Aperio

Změny v připravované legislativě s ohledem na sólo rodiče

27. 12. 2010, Autorka: JUDr. Jana Seemanová

APERIO pro Vás vypracovalo přehled změn v sociální oblasti, které schválila vláda v rámci protikrizových opatření. Předpokládaná účinnost těchto změn je od 1.1.2011.

Sólo rodičů se nejvíce dotknou změny v oblasti státní sociální podpory. Dochází ke zrušení sociálního přípatku a ke snížení výše rodičovského příspěvku u čtyřleté varianty. Naopak uchazeč/ka o zaměstnání, který/á začne podnikat, uvítá nový překlenovací příspěvek na rozjezd. Nemocenské by se mělo vyplácet až do 21. dne nemoci. Zaměstnanci/kyně budou mít nadále nárok na náhradu mzdy od 4. dne nemoci. Další změny se týkají podpory v nezaměstnanosti, daní a pojistného na nemocenské pojištění pro OSVČ.

Přehled změn

Změny v podpoře pro uchazeče/ky o zaměstnání

1) Podpora v nezaměstnanosti při rozvázání pracovního poměru dohodou nebo výpovědí ze strany zaměstnance/kyně bez vážného důvodu

→ snižuje se podpora v nezaměstnanosti

V závislosti na věku se bude pobírat podpora 5 až 11 měsíců ve výši 45 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu.

Vážným důvodem může být:

 • organizační důvody na straně zaměstnavatele,
 • nezbytná osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
 • nezbytná osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby,
 • docházka dítěte do předškolního zařízení,
 • povinná školní docházka dítěte,
 • místo výkonu nebo povaha zaměstnání druhého manžela nebo registrovaného partnera,
 • zdravotní důvody, které podle lékařského posudku brání vykonávat zaměstnání,
 • vážné osobní důvody, například etické, mravní či náboženské,
 • důvody hodné zvláštního zřetele, kterými mohou být i šikana na pracovišti, mobbing a podobně.

V případě, že zaměstnanec/kyně dostane výpověď od zaměstnavatele, nebo zaměstnanec/kyně ukončí zaměstnání z vážných důvodů , zůstane mu/jí podpora v současné výši, to znamená v prvních dvou měsících 65 procent, další dva měsíce 50 procent a po zbývající dobu 45 procent.

2) Podpora v nezaměstnanosti při odstupném

Dostane-li osoba odstupné, které mu podle zákoníku práce náleží, získá podporu až po uplynutí doby, která odpovídá jeho výši.

→ získá-li osoba 3 měsíční platy, podporu dostane až po třech měsících.

3) Podpora uchazečů/ek o zaměstnání – překlenovací příspěvek až cca 29 000 Kč

Uchazeč/ka o zaměstnání, který/á začne vykonávat samostatně výdělečnou činnost (podnikat), může dostat až cca 29 000 Kč na rozjezd.

Podmínky získání překlenovacího příspěvku:

 • zahájení samostatně výdělečně činnosti
 • ukončení registrace v evidenci uchazečů/ek o zaměstnání,
 • poskytnutí příspěvku na zřízení společensky účelného pracovního místa uchazečem/kou o zaměstnání za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti (informace a žádost o příspěvek ZDE)

Překlenovací příspěvek se poskytuje

 • na úhradu provozních nákladů, které vznikly a byly uhrazeny v období, na které je překlenovací příspěvek poskytnut
 • nejdéle na dobu 5 měsíců
 • ve výši nejvýše 0,25násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku
 • jednorázově za celé dohodnuté období – tj. cca 29 000 Kč

Za provozní náklady se považují

 • a) nájemné a služby s ním spojené, s výjimkou nájemného za bytovou jednotku a služeb s ním spojených,
 • b) náklady na dopravu materiálu a hotových výrobků,
 • c) náklady na opravu a údržbu objektu, ve kterém je provozována samostatná výdělečná činnost, pokud je tento objekt ve vlastnictví osoby samostatně výdělečně činné a náklady souvisí s provozováním samostatné výdělečné činnosti.
 • d) DPH, není-li OSVČ plátcem DPH

4) Přivýdělek při podpoře v nezaměstnanosti

Ruší se. Nebude možné si k podpoře v nezaměstnanosti přivydělat až do výše poloviny minimální mzdy, tedy 4000 korun, jak je to možné nyní. Jestliže uchazeč/ka o zaměstnání bude vykonávat výdělečnou činnost nepřesahující 4000 Kč, může být i nadále uchazečem/kou o zaměstnání a zůstává mu/jí mj. právo na zprostředkování zaměstnání úřadem práce.

Změny zákoníku práce

Dohoda o provedení práce

Dohoda o provedení práce musí mít písemnou formu, jinak je neplatná.

