Aperio
28.02.2011 |

Stanovy Spolku
APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.

Článek 1.
Úvodní ustanovení

1. 1 Název spolku: APERIO – Společnost pro zdravé rodičovství, z.s.
anglický ekvivalent názvu: APERIO – Healthy Parenting Association
(dále jen „Spolek“)

1. 2 Sídlo Spolku: Praha

Článek 2.
Právní postavení Spolku

2. 1 Spolek je registrován ve spolkovém rejstříku zřízeném podle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

2. 2 Spolek je dobrovolnou, neziskovou, nezávislou a nepolitickou organizací.

2. 3 Spolek je samostatnou právnickou osobou. 2. 4 Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.

Článek 3.
Účel a činnosti Spolku

3. 1 Účelem Spolku je pomáhat:

 • společnosti i státu porozumět rodičům a jejich potřebám,
 • vytvářet podmínky pro zdravé rodičovství,
 • rodičům růst spolu s jejich dětmi,
 • rodičům vyrovnat se s měnícími se nároky dětí i společnosti,
 • vytvářet v rodinách bezpečí a zázemí,
 • zaměstnavatelům vytvářet rovné podmínky pro muže a ženy,
 • přinášet nová témata do společnosti,
 • hájit práva a zájmy rodičů a dalších pečujících osob.

3. 2 Činnost Spolku směřuje k naplnění účelu popsaného v čl. 3.1 coby společného zájmu jeho členů a členek. Tento účel je naplňován zejména těmito hlavními veřejně prospěšnými činnostmi:

 • poskytováním konzultačních a poradenských služeb a informací;
 • pořádáním vzdělávacích seminářů a kurzů, diskusních setkání, konferencí pro odbornou i širokou veřejnost;
 • iniciací a/nebo prováděním odborných analýz a výzkumů;
 • vydáváním odborné literatury, podporou překladů odborných publikací, zveřejňováním informací v médiích;
 • komunikací se státní správou na celostátní i regionální úrovni, připomínkováním nových legislativních návrhů;
 • navazováním kontaktů s iniciativami a institucemi s obdobnými cíli v ČR i v zahraničí;
 • propagací činností Spolku a osvětou v tématech spojených s účelem Spolku, a to informováním veřejnosti a pořádáním benefičních akcí.

Článek 4.
Členství ve Spolku, práva a povinnosti členů/ek Spolku

4. 1 O členství ve Spolku se může ucházet každá právnická osoba i zletilá fyzická osoba, včetně osob s bydlištěm či sídlem mimo území České republiky, která souhlasí s účelem, cíli, činností a stanovami Spolku.

4. 2 Členství ve Spolku je dobrovolné, všichni členové a členky Spolku jsou si rovni a mají stejná práva a povinnosti.

4. 3 Členové a členky Spolku jsou přijímáni rozhodnutím Rady Spolku na základě své písemné přihlášky. Na členství ve Spolku není právní nárok. Rada Spolku vede seznam členů/ek Spolku a průběžně jej aktualizuje tak, že zapisuje nové členy/ky do 14 dnů od jejich přijetí Radou Spolku a provádí výmazy členů/ek, kterým členství zaniklo, taktéž do 14 dnů od termínu zániku členství. Rada Spolku může vedením seznamu členů/ek pověřit Ředitele/ku Spolku. Seznam členů/ek je přístupný v kanceláři spolku všem členům/kám spolku. Seznam členů/ek se též zveřejňuje na webových stránkách Spolku.

4. 4 Za podmínek vymezených těmito stanovami má každý/á člen/ka Spolku právo účastnit se Členské schůze Spolku, volit a být volen/a do orgánů Spolku, vyjadřovat se a uplatňovat své návrhy k činnosti Spolku a jeho orgánů a v této souvislosti vznášet připomínky či dotazy. Členové/ky Spolku vykonávají svá práva týkající se kontroly činnosti Spolku především na Členské schůzi Spolku, mimo Členskou schůzi mají právo se písemně obracet na Radu Spolku.

4. 5 Každý/á člen/ka Spolku je povinen/na jednat v souladu s posláním Spolku a v souladu s jeho zájmy, je povinen/na dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů Spolku. Každý/á člen/ka Spolku vyjma členů/ek v letech, ve kterých působí v Radě a Kontrolní komisi Spolku, je povinen/na řádně a včas platit roční členský příspěvek na činnost Spolku ve výši, kterou každý rok určí svým rozhodnutím Členská schůze. Členské příspěvky jsou příjmem rozpočtu Spolku. Členský příspěvek na každý kalendářní rok je splatný ke dni 31. prosince toho kalendářního roku, za který se platí buď převodem na účet Spolku, nebo v hotovosti v kanceláři Spolku. Členové/ky Rady a Kontrolní Komise Spolku nejsou povinni/y platit členské příspěvky za roky, ve kterých vykonávali/y funkci v těchto orgánech.

