Aperio

Český trh práce optikou genderových statistik

28.02.2011 | #práce a rodina

1. Úvod

Navzdory učiněným opatřením patří nerovnost žen a mužů nadále k charakteristickým rysům českého trhu práce. Ženy nepřestávají převažovat v méně ceněných pracovních pozicích a odvětvích a za svou práci jsou oproti mužům doposud podstatně hůře ohodnoceny. Stále tedy existují překážky, které ženám brání plně využít vlastní kvalifikace i potenciálu. Rozličné formy znevýhodnění na pracovním trhu jsou však rovněž jednou z hlavních příčin zvýšeného rizika chudoby žen, jakož i faktorem podporujícím jejich ekonomickou závislost.

Dosažení rovnosti žen a mužů náleží k dlouhodobým prioritám EU, zároveň je ale také předpokladem naplnění jejích cílů v oblasti růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti. Rovnost pohlaví je nedílnou součástí českého právního řádu, přičemž zodpovědnost za prevenci diskriminace nese z hlediska pracovního práva zaměstnavatel. Nediskriminující praktiky však nejsou pouze povinností zaměstnavatelů, se vzrůstem obecného povědomí o důležitosti rovných příležitostí se stává míra, v níž se zaměstnavateli daří princip rovnosti naplňovat, součástí celkového obrazu, který o firmě současní/é i potenciální zaměstnanci/kyně a klienti/ky mají.

Jedním z nástrojů dosahování rovnosti žen a mužů jsou právě genderové statistiky. Statistiky podílů žen a mužů v nejrůznějších odvětvích, činnostech a postech umožňují na úrovni států, nadnárodních politických uskupení, avšak také jednotlivých firem, monitorovat skutečné postavení žen a mužů uvnitř těchto celků, sledovat úroveň jejich participace, míru přístupu ke zdrojům a rozhodovacím pravomocím. Genderové statistiky napomáhají identifikovat případné problematické body a mohou tedy sloužit jako podklad pro návrhy příslušných opatření zvyšujících rovnost žen a mužů. V neposlední řadě umožňují průběžně vedené genderové statistiky vyhodnocovat praktické dopady přijatých opatření. Vybrané statistiky z českého trhu práce, které následující text představuje, vycházejí především z dat Českého statistického úřadu a dat Eurostatu. Zaměstnavatelům mohou tyto statistiky posloužit jako indikátor stavu, v němž se jejich firma v rámci národního či evropského trhu práce nachází. Mohou jim však také napovědět, na které procesy se ve firemní praxi v zájmu rovného přístupu k pohlavím zaměřit a které z procesů monitorovat, či čemu se naopak vyvarovat.

2. Míra nezaměstnanosti žen a mužů

Ženy jsou skupinou, která stabilně čelí vyššímu riziku nezaměstnanosti. Rozdíl v míře nezaměstnanosti žen a mužů se v ČR pohybuje v posledních pěti letech mezi 2-3 %, nicméně mezi ženami a muži s jedním nebo více dětmi vyžadujícími péči je tato propast mnohem významnější. Zejména podílem nezaměstnaných žen se třemi a více dětmi (26,4 %) se ČR v porovnání s dalšími zeměmi EU řadí na poslední příčky. Jakkoli se jedná o komplexní fenomén s mnoha příčinami, svou roli na relativně vysokém podílu nezaměstnaných žen s dětmi bezpochyby sehrává také jistá neochota zaměstnavatelů ženy-matky do zaměstnání přijímat, jakož i tendence k jejich přednostnímu propouštění.

[Pokračování kapitoly v souboru ke stažení (viz konec stránky)]

3. Zastoupení žen na vedoucích pozicích

Přestože je poměr kvalifikovaných žen a mužů na českém trhu práce srovnatelný, zastoupení žen v organizační hierarchii s výší pozice, mzdy a s mírou prestiže klesá. Zejména na vrcholové úrovni stále převažují muži. Tato absence žen ve vedoucích a řídících funkcích se projevuje jak v soukromém, tak i státním sektoru. Ženy tvoří v současné době pouze 28,6 % skupiny zákonodárců/kyň, vedoucích a řídících pracovníků/ic a jen okolo 7 % úzkého vedení středních a velkých firem. Ve vedení 75 % českých firem nefiguruje dokonce ani jediná žena.

[Pokračování kapitoly v souboru ke stažení (viz konec stránky)]

4. Zastoupení žen a mužů v jednotlivých pracovních odvětvích

Genderovými vzorci je český trh práce poznamenán také v horizontální rovině. Ženy převládají v celých pracovních odvětvích, přičemž i zde často sehrávají roli stereotypní představy o roli ženy a muže ve společnosti, které formují jak praktiky zaměstnavatelů, tak i vzdělávací a kariérní volby jednotlivých žen a mužů. Pracovní odvětví pojímaná jako femininní se pak zpravidla vyznačují nižší prestiží i mzdami oproti sférám srovnatelným z hlediska míry kvalifikace, v nichž naopak převládají muži.

[Pokračování kapitoly v souboru ke stažení (viz konec stránky)]

5. Platové rozdíly žen a mužů (Gender Pay Gap)

Jedním z projevů segregace žen na trhu práce jsou přetrvávající rozdíly v jejich odměňování. Například v roce 2007 dosahovala průměrná hrubá měsíční mzda žen pouze 75,2 % průměrné měsíční mzdy mužů, rozdíl mezi platy mužů a žen byl tedy téměř čtvrtinový.

