Aperio

Sociální aspekty porodu - zpráva z výzkumu 2001

20.03.2011 | #porod #porodnice

agentura STEM, Nadace OSF Praha - program Zdravé rodičovství (později APERIO), 2000

Záměr výzkumu

Ve spolupráci se Střediskem empirických výzkumů (STEM) proběhlo v roce 2000 pod záštitou Nadace Open Society Fund Praha dotazníkové výzkumné šetření zaměřené na aktuální stav českého porodnictví.

V rámci výzkumu byly osloveny čtyři cílové skupiny:

  • Tazatelé agentury STEM provedli 810 standardizovaných rozhovorů s bezdětnými těhotnými ženami,
  • 818 standardizovaných rozhovorů s matkami s alespoň jedním dítětem mladším jednoho a půl roku a
  • 234 standardizovaných rozhovorů s lékaři - porodníky.
  • Kromě toho bylo provedeno dotazníkové šetření ve většině porodnic fungujících na území ČR v roce 2000. Ze 118 porodnických zařízení odmítli vyplnění dotazníků pouze 3 primáři.

Datové soubory bezdětných těhotných žen a matek s alespoň jedním dítětem do jednoho a půl roku jsou reprezentativní podle struktury vzdělání, věku, velikosti místa bydliště a dříve platného krajského rozdělení. Oporu výběru poskytl ÚZIS. Kvóty pro datový soubor lékařů - porodníků byly stanoveny a naplněny dle pohlaví, věku a dříve platného kraje, ve kterém se nachází porodnice, v níž je porodník zaměstnán. Oporou výběru byla struktura porodníků v porodnicích zahrnutých do výzkumu porodnic. Seznam a adresy porodnic poskytl ÚZIS.

Otázky uvedené v dotaznících byly soustředěny na současné možnosti přirozeného porodu v ČR. Účelem dotazníků bylo zachycení postojů vybraných cílových skupin k novým trendům v českém porodnictví a zmapování současné situace. Výzkum napomohl identifikovat příznivce a odpůrce přirozeného porodu v naší zemi a ukázal na problémy při jeho prosazování.

Dotazování bezdětných těhotných žen a matek s dětmi mladšími jednoho a půl roku přineslo poznatky o názorech těchto žen na služby, které nabízí současné české porodnictví. Ženy hodnotily předporodní přípravu i způsob vedení vlastního porodu. Při výzkumu byly zohledněny rozdíly v prožívání těhotenství a porodu ženami s předchozí porodní zkušeností a prvorodičkami. Zkoumán byl též vliv dalších sociálních a demografických aspektů na zkušenost těhotenství a porodu.

Šetření gynekologů-porodníků bylo zaměřeno na celkovou informovanost lékařů votázkách přirozeného porodu a na možnosti získávat nové poznatky v této u nás dosud velmi opomíjené oblasti. Zkoumána byla otevřenost porodníků vůči nemedikalizovaným způsobům vedení porodu. Zjišťovány byly také stávající zákonitosti pracovních vztahů mezi porodními asistentkami a lékaři stejně jako problémy, s nimiž se obě tyto profesní skupiny ve svém pracovním prostředí potýkají.

V dotaznících určených porodnickým zařízením se výzkum zaměřil též na reálné možnosti jednotlivých porodnic ve věci nabízených služeb rodícím ženám, novorozencům a jejich rodinným příslušníkům.

Výsledky výzkumu

Výzkum poodhalil, které metody a porodnické pomůcky jsou v českém porodnictví dobře zavedené a které se naopak užívají spíše sporadicky. Naznačil dále, vůči kterým postupům a pomůckám vládne mezi odbornou i laickou veřejností spíše nedůvěra, a které, ač dosud neobvyklé, nejsou odmítané.

Ukázalo se, že mezi odbornou i laickou veřejností existují významné rozdíly vpostojích k nemedikalizovaným způsobům vedení porodu. Dle názoru porodníků jsou přirozenému porodu nakloněny spíše porodní asistentky než lékaři, zprvorodiček přirozený porod preferují spíše vzdělanější ženy.