Článek 5.
Zánik členství ve Spolku

5. 1 Členství ve Spolku zaniká

 1. vystoupením, které je účinné dnem doručení podepsaného oznámení člena/ky Spolku o této skutečnosti do sídla Spolku,
 2. vyloučením, o kterém na návrh člena/ky Spolku rozhoduje Rada Spolku z důvodů závažného porušení těchto stanov, rozhodnutí o vyloučení je účinné okamžikem doručení rozhodnutí členovi/ce,
 3. nezaplacením členského příspěvku za dobu delší než 2 kalendářní roky; v tomto případě je člen/ka písemně/e-mailem zaslaným na kontaktní adresu uvedenou v seznamu členů/ek Spolku upozorněn/a na tuto skutečnost a vyzván/a k úhradě členského příspěvku do 30 dnů ode dne zaslání výzvy; v případě, že členský příspěvek neuhradí v uvedené lhůtě, pak členství zaniká marným uplynutím této lhůty; bývalého/ou člena/ku Spolku o zániku jejího členství písemně vyrozumí Rada Spolku bez zbytečného odkladu poté, co se o zániku členství dozví,
 4. úmrtím člena/ky, který/á je fyzickou osobou,
 5. zánikem člena/ky, který/á je právnickou osobou; členství nepřechází na nástupnické právnické osoby.

Článek 6.
Orgány Spolku

6. 1 Orgány Spolku jsou:
Členská schůze Spolku (dále také jen jako „Členská schůze“),
Rada Spolku (dále také jen jako „Rada“),
Kontrolní komise Spolku (dále také jen jako „Kontrolní komise“), a
Ředitel/ka Spolku (dále také jen „Ředitel/ka“)

Článek 7.
Členská schůze

7. 1. Svolávání Členské schůze

7. 1. 1 Členská schůze je nejvyšším orgánem Spolku a je tvořena členy/kami Spolku. Každý/á člen/ka Spolku má jeden hlas. Na pozvání Rady se mohou Členské schůze bez hlasovacího práva účastnit také další osoby, které nejsou členy/kami Spolku, a jimiž mohou být především veřejní/é činitelé/ky, odborníci/ice v oboru, klienti a klientky Spolku, či zaměstnanci a zaměstnankyně Spolku. Členské schůze se vždy mohou bez hlasovacího práva účastnit i členové/ky Rady, kteří/ré nejsou členy/kami Spolku.

7. 1. 2 Členská schůze se koná nejméně jednou za kalendářní rok a svolává ji Rada v návaznosti na aktuální potřeby Spolku. Nestanoví-li Stanovy jinak, určí Rada ve svém rozhodnutí o svolání Členské schůze termín jejího konání, přičemž s ohledem na obvyklé provozní záležitosti a zvyklosti Spolku půjde o pracovní den.

7. 1. 3 Místo, datum a hodinu konání Členské schůze určí Rada tak, aby možnost všech členů/ek Spolku účastnit se té které Členské schůze byla co nejméně omezena, přičemž Rada přihlíží především k obvyklým časovým a dopravním možnostem členů/ek Spolku. Členskou schůzi je oprávněn/a svolat i jakýkoliv/ákoliv člen/ka Rady v případě, že Rada není nejméně šest měsíců schopna se řádně usnášet na svých zasedáních.

7. 1. 4 Rada je povinna svolat Členskou schůzi také na základě písemné žádosti podepsané nejméně jednou třetinou členů/ek Spolku. Žádost musí obsahovat vymezení navržených záležitostí určených k projednání. Členská schůze se musí konat nejpozději do šedesáti dnů ode dne doručení žádosti, obsahující povinné údaje, do sídla Spolku.

7. 1. 5 Konání Členské schůze oznámí Rada pozvánkou adresovanou členům/kám Spolku, kterou zašle nejméně 30 (slovy: třicet) dní před jejím konáním na emailovou adresu členů/ek Spolku uvedenou v seznamu členů/ek Spolku. Vedle dalších náležitostí stanovených těmito stanovami, obsahuje pozvánka na Členskou schůzi alespoň:

 1. název a sídlo Spolku,
 2. údaj o tom, že se jedná o pozvánku na Členskou schůzi Spolku,
 3. místo, datum a hodinu konání Členské schůze,
 4. Radou předpokládaný program jednání Členské schůze, zejm. údaje o případných volbách členů/ek Rady a Kontrolní komise.
 5. má-li být na programu jednání Členské schůze změna stanov Spolku navrhovaná Radou, musí být ke každé pozvánce přiložena listina se zněním navrhovaných změn.

7. 2. Působnost, rozhodování a usnášeníschopnost Členské schůze

7. 2. 1 Členská schůze:

 1. rozhoduje o změně stanov Spolku, nejde-li o změnu, ke které dojde na základě změny právní úpravy či jiných právních skutečností,
 2. rozhoduje o rozpuštění Spolku, jmenování likvidátora/ky, o sloučení Spolku s jinou právnickou osobou a o případné změně právní formy Spolku, založení jiné právnické osoby, nebo o podílu na jiné právnické osobě (např. vkladem),
 3. projednává a schvaluje jednací a schvalovací řád Členské schůze, pokud takový řád existuje,
 4. rozhoduje o placení členského příspěvku a jeho výši,
 5. volí a odvolává členy/ky Kontrolní komise,
 6. volí a odvolává členy/ky Rady Spolku,
 7. schvaluje případné odměňování členů/ek Rady Spolku v souvislosti s výkonem této funkce,
 8. je pravidelně seznamována se záležitostmi souvisejícími s činností Spolku formou zprávy o činnosti předkládané Členské schůzí Radou nebo/a Ředitelem/kou Spolku (zejména v těchto oblastech: strategický plán, výsledky hospodaření, přehled činnosti),
 9. je oprávněna podávat připomínky a komentáře k činnosti Spolku,
 10. rozhoduje o zahájení i ukončení vedlejší hospodářské činnosti spolku, případně změně jejího předmětu.

