Aperio

Příspěvek k problematice sjednocení určování výživného

Kulatý stůl pořádaný Ministerstvem spravedlnosti

dne 16.3.2010

APERIO je občanské sdružení, jehož posláním je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství a hlavním cílem je usilovat o zlepšení služeb a podmínek v mateřství a rodičovství.

Problém výživného se nám objevuje a řešíme jej v rámci své činnosti v několika projektech.

Především  se s ním setkáváme v rámci:

1) Provozu bezplatné anonymní internetové právní poradny pro rodiče. Právní poradna je zaměřená zejména na oblast pracovního práva, práva sociálního zabezpečení a práva rodinného. Od roku 2005 jsme zodpověděli přes 16 000 dotazů, z toho přibližně 1.500 dotazů se týkalo problematiky výživného na dítě. Cílem poradny je seznámit klienta s právní úpravou a doporučit řešení jeho případu.

2) Projektů zaměřených na cílovou skupinu sólo rodičů (tj. rodičů vychovávajících své děti bez partnera z důvodů ovdovění, rozvodu, svobodné volby, aj.). V únoru letošního roku jsme ukončili bezplatný vzdělávací program „Samy mámy" pro 50 sólo matek pro usnadnění vstupu nebo návratu na trh práce. Projekt APERIA "Sólo rodiče a práce" je jedním z vybraných projektů MPSV, který bude realizován v letošním roce v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

3) APERIO od roku 2007 publikuje každý rok informativní brožuru pro rodiče s dětmi – "Nebojujte s úřady a zaměstnavateli", ve které je vždy část věnovaná nejčastějším otázkám z oblasti úpravy výživného.

APERIO shrnuje své praktické poznatky ohledně výživného následovně:

1) Na poradnu APERIA se obracejí nejen všechny skupiny, jichž se výživné týká – oprávněný, povinný (matka, otec, dítě), ale často i noví partneři povinného.

2) Dotazy se nejčastěji týkají určení výše výživného, popř. jeho zvýšení či snížení a postupu při neplacení výživného. Sólo rodiče často nemají představu, o jak vysoké výživné mohou žádat. Jejich právní povědomí a informovanost o této problematice je velmi nízká.

3) Nejčastěji se setkáváme se sólo rodiči, kterým byla přiznaná výše výživného v rozmezí 1 500 Kč- 2 500 Kč měsíčně, což odpovídá často citovanému údaji o průměrném výživném - 2 149 Kč (např. důvodová zpráva k nyní projednávanému poslaneckému návrhu o výživném). Tuto výši považujeme za velmi nízkou. Náklady na výživu tak často nese z větší části jen rodič, který má dítě v péči. Druhý rodič se finančně podílí výrazně nižší částkou. Takto žijí zejména sólo rodiče, pečující o malé dítě do čtyř let věku, na pokraji chudoby. Z toho vyplývá, že nepečující rodič má často vyšší životní úroveň, než jeho dítě, čímž je porušeno právo dítěte podílet se na životní úrovni svých rodičů.

4) Sólo rodiče na rodičovské dovolené často nevyužívají možnosti podat návrh na výživné na jejich osobu (ať už z titulu /bývalého/ manžela či příspěvku neprovdané matce). Je-li výše výživného na bývalého manžela určena, bývá srovnatelná s výší výživného na dítě (příklad: dítěti bylo určeno výživné ve výši 2000 Kč a bývalé manželce ve výši 2 500 Kč).

5) V soudní praxi nepanuje jednota ohledně požadovaného souboru informací o majetkových poměrech povinného. Různě se posuzují např. hodnoty, které povinný získává vedle své mzdy/platu od zaměstnavatele (jako např. benefity či cestovní náhrady) nebo majetek povinného. Nestejný postup je i u určení výživného u OSVČ.

6) Pokud jde o majetkové poměry, schopnosti a možnosti povinného, má být hodnocena potencionalita, a nikoli fakticita. V praxi je však dokazování možností dosažení vyššího příjmu povinným velice obtížné, a tak se toto kritérium používá prakticky jen v situacích, když se povinný dobrovolně vzdá zaměstnání zaručujícího vyšší příjem. Ani odůvodněnost potřeb oprávněného není snadné zjistit. Je zjevné, že potřeby jako strava, ošacení, školní pomůcky, nutné zdravotní potřeby, léky atd. jsou odůvodněné. Hodnocení důvodnosti dalších potřeb, které nejčastěji plynou z nadání, schopností či zájmu dítěte je složitější. Pro posouzení odůvodněných potřeb dítěte je tak zpravidla brán v potaz jeho věk, resp. zdravotní stav, a k výjimečným schopnostem dítěte bývá pouze přihlíženo.

