Aperio

APERIO - Společnost pro zdravé rodičovství

01.07.2016 |

Naše témata rostou s námi a našimi dětmi.

Vznikli jsme na podporu humánního přístupu k rození dětí. Postupem času jsme začali objevovat vedle porodnictví i další oblasti, ve kterých rodiče potřebují zastání. Kromě aktivit spojených s porodnictvím (kurzy, aktivistická činnost, průvodce porodnicemi) pomáháme rodičům při slaďování práce a rodiny a při návratu do práce (kurzy, poradenství), poskytujeme poradenství v oblasti  sociálně a pracovně právní (poradenství, školení), prosazujeme rovné příležitosti u zaměstnavatelů (školení odborníků, prosazování flexibilních forem práce), věnujeme se problematice rodičů samoživitelů (kurzy pro sólo rodiče i odborníky, poradenství). 
APERIO je stabilní nezisková organizace se 17 letou historií, která vidí před sebou stále hodně práce.

PODÍVEJTE SE, CO A PROČ DNES DĚLÁME

       

 

Rodiče tu jsou pro děti. Pro rodiče je tu APERIO.

 

Kdo je kdo v APERIU

Eliška Kodyšová
ředitelka
eliska.kodysova@aperio.cz  Lucie Suchochlebová Ryntová
metodička a manažerka služeb pro zaměstnavatele
spoluzakladatelka APERIA
lucie.ryntova@aperio.czMiloslava Kramná
koordinátorka poradny a mentoringu
miloslava.kramna@aperio.cz

 

Halka Jaklová
expertka a koordinátorka kurzů pro oblast sólo rodiče
halka.jaklova@aperio.czBohumila Viková
projektová manažerka
bohumila.vikova@aperio.czDagmar Ouřadová
PR specialistka, projektová koordinátorka a lektorka
dagmar.ouradova@aperio.cz 

Milena Jeřábková
koordinátorka vzdělávacích aktivit a lektorka
kurzy@aperio.cz

 

Barbora Černohorská
péče o individuální dárce a dárkyně
barbora.cernohorska@aperio.czEdita Matoušková
finanční manažerka
edita.matouskova@aperio.cz

 

Eva Dytrychová
odborná asistentka
eva.dytrychova@aperio.cz

 

 

 

Rada spolku spolku APERIO

 • Markéta Nováková
 • Tomáš Pojar
 • Jarmila Brixová
 • Halka Jaklová 
 • Zuzana Brzobohatá


Kontrolní komise spolku APERIO

 • Markéta Villa Pokorná
 • Antonín Janda
 • Kamila Hazdrová

 

NAŠE PRÁCE JE OCEŇOVÁNA NEJEN RODIČI, ALE I ODBORNÍKY

 

2017 - projekt Nové šance na podporu sólo rodičů vyhrál hlavní cenu v Národní soutěži kariérového poradenství Euroguidance a projekt Stronger Parents, Stronger Families získal Pečeť kvality Erasmus

2013 - stáváme se přidruženou organizací při OSN k DPI NGO

2012 - získali jsme ocenění jako Národní finalista v celoevropské soutěži v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity za mezinárodní workshop Dobrodružství prarodiče

2010 - náš projekt podporující rodiče samoživitele na trhu práce  se probojoval do finále Národní ceny kariérového poradenství

 

 Čtěte zde

 

APERIO Poslání, cíle, činnost 

Rodiče tu jsou pro děti. Pro rodiče je tu APERIO. 

VIZE

Chceme společnost, ve které

 • všichni rodiče bez rozdílu mají nezastupitelné postavení,
 • potřeby a role rodičů a rodiny jsou respektovány,
 • si všichni uvědomujeme význam rodičovství pro naši budoucnost,
 • rodiče mají dobré podmínky na trhu práce,
 • stát, obce a zaměstnavatelé aktivně podporují rodiče,
 • rodiče mají dost času, kompetencí, financí a informací být rodiči,
 • ženy a muži mají rovné postavení v rodině i na pracovním trhu.

POSLÁNÍ

Naší činností pomáháme

 • společnosti i státu porozumět rodičům a jejich potřebám,
 • vytvářet podmínky pro zdravé rodičovství,
 • rodičům růst spolu s jejich dětmi,
 • rodičům vyrovnat se s měnícími se nároky dětí i společnosti,
 • vytvářet v rodinách bezpečí a zázemí,
 • zaměstnavatelům vytvářet rovné podmínky pro muže a ženy,
 • přinášet do společnosti nová témata a trendy.