7. 2. 2 Členská schůze není oprávněna rozhodovat o záležitostech, které do její rozhodovací působnosti nesvěřují Stanovy.

7. 2. 3 Členská schůze rozhoduje formou usnesení. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň nadpoloviční většina všech členů/ek Spolku dle stavu ke dni konání Členské schůze. Nestanoví-li tyto Stanovy jinak, je k přijetí usnesení Členské schůze zapotřebí souhlasu alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů/ek Spolku, přičemž toto platí i o rozhodování o procesních otázkách týkajících se Členské schůze. Přítomní/é členové/ky Rady Spolku, kteří/ré jsou zároveň členy/kami Spolku, nemohou vykonávat hlasovací právo při rozhodování o záležitostech, které se jich osobně týkají ve smyslu bodu čl. 7.2.1, písm. g) těchto stanov.

7. 2. 4 K přijetí usnesení Členské schůze o rozpuštění Spolku, jmenování likvidátora/ky, či o sloučení Spolku s jinou právnickou osobou, a k případné změně právní formy Spolku (čl. 7.2.1. písm. b) těchto stanov) je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin všech členů/ek Spolku.

7. 2. 5 K přijetí usnesení Členské schůze o změně stanov Spolku (čl. 7.2.1. písm. a) těchto stanov) je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin členů/ek Spolku přítomných na Členské schůzi. Výjimkou jsou změny stanov a další případy uvedené v bodě 7.2.4.

7. 2. 6 Bezprostředně po posouzení a zjištění usnášeníschopnosti si Členská schůze zvolí svého předsedu nebo předsedkyni, který/á Členskou schůzi řídí, a jednoho zapisovatele nebo zapisovatelku, kteří/ré jsou oba/ě členy/kami Spolku. Do doby zvolení předsedy/kyně řídí Členskou schůzi předseda/kyně Rady Spolku, nebo jím/jí pověřený/á zástupce/kyně.

7. 2. 7 Na každé Členské schůzi předloží jménem Rady Spolku některý/á z jejích členů/ek nebo/a Ředitel/ka Spolku Členské schůzi zprávu o činnosti a hospodaření Spolku a činnosti Rady za období od předchozí Členské schůze. Rada ve zprávě podá informaci o svých zásadních rozhodnutí týkajících se Spolku a jejich dopadech. Nerozhodne-li Členská schůze o jiném postupu, projedná tuto zprávu a vezme ji na vědomí.

7. 2. 8 Z každé Členské schůze se pořizuje zápis, který obsahuje alespoň

 1. název a sídlo Spolku,
 2. označení, že jde o zápis z Členské schůze,
 3. místo a dobu konání Členské schůze, jmenovitě čas zahájení a ukončení Členské schůze, popř. časové údaje ohledně přerušení Členské schůze, vč. důvodu pro toto přerušení,
 4. údaj o zjištěné účasti na Členské schůzi a ověření usnášeníschopnosti,
 5. jméno osoby řídící Členskou schůzi před zvolením předsedy/kyně Členské schůze,
 6. jméno předsedy/kyně Členské schůze a zapisovatele/ky,
 7. jmenovité určení členů/ek Rady Spolku a Kontrolní komise, účastnících se Členské schůze
 8. rozhodnutí Členské schůze s plným zněním přijatých usnesení a s uvedením výsledků jednotlivých hlasování se způsoby jejich zjištění,
 9. jde-li o Členskou schůzi, na níž se volí či odvolávají členové/ky Rady a Kontrolní komise, musí zápis obsahovat úplný a průkazný popis voleb či odvolávání, a to v případě voleb zejména údaje o kandidátech a kandidátkách a vyhodnocení výsledků voleb,
 10. obsah námitek členů/ek Spolku či členů/ek Rady Spolku týkající se průběhu či způsobu řízení Členské schůze a průběhu či výsledku hlasování na dané Členské schůzi, požádá-li osoba vznášející námitky před skončením dané Členské schůze o zařazení té které námitky do zápisu.

Zápis z Členské schůze podepisuje předseda/kyně Členské schůze a zapisovatel/ka, jeho vyhotovení zajistí Rada Spolku nejpozději do 21 dní ode dne konání Členské schůze. Přílohy k zápisu z Členské schůze tvoří seznam přítomných členů/ek Spolku spolu s dalšími listinami či jinými podklady, které byly na Členské schůzi projednány. Za vyhotovování a archivaci originálů zápisů z Členské schůze a jejich příloh a vzorových pozvánek na Členské schůzi odpovídá Rada Spolku.