7) Pro stanovení rozsahu vyživovací povinnosti se zřídka bere zřetel i na to, který z rodičů a v jaké míře o dítě osobně pečuje, tj. realizuje fyzické a jiné faktické úkony nutné k životu a zdárnému vývoji dítěte, a proto si nemůže najít lépe placené zaměstnání či další zaměstnání.

8) V posledním desetiletí došlo k prudkému zvýšení průměrné mzdy u zaměstnanců v ČR, avšak výše výživného toto navýšení nekopíruje.

Závěry

Podle reálných společenských vztahů APERIO konstatuje, že současná aplikace právní úpravy neodpovídá potřebám vyživovaných dětí. Stávající právní úprava - tj. určování výše výživného podle uvážení soudu, není dobrým řešením, protože z výsledků v praxi je velmi patrná nespokojenost rodičů s rozhodovací praxí soudů, s její nekonzistentností, nepředvídatelností a s nedostačující výší průměrně přiznávaného výživného. Platná právní úprava není tak zcela efektivní (funkční), proto APERIO podporuje změnu právní úpravy výživného.

1) Podporujeme zákonné zakotvení minimálního výživného a stanovení výživného nad minimální výši ponechat na uvážení soudu tak, jak to bylo doposud. Tabulkové minimální výživné je podle Aperia vhodné stanovit procentuálně s ohledem na výši příjmů a výdajů povinného, v porovnání se situací oprávněného rodiče a dítěte. Procenta by pak měla být odstupňována podle věku dítěte. Tento postup by pomohl zajistit spravedlivý podíl dítěte na životní úrovni rodičů.

Tento postup by nepostihoval případy, kdy někdo z rodičů zatají své příjmy, nebo úmyslně žádné nemá. Tato situace by mohla být legislativně řešena buď stanovením minimálního výživného nebo zákonem stanoveným základem, ze kterého by bylo výživné vypočítáváno (jako je tomu již dnes v těchto případech).

Do příjmů pro určení výživného by se měla zahrnovat nejen mzda (plat), ale i benefity poskytované zaměstnavatelem a další majetkové hodnoty (např. zisky z podílu v obchodních společnostech nebo úroky z peněžních vkladů).

Mezi výhody tabulkového určení výživného řadíme:

  • sjednocení výše výživného u rodin na stejné sociální úrovni,
  • lze předpokládat, že po účinnosti změny právní úpravy by ke sjednocení výše výživného mohlo dojít v rámci ČR relativně rychle,
  • právní jistotu účastníků řízení o určení výživného, předvídatelnost rozhodnutí,
  • smírnější řešení sporu o výši výživného a snížení napětí mezi bývalými partnery,
  • zletilé děti by se mohly snadněji zbavit studu žalovat vlastního rodiče o určení/zvýšení výživného

Nevýhodou by zřejmě bylo dočasné zahlcení soudů spory o určení výživného.

2) Závěrem posledního setkání pracovní skupiny bylo umožnit dovolání k Nejvyššímu soudu, což by napomohlo k ustálení a sjednocení judikatury. S tímto závěrem souhlasíme. V případě neschválení určování tabulkového výživného by i tato změna v delším časovém horizontu znamenala sjednocení postupu soudů v určování výživného i posuzování majetkových poměrů povinného a praxe sama by si zřejmě vytvořila „své tabulky." V této souvislosti APERIO upozorňuje na jednu skutečnost, že oprávněné osoby (zejména ty, které pečují o malé děti) často nemají finanční prostředky na zastoupení advokátem v soudním řízení o určení výživného, přičemž v řízení před dovolacím soudem je stanoveno povinné zastoupení advokátem. Podle našich zkušeností je velmi nízká informovanost ohledně možnosti zastoupení advokátem ex offo.

3) Na závěr APERIO vyjadřuje názor již k zamítnutému návrhu náhradního výživného. APERIO na základě svých zkušeností podporuje výplatu náhradního výživného, a to v sociálně definovaných případech a se zkoumáním, zda skutečně výživné není placeno. Výše náhradního výživného by měla pokrýt alespoň základní potřeby dítěte.

 

Stanovisko si můžete stáhnout ZDE - formát PDF, velikost 98 KB.

Prezentace návrhu ministryně spravedlnosti JUDr. Daniely Kolářové se stažení ZDE - formát PDF, velikost 2,6 MB.

Rychlé odkazy

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut
právního poradenství zdarma.

APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.