Aperio

Problémy a potřeby rodičů - sociologický průzkum

Východiska

Jak a kde probíhal průzkum

Výzkumnými otázkami byli osloveni občané, kteří vstupují na internetové stránky občanského sdružení Aperio. Jeho hlavním cílem je usilovat o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství a podpora rovného zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu. Do této oblasti byla cílena také internetová anketa, která se opírala převážně o spontánní odpovědi těch, kteří se jí zúčastnili.

Ke sběru dat

Anketa byla umístěna na stránky společnosti Aperio a byla přístupna bez výběrového klíče všem, kteří na danou stránku zavítali a měli zájem sdělit jejím prostřednictvím své názory a připomínky, podpořené zkušenostmi spojenými s uplatňováním již realizované nebo očekávané rodičovské role.

K odezvě výzkumu

Průzkum byl termínově realizován v březnu 2008. Z hlediska šetřené problematiky to bylo v době, kdy byla již téměř čtvrt roku v praxi ověřována nová legislativní opatření ohledně rodičovské dovolené (dále jen RD) a čerpání rodičovského příspěvku. Tato skutečnost spolu se specializací společnosti Aperio měla pozitivní vliv i na průběh průzkumu. Promítla se zejména do ochoty návštěvníků internetové stránky Aperia odpovědět na pokládané otázky, respektive do značného počtu realizovaných anket.

Na základě této skutečnosti bylo možno přistoupit ke zpracování dat dříve, než původně předpokládal harmonogram prací. Počet získaných anket byl dostatečný k tomu, aby bylo možno pracovat s požadovanou velikostí výběrového souboru 200 osob, jejichž odpovědi byly využity pro analýzu celkového názorového odrazu respondentů. Jejich profil je součástí metodiky a je uveden na následující straně.

Ke zpracování výsledků

Výsledky ankety byly shrnuty do závěrečné zprávy. Byla zpracována tak, aby poskytla jak celkové odpovědi na základní otázku, tak jejich podmíněnosti, a také následně dokreslila názorový postoj konkrétními příklady a návrhy. Grafické zpracování umožňuje zhodnotit, nakolik jsou respondenti své přesvědčení, plynoucí z jejich odpovědi na základní otázku, schopni formulovat a do jaké míry schopnost vyjádřit příklady koresponduje s vyjádřitelnou představou návrhů řešení.

Mottem ankety byla prorodinná tematika. Jednotlivé otázky lze považovat za klíčové prvky při formování prorodinné politiky. Proto byla zvolena forma zpracování, kdy po analýze příčin a návrhů následuje u každé otázky dílčí resumé.

Resumé

K výzkumným zjištěním a názorovému ohlasu

Analytická část výzkumu detailně rozebírá odpovědi na jednotlivé otázky pokládané v rámci ankety. Cílem následujícího shrnutí není opakovat již sdělené a utříděné odpovědi, ale vyzdvihnout některé názorové trendy, které mohou být užitečné pro vytváření legislativního prostředí v oblasti rodinné politiky a rovných příležitostí.

Pro analýzu celkového názorového odrazu byly využity odpovědi dotazovaných osob na otázky, které byly pokládány v rámci internetové ankety. K tomu, aby bylo možno zjistit, jak rodiče vnímají některé okolnosti, týkající se plnění jejich rodičovské role, byly využity tzv. volné otázky, které zachycují spontánní reakci respondentů.

Anketa, do které byly otázky včleněny, byla realizována prostřednictvím internetu. Tato skutečnost na jedné straně poskytla volný prostor pro vyjádření názorů, na druhé straně však neumožnila zjistit jejich podmíněnost (tzn. jaké sociální okolnosti se podepisují na sděleních, která byla prezentována).

Na internetové stránky společnosti Aperio vstupují nejen rodiče, kteří se chtějí informovat v obecné rovině, ale také tací, kteří hledají konkrétní odpověď na svůj dotaz či problém a stávají se klienty poradny. To se zřejmě promítlo i do odpovědí na anketní otázky, kterých bylo utříděno téměř 700. Zatímco někteří respondenti se zamýšlí nad danými problémy, jejich příčinami a možnou nápravou, jiní se evidentně pohybují ve sféře pocitů, reflexí na situaci, se kterou mají konkrétní zkušenost (jejíž východisko a okolnosti však nebyly předmětem šetření).

Celkově se ukazuje, že rodiče sice pociťují určitou míru diskriminace vůči jiným skupinám obyvatelstva, jejich zkušenosti jsou však různorodé a z názorového ohlasu nevyplývá, do jaké míry jsou podmíněny tím, zda rodiče znají svá práva a možnosti. To dosvědčuje i tvrzení řady z nich, že v oblasti, na kterou jsou tázáni, problémy existují, avšak mají-li definovat, z čeho problém vychází, nejsou schopni jej blíže specifikovat a podat konkrétní důkaz o diskriminačním jednání.

Rovněž se ukazuje, že rodiče, kteří jsou o existenci problému přesvědčeni a snaží se jej popsat, se výrazně častěji dokáží pohybovat v rovině příkladů, tzn., kde se uvedený jev objevuje, než v rovině návrhů, tedy představ o konkrétních opatřeních, která by vedla k nápravě stávající situace. I když jsou jejich názory formulovány z právního hlediska laicky, mají racionální a reálné jádro. K tomu, aby byly legislativně uchopitelné, je žádoucí pohled odborníků (právníků).

Kde jsou vnímány problémy, kam je žádoucí směrovat opatření

Paleta odpovědí a jejich charakter ukazují, že existuje několik oblastí, které se jeví jako prioritní. Jsou jimi

 • trh práce: zejména flexibilita typu práce a pracovních režimů
 • služby péče o děti: kromě dostatečné kapacity i větší přizpůsobení provozní doby institucionálních zařízení potřebám rodičů
 • partnerské vztahy: apel na zodpovědnost a péči o dítě oběma rodiči
 • osvěta: informovanost, speciální poradenství, příklady dobré i nekalé praxe.

Obsah výzkumné zprávy

 


Díl A - Základní výsledky výzkumu - ke stažení ZDE - formát PDF, velikost 1,4 MB.

 

Díl B - Statistická analýza dat - ke stažení ZDE - formát PDF, velikost 696 KB.


 

Díl A: Základní výsledky výzkumu

 • Rovnost šancí
 • Znevýhodnění na trhu práce
 • Služby pro rodinu
 • Střídavá péče
 • Diskriminace
 • Genderová nerovnost
 • Resumé

Díl B: Statistická analýza dat

 • K metodice a zpracování výzkumu
  • Metodika a parametry výzkumu
  • Zpracování dílu B zprávy
 • Statistická analýza dat
  • Stejné šance rodičů a lidí bez dětí
  • Znevýhodnění rodičů na trhu práce
   • Příklady
   • Návrhy
  • Problémy s nabídkou služeb pro rodinu
   • Příklady
   • Návrhy
  • Problémy se střídáním na rodičovské dovolené
   • Příklady
   • Návrhy
  • Další oblasti diskriminace rodiče
   • Příklady
   • Návrhy
  • Matka a otec nemají stejné možnosti
   • Příklady
   • Návrhy

„Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti."

loga EEA + Norway grants logo NROS

Rychlé odkazy

 


APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA