Aperio

Poslání, cíle, činnost

15.11.2016 |

VIZE

Chceme společnost, ve které

 • všichni rodiče bez rozdílu mají nezastupitelné postavení,
 • potřeby a role rodičů a rodiny jsou respektovány,
 • si všichni uvědomujeme význam rodičovství pro naši budoucnost,
 • rodiče mají dobré podmínky na trhu práce,
 • stát, obce a zaměstnavatelé aktivně podporují rodiče,
 • rodiče mají dost času, kompetencí, financí a informací být rodiči,
 • ženy a muži mají rovné postavení v rodině i na pracovním trhu.

POSLÁNÍ

Naší činností pomáháme

 • společnosti i státu porozumět rodičům a jejich potřebám,
 • vytvářet podmínky pro zdravé rodičovství,
 • rodičům růst spolu s jejich dětmi,
 • rodičům vyrovnat se s měnícími se nároky dětí i společnosti,
 • vytvářet v rodinách bezpečí a zázemí,
 • zaměstnavatelům vytvářet rovné podmínky pro muže a ženy,
 • přinášet do společnosti nová témata a trendy.

APERIO - leták strana 1APERIO - leták strana 2

APERIO leták ke stažení ZDE - formát PDF, velikost 221 KB.

ČINNOST

Vzdělávání

pořádání kurzů, seminářů, besed, workshopů, konferencí a diskusních setkání; budování informačního a vzdělávacího centra se zaměřením na rodičovskou problematiku.

Výzkum a odborné analýzy

výzkumná šetření a odborné analýzy (zejména sociologické, legislativní a ekonomické), publikování výsledků a spolupráce na výzkumu s ostatními zeměmi Evropy.

Publikační činnost

vydavatelské a překladatelské projekty v oblasti odborné i osvětové literatury.

Spolupráce s médii

zveřejňování získaných informací prostřednictvím tisku, rozhlasu, TV, filmu a internetu.

Legislativa

prosazování právních norem, které vytvoří legislativní rámec cílům sdružení.

Proč rovné příležitosti pro ženy a muže?

Protože dnešní ženy se svým vzděláním a postoji potřebují možnosti k harmonickému sladění pracovního a osobního života. Platí, že pokud se rozhodnou v některé své životní fázi výhradně pro jedno nebo druhé, oceňují možnost svobodně si tuto cestu zvolit.

Tato svobodná volba angažovat se v pracovní nebo rodinné sféře se týká i mužů, kteří ji stále více využívají. Příslušnost k jednomu nebo druhému pohlaví neznamená rodičovskou kvalifikaci ani obdobnou diskvalifikaci.

Usilujeme o to, aby se o rovném zacházení nejen zcela normálně myslelo a mluvilo, ale aby bylo také prakticky možné. A proto:

 • zjišťujeme existující problémy v oblasti rodičovství a upozorňujeme na skutečné potřeby osob pečujících o děti
 • podporujeme vytváření pracovních příležitostí pro osoby pečující o děti a rozšíření spektra služeb spojených s péčí o rodinu
 • napomáháme k rovnocennému zapojení obou rodičů do péče o děti a rodinu
 • prosazujeme legislativní změny vedoucí k posílení práv osob pečujících o děti
 • na celospolečenské úrovni usilujeme o zlepšení ocenění práce souvisejících s péčí o děti a výchovou

Prakticky to znamená, že:

 • provozujeme webovou poradnu v oblasti uplatnění osob pečujících o děti na trhu práce
 • aktualizujeme a vydáváme Nebojujte s úřady a zaměstnavateli - legislativního průvodce pro rodiče
 • zadáváme legislativní analýzy a také ankety a výzkumy (zjišťujeme jaké jsou možnosti a omezení stávajícího systému a zároveň jaké jsou potřeby vás rodičů)
 • informujeme novináře o dění v oblasti rovného zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu
 • sledujeme zajímavé články a materiály vycházející v našem i zahraničním tisku
 • snažíme se ovlivňovat legislativu a celý systém tak, aby možnost volby byla reálná, spektrum služeb co nejširší a systém začal rodičovství usnadňovat a ne ztěžovat
 • provozujeme knihovnu, která se nachází nachází v prostorách sdružení na adrese Plzeňská 66, 151 24 Praha 5. Knihovna je k dispozici po předchozí telefonické (222 364 083, 739 062 011) nebo e-mailové (aperio@aperio.cz) domluvě.

Proč porodnictví?

Protože porodem vše začíná. Protože porod je dnes často vnímán jako nebezpečná a vcelku nepříjemná okolnost na cestě k dítěti. Takže ženy ztrácejí povědomí o tom, že jde především o psychologický předěl v jejich životě, přinášející jim nenahraditelné poznání, sílu a sebevědomí.