 

 

APERIO - leták strana 1APERIO - leták strana 2

APERIO leták ke stažení ZDE 

ČINNOST SPOLKU

Vzdělávání

pořádání kurzů, seminářů, besed, workshopů, konferencí a diskusních setkání; budování informačního a vzdělávacího centra se zaměřením na rodičovskou problematiku.

Výzkum a odborné analýzy

výzkumná šetření a odborné analýzy (zejména sociologické, legislativní a ekonomické), publikování výsledků a spolupráce na výzkumu s ostatními zeměmi Evropy.

Publikační činnost

vydavatelské a překladatelské projekty v oblasti odborné i osvětové literatury.

Spolupráce s médii

zveřejňování získaných informací prostřednictvím tisku, rozhlasu, TV, filmu a internetu.

Legislativa

prosazování právních norem, které vytvoří legislativní rámec cílům spolku.

NAŠE TÉMATA

Proč rovné příležitosti pro ženy a muže?

Protože dnešní ženy se svým vzděláním a postoji potřebují možnosti k harmonickému sladění pracovního a osobního života. Platí, že pokud se rozhodnou v některé své životní fázi výhradně pro jedno nebo druhé, oceňují možnost svobodně si tuto cestu zvolit.

Tato svobodná volba angažovat se v pracovní nebo rodinné sféře se týká i mužů, kteří ji stále více využívají. Příslušnost k jednomu nebo druhému pohlaví neznamená rodičovskou kvalifikaci ani obdobnou diskvalifikaci.

Usilujeme o to, aby se o rovném zacházení nejen zcela normálně myslelo a mluvilo, ale aby bylo také prakticky možné. A proto:

 • zjišťujeme existující problémy v oblasti rodičovství a upozorňujeme na skutečné potřeby osob pečujících o děti
 • podporujeme vytváření pracovních příležitostí pro osoby pečující o děti a rozšíření spektra služeb spojených s péčí o rodinu
 • napomáháme k rovnocennému zapojení obou rodičů do péče o děti a rodinu
 • prosazujeme legislativní změny vedoucí k posílení práv osob pečujících o děti
 • na celospolečenské úrovni usilujeme o zlepšení ocenění práce souvisejících s péčí o děti a výchovou

 

Prakticky to znamená, že:

 • provozujeme webovou poradnu v oblasti uplatnění osob pečujících o děti na trhu práce
 • aktualizujeme a vydáváme Nebojujte se zákony a využijte je ve svůj prospěch - legislativního průvodce pro rodiče
 • zadáváme legislativní analýzy a také ankety a výzkumy (zjišťujeme jaké jsou možnosti a omezení stávajícího systému a zároveň jaké jsou potřeby vás rodičů)
 • informujeme novináře o dění v oblasti rovného zacházení se ženami a muži v rodině a na pracovním trhu
 • sledujeme zajímavé články a materiály vycházející v našem i zahraničním tisku
 • snažíme se ovlivňovat legislativu a celý systém tak, aby možnost volby byla reálná, spektrum služeb co nejširší a systém začal rodičovství usnadňovat a ne ztěžovat
 • provozujeme knihovnu, která se nachází v prostorách spolku na adrese V Luhu 6, 140 00, Praha 4. Knihovna je k dispozici po předchozí telefonické (222 364 083, 739 062 011) nebo e-mailové (aperio@aperio.cz) domluvě.

 

Proč porodnictví?

Protože porodem vše začíná. Protože porod je dnes často vnímán jako nebezpečná a vcelku nepříjemná okolnost na cestě k dítěti. Takže ženy ztrácejí povědomí o tom, že jde především o psychologický předěl v jejich životě, přinášející jim nenahraditelné poznání, sílu a sebevědomí.