Porodníci se rozcházejí v názorech na to, jaké aspekty českého porodnictví je potřeba vylepšovat především. Za důležité považují spíše investice do vybavení porodnic moderním technickým zařízením a zlepšení přístupu zdravotníků k rodičkám, za méně významnou demedikalizaci porodů a prosazování přirozených způsobů jejich vedení.

Výsledky výzkumu naznačily, že současný paternalistický a medikalizovaný model našeho porodnictví zdaleka není všeobecně vyhovující.

Zpráva ke stažení

Celá zpráva z výzkumu Sociální aspekty porodu, 2001. ZDE. Formát PDF, velikost 1,1 MB.

Shrnutí zprávy Sociální aspekty porodu a názvem Stav českého porodnictví ve světle oficiálního výzkumu. 7 stran. ZDE. Formát PDF, velikost 340 KB.

Obsah

1. ZÁMĚR A CÍLE VÝZKUMU
2. TEORETICKÝ ÚVOD
2.1. Porod jako sociálně konstruovaný jev – historický pohled
2.2. Lékařsky vedený a přirozený porod – vymezení pojmů
3. DOTAZNÍKOVÁ ŠETŘENÍ
3.1. Metodologický postup
3.2. Výsledky dotazníkových šetření
3.2.1. Porodnice
Zařízení
Služby
Problémy a změny
3.2.2. Matky

Přístup k porodu a poporodní péči.
Způsoby získávání informací
Hodnocení porodní péče
3.2.3. Poprvé těhotné ženy

Přístup k porodu a poporodní péči
Způsoby získávání informací
Rozsah znalostí o nabídce služeb porodnic a její hodnocení
3.2.4. Porodníci

Porod z pohledu lékařů a jejich přístup k alternativám aktivně lékařsky vedeného porodu
Přístup k rodičkám
3.2.5. Rozpory a shody - shrnutí výsledků dotazníkových šetření

Realita v rozporu s požadavky aktérů a názorové rozdíly mezi jednotlivými aktéry
Zkušenost porodu jako zdroj změny mínění
4. NOVÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZPŮSOB VEDENÍ PORODU

4.1. Snahy o redefinici úlohy porodních asistentek
4.2. Tržní prostředí a konkurence
4.3. Cesta k občanské společnosti, vznik občanských sdružení a hnutí
ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ PRO NOVÉ VÝZKUMY
SEZNAM LITERATURY
DALŠÍ ZDROJE

Objevte další články na téma:

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte i vy nás.

APERIO v TV

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.


Nové služby

Kurz pro rodiče ve složité situaci
Práce, komunikace, výchova,
finanční poradenství, seberozvoj,
právní minimum

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

Otevřená registrace, počet míst omezen

Praktické

Counselling for Foreign National Parents Living in the Czech Republic

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

Oblíbené

Nebojujte se zákony - příručka pro rodiče 2016

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2016 - ke stažení ve formátu PDF, velikost 1 MB

* Příručka je zdarma a můžete si ji po dohodě vyzvednout v kanceláři.
* Příručku si můžete stáhnout ZDE .
* Nebo objevte jednotlivé články sekci v Rady a informace.

Jsme s Vámi 15 let

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

2016 - slavíme 15. narozeniny

2015 - bezplatná webová poradna pro rodiče slaví 10 let

2013 - stáváme se přidruženou organizací při OSN k DPI NGO

2012 - získali jsme ocenění jako Národní finalista v celoevropské soutěži v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity za mezinárodní workshop Dobrodružství prarodiče

2010 - zvítězili jsme v soutěži Národní cena kariérového poradenství za projekt podporující sólo rodiče na trhu práce

2006 - 2007 - vytvořili jsme
1. metodiku genderového auditu v ČR v rámci společného projektu iniciativy EQUAL

2005 - poprvé vychází odborná příručka pro rodiče "Nebojujte se zákony a slaďte práci s rodinou"

2002 - prvně vychází "Průvodce porodnicemi" - nástroj pro svobodnou volbu porodní péče

2001 - vzniká sdružení APERIO a pořádá konferenci "Přivádíme děti na svět"

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!