7. 2. 9 V případě nutnosti řešení ad hoc otázek může být uskutečněna Členská schůze elektronickou formou po internetu pomocí skupinového hovoru prostřednictvím internetu nebo jiných nástrojů hromadné komunikace. Touto formou Členská schůze rozhoduje výlučně o konkrétních bodech, pro které byla svolána. Elektronickou formou nelze rozhodovat o otázkách uvedených v čl. 7.2.1. b). Pro přijetí usnesení platí, že jej musí písemně (e-mailem) odsouhlasit nejpozději do 7 dnů od zaslání usnesení s výzvou k hlasování, alespoň 2/3 všech členů/ek Spolku.

7. 3. Náhradní zasedání členské schůze

7.3.1 Není-li Členská schůze na svém zasedání usnášeníschopná, může statutární orgán nebo ten, kdo původní zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání Členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání Členské schůze. Náhradní zasedání Členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání Členské schůze původně svoláno.

7.3.2 Na náhradním zasedání může Členská schůze jednat jen o záležitostech zařazených na pořad předchozího zasedání. Usnesení může přijmout prostou většinou přítomných členů/členek, kromě záležitostí uvedených v čl. 7.2.1. písm. a) těchto stanov, kde je k přijetí usnesení zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin členů/ek Spolku přítomných na Členské schůzi a záležitostí uvedených v čl. 7.2.1 písm. b) těchto stanov, kde je k přijetí usnesení zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin všech členů/ek Spolku.

Článek 8.
Rada Spolku

8. 1 Postavení Rady Spolku, osoby oprávněné jednat za Radu jménem Spolku, funkční období a jeho běh

8. 1. 1 Rada je orgánem Spolku, který v mezích stanovených Členskou schůzí dbá na naplňování účelu a strategie Spolku. Rada je oprávněna rozhodovat v následujících věcech Spolku:

 1. schvaluje rozpočet Spolku a účetní závěrku;
 2. schvaluje strategii Spolku a kontroluje její plnění;
 3. schvaluje výroční zprávu;
 4. navrhuje změny stanov;
 5. jmenuje a odvolává Ředitele/ku, určuje jeho/její kompetence a stanoví jeho/její odměňování;
 6. zastupuje spolek při právních jednáních spolku vůči Řediteli/ce (není-li upraveno jinak, projevuje za spolek při těchto právních jednáních vůli předseda/kyně Rady);
 7. schvaluje organizační řád Spolku, pokud existuje;
 8. schvaluje svůj jednací a hlasovací řád, který nesmí být v rozporu s těmito stanovami;
 9. je svolávána nejméně třikrát ročně svým/ou předsedou/kyní (její svolání může iniciovat rovněž Ředitel/ka Spolku);
 10. Rada je povinna při své činnosti v nejvyšší možné míře dbát základních koncepčních materiálů projednaných Členskou schůzí;
 11. projednává a schvaluje zprávy o činnosti a hospodaření předkládané Ředitelem/kou;
 12. předkládá Členské schůzi spolu s Ředitelem/kou zprávu o činnosti Spolku (zejména v těchto oblastech: strategický plán, výsledky hospodaření a přehled o činnosti);
 13. navrhuje Členské schůzi zahájení a ukončení vedlejší hospodářské činnosti spolku, případně změnu jejího předmětu;
 14. dává předem souhlas Řediteli/ce k právnímu jednání, kterým se nabývá či pozbývá vlastnické právo k nemovité věci, vlastní nemovitá věc zatěžuje, nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové, či nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší, než 100.000,- Kč;
 15. navrhuje Členské schůzi založení jiné právnické osoby, nebo podílu na jiné právnické osobě vkladem.

8. 1. 2 Za Radu Spolku jedná v rámci kompetencí Rady buď předseda/kyně Rady Spolku, nebo předsedou/kyní pověřený zástupce/kyně, přičemž takto jednající osoby v případě písemných právních úkonů podepisují tak, že k napsanému či předtištěnému názvu Spolku či otisku razítka Spolku připojí svůj podpis s uvedením svého jména a své funkce.

8. 1. 3 Funkční období členů/ek Rady Spolku je dvouleté a jeho běh počíná prvním dnem následujícího kalendářního měsíce, v němž došlo ke zvolení. Mezidobí ode dne zvolení až do dne počátku běhu funkčního období člena/ky Rady slouží k předání funkcí členů/ek Rady a agendy Rady jako celku. V tomto mezidobí jsou nově zvolení členové a členky Rady oprávněni/y účastnit se všech zasedání stávající Rady, na které musí být bez dalšího zváni/y způsobem stejným, jakým jsou zváni/y stávající členové a členky Rady. Za účelem řádného předání funkcí jsou stávající a nově zvolení/é členové/ky Rady povinni/ny navzájem si poskytnout veškerou nutnou součinnost a předat si potřebné informace, přičemž při tomto postupu vykazuje nutnou míru podpory i Ředitel/ka Spolku. Není-li to nezbytně nutné pro činnost Spolku anebo zcela zřejmě v jeho ekonomickém zájmu, není ve zmíněném mezidobí stávající Rada oprávněna přebírat jménem Spolku jakékoli dlouhodobé závazky či závazky vyšší hodnoty.

8. 1. 4 V případě, že uplyne dvouleté funkční období stávajících členů/ek Rady a nedojde ke včasné volbě potřebného počtu nových členů/ek Rady, trvají funkce stávajících členů/ek Rady až do dne zvolení nových členů/ek Rady, nejdéle však 6 měsíců ode dne, kdy by jejich funkce měly zaniknout.