Změny v sociálních dávkách

1) Rodičovský příspěvek

 • Dvouletá varianta - 11 400 korun měsíčně, úhrnem 216 000 Kč – žádné změny.
 • Tříletá varianta – 7 600 Kč měsíčně, úhrnem 235 tisíc korun - žádné změny.
  Rodič musí nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž dítě dosáhne 9 měsíců věku (namísto 21 měsíců), provést volbu nároku na rodičovský příspěvek pro tříletou variantu.
 • Čtyřletá varianta – 7 600 Kč měsíčně do 9. měsíce věku dítěte, od 10. měsíce věku dítěte 3 800 Kč měsíčně snížení celkové výše rodičovského příspěvku z 262 200 Kč na 216 000 Kč.

Jestliže rodič, který má nárok na rodičovský příspěvek, pečuje o dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek, které je ke dni 1. ledna 2011 starší 10 měsíců života, ale mladší 23 měsíců života, může nejpozději do konce února 2011 provést volbu čerpání rodičovského příspěvku v tříleté variantě. Ostatní podmínky zůstávají v platnosti.

2) Porodné

Nárok na porodné má žena,

 • která porodila své první živé dítě, popř. více dětí současně,
 • u které příjem v rodině nepřevyšuje součin částky životního minima rodiny a koeficientu 2,40 (tj. pro dvoučlennou rodinu 13 152 Kč, pro tříčlennou rodinu 16 992 Kč).

Rozhodným obdobím, za které se zjišťuje rozhodný příjem, je kalendářní čtvrtletí předcházející kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě (děti) narodilo.

Příklad: Dítě se narodí 2.4.2011. Příjmy rodiny se zjišťují za období od 1.1.2011 do 31.3.2011.

Výše porodného činí 13 000 Kč, u dvou a více narozených dětí – 19 500 Kč.

3)Sociální příplatek

Od 1.1.2011 se sociální příplatek ruší s výjimkou těchto případů:

 • jde-li o rodiče pečujícího alespoň o 1 nezaopatřené dítě, které je dlouhodobě nemocné, dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižené;
 • je-li alespoň 1 z rodičů pečujících o nezaopatřené dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižený nebo je nezaopatřeným dítětem, které je dlouhodobě zdravotně postižené nebo dlouhodobě nemocné.

Těmto osobám náleží sociální příplatek za splnění zákonných podmínek nejpozději do 31.12.2012.
Informace o sociálním přípatku lze získat na odboru státní sociální podpory úřadu práce. V ostatních případech Ministerstvo práce a sociálních věcí odkazuje na pomoc v hmotné nouzi. Při posuzování, zda je osoba v hmotné nouzi, se hledí nejen na příjmy, ale i na celkové majetkové poměry osoby.

4) Příspěvek na péči

Snížení příspěvku v I stupni – lehká závislost z  2 000 Kč na 800 Kč.

5) Nemocenské

 • Zaměstnavatelé budou platit nově 21 dnů náhradu mzdy namísto současných 14 dnů.
 • Nemocenské zůstane na úrovni roku 2010 - denní výše nemocenského bude činit 60 % denního vyměřovacího základu po celou dobu trvání dočasné pracovní neschopnosti.
 • Po dobu prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti nevzniká nárok na žádnou finanční podporu (karanténa od prvního dne).

Daně

Vyšší daň z příjmu

Daň z příjmu bude vyšší, protože se příští rok sníží sleva na dani o 1 200 Kč ročně, tj. o tuto částku se zaplatí vyšší daň.

Osoby samostatně výdělečně činné

1) Pojistné na nemocenské pojištění

 • Nebude možné nastavit čerpání maximální nemocenské nebo peněžité pomoci v mateřství libovolně, tj. nebude možné stanovit libovolný vyměřovací základ.
 • Pojistné na nemocenské pojištění se bude odvádět z vyměřovacího základu, který si OSVČ sama určí s ohledem na své ekonomické výsledky; je pouze vázána minimálním vyměřovacím základem ve výši dvojnásobku rozhodného příjmu (tj. 4 000 Kč) a maximálním vyměřovacím základem ve výši měsíčního vyměřovacího základu, který si OSVČ sama stanoví pro zálohy na důchodové pojištění. Hranice měsíčního vyměřovacího základu nesmí být v roce 2011 vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu, který odpovídá částce 148 440 Kč.
 • Zvyšuje sazba pojistného z 1,4 % na 2,3 %.
 • Nejnižší záloha tedy bude namísto 56 Kč činit 92 Kč.

2) Vedlejší samostatně výdělečná činnost

Osoba vyvíjející samostatně výdělečnou činnost vedlejší nemůže být účastna na nemocenském pojištění - nemá nárok na dávky nemocenského pojištění. Jestliže jí vznikne účast na nemocenském pojištění, její SVČ se stává hlavní.

3) Nárok na nemocenské u OSVČ

Než začne OSVČ nemocenské čerpat, musí nejméně tři měsíce platit pojistné. Nárok na dávku vznikne až od 22. dne nemoci.

Rychlé odkazy

 

Přispějte na vznik Linky pro mámy a táty


Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.


APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

PEČUJETE O DĚTI NEBO PARTNERA S DUŠEVNÍMI PROBLÉMY?
Dodáme vám energii a pomůžeme vám vyrovnat se s vaší situací,
abyste mohli být rodině pevnou oporou.
Přihlaste se do programu Naberte dech!

Naberte dech


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA