, protože situace tazatelky není v naší poradně ojedinělá, přinášíme vám proto podrobný rozpis stanoviska právničky naší poradny. Snad i vám navržený postup pomůže.

Dobrý den,

na vaši společnost jsem narazila až dnes, kdy jsem začala pátrat po nějakém sdružení samoživitelů, marně, což je myslím velká škoda, protože když se mlčí, nic se nezmění.

Jsem samoživitelka s 2,5 letým synem. V září mu budou tři roky a já musím do práce, jinak nás neuživím. Příští týden jdeme k zápisu do MŠ. Už předem jsem pátrala jaké jsou šance a všude slyšela, že jako samoživitelka s nástupem do práce budu mít jistě přednost. I některé MŠ měly ony kritéria uvedené na svých webových stránkách jako + body. Avšak v půlce února vydal ombudsman svou analýzu a doporučení pro "rovné" přijímání dětí do školek a spousta školek v naší čtvrti, vlivem toho, že máme zápisy relativně pozdě, se stačila přizpůsobit. Díky tomu nemáme žádnou šanci na přijetí. Budou přednostně přijímány děti starší, ale i mladší, pokud mají sourozence ve školce. Na to, zdali rodič pracuje, nebo je doma na mateřské nebude brán zřetel. Na samoživitele už vůbec ne, i přes to, že ombudsman se k této problematice na svých stránkách vůbec nevyjadřuje. Jak by taky mohl, když pro náš stát a jeho zákony vlastně neexistujeme. Našla jsem jen ve školském zákoně §33 větičku: "Zvláště pokud nelze v rodině zajistit plnou škálu podnětů k rozvoji dítěte, představuje mateřská škola jednu z možností, jak výchovu doplnit." Nešlo by toto použít jako účinnou "páku", aby pro samoživitele zůstaly výhody alespoň v této oblasti?

Vím, že mně osobně nemůžete nějak výrazněji v tomto pomoct, proto nepíšu do poradny, ale ráda bych vás jen upozornila, že stejně se zřejmě zachovají i ostatní MŠ a samoživitelé se tím dostanou do bezvýchodné situace. I ti, kteří práci mají, o ni přijdou a s dítětem novou neseženou. Vůbec mi to nepřipadá spravedlivé, stejně jako to, že v ČR je na samoživitelky nahlíženo stejně jako na vdané, bez jakýchkoliv výhod, což podle mě nelze, dokud se nenaučíme klonovat, abychom zvládly péči o dítě za dva.

Ptám se vás, zdali se s tímto dá něco dělat? Nějaká petice, upozornění na zoufalou situaci v zákonech...Přece když to může jít v jiných evropských zemích, proč ne u nás?

Děkuji.

Se srdečným pozdravem

K. D., Brno

 

Podle JUDr. Jany Seemanové, právničky poradny APERIO, žádné zvýhodnění sólo rodičů vyplývající z právních předpisů neexistuje. Nicméně například ještě v loňském roce platilo, že samoživitelky jsou osvobozeny od školného, respektive osvobozeny byly ty, které měly nárok na sociální příplatek a právě ten byl v roce 2011 téměř zrušen.

Právní úpravu předškolního vzdělávání upravuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhláška MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání.

Pro přijetí dítěte do mateřské školy je třeba splnit tyto podmínky:

  • dítě se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním a má doklad, že je proti nákaze buď imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci;
  • věk dítěte 3–6 let (výjimečně jsou přijímány i dvouleté děti).
  • Další podmínky pro přijetí dítěte do mateřské školy stanovuje ředitel školy, např. požadavek zaměstnání rodičů apod. Na přijetí dítěte do mateřské školy není právní nárok. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

Citované ustanovení § 33 zní školský zákon - zákon č. 361/2004 Sb.:

Cíle předškolního vzdělávání
Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Předškolní vzdělávání napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Pokud se týká stanoviska ombudsmana, lze jej najít ZDE.

Stanovisko je nezávazné a říká, že mateřské školy jsou zařazeny do soustavy školního vzdělávání a nikoliv mezi sociální zařízení, a proto by se neměla posuzovat sociální situace rodičů. V praxi je to naopak, což je ospravedlnitelné, protože rodiče, kteří jdou do práce školku potřebují nutně.

JUDr. Jana Seemanová na základě stanoviska ombudsmana proto tazatelce doporučuje, aby stejně svou sociální situaci vysvětlila a případně podala odvolání. Argumentace je jasná, pokud tazatelka nebude mít školku ke třetímu roku dítěte, přijde pravděpodobně o práci, což je podle právničky velmi silný argument, zvlášť když jí byl zrušen sociální přípatek.

Ve stanovisku ombudsmana stojí:
"Upřednostnění starších dětí je obecně legitimní, protože s vzrůstajícím věkem a blížící se povinnou školní docházkou je žádoucí, aby se dítě vzdělávalo s vrstevníky v kolektivu a získalo samostatnost. S výjimkou posledního roku před zahájením povinné školní docházky, kdy je dítě upřednostněno ze zákona, by však zvýhodnění staršího dítěte mělo být používáno pouze v případě rovnosti bodů a s ohledem na další kritéria. Paušální zvýhodnění podle věku by totiž v některých lokalitách vedlo k tomu, že např. tříleté děti by se do mateřské školy vůbec nedostaly. Pak by se jednalo o přímou diskriminaci v přístupu ke vzdělání."

Ad 2) Podle ombudsumana je kritérium zaměstnání je problematické, přestože není diskriminační. Přehlíží totiž vzdělávací funkci mateřské školy a přisuzuje jí primárně funkcí hlídací služby poskytované rodičům. Jestliže je školka součástí vzdělávacího procesu, není možné toto kritérium používat paušálně, ale vždy na základě posouzení individuální potřeby předškolního vzdělávání konkrétního dítěte. Opačný přístup by byl v rozporu s právem na vzdělání garantovaným Listinou základních práv a svobod. Podle mého názoru je předškolní vzdělávání upraveno školským zákonem a patří po Ministerstvo školství a nikoliv pod sociální zařízení proto hodnocení rodiče, jestli je zaměstnaný či nikoliv nepovažuji za legitimní z pohledu efektivity stížnosti ombudsmanovi.

Ad 3) Podle mého názoru takové vymezení k určité sociální skupině považuji za problematické. Nedoporučuji.

JUDr. Jana Seemanová se nedávno v poradně APERIA setkala s obdobným dotazem, který zněl:

"Dobrý den, v září mi končí RD a vracím se do práce, synovi budou 3 roky. Chci jej zapsat do školky, domnívala jsem se, že pokud se vracím do práce, syna mi umístí přednostně. Dozvěděla jsem se o stížnosti k ombudsmanovi, tuto stížnost sepsaly matky na MD a RD, že když jsou s mladším dítětem na MD či RD, jejich starší dítě jim odmítají přijmout do školky. Ombudsman to pojal jako diskriminaci a zamezování přístupu dětí ke vzdělání. Výsledkem toho je, že se přijímají děti dle věku a ne dle toho, zda jde rodič do práce. Výsledkem je, že je nulová šance umístit tříleté dítě ve školce. Ráda bych proto také podala stížnost k ombudsmanovi, protože se také cítím diskriminována, jako laik to vnímám takto:

1) diskriminují moje dítě dle věku - jako tříletý má také právo na předškolní vzdělávání

2) když mi ho nepřijmou do školky, nemohu nastoupit do zaměstnání a tím jsem znevýhodněna na trhu práce - chci pracovat a nemám pro to podmínky, dítě si do práce vzít nemůžu, firemní školku nemáme, a na soukromou nevydělám.

3) chápu to jako zvýhodňování určité skupiny - matek na MD a RD - jsou placeny státem, mají zaplacené soc a zdrav. pojištění a ještě k tomu mají dítě umístěné ve státní školce za dotované školné.

Můžete mi prosím napsat právní radu k těmto 3 bodům? Ráda bych podala stížnost k ombudsmanovi. S tímto problémem se potýká spousta rodičů, co se chtějí vrátit po RD do zaměstnání."

Podle právničky je paušální podmínka věku dítěte jako nespravedlivá a diskriminační, navíc dítě tazatelky je zdravotně a rozumově způsobilé. Na závěr by uvedla, že nejenom že dítěti brání ve vzdělání, ale navíc bude i tato tazatelka ohrožena nezaměstnaností,chudobou, sociálním vyloučením atd., protože jí hrozí propuštění z práce. Nedoporučuje ovšem psát novou stížnost, protože podle jejího názoru ombudsman celý proces celkem objektivně a správně zhodnotil, proto by doporučila psát v duchu doporučení ombudsmana stížnosti ke zřizovateli, čímž je zpravidla obec či kraj popř. i na krajský úřad (Magistrát hl.m. Prahy) nebo na Ministerstvo školství. V případě rozhodnutí o nepřijetí dítěte doporučuje podat odvolání a dále využít všech právních prostředků a pokusit se argumentovat doporučeními ombudsmana.


Bezplatnou poradnu pro rodiče najdete TADY.


JUDr. Jana Seemanová

JUDr. Jana Seemanová Specialistka na právní postavení osob pečujících o děti na trhu práce, dlouhodobě působí v bezplatné webové právní poradně APERIO zaměřené na rodiče. V oblasti vzdělávání vede kurzy právního minima pro rodiče. Byla zapojena jako lektorka do vzdělávacího projektu pro sólo matky, který spolupořádalo APERIO v roce 2009.

 


Projekt "Podpora slaďování pracovního a rodinného života" byl podpořen v rámci operačního programu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem.
Projekt CZ.1.04/5.1.01/51.00027

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost     
(podrobné informace na www.esfcr.cz)

loga OP LZZ, ESF, EU

Rychlé odkazy

 

Příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY, využijte je ve svůj prospěch - 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu
333 777 555 / 2010
variabilní symbol 333

Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Kurzy pro rodiče

Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE.

Doporučujeme

DámePráci.cz

Poradí vám poradna APERIO a práci najdete s aplikací DámePráci.cz

Zkrácené úvazky

Donoři

Obsah sekce Rodina a práce je podpořen v rámci projektu Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OP LZZ