8. 1. 5 Člen/ka Rady je povinen/na vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Spolku škodu.

8. 2 Volba a odvolávání členů/ek Rady

8. 2. 1 Členy/ky Rady volí a odvolává Členská schůze. Volby do Rady jsou tajné. Rada Spolku má 5 členů/ek.

8. 2. 2 Za členy/ky Rady mohou být zvoleny pouze fyzické osoby starší 21 let, které jsou plně svéprávné a které jsou bezúhonné. Pro účely tohoto ustanovení se za bezúhonného považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin.

8. 2. 3 Výkon funkce člena/ky Rady je neslučitelný s výkonem funkce Ředitele/ky Spolku a s výkonem funkcí dalších vedoucích zaměstnanců/kyň Spolku, které jsou do svých pracovních funkcí jmenováni/y.

8. 2. 4 Členy/ky Rady volí Členská schůze z kandidátů/tek z řad členů/ek Spolku, osobností odborného a veřejného života, nebo zaměstnanců/kyň Spolku. Kandidáty/ky navrhují členové/ky Spolku a členové/ky Rady Spolku nebo skupina zaměstnanců/kyň Spolku. Skupina zaměstnanců/kyň Spolku může navrhnout ze svého středu svého kandidáta/ku. Návrh zaměstnanců/kyň Spolku musí podepsat nadpoloviční většina zaměstnanců/kyň Spolku konající práci v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti s rozsahem nad 0,25 stanovené týdenní pracovní doby. Členem/kou Rady může být pouze jeden/a zaměstnanec/kyně Spolku, který/á je v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti s rozsahem nad 0,25 stanovené týdenní pracovní doby. Pokud by do Rady byl/a zvolen/a více, než 1 zaměstnanec/kyně Spolku, který/á je ve Spolku v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti s rozsahem nad 0,25 stanovené týdenní pracovní doby, pak se členem/kou Rady stane pouze ten zaměstnanec/kyně s nejvyšším počtem hlasů. Zaměstnanci/kyně Spolku, kteří/é konají práci na dohodu o pracovní činnosti v rozsahu do 0,25 stanovené týdenní pracovní doby nebo na dohodu o provedení práce mohou kandidovat a být voleni/y bez omezení.

8. 2. 5 Kandidáti a kandidátky jsou navrhováni/y před zahájením voleb po výzvě osoby, která řídí Členskou schůzi. Každý/á ze členů/ek Spolku přítomných na Členské schůzi a každý/á ze členů/ek Rady může navrhovat kandidáty/ky na členy/ky Rady, a to i sebe samu. Návrh skupiny zaměstnanců/kyň podle 8.2.4 je podán prostřednictvím předsedy/kyně Rady.

8. 2. 6 Volby do Rady jsou platné, pokud se jich účastnila alespoň nadpoloviční většina všech členů/ek Spolku dle stavu ke dni konání Členské schůze. Ve volbách do Rady jsou zvoleni/y kandidáti/ky s nejvyššími počty hlasů. V případě kandidátů/ek z řad zaměstnanců/kyň Spolku, kteří/é je ve Spolku v pracovním poměru nebo na dohodu o pracovní činnosti s rozsahem nad 0,25 stanovené týdenní pracovní doby, se uplatní postup podle čl. 8.2.4 těchto Stanov. Pokud 2 a více kandidátů/ek získá ve volbě stejný počet hlasů, hlasuje se znovu jen o těchto kandidátech/kách. Nezvolení kandidáti/ky, kteří při volbě obdrželi nadpoloviční většinu hlasů všech členů/ek přítomných na Členské schůzi, se stávají náhradníky/icemi a mohou být kooptováni/y stávajícími členy/kami Rady do funkce člena/ky Rady, pokud v průběhu funkčního období některý/á z členů/ek Rady skončí svoji činnost v Radě a Radu je třeba doplnit pro zachování její funkčnosti. Jejich funkční období běží a končí spolu s funkčním obdobím ostatních členů/ek Rady.

8. 3 Kooptace členů/ek Rady

8. 3. 1 V případě, že počet členů/ek Rady klesne pod 5, provede Rada na zbytek svého funkčního období svým rozhodnutím kooptaci resp. jmenování potřebného počtu členů/ek k doplnění plného počtu podle čl. 8.2.6. Kooptaci lze provést i opakovaně.

8. 4 Zánik funkce člena/ky Rady

8. 4. 1 Nestanoví-li tyto Stanovy jinak, zaniká funkce člena/ky Rady smrtí, vzdáním se funkce, uplynutím funkčního období, odvoláním, ztrátou volitelnosti (čl. 8, bod 8.2.2 těchto stanov) nebo vznikem neslučitelnosti výkonu funkce (čl. 8, bod 8.2.3 těchto stanov).

8. 4. 2 Člen/ka Rady Spolku se své funkce může vzdát, učiní tak podepsaným prohlášením doručeným do sídla Spolku. Funkce zaniká do dvou měsíců od doručení prohlášení.

8. 4. 3 Člen/ka Rady může být ze své funkce odvolán/a Členskou schůzí, která se na odvolání musí usnést alespoň nadpoloviční většinou na Členské schůzi přítomných členů/ek Spolku.

8. 5 Činnost Rady

8. 5. 1 Rada Spolku je kolektivní orgán a rozhoduje ve sboru. Rada rozhoduje formou usnesení, a to především na svých zasedáních. Rada je usnášeníschopná, je-li na jejím zasedání přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích členů/ek. Nestanoví-li zákon nebo tyto Stanovy jinak, je k přijetí usnesení třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů/ek Rady. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy/kyně.

8. 5. 2 Zasedání Rady se konají nejméně 3 x ročně, zpravidla v sídle Spolku. Ze všech zasedání Rady se pořizují zápisy, které podepisuje předseda/kyně Rady, případně jiný/á její člen/ka určená Radou k řízení zasedání v nepřítomnosti předsedy/kyně, zapisovatel/ka a všichni přítomní/é členové/ky Rady. Zápisy z Rady a projednávané materiály se archivují v sídle Spolku. Za archivaci zápisů je zodpovědný/á Předseda/kyně Spolku, případně jí/m pověřená osoba.

8. 5. 3 Nestanoví-li tyto Stanovy jinak, může Rada v případě potřeby přijímat rozhodnutí i mimo zasedání Rady („rozhodování per rollam“). Rozhodování per rollam je nepřípustné v mezidobí ve smyslu ustanovení čl. 8, bod 8.1.3 těchto stanov. Pro přijetí usnesení platí, že jej musí písemně/e-mailem odsouhlasit nejpozději do 7 dnů od zaslání usnesení s výzvou k hlasování nadpoloviční většina všech členů/ek Rady.

8. 5. 4 Rada si ze svého středu volí předsedu nebo předsedkyni Rady na dvouleté funkční období. Ustanovení 8.1.3 a 8.1.4. platí obdobně i pro předsednictví. Předseda/kyně Rady řídí a organizuje činnost Rady jako celku, jednotlivými úkony může pověřit jiného/ou člena/ku Rady. V případě nepřítomnosti předsedy/kyně Rady řídí zasedání jiný/á její člen/ka určená Radou. Předsedu/kyni Rady může Rada kdykoli na svém zasedání odvolat, a to zejména v případě její dlouhodobé neschopnosti řádně vykonávat tuto funkci. Rada dbá na obsazenost funkce předsedy/kyně Rady.

8. 5. 5 Rada svým rozhodnutím může vydat jednací řád Rady, jakožto vnitřní předpis Spolku, kterým upraví podrobnosti ohledně své činnosti, a to zejména procedurální otázky týkající se svolávání zasedání Rady, určování pořadu jednání, řízení průběhu jednání, hlasování, pořizování, vyhotovování a obsahu zápisů, jejich zpřístupňování dalším osobám, apod.

Článek 9.
Ředitel/ka Spolku

9. 1 Ředitel/ka Spolku je statutárním orgánem Spolku, jenž řídí jeho činnost a jedná jeho jménem; do funkce je jmenován/a na pětileté funkční období s možností opětovného jmenování a z funkce je odvoláván/a Radou Spolku, které je zároveň odpovědný/á z výkonu své funkce. V případě, že uplyne pětileté funkční období Ředitele/ky a nedojde ke včasnému jmenování Ředitele/ky, zůstává ve funkci stávající Ředitel/ka až do dne nového nebo opětovného jmenování Ředitele/ky.
Rada je oprávněna udílet Řediteli/ce Spolku doporučení a pokyny ve vztahu k výkonu jeho/její funkce a je oprávněna rozhodnout o tom, že Ředitel/ka Spolku je povinen/na se zúčastňovat jejích zasedání. Ředitel/ka je povinen/na pravidelně a úplně informovat Radu o veškerých svých podstatných rozhodnutích či úkonech týkajících se činnosti Spolku a o všech dalších podstatných okolnostech týkajících se Spolku a o děních souvisejících se Spolkem, o nichž se dozví, nejméně však 3x ročně.

9. 2 Ředitel/ka celkově řídí veškerou činnost Spolku v souladu s obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami, vnitřním řádem Spolku, dalšími případnými vnitřními předpisy Spolku, vydanými v souladu s těmito stanovami a jednotlivými rozhodnutími Rady.

Ředitel/ka jedná za spolek ve všech věcech samostatně.

Výjimku tvoří jednání, kterým se nabývá či pozbývá vlastnické právo k nemovité věci, vlastní nemovitá věc zatěžuje, nabývá nebo pozbývá právo autorské nebo průmyslové, či nabývá nebo pozbývá vlastnické právo k movité věci, jejíž hodnota je vyšší, než 100.000,- Kč. V těchto případech je oprávněn/a za Spolek jednat pouze na základě předchozího, písemně uděleného souhlasu Rady.