Podle Českého statistického úřadu vydělávají české ženy méně než muži bez ohledu na úroveň vzdělání i dosaženou pozici. Ze vzdělanostních skupin byly nejvýznamnější rozdíly zaznamenány u vysokoškoláků/ček (31,2 %) a u středoškoláků/ček bez maturity (28,4 %). Z hlediska jednotlivých profesí se nejvíce lišily mzdy žen a mužů uvnitř skupiny zákonodárců/kyň, vedoucích a řídích pracovníků/ic (36,2 %), u řemeslníků/ic, kvalifikovaných výrobců/kyň a zpracovatelů/ek (30,7 %) a skupiny vědeckých a odborných duševních pracovníků/ic (27,5 %). Méně než 15 % rozdíl byl naopak mezi příslušníky a příslušnicemi armády a u kvalifikovaných pracovníků/ic v zemědělství. Co se pak týče jednotlivých pracovních odvětví, největší rozdíly se objevují v oblasti peněžnictví a pojišťovnictví (48 %), obchodu (35,1 %) a zpracovatelském průmyslu (30,4 %). Nejvyrovnanější výše mezd mají ženy a muži pracující ve sféře veřejných, sociálních a osobních služeb (6,9 %), ve stavebnictví (11,7 %) a oblasti ubytování a stravování (12,5 %). Výrazněji podprůměrný rozdíl je pak dále v dopravě (17,1 %) a oblasti veřejné správy a sociálního zabezpečení (18,1 %).

[Pokračování kapitoly v souboru ke stažení (viz konec stránky)]

6. Možnost pracovat na částečný úvazek a podíl žen a mužů s částečným úvazkem

Nejrůznější flexibilní formy organizace práce, jako jsou například pružná pracovní doba, stlačený pracovní týden, sdílené pracovní místo a zkrácený úvazek, umožňují skloubit individuální potřeby zaměstnaných za podmínky uspokojení potřeb zaměstnavatele. Vzhledem k tomu, že v českém prostředí přetrvává vnímání péče o dítě jako téměř výhradní domény žen, lze flexibilní pracovní režimy považovat za prostředek poskytující ženám – coby z pozice pracovního trhu takto strukturálně znevýhodněné skupině, jejíž znevýhodnění je dále posilováno relativně dlouhou délkou rodičovské dovolené ve srovnání s jinými zeměmi – možnost zachovat si pozici na trhu práce a ve společnosti obecně. Umožňují ženám v situaci, kdy se věnují mateřství, udržet si kontakt s oborem i finanční nezávislost. Jejich setrvání v kontaktu s pracovištěm však přináší výhody taktéž zaměstnavateli: flexibilní opatření umožňující sladění pracovního a osobního života posilují motivovanost zaměstnaných a zvyšují jejich spokojenost, což se pozitivně odráží na míře jejich pracovního nasazení a tedy i výsledcích práce.

[Pokračování kapitoly v souboru ke stažení (viz konec stránky)]

7. Sexuální obtěžování

Přestože se v českém prostředí téma sexuálního obtěžování mnohdy zlehčuje, z provedených studií vyplývá, že spíše než o projev vzájemné sexuální přitažlivosti se v případech sexuálního obtěžování jedná o uplatňování moci a vyznačování vztahu dominance. S některou z forem jednání, které bývají ve výzkumech zahrnovány pod kategorii sexuálního obtěžování, se během pracovní kariéry setká většina žen a mužů. I přes relativně nízkou senzitivitu vůči tomuto jevu v českém prostředí se zhruba čtvrtina zaměstnaných osobně nebo zprostředkovaně v průběhu svého pracovního života setkala s jednáním, které jako sexuální obtěžování vnímají také oni sami.

[Pokračování kapitoly v souboru ke stažení (viz konec stránky)]

Další užitečné publikace:

Ke stažení:

Český trh práce optikou genderových statistik - formát ODT, velikost 41 KB
Český trh práce optikou genderových statistik - formát PDF, velikost 152 KB
Český trh práce optikou genderových statistik - formát DOC, velikost 106 KB

Rychlé odkazy

 

Vydali jsme

Rodiče ve firmě
Praktický průvodce managementem mateřské
a rodičovské rodičovské dovolené pro firmy

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka

Lidé jsou to nejcennější, co máte
Prorodinná opatření ve firmách

Lidé jsou to nejcennější, co máte - obálka


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2018
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články

 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

Vzdělávání

Školení pro management a oddělení HR
Rodičovské kurzy pro vaše zaměstnance a zaměstnankyně
Přehled všech kurzů a seminářů pro rodiče najdete ZDE
Školení pro odborníky připravujeme na míru, kontaktujte nás.

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Pokud ano, prosíme přispějte darem na číslo účtu 333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333
Do zprávy pro příjemce označte platbu jako "dar."
Odkaz na platební bránu i další možnosti, jak nás podpořit, najdete na donorské stránce.
Děkujeme!Díky vám budeme moci poskytnout rodičům PRVNÍ POMOC v krizi
tak, aby se co nejméně dotkla jejich dětí.

Máte nás rádi?
Nakupujte ve svých oblíbených internetových obchodech přes web GIVT.cz. Část z vaší útraty půjde na naši podporu.
Nestojí Vás to nic navíc!

Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

Donoři

Obsah sekce HR point/PRO FIRMY byl podpořen v rámci projektů Rovné zacházení na pracovištích v Praze (OPPA) a Podpora slaďování pracovního a rodinného života (OP LZZ).

loga OPPA
Evropský sociální fond; Praha a EU:
Investujeme do vaší budoucnosti

loga OP LZZ