Aperio

Vybrané problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů pečujících o děti

Úvod

V ČR převažuje model rodin, ve kterých oba rodiče pracují na plný úvazek, s výjimkou období mateřské a rodičovské dovolené. Přitom jsou nuceni, tradičně zejména ženy, skloubit svůj pracovní život s rodinnými povinnostmi, což pro mnoho z nich při současném nastavení podmínek představuje neúměrnou zátěž. Ta se pak odráží v mnoha aspektech, např. ve špatné pozici pečujících rodičů na trhu práce, v rodinných problémech a v neposlední řadě na natalitním chování reproduktivní populace. Podpora rodin s dětmi by měla být jedním z prvořadých úkolů státu, mimo jiné proto, že má z důvodu stárnutí populace zájem na zvýšení porodnosti. Je tedy třeba, aby v rámci své politiky kontinuálně přijímal takovou legislativu, která by skloubení povinností rodičům s dětmi co nejvíce ulehčila a zároveň je stimulovala k rovnoprávnému rozdělení rolí mezi muži a ženami v rámci rodiny.

V oblasti rovných příležitostí ČR usiluje o plnění svých závazků, které jí vyplývají jak z přijatých mezinárodních dokumentů, tak i z členství v Evropské unii (viz níže). I přesto mají v současné době některé právní úpravy v našem právním řádu diskriminující dopad, neboť u některých dávek a úlev spojených s péčí o děti jsou podmínky pro jejich přiznání pro muže a ženy nastaveny odlišně. Nedostatečně je také naplňován požadavek přijímat pozitivní opatření, která by inspirovala jak zaměstnavatele, tak organizace či instituce k podpoře rodin s děmi. Zatím jsou opatření ze strany státu činěna z valné věšiny spíše formou přikazujících a restriktivních norem, přičemž realita dokazuje, že jejich efektivita se v praxi příliš neprojevuje. Pokud se jedná např. o zaměstnavatele, je prorodinná politika z jejich strany z valné většiny opomíjena (výjimkou jsou některé nadnárodní korporace pohybující se na našem pracovním trhu). Činnost zaměstnavatelů se v této oblasti omezuje spíše na pasivní dodržování, či v horším případě obcházení právních předpisů.

V řadě případů nijak neusilují o artikulaci programů pro usnadnění dvojí role pracujících rodičů ani samotné odbory. V kolektivních smlouvách se většinou objevují pouze formulace o rovných příležitostech a případně zákaz práce přesčas pro matky s malými dětmi. Zodpovědnost péče o rodinu je tedy z pohledu zaměstnavatelů i odborů zatím plně zodpovědností rodičů, kteří mohou pouze využívat zákonem daných ustanovení.

Děti však nejsou jen soukromou záležitostí rodičů, je třeba brát v potaz také jejich přínos do budoucna pro celou společnost, a rodiny s dětmi proto chránit a podporovat.

S ohledem na výše uvedenou situaci a potřeby z ní vyplývající byl proveden průzkum zaměřený na nejčastější zdroje problémů rodin s dětmi. Z průzkumu, který byl směřován na úřady, občanské poradny, instituce i soukromé poradce v oblasti rodičovských práv, vyplynuly následující nejzávažnůjší nedostatky:

 1. problém v nastavení podmínek pro poskytování dávek ve spojení s mateřskou resp. rodičovskou dovolenou (konkrétně se zaměřením na možnost střídání obou rodičů při péči o dítě a na možnost pečujících rodičů udržet si kontakt s pracovním procesem);
 2. nemožnost rodičů střídat se v péči o dítě při jeho nemoci při současném zachování podpory při ošetřování člena rodiny pro oba rodiče;
 3. diskriminace mužů pečujících o děti na rodičovské dovolené ohledně jejich nároku na starobní důchod;
 4. nerovnost v přístupu k sociálním dávkám pro osoby samostatně výdělečně činné oproti zaměstnancům;
 5. nedostatečné využívání flexibilních pracovních režimů pro rodiče pečující o děti;
 6. nedostatečná síť a nabídka služeb péče o děti zaměstnaných rodičů;
 7. nedostatečná možnost rodičů na mateřské resp. rodičovské dovolené udržovat či obnovit si svoji kvalifkaci potřebnou k návratu do pracovního procesu.

Zatímco nedostatky uvedené v bodech 1–4 vyplývají přímo z podmínek stanovených právní úpravou a k jejich odstranění je tak nezbytná změna příslušných právních předpisů, u oblastí uvedených v bodech 5–7 je právní úprava v podstatě dostatečná, a tyto problémy jsou způsobovány spíše nedostatečnou praxí. K jejich odstranění jsou tak potřeba různá pozitivní opatření, například opatření motivující zaměstnavatele, aby začali provádět prorodinnou politiku a uvědomili si, že taková politika je výhodná nejen pro zaměstnance, ale i pro ně samotné. Nezanedbatelným důsledkem, vedle spokojenosti dotčených stran a snadnějšího zapojení rodičů do pracovního procesu, by měly být také menší náklady státu na organizaci i vyplácení různých dávek pro rodiče s dětmi.

Vyřešení nastíněných problémů by mělo přispět k větší podpoře rodičů s dětmi oproti bezdětné populaci. Dále též alespoň k částečnému odstranění nerovnoprávně rozdělených rolí ve věšině českých rodin, konkrétně především ke zmenšení dvojího zatížení (péče o děti a práce) žen. Tyto změny by pak mohly mít částečně i pronatalitní efekt v situaci, kdy porodnost v ČR je na nízké úrovni a populace stárne.

 


Celá publikace Vybrané problémy v oblasti rovného postavení žen a mužů pečujících o děti a návrhy na jejich řešení ke stažení ZDE - formát PDF, velikost 156 KB.


Obsah

 

A. Úvod

B. Mezinárodní právní úprava

C. Popis faktické situace, právní úprava v České republice a příklady ze zahraničí

 1. Mateřská a rodičovská dovolená a dávky s nimi spojené
 2. Podpora př ošetřování člena rodiny – zavedení možnosti střídání rodičů v průběhu ošetřování dítěte
 3. Nárok na starobní důchod – diskriminace mužů pečujících o děti
 4. Zrovnoprávnění osob samostatně výdělečně činných se zaměstnanci v přístupu k dávkám nemocenského pojištění
 5. Flexibilní pracovní režimy
 6. Zlepšení sítě a služeb péče o děti zaměstnaných rodičů
 7. Udržení a obnovení kvalifikace osob pečujících o děti na mateřské nebo rodičovské dovolené

D. Postup k prosazení změn

E. Závěr

Seznam osob, organizací a institucí

Seznam použité literatury

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

APERIO kurzy pro rodiče

KURZY pro nastávající rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

APERIO poradenství pro rodiče

právní otázky - rodinné právo, pracovní právo, sociální zabezpečení rodiny; psychologické problémy

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.