9. 3 Ředitel/ka rozhoduje samostatně o všech věcech Spolku, které nejsou těmito stanovami nebo zákonem vyhrazeny Členské schůzi nebo Radě a to zejména:

 1. navrhuje rozpočet a je zodpovědný/á za hospodaření Spolku včetně řádného vedení účetnictví,
 2. je zodpovědný/á za organizaci pravidelného strategického plánování (min. 1x za rok) a následné naplňování strategie Spolku,
 3. uzavírá a ukončuje pracovně právní a obdobné vztahy se zaměstnanci/kyněmi i se třetími osobami,
 4. rozhoduje o zřízení poradních orgánů a pracovních skupin,
 5. na vyzvání Rady Spolku se zúčastňuje jejího zasedání a předkládá jí zprávy o hospodaření a činnosti,
 6. je zodpovědný/á za vypracování výroční zprávy a její podání ke zveřejnění v rejstříku a na webových stránkách Spolku a za vypracování účetní uzávěrky do konce srpna následujícího roku,
 7. rozhoduje o otázkách spojených s fungováním Spolku.

9. 4 Ředitel/ka je oprávněn/a být plně informován/a o činnosti Rady a především o všech jejích rozhodnutích. Ředitel/ka je oprávněn/a účastnit se všech zasedání Rady s hlasem poradním, přičemž má právo se vyjádřit ke všem Radou projednávaným záležitostem. Projednává-li Rada personální otázky týkající se Ředitele/ky Spolku, může svým rozhodnutím vyloučit možnost jeho/její přítomnosti na zasedání, resp. jeho části, avšak právo Ředitele/ky být plně informován/a o rozhodnutích Rady tímto není dotčeno.

9. 5 V případě své delší nepřítomnosti může Ředitel/ka s vědomím Rady pověřit výkonem některých svých činností jiného/ou vhodného/ou zaměstnance/kyni Spolku. Je-li nepřítomnost delší než 6 týdnů, je k pověření výkonem nutný souhlas Rady.

9. 6 Ředitelem/kou může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a plně svéprávná. Ředitel/ka je povinen/na vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Spolku škodu. Ředitel/ka nemůže být členem/kou Rady ani Kontrolní komise Spolku.

Článek 10.
Kontrolní komise (dále také jen „Komise“)

10. 1 Kontrolní komise je kontrolním orgánem Spolku.

10. 2 Úkolem Komise je dohled nad hospodařením, řádným vedením záležitostí Spolku a vykonáváním činností v souladu se stanovami a právními předpisy Spolku.

10. 3 Kontrolní komise má tři členy/ky.

10. 4 Práva a povinnosti Komise:

 1. Komise má za povinnost nejméně jednou do roka po uzavření účetnictví provést kontrolu účetnictví. Dále posoudí soulad nákladů a výnosů se schváleným rozpočtem. O provedené kontrole sepíše Komise zápis, který předloží Radě Spolku, Členské schůzi a Řediteli/ce Spolku. Zápis musí obsahovat minimálně následující údaje: označení že jde o zápis Kontrolní Komise, datum, místo, složení komise, stanovení zapisovatele/ky, program, projednávané body, závěry. Zápisy kontrolní Komise se archivují v sídle Spolku. Za archivaci je zodpovědný/á Ředitel/ka Spolku, případně jí/m pověřená osoba. Činnost Komise nenahrazuje profesionální audit.
 2. Kontrolní komise má právo provádět další průběžné kontroly hospodaření a vedení účetnictví dle svého uvážení kdykoliv v průběhu roku.
 3. Kontrolní komise má právo předkládat Radě Spolku a Řediteli/ce návrhy opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Ředitel/ka Spolku má za povinnost tyto návrhy projednat do 1 měsíce od doručení návrhu a zajistit nápravu.

10. 5 Členství v kontrolní komisi

10. 5. 1 Kontrolní komisi volí a odvolává Členská schůze Spolku v tajné volbě. Volby do Kontrolní komise jsou platné, pokud se jich účastnila alespoň nadpoloviční většina všech členů/ek Spolku dle stavu ke dni konání Členské schůze. Ve volbách do Kontrolní komise jsou zvoleni/y kandidáti/ky s nejvyššími počty hlasů. Ostatní kandidáti/ky se stávají náhradníky/icemi a mohou být jmenovány/i stávajícími členy/kami Kontrolní komise do funkce člena/ky Kontrolní komise, pokud v průběhu funkčního období některý/á z členů/ek Komise skončí svoji činnost v Komisi.

10. 5. 2 Funkční období Komise je dva roky. Kandidáty/ky do Komise navrhují členové/ky Spolku, Rady a Kontrolní komise.

10. 5. 3 Za členy/ky Komise mohou být zvoleny pouze fyzické osoby starší 21 let, které jsou plně svéprávně a bezúhonné. Pro účely tohoto ustanovení se za bezúhonného považuje osoba, která nebyla pravomocně odsouzena pro úmyslný trestný čin. Členem/kou Kontrolní komise může být i kterýkoli/ákoli člen/ka Spolku s výjimkou Ředitele/ky, členů/ek Rady Spolku a zaměstnanců/kyň Spolku.

10. 6 Pro Kontrolní komisi platí obdobně jako pro Radu tato ustanovení: 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.1, 8.4

Článek 11.
Zásady hospodaření Spolku

11. 1 Za účelem dosahování poslání a cíle činnosti Spolku hospodaří Spolek se svým majetkem, který tvoří zejména movité a nemovité věci, pohledávky a jiná práva a další penězi ocenitelné hodnoty.

11. 2 Zdroje příjmů (výnosů) Spolku mohou tvořit především členské a jiné příspěvky, dotace, granty či jiné formy podpory, dary, dědictví a příjmy (výnosy) z vlastní činnosti a z vlastního majetku.

