Aperio

Sociální aspekty porodu - zpráva z výzkumu 2001

20.03.2011 | #porod #porodnice

agentura STEM, Nadace OSF Praha - program Zdravé rodičovství (později APERIO), 2000

Záměr výzkumu

Ve spolupráci se Střediskem empirických výzkumů (STEM) proběhlo v roce 2000 pod záštitou Nadace Open Society Fund Praha dotazníkové výzkumné šetření zaměřené na aktuální stav českého porodnictví.

V rámci výzkumu byly osloveny čtyři cílové skupiny:

  • Tazatelé agentury STEM provedli 810 standardizovaných rozhovorů s bezdětnými těhotnými ženami,
  • 818 standardizovaných rozhovorů s matkami s alespoň jedním dítětem mladším jednoho a půl roku a
  • 234 standardizovaných rozhovorů s lékaři - porodníky.
  • Kromě toho bylo provedeno dotazníkové šetření ve většině porodnic fungujících na území ČR v roce 2000. Ze 118 porodnických zařízení odmítli vyplnění dotazníků pouze 3 primáři.

Datové soubory bezdětných těhotných žen a matek s alespoň jedním dítětem do jednoho a půl roku jsou reprezentativní podle struktury vzdělání, věku, velikosti místa bydliště a dříve platného krajského rozdělení. Oporu výběru poskytl ÚZIS. Kvóty pro datový soubor lékařů - porodníků byly stanoveny a naplněny dle pohlaví, věku a dříve platného kraje, ve kterém se nachází porodnice, v níž je porodník zaměstnán. Oporou výběru byla struktura porodníků v porodnicích zahrnutých do výzkumu porodnic. Seznam a adresy porodnic poskytl ÚZIS.

Otázky uvedené v dotaznících byly soustředěny na současné možnosti přirozeného porodu v ČR. Účelem dotazníků bylo zachycení postojů vybraných cílových skupin k novým trendům v českém porodnictví a zmapování současné situace. Výzkum napomohl identifikovat příznivce a odpůrce přirozeného porodu v naší zemi a ukázal na problémy při jeho prosazování.

Dotazování bezdětných těhotných žen a matek s dětmi mladšími jednoho a půl roku přineslo poznatky o názorech těchto žen na služby, které nabízí současné české porodnictví. Ženy hodnotily předporodní přípravu i způsob vedení vlastního porodu. Při výzkumu byly zohledněny rozdíly v prožívání těhotenství a porodu ženami s předchozí porodní zkušeností a prvorodičkami. Zkoumán byl též vliv dalších sociálních a demografických aspektů na zkušenost těhotenství a porodu.

Šetření gynekologů-porodníků bylo zaměřeno na celkovou informovanost lékařů votázkách přirozeného porodu a na možnosti získávat nové poznatky v této u nás dosud velmi opomíjené oblasti. Zkoumána byla otevřenost porodníků vůči nemedikalizovaným způsobům vedení porodu. Zjišťovány byly také stávající zákonitosti pracovních vztahů mezi porodními asistentkami a lékaři stejně jako problémy, s nimiž se obě tyto profesní skupiny ve svém pracovním prostředí potýkají.

V dotaznících určených porodnickým zařízením se výzkum zaměřil též na reálné možnosti jednotlivých porodnic ve věci nabízených služeb rodícím ženám, novorozencům a jejich rodinným příslušníkům.

Výsledky výzkumu

Výzkum poodhalil, které metody a porodnické pomůcky jsou v českém porodnictví dobře zavedené a které se naopak užívají spíše sporadicky. Naznačil dále, vůči kterým postupům a pomůckám vládne mezi odbornou i laickou veřejností spíše nedůvěra, a které, ač dosud neobvyklé, nejsou odmítané.

Ukázalo se, že mezi odbornou i laickou veřejností existují významné rozdíly vpostojích k nemedikalizovaným způsobům vedení porodu. Dle názoru porodníků jsou přirozenému porodu nakloněny spíše porodní asistentky než lékaři, zprvorodiček přirozený porod preferují spíše vzdělanější ženy.

Porodníci se rozcházejí v názorech na to, jaké aspekty českého porodnictví je potřeba vylepšovat především. Za důležité považují spíše investice do vybavení porodnic moderním technickým zařízením a zlepšení přístupu zdravotníků k rodičkám, za méně významnou demedikalizaci porodů a prosazování přirozených způsobů jejich vedení.

Výsledky výzkumu naznačily, že současný paternalistický a medikalizovaný model našeho porodnictví zdaleka není všeobecně vyhovující.

Zpráva ke stažení

Celá zpráva z výzkumu Sociální aspekty porodu, 2001. ZDE. Formát PDF, velikost 1,1 MB.

Shrnutí zprávy Sociální aspekty porodu a názvem Stav českého porodnictví ve světle oficiálního výzkumu. 7 stran. ZDE. Formát PDF, velikost 340 KB.

Obsah

1. ZÁMĚR A CÍLE VÝZKUMU
2. TEORETICKÝ ÚVOD
2.1. Porod jako sociálně konstruovaný jev – historický pohled
2.2. Lékařsky vedený a přirozený porod – vymezení pojmů
3. DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ
3.1. Metodologický postup
3.2. Výsledky dotazníkových šetření
3.2.1. Porodnice
Zařízení
Služby
Problémy a změny
3.2.2. Matky

Přístup k porodu a poporodní péči.
Způsoby získávání informací
Hodnocení porodní péče
3.2.3. Poprvé těhotné ženy

Přístup k porodu a poporodní péči
Způsoby získávání informací
Rozsah znalostí o nabídce služeb porodnic a její hodnocení
3.2.4. Porodníci

Porod z pohledu lékařů a jejich přístup k alternativám aktivně lékařsky vedeného porodu
Přístup k rodičkám
3.2.5. Rozpory a shody - shrnutí výsledků dotazníkových šetření

Realita v rozporu s požadavky aktérů a názorové rozdíly mezi jednotlivými aktéry
Zkušenost porodu jako zdroj změny mínění
4. NOVÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZPŮSOB VEDENÍ PORODU

4.1. Snahy o redefinici úlohy porodních asistentek
4.2. Tržní prostředí a konkurence
4.3. Cesta k občanské společnosti, vznik občanských sdružení a hnutí
ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO NOVÉ VÝZKUMY
SEZNAM LITERATURY
DALŠÍ ZDROJE

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

APERIO kurzy pro rodiče

KURZY pro nastávající rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

APERIO poradenství pro rodiče

právní otázky - rodinné právo, pracovní právo, sociální zabezpečení rodiny; psychologické problémy

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.