Chceme říci, že těhotenství, porod i šestinedělí jsou normální a zdravé etapy v jejich životě, představující zároveň i velmi důležitou práci pro společnost. A chceme napomoci tomu, aby tak byly vnímány odbornou i širokou veřejností. A proto:

 • podporujeme rozšiřování nabídky kvalitních porodnických služeb se zaměřením na přirozené porody
 • napomáháme k rozvoji prenatální přípravy na celostátní úrovni
 • podněcujeme další vzdělávání zdravotnických a sociálních pracovníků, se zvláštním důrazem na zvyšování profesní prestiže porodních asistentek
 • zdůrazňujeme práva občanů na informace týkající se zdraví a zdravotnictví
 • přispíváme k vytváření partnerského modelu vztahů mezi těmi, kdo zdravotní péči poskytují, a těmi, kdo ji přijímají
 • zvyšujeme vědomí spoluzodpovědnosti za vlastní zdraví a zdraví dětí

 

Prakticky to znamená, že:

 • aktualizujeme a vydáváme Průvodce porodnicemi čR - knižně i na webu, kde rovněž zveřejňujeme ohlasy rodičů na jednotlivá porodnická zařízení
 • provozujeme webovou poradnu pro zdravotní a právní aspekty reprodukčního zdraví, kde na vaše otázky zprostředkujeme odpovědi lékaře, porodní asistentky, právníka nebo úřadů státní správy
 • pořádáme kurzy předporodní přípravy a cvičení pro těhotné (se zkušenými lektorkami)
 • pořádáme diskusní večery o přirozeném porodu (jak pro rodiče, tak pro porodníky a porodní asistentky)
 • zadáváme legislativní analýzy - aktuální Právní minimum před porodem, během a po porodu; dále ankety a výzkumy (ptáme se tedy na potřeby vás rodičů a zároveň zjišťujeme jaké jsou možnosti a omezení stávajícího systému)
 • informujeme novináře o dění v oblasti porodnictví (a také sledujeme zajímavé články a materiály vycházející v našem i zahraničním tisku)
 • spolupracujeme s odbornými partnery i rodiči na vypracování nové metodiky předporodní přípravy (tak aby byla moderní a hlavně užitečná)
 • snažíme se ovlivňovat legislativu a celý systém (tak aby možnost volby byla reálná, spektrum služeb co nejširší a systém začal rodičovství usnadňovat a ne ztěžovat)
 • vydávali jsme časopis Aperio (nezávislý rodičovský čtvrtletník zaměřený vždy tematicky např. muži - otci, antikoncepce, strava, bolest při porodu atd.)

 

APERIO 

podporuje rozvoj občanské společnosti v České republice a účast veřejnosti na občanské diskusi. Iniciuje vedení otevřeného a nekonfrontačního dialogu s profesionály a širší veřejností. APERIO spolupracuje se spřízněnými iniciativami v České republice i v zahraničí, zejména v zemích střední a východní Evropy a s členskými státy Evropské unie. Je členem evropské organizace ENCA (European Network of Childbirth Associations). Podporuje vyšší podíl občanských organizací a iniciativ na společenských změnách. APERIO bylo založeno jako nevládní a nezisková organizace. Finanční zdroje získává od příslušných veřejných orgánů, nadací, sponzorů a příznivců sdružení.

Stanovy spolku

Výroční zprávy

Rychlé odkazy

 


APERIO KURZY

ČEKÁTE MIMINKO?
Objevte naše kurzy pro budoucí rodiče

NACHÁZÍTE SE V OBTÍŽNÉ SITUACI?
Sílu vám dodá program Nové šance v Praze a Olomouci

Práce, výchova, komunikace, finance, osobní rozvoj

Nové šance


Nová příručka pro rodiče na rok 2018

NEBOJUJTE SE ZÁKONY - využijte je ve svůj prospěch 2018
Právo, sociální zabezpečení, psychologie
Ušetří vám peníze, čas i energii
 Nebojujte se zákony. Příručka pro rodiče 2018 - ke stažení ve formátu PDF

APERIO průvodce porodnicemi

Vyberte si dobře porodnici pro vás a vaše miminko

APERIO Průvodce porodnicemi

Pomohlo vám APERIO?

Přispějte darem na náš účet, pomůžete tak spolu s námi dalším rodičům.
333 777 555 / 2010 variabilní symbol 333.
Odkaz na platební bránu najdete na donorské stránce. Děkujeme!

Nakupujte v internetových obchodech Tchibo, Mall, Zoot a dalších přes web GIVT.cz. Část z Vaší útraty půjde na podporu APERIA. Nestojí Vás to nic navíc. Děkujeme!
Podpořte nás snadno nákupem ve svém oblíbeném e-shopu přes givt.cz

APERIO v médiích

APERIO v Sama Doma. Co nabízíme pro rodiče v obtížné situaci?

Dokonalé Vánoce nejsou pohodové Vánoce, rozhovor s Eliškou Kodyšovou, psycholožkou a ředitelkou APERIA