11. 3 Spolek při nakládání se svým majetkem důsledně dbá zásad hospodárnosti a účelnosti.

11. 4 Spolek hospodaří v souladu s rozpočtem Spolku, který na návrh Ředitele/ky Spolku schvaluje každoročně Rada. Rozpočet Spolku schvaluje Rada minimálně jako rozpočet vyrovnaný a při jeho provádění a při rozhodování o jeho případných změnách dbá na řádné a včasné plnění všech závazků Spolku.

11. 5 Ředitel/ka Spolku a další orgány a zaměstnanci/kyně Spolku jsou oprávněni/y s majetkem Spolku nakládat v rozsahu a za podmínek stanovených těmito stanovami a dalšími případnými vnitřními předpisy Spolku a příslušnými právními předpisy.

11. 6 Spolek vede účetnictví v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem.

Článek 12.
Další vnitřní přepisy Spolku

12. 1 Rada je oprávněna svým rozhodnutím vydat, měnit a doplňovat vnitřní řád Spolku, kterým v souladu s těmito stanovami blíže upraví vnitřní poměry Spolku, a to především způsoby a organizaci činností Spolku, hospodaření a nakládání s majetkem Spolku, vztahy pracovněprávní podřízenosti a nadřízenosti a postupy řízení.

12. 2 Rada je oprávněna svými rozhodnutími vydávat, měnit a doplňovat i další vnitřní předpisy Spolku; svým rozhodnutím může vydáním takového konkrétního vnitřního předpisu pověřit Ředitele/ku Spolku.

Článek 13.
Výroční zprávy Spolku

13. 1 Orgány Spolku dbají transparentnosti a věrohodnosti své činnosti a činnosti Spolku jakožto celku. Za tímto účelem Spolek vypracovává a zveřejňuje podrobnou výroční zprávu o své činnosti a svém hospodaření nejpozději do osmi měsíců po skončení hodnoceného roku, a to v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup, dále zveřejněním ve spolkovém rejstříku a zároveň v listinné podobě. Výroční zprávy Spolku jsou mimo jiné k dispozici veřejnosti v listinné podobě k nahlédnutí v sídle Spolku v časech určených Ředitelem/kou. O podrobnostech týkajících se obsahu výročních zpráv a jejího zveřejňování rozhoduje Ředitel/ka. Výroční zpráva však vždy musí obsahovat alespoň přehled a popis činností vykonávaných v daném roce Spolkem, vyhodnocení vývoje Spolku v daném roce, roční účetní závěrku a zhodnocení základních údajů v ní obsažených, přehled o peněžních příjmech a výdajích, přehled rozsahu příjmů (výnosů) ve členění podle zdrojů.

Článek 14
Zánik Spolku

14. 1 Spolek zaniká způsoby uvedenými v zákoně. O dobrovolném rozpuštění Spolku nebo o sloučení Spolku s jiným Spolkem rozhoduje Členská schůze Spolku v souladu s těmito stanovami. Při dobrovolném rozpuštění Spolku se za účelem majetkového vypořádání provede likvidace Spolku v souladu s příslušnými právními předpisy, přičemž Členská schůze v rozhodnutí o rozpuštění Spolku, nebo i později, určí jinou právnickou osobu neziskového charakteru, jejíž cíle jsou blízké cílům Spolku a jíž bude nabídnut případný likvidační zůstatek Spolku.

14. 2 V průběhu likvidace Spolku prováděné likvidátorem/kou jmenovaného/ou Členskou schůzí je Členská schůze oprávněna udílet v rámci platných právních předpisů likvidátorovi/ce závazné pokyny ohledně výkonu jeho/jí funkce. Likvidátorem/kou může být jen fyzická osoba.

14. 3 Při dobrovolném sloučení Spolku s jinou právnickou osobou neziskového charakteru se likvidace neprovede a jmění Spolku nabude daná nástupnická právnická osoba na základě smlouvy o sloučení, kterou za Spolek schvaluje Členská schůze.

Článek 15.Z
ávěrečná a přechodná ustanovení

15. 1 Tyto stanovy nahrazují v plném znění původní stanovy Spolku ze dne 27.11. 2009 účinné ke dni 1.1.2010.

15. 2 Tato změna stanov nabývá účinnosti dnem schválení Členskou schůzí: 22.10.2015

15. 3 Stávající členové a členky Spolku a členové a členky orgánů Spolku se považují nadále za členy a členky dle těchto stanov. Funkční období stávajících členů a členek orgánů Spolku pokračuje i po schválení těchto stanov od data jejich zvolení či jmenování do funkce a končí uplynutím lhůt dle těchto stanov. Ostatní vnitřní předpisy Spolku zůstávají v platnosti a účinnosti.

15. 4 Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.

 

V Praze, dne 30. 5. 2016


Stanovy spolku APERIO - Společnst pro zdravé rodičovství
ke stažení ZDE
(formát PDF, velikost 6 MB).

Rychlé odkazy

 

Benefiční odpoledne přineslo 40 000,-
pro APERIO poradnu


Díky vám poskytneme rodičům 5 000 minut
právního poradenství zdarma.

APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.