Chceme říci, že těhotenství, porod i šestinedělí jsou normální a zdravé etapy v jejich životě, představující zároveň i velmi důležitou práci pro společnost. A chceme napomoci tomu, aby tak byly vnímány odbornou i širokou veřejností. A proto:

 • podporujeme rozšiřování nabídky kvalitních porodnických služeb se zaměřením na přirozené porody
 • napomáháme k rozvoji prenatální přípravy na celostátní úrovni
 • podněcujeme další vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků, se zvláštním důrazem na zvyšování profesní prestiže porodních asistentek
 • zdůrazňujeme práva občanů na informace týkající se zdraví a zdravotnictví
 • přispíváme k vytváření partnerského modelu vztahů mezi těmi, kdo zdravotní péči poskytují, a těmi, kdo ji přijímají
 • zvyšujeme vědomí spoluzodpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví dětí

Prakticky to znamená, že:

 • aktualizujeme a vydáváme Průvodce porodnicemi čR - knižně i na webu, kde rovněž zveřejňujeme ohlasy rodičů na jednotlivá porodnická zařízení
 • provozujeme webovou poradnu pro zdravotní a právní aspekty reprodukčního zdraví, kde na vaše otázky zprostředkujeme odpovědi lékaře, porodní asistentky, právníka nebo úřadů státní správy
 • pořádáme kurzy předporodní přípravy a cvičení pro těhotné (se zkušenými lektorkami)
 • pořádáme diskusní večery o přirozeném porodu (jak pro rodiče, tak pro porodníky a porodní asistentky)
 • zadáváme legislativní analýzy - aktuální Právní minimum před porodem, během a po porodu; dále ankety a výzkumy (ptáme se tedy na potřeby vás rodičů a zároveň zjišťujeme jaké jsou možnosti a omezení stávajícího systému)
 • informujeme novináře o dění v oblasti porodnictví (a také sledujeme zajímavé články a materiály vycházející v našem i zahraničním tisku)
 • spolupracujeme s odbornými partnery i rodiči na vypracování nové metodiky předporodní přípravy (tak aby byla moderní a hlavně užitečná)
 • snažíme se ovlivňovat legislativu a celý systém (tak aby možnost volby byla reálná, spektrum služeb co nejširší a systém začal rodičovství usnadňovat a ne ztěžovat)
 • vydávali jsme časopis Aperio (nezávislý rodičovský čtvrtletník zaměřený vždy tematicky např. muži - otci, antikoncepce, strava, bolest při porodu atd.)

APERIO

podporuje rozvoj občanské společnosti v České republice a účast veřejnosti na občanské diskusi. Iniciuje vedení otevřeného a nekonfrontačního dialogu s profesionály a širší veřejností. APERIO spolupracuje se spřízněnými iniciativami v České republice i v zahraničí, zejména v zemích střední a východní Evropy a s členskými státy Evropské unie. Je členem evropské organizace ENCA (European Network of Childbirth Associations). Podporuje vyšší podíl občanských organizací a iniciativ na společenských změnách. APERIO bylo založeno jako nevládní a nezisková organizace. Finanční zdroje získává od příslušných veřejných orgánů, nadací, sponzorů a příznivců sdružení.

Rychlé odkazy

Podpořte nás

Pomohlo vám APERIO? Prosíme, podpořte také vy nás.

APERIO kurzy pro rodiče

KURZY pro nastávající rodiče

DOKÁŽEME SE DOMLUVIT
jak posilovat schopnost dětí zvládat náročné situace

NOVÉ ŠANCE v Praze, Olomouci a Ústí nad Labem
práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj
leden až červen 2018

Nové šance

NA SPOLEČNÉ VLNĚ - mentoringový kurz
techniky provázení a mentorování, osvědčená metodika podpory sólo rodičů ze Skotska
Staňte se mentorkou


Legislativní příručka pro rodiče

NEBOJUJTE SE ZÁKONY 2017
- legislativa, myšlenkové mapy, příklady z praxe
- jednotlivá témata najdete v sekci Aktuality a články
- zašleme zdarma ve formátu .pdf
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2017 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

APERIO poradenství pro rodiče

právní otázky - rodinné právo, pracovní právo, sociální zabezpečení rodiny; psychologické problémy

osobní a telefonické poradenství pro rodiče

RODIČE NA START! 2017

Letošní benefiční běh se vydařil, na poradnu jsme získali 40.000,- kč

Chcete pomáhat s námi, přidejte se příští rok k nám!Složité situace v rodičovství, APERIO stojí při vás

Poslechněte si rozhovor s Eliškou Kodyšovou o kurzu Nové šance pro rodiče v obtížné situaci.


APERIO v TV

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA

Právnička Jana Seemanová v pořadu Sama doma, 1. března 2016.